Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE „ZESPOŁAMI KABLOWYMI”, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Tezy wystąpienia: st. kpt. J. Zboina, st. bryg. J. Świetnicki Józefów, 25 lutego 2010 r.

2 Omówienie uzgodnień z wrześniowej konferencji oraz przedstawienie
Część I Omówienie uzgodnień z wrześniowej konferencji oraz przedstawienie aktualnego stanowiska CNBOP 10.40 – 11.00

3 Uzgodnienia z konferencji 23.09.2009:

4 1. USTALENIA: Wszyscy zainteresowani problematyką przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych wraz z ich zamocowaniami, zwanymi „zespołami kablowymi”, stosowanych w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej oraz przewodami i kablami elektrycznymi w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności, w ciągu najbliższego miesiąca tj. do końca października 2009 r. mogą przesyłać do CNBOP pisemne stanowiska, propozycje zmian, wnioski i uwagi dotyczące ww. problematyki. -wpłynęły – omówiono wcześniej 4

5 1. ad. wniesionych uwag -część z nich nie wnosi nic nowego w sprawie, -większość uwag dotyczy niedoskonałości zapisów przepisu, - przepisy ogólne, z definicji nie określają zasad projektowania, instalowania, -zmiana przepisu czy jednolita interpretacja? -przepisy nie do końca jednoznaczne, nie oznacza że złe, -inne 5

6 2. USTALENIA: Wszystkie zebrane uwagi, stanowiska i propozycje, zarówno te, które wpłynęły do CNBOP przed konferencją, która odbyła się w dniu r, jak również zgłoszone w trakcie konferencji oraz nadesłane do CNBOP w terminie późniejszym, będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dyskutowanego zagadnienia, a także być może zainicjowania prac nad projektem nowelizacji przepisów oraz podjęcia prac nad standardami i dokumentami normatywnymi w przedmiotowym zagadnieniu. -stanowiska jw. wpłynęły -powstała pierwsza AT CNBOP – na zespoły kablowe 6

7 3. USTALENIA: W związku z powyższymi propozycjami CNBOP w zakresie formy prowadzenia dyskusji w sprawie, ustalono, że następne spotkanie wszystkich zainteresowanych stron odbędzie się w formie warsztatów w grudniu br. w CNBOP. Warsztaty te będą próbą wypracowania konkretnych już kierunków dalszego działania w oparciu o zgromadzone pisemne stanowiska firm i instytucji. - wystąpienia CNBOP w sprawie, - stanowiska MI i GUNB – wyjaśniają kwestię 7

8 4. USTALENIA: Zaproponowano także, w celu realizacji zadań jw
4. USTALENIA: Zaproponowano także, w celu realizacji zadań jw., powstanie zespołu eksperckiego złożonego z przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz przedstawicieli firm związanych, a także producentów, który to po „ukonstytuowaniu” ustali kierunki, cel i zasady działania oraz rozpocznie prace związane z opracowaniem jednolitych standardów „dopuszczenia” i stosowania „zespołów kablowych” w ochronie przeciwpożarowej obiektów budowlanych. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych? 8

9 5. USTALENIA: Wszystkie materiały pokonferencyjne, niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej CNBOP, zostaną przesłane przez CNBOP do wszystkich właściwych instytucji i urzędów, w tym do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wystąpienia CNBOP do MI, GUNB 9

10 6. USTALENIA: Ustalono zgodnie, iż dotychczas wydane aprobaty i certyfikaty dla kabli i tras kablowych powinny pozostać ważne do czasu zakończenia się ich okresu ważności. Jednocześnie jednak ustalono, że dostosowanie się producentów i dostawców do zmienionych przepisów §187 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie. -AT – na zespół kablowy 10

11 1. WNIOSKI: Wskazano na potrzebę rozważenia celowości nowelizacji przepisów §187, z uwagi na nie do końca jasną aktualnie wykładnię przedmiotowego przepisu stanowiska MI i GUNB – wyjaśniają kwestię 11

12 2. WNIOSKI: Zgłoszono potrzebę szybkiego wypracowania ustaleń odnoszących się do sposobu a także zakresu prowadzenia badań dla zespołów kablowych. Przykładem takich działań może być postępowanie Czechów lub Słowaków, którzy adaptując normę DIN do swoich potrzeb, przy wskazaniu własnych potrzeb (różnica dotyczyła jedynie temperatur w piecu i termoelementów do jej pomiaru) w dość sprawny sposób wypracowali treść normy. -w raportach z badań i pismach laboratoriów zagranicznych znajdują się zapisy dot. ekwiwalentności normy DIN i EN -krajowe podejście w ramach akredytowanego prowadzenia badań i certyfikacji jest bardziej konserwatywne 12

13 3. WNIOSKI: Zgłoszono potrzebę rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej nowego wymagania dot. PH kabli stosowanych w systemach urządzeń alarmu pożaru (obowiązującego od 8 lipca 2009 r. w związku z nowelizacją warunków technicznych (…). Nowe zapisy rozporządzenia prowadzą do powstania wielu wątpliwości, przy braku uzasadnienia technicznego dla wymagania PH dla kabli i linii dozorowych w obwodach urządzeń alarmu pożaru. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych? 13

