Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIESZKANIA CHRONIONE w GMINIE JAROCIN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIESZKANIA CHRONIONE w GMINIE JAROCIN"— Zapis prezentacji:

1 MIESZKANIA CHRONIONE w GMINIE JAROCIN
Jarocin, 23.IX.2011r.

2 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób i rodzin, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek i niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają całodobowych usług opiekuńczych. Mieszkanie chronione zapewnia odpowiednie wsparcie w środowisku, warunki samodzielnego funkcjonowania, integrację ze społecznością lokalną.

3 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Gmina Jarocin każdorazowo w drodze uchwały rady wskazuje lokale z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Administratorem obiektów z mieszkaniami chronionymi jest JTBS. MGOPS wchodzi w najmem obiektów z mieszkaniami chronionymi na podstawie umowy z JTBS. Świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu chronionym przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej osobom i rodzinom spełniającym kryteria z ustawy o pomocy społecznej i należy do świadczenia odpłatnego, uzależnionego od dochodu.

4 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Odpłatność określona jest w decyzji administracyjnej i naliczana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i zasadami zawartymi w Uchwale Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalania organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz w Zarządzeniu Dyrektora MGOPS w Jarocinie.

5 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione w Gminie Jarocin są przyznawane dla: I. Grupa społeczna: osób starszych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę, wymagają wsparcia w postaci usług opiekuńczych, lecz nie wymagają opieki całodobowej; osób niepełnosprawnych, które wymagają lepszych warunków mieszkaniowych bez barier, aby normalnie funkcjonować przy wsparciu usług opiekuńczych lub specjalistów z MGOPS tj. specjalista pracy socjalnej, rehabilitantka, psycholog, psychiatra;

6 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
osób uzależnionych zachowujących abstynencję, bezdomnych, które realizowały program wychodzenia z bezdomności; usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych; osób niepełnosprawnych intelektualnie; osób bądź rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

7 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Pobyt w mieszkaniach chronionych obejmuje w szczególności: korzystanie ze wskazanego lokalu będącego mieszkaniem chronionym oraz jego wyposażenia; korzystanie na równych prawach z dostępu do pomieszczeń wspólnych, np.: świetlicy, sali rehabilitacyjnej, pralni, stołówki; pomoc pracownika socjalnego i innych specjalistów z MGOPS w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, nabywania różnych umiejętności społecznych; pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym; czasokres uzależniony od indywidualnej sytuacji życiowej osób i rodzin.

8 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Koszt mieszkań chronionych przy ul. Zacisznej w Jarocinie Mieszkanie chronione dla 1 osoby składa się z pokoju wraz z aneksem kuchennym oraz łazienki. Średnia powierzchnia mieszkania chronionego dla 1 osoby to: 20,70 m2 Czynsz wynosi 6 zł/1 m2 x 20,70 m2 = 124,20 zł. Koszty eksploatacyjne naliczane są ryczałtem: Energia elektryczna zł Woda + kanalizacja zł Ciepła woda zł Centralne ogrzewanie zł Śmieci ,80 zł - 255,80 zł Razem zł

9 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Koszt mieszkań chronionych przy ul. Zacisznej w Jarocinie Mieszkanie chronione dla większej liczby osób wspólnie zamieszkujących. Średnia powierzchnia mieszkania chronionego - 38,12 m2 Czynsz wynosi 6 zł/1 m2 x 38,12 m2 = 228,72 zł. Koszty eksploatacyjne uzależnione są od ilości osób w mieszkaniu i wahają się od 205 zł do 381 zł. Ogółem koszty utrzymania w tych mieszkaniach wynoszą: od 479 zł do 650 zł. Osoby mieszkające w Jarocinie przy ul. Zacisznej 6 mogą korzystać z posiłków dowożonych z Centrum Socjalnego im. Jana Pawła II w Jarocinie oraz sali rehabilitacyjnej i części świetlicowej na parterze budynku.

10 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Szczegółowe zasady korzystania z mieszkań chronionych określa Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Jarocinie, ul. Zaciszna zatwierdzony przez Dyrektora MGOPS.

