Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora."— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Ewaluacji Narady z kadrą kierowniczą szkół/placówek województwa świętokrzyskiego, 27-29 sierpnia 2012 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach

2 Plan prezentacji Kuratorium Oświaty w Kielcach 1.Ewaluacja za rok 2012/2013 w liczbach. 2. Wnioski dla szkół/placówek - wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji. 3. Współczesny kontekst edukacji. 4. Wnioski dla Kuratorium Oświaty w Kielcach - wynikające z przeprowadzonych ewaluacji.

3 Kuratorium Oświaty w Kielcach Typ szkoły/placówkiLiczba szkół/placówek, w których przeprowadzono ewaluację zewnętrzną Obszar 1 przedszkole/ punkt przedszkolny 21 Efekty - 4 Środowisko - 8 ewaluacja całościowa - 9 2 szkoła podstawowa 41 Efekty - 26 Środowisko - 6 ewaluacja całościowa - 9 3 gimnazjum 33 Efekty - 18 Środowisko - 6 ewaluacja całościowa - 9 4 liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa 9 14 15 Efekty - 4; Środowisko -5 Efekty - 12; Środowisko – 2 ewaluacja całościowa -1, Efekty - 12, Środowisko - 2 RAZEM 133 Efekty- 76 Środowisko-29 ewaluacja całościowa - 28 Plan realizacji ewaluacji za r. szk. 2011/12 wykonany – statystyka

4 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Dzieci są aktywneRespektowane są normy społeczne przedszkola A 1-3 B 9138 C 3-2 D --- E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

5 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Przedszkole ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych przedszkola A 13--3 B 84795 C -22-1 D ----- E ----- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

6 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami przedszkola przedszkola A 31-1 B 14131612 C -214 D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

7 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola A--- B88- C117 D--2 E--- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

8 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki sprawdzianu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne szkoły podstawowe A --21 B 7132123 C 181711 D 1051- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

9 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych szkoły podstawowe A ----- B 425776 C 473123 D 1-11-- E ----- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

10 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły szkoły podstawowe A---1 B146108 C1646 D-21- E---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

11 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie szkoły podstawowe A --- B 354 C 523 D 122 E --- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

12 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne gimnazja A --33 B 12111613 C 7105 D 7521 E 111- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

13 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych gimnazja A ------ B 453445 C 112323 D 334131 E 1--1-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

14 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywan e są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywan e są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły gimnazja A4-1- B6977 C4253 D1325 E-1-- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

15 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie gimnazja A 111 B 323 C 225 D 13- E 21- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

16 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spe ł nienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Licea ogólnokształcące A--2- B11-3 C1121 D22-- E---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

17 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły Licea ogólnokształcące A 4-2- B 1434 C -1-1 D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

18 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne technika A --11 B 7696 C 3525 D 21-- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

19 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywan e są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywan e są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły technika A 1--- B 1222 C ---- D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

20 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Analizuje się wyniki egzaminu Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne zasadnicze szkoły zawodowe A1--1 B5786 C3556 D21-- E---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze EFEKTY

21 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Szkołą lub palcówka ma koncepcję pacy Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy uczniów Prowadzone są działania służące wyrównywani u szans edukacyjnych zasadnicze szkoły zawodowe A------ B111111 C------ D------ E------ Poziom spełnienia wymagań w obszarze PROCESY

22 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły zasadnicze szkoły zawodowe A 1-1- B 2323 C ---- D ---- E ---- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ŚRODOWISKO

23 Kuratorium Oświaty w Kielcach poziom spełnienia wymagania Funkcjonuje praca w zespołach Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Zasadnicze szkoły zawodowe A-1- B1-1 C--- D--- E--- Poziom spełnienia wymagań w obszarze ZARZĄDZANIE

24 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wnioski dla szkół/placówek wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji: 1. Wnioski z analizy wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych formułowane są w wielu szkołach w sposób bardzo ogólny - odnotowuje się niewielkie różnice we wnioskach z kolejnych lat/sesji egzaminacyjnych. Stąd można odnieść wrażenie, że w niektórych szkołach brak jest pogłębionej analizy. 2. Analizy jakościowej powinni bezwzględnie dokonywać nauczyciele przedmiotów, których dotyczy sprawdzian/egzamin, czyli działające w szkole zespoły przedmiotowe. Pozwoli im to ocenić stopień opanowania umiejętności przez uczniów, określić konkretne czynności, które należy z uczniem ćwiczyć, dostosować/zmienić metody pracy, wdrożyć efektywne działania.