14 4. WNIOSKI: Należy określić czy dopuszczone dotychczas do stosowania w ochronie przeciwpożarowej w budownictwie zespoły kablowe zgodnie z obowiązującymi aprobatami i certyfikatami zgodności wydanymi przez CNBOP, oddzielnie dla kabli i tras kablowych, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi. Jeśli okaże się to niezasadne, to w okresie przejściowym można pozostać przy obowiązujących procedurach udzielania aprobat technicznych i certyfikatów zgodności. -stanowiska MI i GUNB – wyjaśniają kwestię 14

15 5. WNIOSKI: Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia ścisłej współpracy z producentami kabli i tras kablowych oraz dostawcami kompletnych „zespołów kablowych” oraz przedstawicielami właściwych urzędów, w tym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy opracowaniu nowych standardów, aby zapobiec różnicom zdań i uniknąć zarzutu dostosowywania nowych regulacji pod konkretnych producentów. Uzgodnienia wymaga z zainteresowanymi stronami jednolita metodyka badawcza. Zaproponowano formę pracy w zespołach podczas warsztatów oraz w okresie pomiędzy nimi, której efektem ma być opracowanie wytycznych do przygotowania jednolitego dokumentu. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych? 15

16 6. WNIOSKI: Zwrócono uwagę na konieczność stworzenia zespołu złożonego z ekspertów, w tym z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostaną oddelegowani do prac nad konkretnymi propozycjami rozwiązań w zakresie opracowania nowych przepisów dotyczących zespołów kablowych. W związku z pracami zespołów eksperckich należy także ustalić szereg warunków technicznych odnośnie kryterium dostaw energii, przekazu sygnału między zespołami kablowymi, co stanowić mogłoby pierwszy krok do opracowania normy (obecnie brak unormowań europejskich oraz polskich) lub zmian w przepisach. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych? 16

17 Powstanie zespołu eksperckiego. - gdzie
Powstanie zespołu eksperckiego? - gdzie? w CNBOP (sekretariat) - członkowie : producenci kabli i systemów mocowań, przedstawiciele PSP, przedstawiciele: MI, MSWiA, GUNB, inne zainteresowane strony? - założenia pracy zespołu: osób, przewodniczący, posiedzenia zespołu, plan pracy, sposób finansowania, - lista chętnych do prac w zespole - udział instytucji i patronaty - pierwsze spotkanie zespołu

18 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE „ZESPOŁAMI KABLOWYMI”, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Tezy wystąpienia: st. kpt. J. Zboina, st. bryg. J. Świetnicki Józefów, 25 lutego 2010 r. 18

19 dopuszczania zespołów kablowych do stosowania
Część II Dyskusja: omówienie stanowisk CNBOP, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dopuszczania zespołów kablowych do stosowania w ochronie przeciwpożarowej obiektów budowlanych; 12.50 – 13.50

20 stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(w aspekcie innej sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie AT)

21

22

23 stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Główne tezy: GUNB wystąpił do MI o stanowisko dot. wydawania przez CNBOP AT dla elementów zespołów kablowych, zgodnie ze stanowiskiem DRBiT MI CNBOP jest właściwą jednostką do prowadzenia procesów aprobacji wyrobów budowlanych, w tym dla zespołów kablowych - w pracach aprobacyjnych wykorzystywane są doświadczenia innych krajów, jednostek w tym normalizacji (DIN)

24 stanowisko Ministerstwa Infrastruktury
(w aspekcie innej sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie AT)

25

26

27 stanowisko Ministerstwa Infrastruktury
Główne tezy: Istota wprowadzanych zmian w § 187: wymaganie odnosi się do tego samego przedmiotu regulacji, nazwaniu… „zespołem kablowym”, wprowadzone zmiany nie mają znaczenia dla stosowanego dotychczas sposobu oceny kabli i zamocowań z punktu widzenia zapewnienia ciągłości dostaw energii dla zapewnienia ciągłości dostaw energii lub sygnału decydujące jest wspólne funkcjonowanie zarówno kabli, jak i mocowań, oddzielna ocena kabli i ich mocowań powinna być dokonywana i wyrażana w sposób umożliwiający, w procesie projektowania, ocenę ich wspólnego funkcjonowania w warunkach pożaru, przy zmianie przepisów powinna być dokonana analiza zgodności z tymi przepisami wydanych aprobat, CNBOP powinno opracować w porozumieniu z zainteresowanymi organizacjami ZUAT dla Zespołów kablowych

28 dla zespołów kablowych; wytycznych projektowania,
Część II Dyskusja: propozycja stworzenia zespołu do opracowania szczegółowych zasad udzielania aprobat technicznych dla zespołów kablowych; wytycznych projektowania, instalowania, stosowania i odbioru zespołów kablowych. 12.50 – 13.50

29 Zakończenie warsztatów.
Część II Dyskusja: Pytania? Wnioski Podsumowanie. Zakończenie warsztatów. 12.50 – 13.50

30 Dziękujemy za uwagę! www.cnbop.pl jacekzboina@cnbop.pl


Pobierz ppt "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google