Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata realizowany przez Samorząd Województwa

2 Propozycje zmian w uchwale nr LIX/895/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 roku dotyczącej WPI Wprowadzane zmiany w dziale drogi wojewódzkie mają na celu usprawnienie realizacji procesu inwestycyjnego i uporządkowanie wydatków w poszczególnych latach. W przypadkach, gdzie jest to możliwe ze względu na istniejącą dokumentację i warunki techniczne przyśpieszana jest realizacja inwestycji, natomiast w zadaniach, w których z przyczyn obiektywnych jest to korzystniejsze zmieniane są harmonogramy realizacji i przesuwane są płatności.

3 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
16 Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary poz. 16 Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary - poz. 16. Przesuwa się z roku 2008 na rok 2011 po PLN, środki z budżetu województwa oraz z RPO. Zmiana spowodowana jest aplikowaniem o środki RPO i wymogiem opracowania dokumentacji, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 czerwca 2008 roku. Skutkiem tego część środków nie zostanie wydatkowana w bieżącym roku i konieczne jest ich przesunięcie. W lipcu 2008 roku złożone zostało zamówienie na uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z uzupełniającymi pracami studialno-koncepcyjnymi. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę –IV kwartał 2009 roku. Termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie. Parametry jezdni: 7 m (ciąg pieszo-rowerowy 2 x 3,5 m), pobocze 2 x 1,5 m.

4 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
25 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 - poz. 25. Łączy się w jedno zadanie, dwa poniższe: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 – Etap I na odcinku od autostrady A-4 do granicy gminy Lubań - poz. 25 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 – Etap II- poz. 26: Zmiana ta nie wpływa na łączną wartość zadania – wyniesie ona PLN. W 2008 i 2009 roku na podstawie „Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych” prowadzone będą prace umożliwiającym poprawę parametrów drogi w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinkach: Godzieszów - Henryków Lubański o długości 2,563 km Henryków Lubański – skrzyżowanie z drogą krajową nr 30 o długości 4,144 km oraz przygotowywana będzie dokumentacja techniczna dla pozostałego odcinka. Natomiast w latach 2010 i 2011 planuje się finansowanie ze środków budżetu województwa i RPO przebudowę drogi w m. Henryków Lubański, obejście m. Godzieszów, korektę łuków poziomych na odcinku od km do km , przebudowę drogi od Pisarzowic do Lubania - o łącznej długości 3,7 km. Wartość prac remontowych wyniesie PLN. Po zrealizowaniu powyższych etapów, w 2011 roku zostanie oddany użytkownikom odcinek od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 spełniający parametry drogi wojewódzkiej. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 poz. 25

5 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
36 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 m. Srebrna Góra - poz. 36. Przesuwa się z roku 2008 na rok 2009 po PLN, środki z budżetu województwa oraz z RPO. Gmina Stoszowice występująca w ramach zastępstwa inwestorskiego nie wywiązała się do chwili obecnej ze zobowiązania do opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę wystawionego na DSDiK. Brak tej dokumentacji uniemożliwia ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót w 2008 roku i wymusza przesunięcie realizacji zadania na 2009 rok. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 m. Srebrna Góra poz. 36

6 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
44 Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr poz. 44. Z roku 2008 na rok 2009 przesuwa się po PLN z budżetu województwa oraz z RPO. Zmiana podyktowana jest faktem, iż zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na 30 października 2008 roku. Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO zostanie złożony 28 listopada 2008 roku. Po ogłoszeniu procedury przetargowej i wybraniu wykonawcy robót budowlanych rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał roku. Termin realizacji robót budowlanych to około 18 miesięcy. W związku z powyższym w roku 2008 nie będzie można wydatkować środków, których źródłem finansowania jest dotacja rozwojowa. Zmiany te nie zakłócają procesu inwestycyjnego jedynie porządkują wydatki w poszczególnych latach i planowany termin realizacji zadania zostanie zachowany. Wraz z rozpoczęciem budowy mostu powstaje konieczność wprowadzenia do WPI nowego zadania obejmującego przebudowę dróg wojewódzkich nr 292 i nr 323 od miejscowości Lubin do granicy województwa o długości 59,8 km wraz z obejściami miejscowości: Rudna, Brzeg Głogowski, Góra, Stara Góra, Osetno, Witoszyce i Sławęcice. Szacowana wartość zadania wyniesie PLN Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 poz. 44

