Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowe zabezpieczenie Kanału Ulgi w Opolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowe zabezpieczenie Kanału Ulgi w Opolu."— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowe zabezpieczenie Kanału Ulgi w Opolu.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Opola po realizacji dwóch przedsięwzięć : Kompleksowe zabezpieczenie Kanału Ulgi w Opolu. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Opole .2011

2 Mapa obszaru obu przedsięwzięć

3 Cel obu inwestycji: • Zwiększenie przepustowości Kanału Ulgi wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lewobrzeżnej, zurbanizowanej części Opola • Kompleksowe zabezpieczenie centrum Opola i wyspy „Pasieka” przed katastrofalnymi wodami powodziowymi, w tym ochrona obszarów na których znajdują się bezcenne zabytki historyczne, liczne obiekty użyteczności publicznej, urzędy, budynki mieszkalne, zakłady usługowe oraz obiekty rekreacyjno-sportowe.

4 Kompleksowe zabezpieczenie Kanału Ulgi obejmowało :
budowę niskoprogowego jazu klapowego (2x25m) wraz z mostem technologicznym (30t) i drogami dojazdowymi; budowę Kanału Ulgi na odcinku od 2,5-5,6km z przebudową istniejących i budową nowych obwałowań, przebudową podpór mostu kolejowego oraz budową przewału i śluzy wałowej „Winów” i dróg technologicznych; modernizację Kanału Ulgi, od wlotu do 2,5km wraz z rozebraniem istniejącego przejazdu w formie grobli, w rejonie ul. Spychalskiego i budową mostu drogowego(40t) oraz budową przewału „Półwieś” i dróg dojazdowych; przebudowę i udrożnienie koryta Odry, od wylotu kanału, na długości 2km. Roboty realizowano w okresie: grudzień 1999r.÷lipiec 2002r.

5 Most kolejowy na Kanale Ulgi – podpory wzmocnione palisadą typu „jet grouting” i wieńcem żelbetowym, zaś dno zastabilizowane kamiennymi gabionami

6 Most kolejowy na Kanale Ulgi – widok od strony WG

7 Most drogowy „ Zaodrzański”, w miejscu dotychczasowego przejazdu po koronie grobli wyposażonej w przepust wodny.

8 Most drogowy z widokiem na ścieżkę rowerową

9 Śluza wałowa „Winów” z fragmentem przewału, widok z międzywala

10 Prace na jazie, na Kanale Ulgi

11 Jaz klapowy napędzany hydraulicznie, z widocznym mostem gospodarczym i zabudową brzegów - widok na dolne stanowisko

12 Jaz klapowy na Kanale Ulgi – widok od strony wody górnej
Jaz klapowy na Kanale Ulgi – widok od strony wody górnej. Widoczne nadbudówki pełnią funkcje pomieszczeń dla szaf sterowniczych i zasilaczy. Jaz pracuje w cyklu automatycznym

13 Modernizacja wału przeciwpowodziowego
- przekrój charakterystyczny

14 Prace w międzywalu

15 Widok z lotu ptaka na plac budowy (widoczny dotychczasowy przejazd)

16 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki obejmowało:
budowlę zamykającą wlot do Młynówki; przebudowę jazu sektorowego na klapowy, na rzece Odrze; budowę bramy przeciwpowodziowej na wylocie Młynówki; remont zabytkowej śluzy i jazu na Młynówce; Przebudowę koryta Odry i międzywala na odcinku ok.3 km. Roboty realizowane były w okresie: listopad 2004÷sierpień 2008r.

17 Budowla zamykająca wlot Młynówki:
Czterootworowa śluza wlotowa (4x2,5m); Mury oporowe wraz z mobilnymi zamknięciami przeciwpowodziowymi; Kładka pieszo-rowerowa; Ogrodzenie obiektów towarzyszących; Suwnica (2t); Przełożenie linii energetycznych oraz położenie światłowodów i kabli telefonicznych.

18 Budowla wlotowa na Młynówce
Widok jazu stałego na wlocie do Młynówki przed przebudową. Z prawej strony część upustowa.

