Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Lucyna Kapka Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Lucyna Kapka Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ"— Zapis prezentacji:

1 dr n. med. Lucyna Kapka Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ E-mail: lkapka@wsiz.rzeszow.pl

2 Podczas Milenijnego Szczytu Narodów Zjednoczonych 191 państw określiło w 2000 r. osiem celów, jakie należy osiągnąć w perspektywie 2015 r., by wyeliminować ubóstwo i zmniejszyć nierówność na świecie.

3 Oznacza to: zmniejszenie o połowę ekstremalnego ubóstwa (dotyczącego osób, które żyją za mniej niż jednego dolara dziennie) i głodu; umożliwienie dostępu do szkoły podstawowej wszystkim dzieciom. popieranie równości płci i uniezależnienia kobiet; zmniejszenie o dwie trzecie śmiertelności dzieci w wieku poniżej pięciu lat; zmniejszenie o trzy czwarte śmiertelności matek; zahamowanie rozprzestrzeniania się HIV i AIDS, malarii i innych ciężkich chorób oraz rozpoczęcie odwracania aktualnych tendencji; zapewnienie zrównoważonego otoczenia: włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do polityk krajowych; odwrócenie aktualnej tendencji do zużywania zasobów środowiska; zmniejszenie o połowę odsetka ludzi, którzy nie mają dostępu do wody pitnej; poprawa warunków życia co najmniej 100 milionów mieszkańców biednych dzielnic miejskich do 2020 r.; wprowadzenie w życie światowego partnerstwa na rzecz rozwoju: kontynuowanie wdrażania wielostronnego handlowo-finansowego systemu otwartego, opartego na zasadach, przewidywalnego i niedyskryminującego.

4 OCHA Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) powołane zostało w celu zapewnienia skoordynowanych działań w sytuacjach kryzysowych i w obliczu klęsk żywiołowych.

5 Misja Misją OCHA jest mobilizowanie społeczności międzynarodowej i organizowanie pomocy humanitarnej, jak również koordynowanie działań wielu aktorów krajowych i międzynarodowych w rejonach dotkniętych w wyniku klęsk naturalnych i konfliktów zbrojnych. Działania OCHA mają na celu udzielanie efektywnej pomocy, która odzwierciedlać będzie wcześniej ustanowione zasady i standardy.

6 Cele i zadania OCHA jako główne ciało koordynujące działania związane z pomocą humanitarną, zajmuje się całym spektrum rożnych aspektów pomocy w sytuacjach kryzysowych. Pełni istotną rolę w monitorowaniu sytuacji na świecie, dostarczaniu pomocy technicznej i wsparcia politycznego w czasie kryzysów, a często nawet zanim kryzys humanitarny się zacznie. Ponadto OCHA stara się przewidywać i w miarę możliwości zapobiegać kryzysom jednocześnie dbając, by programy pomocowe przyczyniały się do realizacji szerszych celów zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i pokoju. Znaczącą częścią działalności, którą zajmuje się OCHA jest gromadzenie, analiza oraz szerzenie informacji na temat sytuacji i zadań podejmowanych w miejscach, gdzie niesiona jest pomoc humanitarna. OCHA prowadzi monitoring i publikuje raporty na temat klęsk naturalnych na stronach internetowych.

7 Instrumenty działania W celu sfinansowania działań, OCHA zabiega o wsparcie donorów za pomocą Instrumentu Wspólnych Apeli oraz Apeli w nagłych sytuacjach kryzysowych. Wspólne Apele (Consolidated Appeals) Apele w przypadku nagłych katastrof (Flash Appeals)

8 Apele te, wystosowywane regularnie do społeczności międzynarodowej, mają na celu pozyskanie przewidywalnych w czasie i wysokości środków finansowych. Umożliwiają tym samym planowanie, wdrażanie i monitorowanie działalności w czasie kryzysu. Dzięki tym instrumentom akcje pomocowe są bardziej efektywne i kompleksowe. Każdy Apel ma na celu nie tylko doraźne zmniejszenie cierpienia, ale jednocześnie określa potrzeby poszkodowanej ludności oraz działania niezbędne do poprawy sytuacji w nadchodzących latach. Statystycznie około 20 apeli rocznie jest kierowanych do społeczności międzynarodowej, zaś pomoc udzielana w ramach tych apeli obejmuje około 40 milionów osób na całym świecie. OCHA zarządza centralnym funduszem na rzecz sytuacji kryzysowych w wysokości około 60 milionów USD, z którego może udzielać środki różnym agencjom niosącym pomoc humanitarną.

