Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych"— Zapis prezentacji:

1 USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U

2 Paszport dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby oraz jej obywatelstwo, uprawniający do przekroczenia granicy państwa i pobytu za granicą, wydany przez uprawniony organ państwa, zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym tego państwa. Okładka polskiego paszportu

3 Karta do personalizacji

4 Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać paszport?
Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć: wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego; jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii; dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty; odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL; odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą

5 Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście,
Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków: wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza; wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd. Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek, a osoba dokonująca odbioru sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się także dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

6 Jak otrzymać paszport za granicą?
Aby otrzymać polski paszport za granicą należy zgłosić się do konsula RP i złożyć dokumenty, o których była mowa powyżej. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju celem jego wystawienia. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie występuje konsul.

7 Paszport tymczasowy Paszport tymczasowy wydaje się (art. 23.1): 1) małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat, 2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej, 3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, 4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Paszport tymczasowy osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu, wydaje w RP wojewoda, a za granicą konsul - właściwi dla miejsca czasowego pobytu tej osoby (art. 43.3). Konsul może w szczególnie uzasadnionych przypadkach (określonych w art. 24.1) wydać paszport tymczasowy bez numeru PESEL.

8 Kazus nr 1 M i O oficjalnie pozostający w związku małżeńskim od dawna nie mieli ze sobą kontaktu z powodu zbyt dużej odległości, która dzieliła ich przez lata. O przebywa mianowicie od 4 lat w Szwajcarii, gdzie jest zatrudniony, posiada dom oraz nowych znajomych i nie chce nawet myśleć o powrocie do Polski. Jego małżonka, zaś z którą ma 8-letniego syna S i 4-letnią córkę C nie chce nic słyszeć o wyjeździe z ukochanej Polski. O, który wrócił na tydzień do Polski, chce zabrać swoje dzieci S i C, które nie mają jeszcze paszportu, do Szwajcarii na wakacje, w związku z tym: -Czy O może złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego bez zgody małżonka (M)? -Czy przy składaniu wniosku o wydanie paszportu konieczna jest obecność dzieci? -Czy gotowy paszport mógłby zostać wydany małoletnim S i C?

9 Paszport dla osoby małoletniej
Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, zawierającą poświadczenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (art pkt 1). Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom małoletnim jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat (art. 13.2).

10 Paszport dla osoby małoletniej c.d.
Paszport może być wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat (art. 21.1). Paszport może być wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 lat (art. 21.2) - z okresem ważności na 12 miesięcy od daty jego wydania (art. 32.1a). Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka powyżej 5 lat jest  wymagana obecność małoletniego (art. 13.3).

11 Kiedy mamy obowiązek wystąpienia o nowy dokument paszportowy?
W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni (dla obywateli przebywających za granicą - art. 18a.2) od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (art. 18a.1).

12 W jakich okolicznościach dokument paszportowy traci ważność?
1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu; 2) z dniem podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego; 3) z dniem śmierci jego posiadacza; 4) po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa (art. 37).

13 Kazus nr 2 M i O po długiej i mroźnej zimie wybrali się na długo oczekiwane wakacje do Turcji. Po wspaniałym pełnym wrażeń tygodniu urlopu, przyszedł czas na powrót. Jakież było zdziwienie kiedy M wraz z O wylądowali o godzinie 02 w nocy w Poznaniu, a tutejszy celnik nie chciał wpuścić O do kraju. Okazało się bowiem, że z dniem paszport O utracił ważność. Jaką podstawą prawną kierował się celnik pozbawiając O prawa wejścia na terytorium RP ? art. 35

14 Odbiór dokumentu paszportowego
Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i  ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów (art. 15.1).

15 Ile kosztuje wydanie paszportu?
Opłaty za wydanie paszportu w kraju wynoszą: za paszport ważny 10 lat zł. za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 60 zł. za paszport tymczasowy - 30 zł.

16 Nie pobiera się opłaty paszportowej:
od osób, które ukończyły 70 lat, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji, osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej, żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. Opłatę podniesioną o 200 % ceny wydawanego paszportu pobiera się: jeżeli poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

17 Kazus nr 3 M po kolejnej nieudanej próbie znalezienia pracy za granicą obiecał sobie i małżonce ze już nigdy więcej nie wyjedzie z Polski. Aby być pewniejszym, że dotrzyma słowa postanowił zniszczyć swój dokument paszportowy, twierdząc, że to jego własność i podstawowe prawo właściciela rzeczy. Czy twierdzenie O jest zasadne? art. 5


Pobierz ppt "USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google