11 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Jarocinie Dla każdej osoby przeznacza sie oddzielne mieszkanie z aneksem kuchennymi łazienką, z używalnością wspólnych pomieszczeń znajdujących sie w budynku: korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń na parterze budynku. Każdy mieszkaniec posiada własny klucz od wejścia głównego do budynku i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad p.poż. w mieszkaniach i całym budynku. Dbałość o czystość i higienę w mieszkaniu należy do mieszkańca, z możliwością korzystania z usług. Dbałość o czystość i higienę wspólnie użytkowanych pomieszczeń należy do mieszkańców.

12 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Jarocinie Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek przeróbek i manipulacji przy urządzeniach i instalacjach oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjno-technicznych w mieszkaniach oraz całym budynku. W razie potrzeby dokonywania prac technicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych lub innych, każdy mieszkaniec jest obowiązany do udostępnienia mieszkania. O jakichkolwiek awariach lub zagrożeniach mieszkańcy zobowiązani są powiadomić JTBS Jarocin, który jest administratorem budynku oraz MGOPS Jarocin, który jest najemcą. Na terenie budynku, w tym w mieszkaniach zabronione jest spożywanie alkoholu, natomiast palenie papierosów dozwolone jest w mieszkaniach i miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie budynku, w tym w mieszkaniach, zabronione jest posiadanie zwierząt domowych.

13 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Jarocinie W budynku obowiązuje zasada przestrzegania ciszy nocnej od godziny wieczorem do godziny 6.00 rano. Obsługę socjalną na terenie budynku świadczy MGOPS Jarocin na indywidualne zgłoszenie mieszkańca. Wszyscy mieszkańcy przestrzegają zasadę wzajemnego zrozumienia, wzajemnej pomocy i dbania o ład i porządek w mieszkaniu i budynku. Notoryczne naruszanie Regulaminu może być powodem do cofnięcia skierowania do pobytu w mieszkaniu chronionym przez MGOPS Jarocin.

14 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Dodatkowa pomoc dla mieszkańców przy ul. Zacisznej 6 w Jarocinie sprzątanie obiektu 1 x w tygodniu przez firmę sprzątającą i osobę bezrobotną w ramach prac społecznie użytecznych; wydawanie posiłków z kuchni mieszkań chronionych dowiezionych z Centrum Socjalnego przez osobę bezrobotną też w ramach prac społecznie użytecznych; obsługa socjalna przez pracownika socjalnego, 1 x w tygodniu przez rehabilitanta i usługi sióstr PCK dla osób wymagających pomocy osoby drugiej; obiekt chroniony, wyposażony w monitoring.

15 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

16 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

17 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

18 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6 Świetlica

19 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

20 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

21 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

22 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6

23 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Jarocin, ul. Zaciszna 6 Pralnia Sala rehabilitacyjna

24 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
II. Grupa społeczna – rodziny wielodzietne (od co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym) – dotyczy rodzin pełnych i niepełnych, które wymagały lepszych warunków mieszkaniowych i wsparcia specjalistów z MGOPS. – pomysł na mieszkania chronione dla tej grupy społecznej jest powiązany z projektem oświatowym, budowy mieszkań chronionych w miejscowościach, gdzie szkoły wiejskie zagrożone były likwidacją z powodu niedoboru uczniów.

25 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych: Nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i nie przekracza 200% tego kryterium, ponoszą 50% kosztów utrzymania. Osoby, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego, ustalony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą 100% kosztów, o których mowa powyżej.

26 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Koszt mieszkań chronionych dla rodzin wielodzietnych w Łuszczanowie W skład mieszkania chronionego wchodzą: 3 pokoje, w tym 1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój, kotłownia oddzielna dla każdego mieszkania, pomieszczenie gospodarcze na opał (obok budynku). Średni metraż tych mieszkań wynosi ok. 60 m2 (Łuszczanów, ul. Mostowa 18A) i około 64 m2 (Łuszczanów, ul. Mostowa 18). Koszty utrzymania w mieszkaniu o powierzchni 64 m2 wynoszą: czynsz 6zł/1m2 x 64 m2 = 384 zł. śmieci rozlicza MGOPS wg. ilości osób, pozostałe media rozliczane są wg. indywidualnego zużycia na podstawie odrębnych umów z dostawcami.