9 Przypuszcza się, że w roku 2006, kwota niezbędna do zapewnienia dostatecznej opieki i pomocy dla 31 milionów ludzi w 26 krajach na całym świecie wyniesie 4,7 miliardów USD. Jednocześnie pięć Apeli wystosowanych w roku 2005 nie zebrało dotychczas kwoty 766 milionów USD i tym samym zostało przeniesionych na rok 2006. Finansowanie akcji pomocowych nie zawsze odzwierciedla szczodre obietnice. Wieloletnie doświadczenie OCHA wskazuje na to, że jedynie 68 procent Apeli jest finansowanych, a środki wpływają w sposób nieprzewidywalny, zarówno jeśli chodzi o czas jak i ich wielkość. Powoduje to przedłużanie cierpienia i uzależnienie poszkodowanej ludności od doraźnej pomocy i w efekcie jest bardziej kosztowne. Nieodpowiednie finansowanie nie pozwala na efektywną reakcję, w związku tym w 2005 roku ONZ przygotowała propozycje powołania Globalnego Funduszu Pomocy Kryzysowej.

10 Globalny Fundusz Pomocy Kryzysowej (Global Emergency Fund) Potrzeby i kontekst, w którym udzielana jest pomoc humanitarna bezustannie ulegają zmianom. Stawiają nowe wyzwania dla społeczeństwa międzynarodowego. Dlatego też ONZ zaproponowała powołanie Globalnego Funduszu, który wraz z Apelami pozwoli ocalić wiele istnień ludzkich, uniknąć kolejnych próśb o dalsze, większe środki i tym samym zaoszczędzić fundusze. Fundusz pozwoli również zmniejszyć różnice w wielkości środków przeznaczanych na łagodzenie skutków poszczególnych kryzysów. Dysproporcja ta jest bardzo krzywdząca dla ofiar katastrof mniej nagłośnionych medialnie i tym samym niezauważonych.

11 Raporty Począwszy od 1996 roku OCHA przygotowywuje regularnie raporty, które analizują sytuację w danym regionie, dokonują oceny potrzeb, ustalają priorytety i planują skoordynowane działania. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych akcji humanitarnych, a tym samym na przystosowanie dalszych działań do realnych potrzeb w terenie. Raporty są głównym instrumentem zapewniającym przejrzystość działań OCHA i dlatego też przygotowywane są przez niezależnych ekspertów z zewnątrz. Aby były bardziej wiarygodne i przejrzyste, wszystkie raporty podawane są do wiadomości publicznej i publikowane na stronach internetowych. Pozwala to donorom na zaplanowanie priorytetów i wysokości pomocy na kolejne lata. Raporty pomagają również w przygotowaniu Wspólnego Planu Działania, który wraz z apelami przedstawiany jest społeczności międzynarodowej i donorom. Dzięki tym instrumentom podejmowane akcje są bardziej efektywne i kompleksowe.

12 Mechanizm działania Przedstawiony poniżej mechanizm działania w sytuacjach kryzysowych jest zarówno efektywny jak i prosty. Od chwili wystąpienia sytuacji kryzysowej OCHA analizuje sytuację, ocenia potrzeby, a następnie przydziela poszczególne role i obowiązki w celu realizacji planu działania. W tym momencie wystosowywane zostają Apele o środki finansowe, które umożliwiają wywiązanie się z zadań w terenie. OCHA zajmuje się również monitoringiem i ewaluacją zaplanowanych działań i regularnie przygotowuje szereg raportów mających na celu wyciągnięcie wniosków i lepszą odpowiedź w przyszłości.