7 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
45 Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi w ramach budowy Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia poz. 45 Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi w ramach budowy Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia - poz. 45. Dokonuje się przesunięcia środków pochodzących z RPO z lat 2009 i na lata 2011 i 2012. Udział Gminy Brzeg Dolny i Gminy Miękinia w realizacji zadania spowodował zakłócenie montażu finansowego po 2008 roku. Zmiany przywróciły 50% zaangażowanie środków RPO w całym okresie realizacji. Zgodnie z wynikającym z wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z 3 czerwca 2008 roku wymogiem opracowania dokumentacji zlecone zostało opracowanie koncepcji (wariantów) przebiegu inwestycji pod kątem zgodności z obszarem Natura Trwają również działania związane z inwentaryzacją występującej na tym obszarze flory i fauny znajdującej się pod ochroną.

8 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
51 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km w m. Budziszów Wielki poz. 51 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km w m. Budziszów Wielki - poz. 51 W roku 2008 zwiększa się środki budżetu województwa o kwotę PLN do kwoty PLN oraz wprowadza się środki RPO w kwocie PLN. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowlanych została oszacowana na poziomie PLN. Na zadanie uzyskano pozwolenie na budowę i spełnione są wszystkie kryteria pozwalające złożyć we wrześniu 2008 roku wniosek o dofinansowanie z RPO. Zadanie planowane jest do realizacji w bieżącym roku. Przebudowa polega na wyburzeniu mostu istniejącego i budowie w jego miejsce nowego mostu o parametrach mostu typu SUPER-COR. Szerokość obiektu - 15,54 m, szerokość użytkowa – 10,25 m, szerokość jezdni – 7 m.

9 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
52 Przebudowa mostu nad potokiem Czerna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km w m. Parowa (wraz z korektą ciągów pieszych) poz. 52 Przebudowa mostu nad potokiem Czerna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km w m. Parowa (wraz z korektą ciągów pieszych) - poz. 52. Przesuwa się z roku 2008 na rok 2009 środki budżetu województwa w wysokości PLN. Z winy wykonawcy, który nie dotrzymał terminu wykonania dokumentacji (30 listopada 2007 roku) i przedstawił częściową dokumentację w kształcie niezgodnym z zamówieniem, DSDiK we Wrocławiu zerwała umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej i konieczne jest ponowne zlecenie jej wykonania. Wymusza to przesunięcie środków i wydłużenie realizacji zadania do roku 2009.

10 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
54 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 km w m. Pobiedna poz. 54 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 km w m. Pobiedna - poz. 54. W roku 2008 zmniejsza się środki budżetu województwa o kwotę PLN do kwoty PLN. Wskazana oszczędność jest efektem złożenia w przetargu oferty realizacji niższej o PLN od kosztorysu inwestorskiego. Przebudowa polegać będzie na wyburzeniu mostu istniejącego i budowie w jego miejsce nowego obiektu o poniższych parametrach. Szerokość obiektu -11,25 m, szerokość użytkowa – 9,5 m, szerokość jezdni – 7 m Szerokość chodników 2 x 1,25. Długość obiektu (ścianek czołowych) od strony górnej wody – 7,9 m, od strony dolnej wody – 11,0 m W ramach mostu wykonane zostaną nasypy pod drogę dojazdową do mostu na długości 27,83 m.

11 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
56 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 km w m. Stronie Śląskie poz. 56 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 km w m. Stronie Śląskie - poz. 56. Dokonuje się przesunięcia środków budżetu województwa w kwocie PLN z roku 2008 na 2009. Stan obiektu, potwierdzony oceną techniczną, pozwala na zmianę technologii przebudowy i wykonanie prac w stopniu znacznie mniejszym niż zakładano pierwotnie. Konieczne jest więc opracowanie nowego zakresu przebudowy, co skutkuje wydłużeniem realizacji inwestycji i przesunięciem środków na przyszły rok. Lokalizacja mostu nie ulegnie zmianie. Planowane parametry drogi: długość przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej – około 91,30 m, szerokość jezdni na moście - min. 7,00 m, szerokość chodnika – 2 m oraz dwa pasy bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m.