19 Brzegowe ścianki oporowe , poniżej budowli wlotowej
z widocznym ich zakotwieniem.

20 Budowla wlotowa w trakcie prac wykończeniowych

21 Roboty ziemne na Młynówce – profilowanie skarp

22 Efekt końcowy budowli i obiektów towarzyszących

23 Stan przed rozpoczęciem robót
Stan po zakończeniu robót

24 Brama przeciwpowodziowa na wylocie Młynówki:
- Wrota wsporcze 12m; - Kładka dla pieszych na WG; - Żelbetowe mury oporowe, na palach wielkośrednicowych; - Nabrzeże postojowe na WD; - Bulwar ochronny na cyplu dolnym i spacerowym wzdłuż ul. Ks. Baldego; - Ogrodzenie na murach oporowych; - Zagospodarowanie terenu wokół bramy z oświetleniem; - Linie: światłowodowa i telefoniczna.

25 Roboty ziemne; formowanie grobli i drogi dojazdowej

26 Wykonanie żelbetowej płyty dennej

27 Roboty konstrukcyjno - budowlane
Roboty konstrukcyjno - budowlane . Fragment betonowania podpierających murów oporowych.

28 Montaż skrzydła wrót pod osłoną zamknięć remontowych

29 Parking przy bramie przeciwpowodziowej
Parking przy bramie przeciwpowodziowej. Widoczny mur oporowy z oknami zamykanymi aluminiowymi szandorami. Brama wlotowa

30 Stan przed przystąpieniem do robót
Stan po zakończeniu robót

31 JJjJJJJJJJJ Jaz na Młynówce:
- Odmulenia, demontaże i wyburzenia stałego korpusu jazu; - Przebudowa części ruchomej dla potrzeb nowej klapy; - Odbudowa przelewu i korpusu jazu; - Montaż napędu ręcznego; - Ubezpieczenie i zagospodarowanie brzegów Młynówki; - Wykonanie podświetlenia jazu.

32 Stan przed przystąpieniem do robót, po zdemontowaniu części ruchomej starego jazu

33 Roboty ziemne – budowa drogi dojazdowej i grobli ziemnej.

34 Roboty wyburzeniowe korpusu jazu

35 Roboty konstrukcyjno – budowlane
Roboty konstrukcyjno – budowlane. Budowa żelbetowej płyty jazu klapowego

36 Wykonanie ubezpieczeń brzegu prawego

37 Efekt po zakończeniu robót

38 Stan przed przystąpieniem do robót
Stan po zakończeniu robót

39 Zabytkowa śluza: - Odmulenie i oczyszczenie komory śluzy;
- Odtworzenie i wymiana skorodowanych wrót; - Odtworzenie napędów ręcznych; - Remont murów i peronów śluzy; - Remont awanportu górnego i dolnego; - Zagospodarowanie terenu wokół śluzy; - Oświetlenie śluzy.

40 Stan śluzy przed przystąpieniem do robót

41 Demontaż wrót śluzy

42 Odmulanie i wyczyszczenie dna śluzy

43 Odbudowa peronów śluzy

44 Montaż nowych wrót wsporczych.

45 Śluza po zakończeniu robót

46 Stan przed rozpoczęciem robót
Stan po zakończeniu robót

47 Wyremontowana śluza otrzymała nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie „Zabytek Zadbany” w 2007 roku.

48 Przebudowa jazu sektorowego na jaz klapowy:
- Wyburzenia i wycięcia konstrukcji żelbetowych techniką diamentową oraz likwidacja sektorów i instalacji jazu; - Wykonanie konstrukcji żelbetowych; - Wykonanie i montaż klap, mechanizmów napędowych i hydrauliki; - Wykonanie zasilania i oświetlenia jazu; - Automatyczne sterowanie, monitoring i sygnalizacja pracy jazu; - Wyburzenie i odbudowa sterowni jazu; - Wykonanie kładki do sterowni; - Zagospodarowanie terenu wokół sterowni.

49 Sterownia jazowa przed przystąpieniem do robót

50 Złomowy demontaż sektorów jazu

51 Wycięcia betonów przy pomocy pił i lin diamentowych

52 Roboty konstrukcyjno – budowlane na jazie i sterowni.

53 Montaż i scalanie klap jazu. W głębi ogrzewane obudowy boczne klap

54 Próbny rozruch klap jazu
Próbny rozruch klap jazu. Próba uszczelnień i sprawdzenie geometrii klap.

55 Stan przed przystąpieniem robót
Stan po zakończeniu robót

56 Przebudowa i udrożnienie koryta Odry i międzywala w km 150,60-153,80:
- Usunięcie drzew i krzewów w międzywalu; - Poszerzenie koryta Odry wraz z likwidacją ostróg; - Ubezpieczenie brzegów narzutem kamiennym na geowłókninie; - Obniżenie międzywala; - Udrożnienie koryta rzeki - roboty pogłębiarskie; - Wykonanie murów ochronnych na cyplu wylotowym; - Odbudowa ubezpieczeń skarpowych w formie bruku; - Przebudowa nabrzeża postojowego przy RZGW.