13 Analiza sytuacji Ocena potrzeb Powstawanie planu działań Określenie celów Przydzielenie ról i obowiązków Zaplanowanie środków Apel o środki finansowe Wdrażanie skoordynowanego programu Monitorowanie i ewaluacja Przegląd zaplanowanych działań Przygotowanie raportu

14 Spośród wielu agend ONZ wiodąca rolę w dystrybucji pomocy podczas kryzysów humanitarnych i zmniejszaniu skutków klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych odgrywają: FAO, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNRWA, WFP, WHO.

15 Prowadzi system wczesnego ostrzegania o zbliżających się kryzysach żywieniowych. Przewiduje światowe problemy w zaopatrzeniu w żywność. FAO wspiera proces produkcji żywności oraz udziela porad technicznych. Udziela znacznego wsparcia gospodarstwom rolnym dotkniętym skutkami katastrof naturalnych. Kraje rozwijające się otrzymują znaczne wsparcie w celu modernizacji rolnictwa, leśnictwa i gospodarki rybnej. Wszystkie te wysiłki skierowane są na ograniczanie występowania głodu na świecie i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Do najbardziej znanych akcji FAO należy działalność w rejonie Oceanu Indyjskiego, dotkniętego w grudniu 2004 roku tsunami. Podjęte przez FAO działania mają na celu nie tylko dostarczenie pomocy żywnościowej, zapobieganie epidemiom i klęsce głodu, ale przede wszystkim podjęcie wysiłków długoterminowych umożliwiających rozpoczęcie nowego życia. Zobacz również: www.fao.orgwww.fao.org

16 Jest organizacją odpowiedzialną za koordynowanie działań mających na celu łagodzenie skutków klęsk żywiołowych i ich zapobieganie. W sytuacjach mogących zagrozić pomocy humanitarnej w danym kraju Stały Przedstawiciel UNDP koordynuje dostarczanie pomocy i starania na rzecz odbudowy. UNDP wspiera programy mające na celu rozbrojenie kombatantów, akcje rozminowania, powrót i reintegrację uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych oraz odbudowę instytucji rządowych. Zobacz również: www.undp.orgwww.undp.org

17 Urząd Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców udziela pomocy i ochrony milionom osób uciekających przed wojną i prześladowaniami. Zajmuje się również ludźmi powracającymi na swoje tereny i tzw. przesiedleńcami wewnętrznymi. Ze szczególna troską traktowane są kobiety i dzieci, które stanowią największą grupę spośród poszkodowanych przez los. W ciągu ostatnich 10 lat UNHCR udzielił schronienia ofiarom konfliktu na Bałkanach, który doprowadził do największej fali uciekinierów i wewnętrznych przesiedleńców od czasów II Wojny Światowej. Do równie spektakularnych akcji należą te podjęte w Kosowie, Timorze Wschodnim czy Rejonie Wielkich Jezior w Afryce. Obecnie UNHCR zaangażowany jest w akcje pomocowe w Pakistanie, Afganistanie, w południowym Sudanie, Darfurze i rejonie Oceanu Indyjskiego.

18 UNHCR udziela pomocy w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej, ochrony prawnej, schronienia. Pomaga w repatriacji uchodźców w sytuacji ustania niebezpieczeństwa. Promuje działania mające na celu integrację uchodźców w krajach ich przyjmujących Prowadzi również szkolenia umożliwiające im zdobycie stałego źródła utrzymania. Zobacz również: www.unhcr.orgwww.unhcr.org

19 Konsekwentnie nawołuje rządy oraz walczące strony do wzmocnienia ochrony dzieci zamieszkałych w strefach konfliktów. UNICEF prowadzi negocjacje w celu zawieszenie broni, co ułatwia dostarczanie pomocy. UNICEF inicjuje i nadzoruje specjalne programy pomocy dzieciom poszkodowanym, pomaga łączyć opuszczone dzieci z ich rodzinami. Ustanowił dni pokoju i strefy pokoju w rejonach dotkniętych wojną. Podczas poważnych kryzysów humanitarnych wraz z innymi agendami ONZ pomaga przywrócić działanie służb sanitarnych, wodociągowych, medycznych oraz szkolnictwa. Zobacz również: www.unicef.orgwww.unicef.org

