Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE ZESPOŁAMI KABLOWYMI, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE ZESPOŁAMI KABLOWYMI, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE ZESPOŁAMI KABLOWYMI, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Tezy wystąpienia: st. kpt. J. Zboina, st. bryg. J. Świetnicki Józefów, 25 lutego 2010 r. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl Część I Omówienie uzgodnień z wrześniowej konferencji oraz przedstawienie aktualnego stanowiska CNBOP 10.40 – 11.00

3 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 3 Uzgodnienia z konferencji 23.09.2009:

4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 4 1. USTALENIA: Wszyscy zainteresowani problematyką przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych wraz z ich zamocowaniami, zwanymi zespołami kablowymi, stosowanych w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej oraz przewodami i kablami elektrycznymi w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności, w ciągu najbliższego miesiąca tj. do końca października 2009 r. mogą przesyłać do CNBOP pisemne stanowiska, propozycje zmian, wnioski i uwagi dotyczące ww. problematyki. -wpłynęły – omówiono wcześniej

5 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 5 1. ad. wniesionych uwag -część z nich nie wnosi nic nowego w sprawie, -większość uwag dotyczy niedoskonałości zapisów przepisu, - przepisy ogólne, z definicji nie określają zasad projektowania, instalowania, -zmiana przepisu czy jednolita interpretacja? -przepisy nie do końca jednoznaczne, nie oznacza że złe, -inne

6 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 6 2. USTALENIA: Wszystkie zebrane uwagi, stanowiska i propozycje, zarówno te, które wpłynęły do CNBOP przed konferencją, która odbyła się w dniu 23.09.2009 r, jak również zgłoszone w trakcie konferencji oraz nadesłane do CNBOP w terminie późniejszym, będą stanowiły podstawę do wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dyskutowanego zagadnienia, a także być może zainicjowania prac nad projektem nowelizacji przepisów oraz podjęcia prac nad standardami i dokumentami normatywnymi w przedmiotowym zagadnieniu. -stanowiska jw. wpłynęły -powstała pierwsza AT CNBOP – na zespoły kablowe

7 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 7 3. USTALENIA: W związku z powyższymi propozycjami CNBOP w zakresie formy prowadzenia dyskusji w sprawie, ustalono, że następne spotkanie wszystkich zainteresowanych stron odbędzie się w formie warsztatów w grudniu br. w CNBOP. Warsztaty te będą próbą wypracowania konkretnych już kierunków dalszego działania w oparciu o zgromadzone pisemne stanowiska firm i instytucji. - wystąpienia CNBOP w sprawie, - stanowiska MI i GUNB – wyjaśniają kwestię

8 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 8 4. USTALENIA: Zaproponowano także, w celu realizacji zadań jw., powstanie zespołu eksperckiego złożonego z przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz przedstawicieli firm związanych, a także producentów, który to po ukonstytuowaniu ustali kierunki, cel i zasady działania oraz rozpocznie prace związane z opracowaniem jednolitych standardów dopuszczenia i stosowania zespołów kablowych w ochronie przeciwpożarowej obiektów budowlanych. - powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych?

9 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 9 5. USTALENIA: Wszystkie materiały pokonferencyjne, niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej CNBOP, zostaną przesłane przez CNBOP do wszystkich właściwych instytucji i urzędów, w tym do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. - wystąpienia CNBOP do MI, GUNB

10 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 10 6. USTALENIA: Ustalono zgodnie, iż dotychczas wydane aprobaty i certyfikaty dla kabli i tras kablowych powinny pozostać ważne do czasu zakończenia się ich okresu ważności. Jednocześnie jednak ustalono, że dostosowanie się producentów i dostawców do zmienionych przepisów §187 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie. - AT – na zespół kablowy

11 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 11 1. WNIOSKI: Wskazano na potrzebę rozważenia celowości nowelizacji przepisów §187, z uwagi na nie do końca jasną aktualnie wykładnię przedmiotowego przepisu. -stanowiska MI i GUNB – wyjaśniają kwestię

12 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 12 2. WNIOSKI: Zgłoszono potrzebę szybkiego wypracowania ustaleń odnoszących się do sposobu a także zakresu prowadzenia badań dla zespołów kablowych. Przykładem takich działań może być postępowanie Czechów lub Słowaków, którzy adaptując normę DIN 4102 -12 do swoich potrzeb, przy wskazaniu własnych potrzeb (różnica dotyczyła jedynie temperatur w piecu i termoelementów do jej pomiaru) w dość sprawny sposób wypracowali treść normy. -w raportach z badań i pismach laboratoriów zagranicznych znajdują się zapisy dot. ekwiwalentności normy DIN i EN -krajowe podejście w ramach akredytowanego prowadzenia badań i certyfikacji jest bardziej konserwatywne

13 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 13 3. WNIOSKI: Zgłoszono potrzebę rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej nowego wymagania dot. PH kabli stosowanych w systemach urządzeń alarmu pożaru (obowiązującego od 8 lipca 2009 r. w związku z nowelizacją warunków technicznych (…). Nowe zapisy rozporządzenia prowadzą do powstania wielu wątpliwości, przy braku uzasadnienia technicznego dla wymagania PH dla kabli i linii dozorowych w obwodach urządzeń alarmu pożaru. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych?