57 Roboty ziemne

58 Ubezpieczenia brzegowe. Sprawdzanie nachylenia skarpy.

59 Umocnienie skarp wału i koryta rzecznego włókniną i geokratą

60 Wykonanie promowej przeprawy przez Odrę (do przerzutu mas ziemnych)

61 Wykonane nabrzeże przy siedzibie RZGW w Opolu

62 Udrożnienie przepływów pod mostami

63 Remont jazu iglicowego (po likwidacji piętrzenia na Odrze)

64 Stan przed przystąpieniem robót
Stan po zakończeniu robót

65 Powodzie i wezbrania, które nas dotknęły w trakcie robót:

66 Zatopiony język rozdzielczy na Odrze

67 Zatopiony jaz stały na Młynówce i „opolska wenecja”
( wrót przeciwpowodziowych jeszcze nie było)

68 Zamulone przęsło jazu z wygiętymi zastawkami

69 Podmyta ściana oporowa przez wodę powodziową.

70 Ewakuacja zaplecza z międzywala Odry

71 Procedury administracyjne:
dla Kanału Ulgi: uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych a także decyzji środowiskowej dla robót prowadzonych w korycie rzeki Odry oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Dla Młynówki: uzyskanie pozytywnej opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ponadto pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów, pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych oraz decyzji środowiskowej dla robót prowadzonych w korycie Młynówki i rzeki Odry. Przedmiotowe inwestycja wymagały licznych uzgodnień i porozumień, między innymi z PKP, Zakładem Gazowniczym, Telekomunikacją, Zakładem Energetycznym, Miejskim Zarządem Dróg i innymi instytucjami.

72 Kwestie własności infrastruktury
• budowa Kanału Ulgi obejmowała 605 działek, będących własnością Skarbu Państwa, osób indywidualnych, instytucji i samorządów lokalnych. Z właścicielami nieruchomości zawarto umowy użyczenia na czas prowadzenia robót, a następnie wykupiono 102 działki (łącznie 21,9 ha) oraz przejęto od gminy i innych jednostek 115 działek (16,3 ha), zapewniając pełne możliwości eksploatacyjne i utrzymaniowe dla poszczególnych obiektów. Koszt regulacji stanu prawnego wyniósł tys. zł. • przedsięwzięcie p.n. : „Zabezpieczenie p-powodziowe Młynówki …” wymagało czasowego lub stałego zajęcia 103 działek. Koszt regulacji stanu prawnego tych nieruchomości to kwota 556 tys. zł

73 Źródła finansowania Projektów:
- Kompleksowe dokończenie Kanału Ulgi w Opolu. Wartość nakładów ogółem – tys. zł, z tego: • Bank Rozwoju Rady Europy – tys. zł; • budżet państwa – tys. zł. - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Wartość nakładów ogółem – tys. zł, z tego: • Program Odra 2006 – tys. zł; • NFOŚ i GW – tys. zł; • budżet państwa – tys. zł.

74 Trudności i problemy w trakcie realizacji robót na Młynówce:
trudności z wyłonieniem wykonawcy robót w latach 2003÷2004 (dwukrotne unieważnianie przetargu); ograniczenie środków finansowych w trakcie realizacji robót, w 2005r. i konieczność wystąpienia do NFOŚiGW o przyznanie dotacji na kontynuację robót; wezbrania wód w korycie Odry: w marcu i czerwcu 2005r., marcu i kwietniu 2006 oraz we wrześniu 2007r; konieczność wykonania robót dodatkowych, dotyczących zabezpieczenia istniejących, będących w złym stanie technicznym ścian oporowych, w rejonie mostu Katedralnego na Młynówce, co wynikało z decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego; roboty wykonano w 2006r. po przeprowadzeniu uproszczonej procedury przetargowej; odkrycie w międzywalu Odry niewybuchów z czasów II wojny światowej. Inwestycja na Kanale Ulgi prowadzona była bez przestojów finansowych i większych trudności realizacyjnych.

75 Nasze roboty pociągnęły za sobą inwestycje miejskie Jak widać było warto.


Pobierz ppt "Kompleksowe zabezpieczenie Kanału Ulgi w Opolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google