20 Organizacja ta została powołana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku w celu pomocy 750 tysiącom uchodźców palestyńskich, którzy stracili swe domy i środki do życia podczas wojny arabsko - izraelskiej w 1948 r. Do chwili obecnej UNRWA udzieliła pomocy 3,7 milionom palestyńskich uchodźców przebywających w Jordanii, Libanie, Syrii oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. UNRWA powołana została, by udzielać pomocy w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej. Z biegiem lat i w obliczu nasilających się konfliktów (takich jak wojna cywilna w Libii czy palestyńskie powstanie zbrojne - Intifada) obszar działalności został poszerzony, a UNRWA odgrywa coraz większą rolę.

21 Edukacja pozostaje głównym obszarem działalności UNRWA. Z pomocą UNRWA powstało 647 szkół podstawowych i średnich. Szkolenia zawodowe cieszą się ogromną popularnością. Tworzone są centra opieki zdrowotnej udzielające pomocy milionom ludzi również w 59 obozach dla uchodźców. Społeczność międzynarodowa uważa, że obecność UNRWA na Bliskim Wschodzie stabilizuje sytuację w tym regionie. Jest również symbolem zaangażowania społeczeństwa międzynarodowego w kwestię pokoju. Zobacz również: www.unrwa.orgwww.unrwa.org

22 Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla milionów ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Dotychczas pomoc WFP objęła 113 milionów ludzi w 80 krajach. Organizacja odpowiedzialna jest za dostarczanie żywności i funduszy na zorganizowanie transportu dla operacji UNHCR. Podejmuje działania umożliwiające nie tylko doraźną pomoc żywnościową, ale również ustanawia programy mające przerwać błędne koło głodu i ubóstwa.

23 Główne programy WFP to: program żywieniowy dla dzieci w wieku szkolnym prowadzony w 72 krajach - zachęca dzieci do kontynuowania edukacji program pomocy dla rodzin dotkniętych HIV/ AIDS połączony z kampanią informacyjną o AIDS program "Praca za żywność" - zachęca farmerów do pracy nad systemem irygacyjnym i unikania nadmiernego wykorzystywania ziemi, które powoduje pustynnienie i kolejne klęski głodu. Ułatwia integrację byłych kombatantów i porzucenie przez nich broni program "Żywność dla kobiet" - edukuje kobiety jak zapobiegać niedożywieniu dzieci Zobacz również: www.wfp.orgwww.wfp.org

24 Jest organizacją odpowiedzialną za ocenę potrzeb zdrowotnych ludzi pokrzywdzonych przez los, zapewnienie informacji i asystowanie w koordynacji i planowaniu działań. WHO jest odpowiedzialne za nadzór epidemiologiczny, kontrolę epidemii (w tym HIV/AIDS), dostarczanie leków i sprzętu medycznego. Obecnie WHO zaangażowana jest w udzielanie pomocy m.in. w Pakistanie, rejonie Oceanu Indyjskiego oraz w Afryce. Zobacz również: www.who.orgwww.who.org

25 Zapewnia skoordynowane podejmowanie decyzji na płaszczyźnie między- instytucjonalnej w obliczu złożonych katastrof. W skład IASC wchodzą przedstawiciele wiodących agend ONZ, jak również Czerwonego Krzyża i organizacji pozarządowych. Na czele stoi Koordynator ds. Pomocy Humanitarnej. Zobacz również: http://www.humanitarianinfo.org/iasc/ http://www.humanitarianinfo.org/iasc/