27 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Szczegółowe zasady korzystania z mieszkań chronionych określa Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Łuszczanowie, ul. Mostowa 18A zatwierdzony przez Dyrektora MGOPS.

28 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Łuszczanowie Dla każdej rodziny wielodzietnej przeznacza się oddzielne 3 pokojowe mieszkanie w tym jedno z aneksem kuchennym, łazienką oraz kotłownią. Każda rodzina posiada własny klucz do mieszkania w budynku, w którym znajdują się mieszkania i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Do każdego mieszkania chronionego przynależy kontener gospodarczy położony obok budynku. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad p.poż. w poszczególnych mieszkaniach. Dbałość o czystość i higienę w mieszkaniach należy do rodzin w nich mieszkających. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek i manipulacji przy urządzeniach i instalacjach oraz dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjno-technicznych w mieszkaniach.

29 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Łuszczanowie W razie potrzeby wykonywania prac technicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych lub innych, każdy mieszkaniec jest obowiązany do udostępnienia mieszkania. O jakichkolwiek awariach lub zagrożeniach mieszkańcy zobowiązani są powiadomić JTBS, który jest administratorem oraz MGOPS Jarocin, który jest najemcą. W budynku w Łuszczanowie przy ul. Mostowej 18A są tylko i wyłącznie mieszkania chronione wobec powyższego zabronione jest spożywanie alkoholu. W budynku z mieszkaniami chronionymi obowiązuje zasada przestrzegania ciszy nocnej od godziny wieczorem do godziny 6.00 rano. Obsługą socjalną mieszkań chronionych na bieżąco świadczy MGOPS Jarocin.

30 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Regulamin korzystania z mieszkań chronionych w Łuszczanowie Wszyscy mieszkańcy przestrzegają zasadę wzajemnego zrozumienia, pomocy i dbania o ład i porządek w mieszkaniach. Notoryczne naruszanie Regulaminu, zaleganie z należnościami, dewastacja mieszkania, może być powodem cofnięcia skierowania do zamieszkania w mieszkaniu chronionym przez MGOPS Jarocin. W przypadku uchylenia decyzji administracyjnej przyznającej mieszkanie chronione, należy je zwrócić w stanie niepogorszonym, z wymalowanymi ścianami.

31 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione w Łuszczanowie samodzielne mieszkania, dostosowane do potrzeb rodzin wielodzietnych; fachowe wsparcie socjalne przez specjalistę pracy socjalnej dla wszystkich rodzin, w razie potrzeby także innych specjalistów; aktywizowanie osób bezrobotnych, aby poprawić ogólną sytuację materialną rodzin; utrzymanie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łuszczanowie.

32 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

33 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

34 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

35 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

36 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

37 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

38 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

39 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Mieszkania chronione – Łuszczanów, ul. Mostowa 18A

40 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Finansowanie mieszkań chronionych rozdział – budżet gminy Rok Plan finansowy Liczba mieszkań Liczba osób Odpłatność wg planu wg realizacji 2008 Plan 22080,00 Wykonanie 3397,82 10 9 - 950,00 2009 Plan ,00 Wykonanie ,22 14 15 18000,00 21791,39 2010 Plan ,00 Wykonanie ,62 22 27 27250,00 33529,68 I poł. 2011 Plan ,00 Wykonanie 87634,26 48 50700,00 25758,58

41 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
wzbogaciły naszą infrastrukturę socjalną w gminie; w wielu przypadkach umożliwiły skuteczną pomoc np. rodzinie w sytuacji kryzysowej; umożliwiły przeniesienie osób starszych i niepełnosprawnych z zasobów komunalnych JTBS do mieszkań chronionych; są zdecydowanie tańszą formą od DPS zarówno dla klienta pomocy społecznej jak i dla gminy; pozostawiono osoby wymagające pomocy w ich środowisku lokalnym.

42 MIESZKANIA CHRONIONE W GMINIE JAROCIN
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MIESZKANIA CHRONIONE w GMINIE JAROCIN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google