25 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wnioski dla szkół/placówek wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji: 3. Wskazane byłoby korzystanie z rozwiązań systemowych proponowanych przez instytucje wspierające szkoły (placówki doskonalenia nauczycieli), dotyczących: pogłębiania umiejętności nauczycieli w zakresie analizy uzyskiwanych wyników formułowania wniosków sposobu wdrażania wniosków tak, aby podejmowane działania wpływały na efekt kształcenia. Z badań ewaluacyjnych wynika, że szkoły korzystające z pomocy zewnętrznej lepiej radzą sobie analizą i wnioskowaniem.

26 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wnioski dla szkół/placówek wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji: 4. Niedoceniana w naszych szkołach jest analiza w zakresie Edukacyjnej Wartości Dodanej. Dyrektorzy szkół winni posiąść umiejętność zastosowania, szczególnie kalkulatora EWD Plus. 5. Obserwuje się zbieżność, iż nauczyciele posiadający uprawnienia egzaminatorów i sprawdzający czynnie sprawdziany/egzaminy osiągają wysoki stopień korelacji przedmiotowego systemu oceniania z ocenianiem zewnętrznym, w pozostałych przypadkach zdarzają się odchylenia nawet o 1 ocenę- zawyżanie ocen szkolnym jest dezinformujące dla ucznia, rodzica.

27 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wnioski wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji: 6. Nie obserwuje się w szkołach systemowego podejmowania szkoleń wewnętrznych w zakresie np. poznawania i stosowania skutecznych metod pracy z uczniem, sposobów motywowania uczniów, aktywizacji uczniów w procesie samodzielnego uczenia się, technik uczenia się. 7. Istotne z punktu widzenia tworzenia szeroko pojętego wspierającego środowiska edukacyjnego ucznia jest pozyskanie do współpracy rodziców, którzy powinni czuwać nad utrwalaniem wiedzy i umiejętności ucznia w domu. Rodzice nadal nie są partnerami szkoły w tym względzie.

28 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wnioski dla szkół/placówek wynikające z obserwacji poczynionych podczas przeprowadzonych ewaluacji: 8. Uwzględnianie potencjału uczniów i równomierny rozkład w klasach uczniów z różnym potencjałem na wejściu przyczynia się do prawidłowej organizacji procesu nauczania, aktywizowania uczniów, tworzenia systemu motywacji do osiągania lepszych wyników w ramach zespołu klasowego- jest się do kogo podciągać. 9. Na efekty kształcenia ma wpływ właściwa organizacja zajęć wspomagających uczniów, zarówno uzdolnionych, jak i potrzebujących wsparcia. Obserwacje w trakcie badań wykazały, że poprzedzenie ich organizacji diagnozą potrzeb, dostosowanie terminów, godzin, dowozów korzystnie wpływa na aktywne uczestnictwo uczniów w proponowanych formach wsparcia.

29 Kuratorium Oświaty w Kielcach Współczesny kontekst edukacji ewaluacja = systematyczne badanie wartości działań

30 Kuratorium Oświaty w Kielcach Współczesny kontekst edukacji ewaluacja = systematyczne badanie wartości działań Long Beach z Raportu Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012. -Jeśli mówisz, że zamierzasz coś zrobić, to lepiej coś zrób

31 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wnioski dla Kuratorium Oświaty w Kielcach - wynikające z przeprowadzonych ewaluacji. 1. W związku z dostrzeganymi podczas czynności ewaluacyjnych trudnościami, na które napotykają tzw. małe szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne z terenu województwa świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach wychodzi z propozycją pomocy. Dlatego zachęca do wypełnienia formularza zamieszczonego na stronie www.kuratorium.kielce.pl w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Zgromadzony materiał posłuży do opracowania działań wspierających dyrektorów i nauczycieli tzw. małych szkół, których powstaje z roku na rok coraz więcej. 2. W województwie świętokrzyskim w latach 2009-2012 zostało przeprowadzonych 197 ewaluacji zewnętrznych szkół/placówek. Otrzymane raporty i zawarte w nich wnioski miały się stać impulsem dla szkół do podjęcia działań projakościowych. Dlatego na stronie www.kuratorium.kielce.pl zostanie zamieszczony formularz badający reakcje szkół w tym zakresie.www.kuratorium.kielce.pl

32 Kuratorium Oświaty w Kielcach Dziękuję za uwagę Urszula Wojsław – Kozłowska Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego ds. Ewaluacji


Pobierz ppt "WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWN Ę TRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/12 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Urszula Wojsław-Kozłowska Zastępca Dyrektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google