26 Klęski żywiołowe Konflikty zbrojne

27 W 2005 roku działalność OCHA skupiła się na dwóch kryzysach wywołanych katastrofami naturalnymi.

28 W wyniku trzęsienia ziemi w grudniu 2004 r., które wywołało tsunami w rejonie Oceanu Indyjskiego, życie straciły setki tysięcy ludzi, miliony pozbawione zostały dachu nad głową i szans na normalne życie w ciągu następnych dziesięciu lat. OCHA we współpracy z rządami 7 krajów dotkniętych kataklizmem i organizacjami pozarządowymi udzieliła natychmiastowego wsparcia i pomocy materialnej. Pomoc ta dotyczyła głównie poszukiwań osób zaginionych, ratowania życia ocalałych i udzielania pomocy medycznej poszkodowanym. Obecnie z działań doraźnych OCHA przeszła do działań mających na celu ułatwienie rozpoczęcia nowego, lepszego życia. OCHA opracowała plan odbudowy, w ramach którego organizacje pozarządowe, donorzy, agendy ONZ, rządy krajów dotkniętych tsunami oraz sektor biznesu podejmą skoordynowane działania. Organizuje szkolenie zawodowe dla ludności w celu umożliwienia im zdobycia źródła utrzymania. OCHA szczególnie uwzględnia potrzeby najbardziej potrzebujących i najsłabszych w tym kobiet i dzieci.

29 WFP - pomoc żywnościowa UNICEF - dostarcza wody pitnej, moskitier, szczepionek przeciwko odrze, witaminy A. Odbudowuje szkoły, udziela dzieciom pomocy psychologicznej i socjalnej WHO - współpracuje z krajowymi ministrami zdrowia i organizacjami pozarządowymi w celu szybkiego wykrywania, rozpoznawania i reagowania na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych na obszarach dotkniętych tsunami. Zapewnia szczepionki, apteczki, zestawy chirurgiczne i środki do leczenia chorych UNDP, FAO i ILO - podjęły działania mające na celu odbudowę rolnictwa i rybołówstwa w regionie Na przykładzie tsunami na oceanie Indyjskim z grudnia 2004 r doskonale widać mechanizm udzielania pomocy - od oceny potrzeb poszkodowanej ludności, poprzez apele o środki finansowe, do monitoringu i raportów pozwalających zweryfikować podjęte działania. Trzęsienie ziemi, które wywołało tsunami na Oceanie Indyjskim 26 grudnia 2004 r. wstrząsnęło światem. Społeczność międzynarodowa odpowiedziała natychmiast. Powołane zostały grupy kryzysowe w celu koordynowania działań humanitarnych w obliczu ogromu tragedii. W pierwszej fazie grupy ekspertów we współpracy z rządami w tym regionie, jak również organizacjami pozarządowymi przystąpiły do analizy kontekstu, ogromu zniszczeń, jak również szacowania potrzeb natychmiastowych.

30 Pierwszy etap za zadanie miął doraźne ratowanie życia, poszukiwanie osób zaginionych oraz opieka nad tymi, którzy przetrwali. Przygotowano scenariusze, wytyczono cele i podział zadań pomiędzy wszystkich aktorów tej akcji humanitarnej. Za pomocą Instrumentu Apeli (Flash Appeals) zgromadzono środki finansowe na przeprowadzenie akcji. Obecnie rok po tragedii priorytetem jest rekonstrukcja długoterminowa. OCHA uczestniczy w tych wszystkich poczynaniach, zaangażowanie poszczególnych agend ONZ jest również znaczące. Raporty podsumowują dotychczasowe osiągnięcia i wytyczają nowe cele na nadchodzące lata. W celu zapewnienia tej ludności odpowiedniego wsparcia społeczności międzynarodowej, Sekretarz Generalny ONZ powołał Specjalnego Wysłannika ONZ ds. Pomocy Ofiarom tsunami w osobie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Ponadto w lipcu 2006 r. na Oceanie Indyjskim zostanie uruchomiony system zabezpieczający przed tsunami. Zobacz również: www.unic.un.org.pl/wolontariat/www.unic.un.org.pl/wolontariat/

31 Reakcja społeczności międzynarodowej po trzęsieniu ziemi w październiku 2005 r. była natychmiastowa. Po pierwszej fazie doraźnego ratowania życia i poszukiwania osób zaginionych ONZ wystosował serie Apeli (Flash Appeals) prosząc o wsparcie finansowe, które umożliwi realizacje planów długoterminowych na odbudowę państwa. Zwołana w listopadzie 2005r. konferencja donorów w Islamabadzie przyniosła oczekiwane efekty. Obecnie OCHA współpracuje z aktorami na szczeblu narodowym i organizacjami pozarządowymi w celu rozprzestrzenienia informacji o katastrofie i zapewnieniu funduszy poprzez mobilizację darczyńców. Widok z lotu ptaka na zniszczenia spowodowane trzęsieniem ziemi w Muzafarrabad w Pakistanie. © UNHCR/B.Baloch