14 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 14 4. WNIOSKI: Należy określić czy dopuszczone dotychczas do stosowania w ochronie przeciwpożarowej w budownictwie zespoły kablowe zgodnie z obowiązującymi aprobatami i certyfikatami zgodności wydanymi przez CNBOP, oddzielnie dla kabli i tras kablowych, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi. Jeśli okaże się to niezasadne, to w okresie przejściowym można pozostać przy obowiązujących procedurach udzielania aprobat technicznych i certyfikatów zgodności. -stanowiska MI i GUNB – wyjaśniają kwestię

15 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 15 5. WNIOSKI: Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia ścisłej współpracy z producentami kabli i tras kablowych oraz dostawcami kompletnych zespołów kablowych oraz przedstawicielami właściwych urzędów, w tym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy opracowaniu nowych standardów, aby zapobiec różnicom zdań i uniknąć zarzutu dostosowywania nowych regulacji pod konkretnych producentów. Uzgodnienia wymaga z zainteresowanymi stronami jednolita metodyka badawcza. Zaproponowano formę pracy w zespołach podczas warsztatów oraz w okresie pomiędzy nimi, której efektem ma być opracowanie wytycznych do przygotowania jednolitego dokumentu. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych?

16 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 16 6. WNIOSKI: Zwrócono uwagę na konieczność stworzenia zespołu złożonego z ekspertów, w tym z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostaną oddelegowani do prac nad konkretnymi propozycjami rozwiązań w zakresie opracowania nowych przepisów dotyczących zespołów kablowych. W związku z pracami zespołów eksperckich należy także ustalić szereg warunków technicznych odnośnie kryterium dostaw energii, przekazu sygnału między zespołami kablowymi, co stanowić mogłoby pierwszy krok do opracowania normy (obecnie brak unormowań europejskich oraz polskich) lub zmian w przepisach. -powstanie zespołu eksperckiego? wytycznych?

17 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 17 Powstanie zespołu eksperckiego? - gdzie? w CNBOP (sekretariat) - członkowie : producenci kabli i systemów mocowań, przedstawiciele PSP, przedstawiciele: MI, MSWiA, GUNB, inne zainteresowane strony? - założenia pracy zespołu: 15-20 osób, przewodniczący, posiedzenia zespołu, plan pracy, sposób finansowania, - lista chętnych do prac w zespole - udział instytucji i patronaty - pierwsze spotkanie zespołu

18 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE ZESPOŁAMI KABLOWYMI, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Tezy wystąpienia: st. kpt. J. Zboina, st. bryg. J. Świetnicki Józefów, 25 lutego 2010 r. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

19 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl Część II Dyskusja: omówienie stanowisk CNBOP, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Infrastruktury w sprawie dopuszczania zespołów kablowych do stosowania w ochronie przeciwpożarowej obiektów budowlanych; 12.50 – 13.50

20 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w aspekcie innej sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie AT)

21 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl

22

23 stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Główne tezy: -GUNB wystąpił do MI o stanowisko dot. wydawania przez CNBOP AT dla elementów zespołów kablowych, -zgodnie ze stanowiskiem DRBiT MI CNBOP jest właściwą jednostką do prowadzenia procesów aprobacji wyrobów budowlanych, w tym dla zespołów kablowych - w pracach aprobacyjnych wykorzystywane są doświadczenia innych krajów, jednostek w tym normalizacji (DIN)

24 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl stanowisko Ministerstwa Infrastruktury (w aspekcie innej sprawy związanej z wnioskiem o uchylenie AT)

25 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl

26

27 stanowisko Ministerstwa Infrastruktury Główne tezy: -Istota wprowadzanych zmian w § 187: wymaganie odnosi się do tego samego przedmiotu regulacji, nazwaniu… zespołem kablowym, wprowadzone zmiany nie mają znaczenia dla stosowanego dotychczas sposobu oceny kabli i zamocowań z punktu widzenia zapewnienia ciągłości dostaw energii -dla zapewnienia ciągłości dostaw energii lub sygnału decydujące jest wspólne funkcjonowanie zarówno kabli, jak i mocowań, -oddzielna ocena kabli i ich mocowań powinna być dokonywana i wyrażana w sposób umożliwiający, w procesie projektowania, ocenę ich wspólnego funkcjonowania w warunkach pożaru, -przy zmianie przepisów powinna być dokonana analiza zgodności z tymi przepisami wydanych aprobat, -CNBOP powinno opracować w porozumieniu z zainteresowanymi organizacjami ZUAT dla Zespołów kablowych

28 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl Część II Dyskusja: propozycja stworzenia zespołu do opracowania szczegółowych zasad udzielania aprobat technicznych dla zespołów kablowych; wytycznych projektowania, instalowania, stosowania i odbioru zespołów kablowych. 12.50 – 13.50

29 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl Część II Dyskusja: Pytania? Wnioski Podsumowanie. Zakończenie warsztatów. 12.50 – 13.50

30 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej www. cnbop.pl 30 Dziękujemy za uwagę! www.cnbop.pl jacekzboina@cnbop.pl jswietnicki@cnbop.pl@cnbop.pl


Pobierz ppt "Warsztaty CNBOP pt. PRZEWODY I KABLE WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI, ZWANE ZESPOŁAMI KABLOWYMI, STOSOWANE W SYSTEMACH ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI W OCHRONIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google