12 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
57 Przebudowa mostu w km i w km drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki poz. 57 Przebudowa mostu w km i w km drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki - poz. 57. Zmniejsza się w 2008 roku zaangażowanie środków budżetu województwa o kwotę PLN do kwoty PLN. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca nowego mostu drogowego (w miejsce istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki), na rzece Kwisa w km drogi wojewódzkiej nr 393 (relacji Lubań – Leśna) w miejscowości Kościelniki złożył ofertę znacznie tańszą niż pierwotnie zakładano. Dzięki temu wartość kosztorysowa zadania ulega zmniejszeniu o PLN. Parametry techniczne projektowanego mostu: Klasa obciążenia A wg normy PN-85/S ze sprawdzeniem pomostu na obciążenia pojazdem klasy 150 wg STALAG 2021 Lokalizacja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 na prostym odcinku drogi. Całkowita długość wiaduktu 61,00 m, całkowita szerokość pomostu 13,20 m w tym: jezdnia 2 x 3,0 m = 6,0 m, (szerokość w świetle krawężników 7,00 m), bariera ochronna z opaską 2 x 0,86 m, chodnik 2 x 2,00 m, balustrada 2 x 0,24 m.

13 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
59 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km w m. Lubnów poz. 59 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km w m. Lubnów - poz. 59. W 2009 roku wprowadza się środki budżetu województwa w kwocie PLN. Wzrost wartości zadania wynika z urealnienia jego kosztorysu. Zapewnienie środków w 2009 roku niezbędne jest do wszczęcia procedury przetargowej i rozpoczęcia jego realizacji jeszcze w tym roku. Pozwolenie na budowę uzyskane zostało 08 maja 2008 roku. W tym roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Harmonogram wymaga jednak przesunięcia części robót i płatności na rok 2009. Parametry mostu: Długość konstrukcji stalowej – 24,46 m. Szerokość - 25 m.

14 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
64 Przebudowa odcinka jezdni w rejonie skrzyżowania z drogą do m. Kozów wraz z poprawą oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 Złotoryja - Legnica km poz. 64 Przebudowa odcinka jezdni w rejonie skrzyżowania z drogą do m. Kozów wraz z poprawą oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 Złotoryja - Legnica km poz. 64. Środki budżetu województwa w 2008 roku ulegają zwiększeniu o PLN do kwoty PLN. Zadanie jest realizowane w ramach III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. W przetargu w 2007 roku nie została złożona żadna oferta natomiast oferta złożona w unieważnionym przetargu w 2008 roku opiewała na kwotę zbliżoną do obecnej wartości zadania. Wprowadzona zmiana pozwoli dotrzymać założony w Programie termin realizacji (do końca 2008 roku).

15 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
75 Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych – rozpoczynane po roku 2003 poz. 75 Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych – rozpoczynane po roku poz. 75. Zwiększa się 2008 roku środki inne o kwotę PLN oraz zwiększa się w 2009 roku środki budżetu województwa o kwotę PLN. Zwiększenie udziału środków innych podmiotów w bieżącym roku wynika z udzielenia przez Gminę Oborniki Śląskie w formie dotacji pomocy finansowej województwu na realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 342 w Pęgowie”. Natomiast zwiększenie zaangażowania środków budżetu województwa w roku związane jest z deklaracjami jednostek samorządu terytorialnego o partycypacji i chęci współuczestniczenia w przygotowaniu i realizacji zadań z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury drogowej oraz wynikającej z tego faktu konieczności zabezpieczenia środków finansowych na udział województwa w realizacji tych zadań.

16 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km do km wraz z przebudową jezdni na tym odcinku drogi poz. 76 76 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km do km wraz z przebudową jezdni na tym odcinku drogi - poz. 76. Przedmiotowe zadanie zostało przeniesione z poz. 68 w dziale VII. Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do poz. 76 w dziale VIII. Inne. Przeniesienie wynika z faktu, że zadanie było planowane do wykonania w ramach III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, jednak z powodu przedłużającej się procedury uzyskania dokumentacji technicznej (planowany termin uzyskania - IV kwartał 2008 roku) oraz opóźnień w podziałach geodezyjnych i wykupie gruntów nie może zostać zrealizowane w Programie, w terminie do końca roku. Zmiana ma tylko charakter porządkowy i nie wpływa na montaż finansowy.

17 OCHRONA ŚRODOWISKA - ZMIANY
Lokalna ochrona przeciwpowodziowa, melioracje wodne (SPO 2004 –2006 i PROW ) - poz. 160 Lokalna ochrona przeciwpowodziowa, melioracje wodne (SPO 2004 – 2006 i PROW ) - poz. 160. Dokonano aktualizacji nakładów w 2008 roku, wynikających z rzeczywistego przebiegu realizacji zadań zakontraktowanych w ramach SPO-ROL Wał rz. Bystrzycy Wleń źródło:

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google