32 Trwający od 50 lat konflikt w Sudanie pochłonął co najmniej 2 miliony ofiar. Ponad 4,5 miliona osób, które przetrwały zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Agendy ONZ zaangażowane w pomoc w rozwiązaniu konfliktu sudańskiego to m.in.: FAO, UNDP, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIDO, WFP, WHO. Koordynacją działań ONZ w Sudanie zajmuje się Biuro Koordynatora ds. Lokalnych i Humanitarnych w Sudanie (Office of the Resident and Humanitarian Coordinator for the Sudan). Działania tych agend koncentrują się na dostarczaniu żywności, leków, schronień i tworzeniu szkół. Przemoc i nieustające walki znacznie utrudniają pracę organizacjom niosącym pomoc. Niestabilność sytuacji powoduje, że nie dociera ona do ponad 1,25 milionów ludzi w Darfurze. Wiecej: Światowe kryzysy - Sudan: www.unic.un.org.pl/sudan/ www.unic.un.org.pl/sudan/

33 Mimo wielu inicjatyw społeczności międzynarodowej mających na celu zawarcie pokoju, w Republice Demokratycznej Konga nadal trwają starcia zbrojne. Ludność cywilna pada ofiarą przemocy i powszechnie obecnej agresji. Brak stabilności sytuacji oraz ogromna liczba przesiedlonych powodują ograniczony dostęp organizacji humanitarnych do potrzebujących. Ponad 42 miliony ludzi znajduje się w tragicznej sytuacji żywieniowej, 2,1 miliona opuściła swoje domostwa. Liczne powodzie, erupcje wulkanów oraz wysoka zachorowalność na malarię, dżumę, cholerę, ebola i odrę nie ułatwiają działań humanitarnych. Do agend zaangażowanych w akcję w Demokratycznej Republice Konga należą WFP, UNICEF, UNHCR, WHO, FAO i UNDP. Konflikt w Demokratycznej Republice Konga i działania humanitarne w związku z nim podjęte ilustrują konieczność udzielania pomocy w takim samym stopniu w regionach "zapomnianych" jak i w regionach, w których kryzysy otrzymują więcej uwagi mediów czy mających znaczenie strategiczne. Uchodźcy przekraczający rzekę Oubangui, powracający z Republiki Konga do domów w Demokratycznej Republice Konga. © UNHCR/J.Ose

34 "Niedola ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, bez względu na rejon świata, stanowi zagrożenie dla całej ludzkości. Nigdy nie uda nam się całkowicie wyeliminować cierpienia, jest ono cechą człowieczeństwa. Jednak nic nie tłumaczy tego, że nie stosujemy wszelkich dostępnych nam środków, aby cierpienie to ograniczyć.[...] Bez wątpienia stać nas na tę pomoc. Dzisiaj musimy wykazać wolę podjęcia aktywności w tym kierunku." Wypowiedź Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana wygłoszona w siedzibie głównej ONZ w trakcie inauguracji Apelu o Pomoc Humanitarną 2006 w dniu 30 listopada 2005 r.

35 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ma dla naszego kraju duże znaczenie. Mamy nadzieję, że dzięki unijnemu wsparciu polska gospodarka wyjdzie na prostą, a poziom życia w naszym kraju poprawi się. Jednakże, udział w strukturach europejskich wiąże się także z pewnymi obowiązkami. Do takich należy między innymi udział w finansowaniu operacji humanitarnych. Dzięki naszym wpłatom do unijnego budżetu możliwe będzie organizowanie akcji pomocowych na całym świecie.

36 Warto zobaczyć w Internecie: ECHO, Biuro Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej: www.europa. eu.int/ comm/echo Concord – europejska konfederacja organizacji zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową: www.concordeurope.org


Pobierz ppt "Dr n. med. Lucyna Kapka Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google