Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncesje wydobywcze po roku 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncesje wydobywcze po roku 2013"— Zapis prezentacji:

1 Koncesje wydobywcze po roku 2013
dr Cezary Bachowski

2 Kontynuacja działalności po 2013 r.
Działalność w zakresie eksploatacji złóż rud miedzi opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach wydanych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Środowiska w latach 1993 – 2004, z których większość wygaśnie do grudnia  2013 r. Koncesje, których termin wygaśnięcia przypada na dzień 31 grudnia 2013 r., obejmują złoża: „Polkowice”, „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice”, „Rudna”. Koncesja dotycząca złoża „Radwanice-Wschód” traci ważność w 2015 r.

3 3

4 Spółka uruchomiła w 2010 r. Projekt KONCESJA 2013, którego celem jest uzyskanie koncesji na wydobywanie rud miedzi z ww. złóż na maksymalny, możliwy do uzyskania w świetle obowiązujących przepisów okres 50 lat. W ramach prac projektowych Spółka w latach wykonywała prace związane bezpośrednio z procedurą ubiegania się o koncesję tj. : wykonanie i zatwierdzenie dodatków do dokumentacji geologicznej, sporządzenie projektów zagospodarowania złóż (Pzz), złożenie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) raportów o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, zawarcie przez Spółkę umowy ze Skarbem Państwa na odpłatne korzystanie z prawa do informacji geologicznej, podpisanie z gminami Rudna i Lubin (gmina miejska) umów związanych z zakresem niezbędnych zmian w dokumentach planistycznych gmin.

5 Decyzją, która umożliwiła Spółce złożenie wniosków koncesyjnych była wydana w dniu 3 grudnia 2012 r., przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie rud miedzi ze złóż: „Polkowice”, „Sieroszowice”, „Radwanice-Wschód”, „Rudna” oraz „Lubin-Małomice”, z klauzulą trybu natychmiastowej wykonalności. Decyzja uzyskała status decyzji ostatecznej 16 stycznia 2013 r. Niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji KGHM Polska Miedź S.A. złożyła ( 4 grudnia 2013 r. ) w organie koncesyjnym wnioski koncesyjne dla ww. 5 złóż.

6 Organ koncesyjny ( Ministerstwo Środowiska) prześle wnioski koncesyjne do wiadomości 9 właściwym obszarowo gminom górniczym (Gmina Lubin, Lubin Miasto, Polkowice, Radwanice, Jerzmanowa, Rudna, Sieroszowice, Chocianów, Grębocice). W tym czasie Spółka, tak jak to miało miejsce w całym dotychczasowym okresie prowadzenia procedury koncesyjnej, będzie organizować w kwietniu/maju br., z ww. gminami kolejne spotkania robocze i seminaria, na których udzielać będzie wszelkich wyjaśnień dotyczących treści wniosków koncesyjnych. Spółka zamierza w ten sposób wyprzedzająco rozstrzygnąć wszystkie ewentualne uwagi i wątpliwości które mogą pojawić się w gminach.

7 Elementem nierozerwalnie związanym z uzyskaniem koncesji wydobywczej jest podpisanie ze Skarbem Państwa umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, dającej przedsiębiorcy wyłączne prawo do prowadzenia działalności objętej zakresem koncesji. Ostatnim zadaniem Projektu Koncesja 2013 jest opracowanie Planów Ruchu Zakładów dla 3 kopalń i przedłożenie ich do zatwierdzenia organowi nadzoru górniczego (OUG), po wcześniejszym uzyskaniu koncesji dla każdego ze złóż objętych Planem Ruchu.

8 Perspektywiczne obszary złożowe
KGHM Polska Miedź S.A. Pozostałe złoża monokliny przedsudeckiej: Gaworzyce, Radwanice Zachód oraz Bytom Odrzański, Głogów i Retków - Ścinawa są aktualnie niezagospodarowane i stanowią perspektywiczną bazę zasobową dla kopalń Spółki. Aktualnie Polska Miedź prowadzi w tych złożach prace eksploracyjne (Gaworzyce, Radwanice Zachód) lub ubiega się o koncesje na ich rozpoznanie (Bytom, Retków, Głogów). W niecce północnosudeckiej znajdują się 3 złoża: Niecka Grodziecka i Wartowice, w których koncern prowadzi prace rozpoznawcze i Nowy Kościół, złoże wyeksploatowane.

9

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Koncesje wydobywcze po roku 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google