Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zasady budowania dobrych relacji z innymi „

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zasady budowania dobrych relacji z innymi „"— Zapis prezentacji:

1 „Zasady budowania dobrych relacji z innymi „
Autorzy: Kamila Małek Bartek Kułaczkowski Anna Trzaska

2 Co to znaczy komunikować się?
to tyle, co : -utrzymywać z kimś kontakt, kontaktować się udzielać się w otoczeniu A więc „komunikowanie” – to podstawa porozumienia społecznego.

3 Dziesięć zasad komunikowania się czyli… jak porozumiewać się skutecznie?
Istnieje wiele przekonań określających, jak człowiek powinien i nie powinien porozumiewać się z innymi. Są one określane jako reguły komunikacji.

4 W relacjach z innymi ludźmi zachowuj się asertywnie
Zasada Pierwsza W relacjach z innymi ludźmi zachowuj się asertywnie Szef stosując asertywny styl zachowania uznaje, że inni są tak samo ważni jak on sam. Reprezentuje zatem interesy własne, ale uwzględnia też interesy partnerów. Nie narusza godności innych, ale jednocześnie nie pozwala nikomu naruszać swojej godności, ani tez nie pozwala sobą manipulować. Asertywne zachowanie menedżera wypływają z jego przeświadczenia, że on sam ma określone prawa i potrzeby, ale jego partnerzy mają je również, a także że ma on wiele do zaoferowania instytucji., którą kieruje, ale inni mogą także wnieść do niej określone wartości.

5 Zasada Druga W relacjach z innymi ludźmi stosuj partnerski styl porozumiewania się Człowiek prowadzący rozmowę w sposób partnerski dba o realizację potrzeb, oczekiwań i preferencji zarówno własnych, jak i partnera. Zarówno on, jak i jego rozmówca powinni zrealizować własne zamierzenia i dla obu wzajemny kontakt powinien być satysfakcjonujący. Partnerski styl komunikowania przejawia się tym, ze menedżer nie narzuca własnego punktu widzenia, nie zmusza rozmówcy do zmiany postępowania lub poglądów i nie ocenia go. Zamiast formułować nakazy i udzielać rad, menedżer stara się powiększyć wiedzę partnera o konsekwencjach jego dotychczasowego postępowania oraz o różnych innych możliwościach działania.

6 Zasada Trzecia Komunikuj innym własne pragnienia, pomysły, poglądy, przekonania i uczucia wprost- w sposób otwarty i bezpośredni Przykładem komunikatu wprost jest następująca wypowiedź menedżera, skierowana do nauczyciela historii pracującego w szkole od kilku miesięcy: „Nie jestem zadowolony z pana pracy, ponieważ spóźnia się Pan na lekcje , często nie pisze Pan konspektów . Poza mapą nie używa Pan żadnych innych środków dydaktycznych. Posługuje się Pan głownie metodą wykładu i bardzo rzadko ocenia pan uczniów” Taki sposób komunikowania się ma wiele zalet. Nauczyciel z łatwością może zrozumieć o co chodzi przełożonemu. Menedżer ma poczucie autentyczności, ponieważ występuje zgodność między tym co stanowi treść jego aktualnych myśli i przeżyć, a tym co wyraża wobec nauczyciela. Unika także kumulowania się w nim negatywnych emocji oraz rozładowuje te, które już się pojawiły. Wreszcie, łatwo można zorientować się , jak nauczyciel zareaguje na przedstawioną mu krytykę.

7 Może się jednak zdarzyć, że menedżer będzie komunikował swe intencje nie wprost lub, że będzie ukrywał treść swych uczuć i myśli. W takim przypadku komunikat skierowany do rozpoczynającego pracę nauczyciela historii brzmiałby następująco: „Pracuje Pan dopiero kilka miesięcy, a widzę że zdobył Pan pewne doświadczenie pedagogiczne, oczywiście wszystkiego nie można nauczyć się od razu, dlatego niech Pan popracuje jeszcze nad przygotowaniem lekcji i takim sposobem jej prowadzenia żeby uczniowie byli bardzo aktywni”. Wiadomość tak przekazywana jest niejasna i nieprecyzyjna, co utrudnia lub uniemożliwia nauczycielowi spełnienie oczekiwań menadżera. W dalszej kolejności menedżer może odczuć rozczarowanie i pretensje do nauczyciela, a to to z kolei może doprowadzić do obopólnego niezadowolenia z kontaktu, a nawet do poważnego zakłócenia ich wzajemnych stosunków. Prawdopodobnie u menedżera wystąpi również zjawisko kumulowania negatywnego napięcia emocjonalnego i może on mieć poczucie, że jest nieszczery wobec podwładnego.

8 Zasada Czwarta Bądź otwarty na partnera, ponieważ to ułatwi ci jego pełne zrozumienie Otwartości sprzyja zaufanie oraz zdolność do decentracji i empatii. Wzajemne zaufanie, jakim darzą się partnerzy , przyczynia się do znacznego poszerzenia ilości i rodzaju wymienianych informacji. Natomiast przy niskim poziomie zaufania partnerzy nie dowierzają sobie nawzajem i podejrzewają, że prawdziwe intencje są ukryte. Menedżer otwarty na innych ludzi jest zdolny do decentracji. Oznacza to, że potrafi uwzględnić punkt widzenia swego rozmówcy i że umie spojrzeć na daną kwestię z jego pespektywy. Pełnemu zrozumieniu partnera sprzyja również empatia. Umożliwia ona dokonywanie bezpośredniego wglądu w przeżycia i odczucia innych osób.

9 Zasada Piąta Bądź w oczach partnerów wiarygodnym nadawcą, ponieważ wtedy mają zaufanie do tego co komunikujesz, czyli po prostu ci wierzą. Menedżer może zwiększyć swą wiarygodność w oczach odbiorców, jeżeli: o swych intencjach mówi wprost na początku interakcji, logicznie myśli i jest zdolny do trafnego przewidywania zdarzeń, z dużym zaangażowaniem komunikuje to, co czuje i myśli oraz posiada zdolność do wyrażania wobec partnerów ciepła i życzliwości.

10 Zasada Szósta Kontroluj przebieg rozmowy
Istnieją cztery główne zasady w tym względzie. Pierwsza to wprowadzenie zasad komunikowania się. Na początku rozmowy menedżer może zaproponować jej temat , miejsce, czas, sposób zabierania głosu a nawet kod, w jakim wymiana wiadomości ma przebiegać. Inną formą kontroli przebiegu rozmowy są tzw. Przejawy uważnego słuchania –utrzymywanie kontaktu wzrokowego z partnerem, potakując lub przeczące skinienia głowy oraz zwroty typu: „tak”, „rozumiem”, ”nie rozumiem”, „to prawda”, „oczywiście” itp. Tymi reakcjami sygnalizuje się swemu partnerowi, ze odbiera przekazywane przez niego wiadomości, choć niekoniecznie się z nimi zgadza.

11 Kolejnym sposobem kontrolowania dialogu jest uwzględnienie znaczeń, czyli ustalenie jak rozumie się stosowane w rozmowie terminy lub zwroty. Klaryfikowanie, to z kolei racjonowanie partnerowi jak rozumiało się treśc wiadomości, którą on przekazał. Służą temu celowi wypowiedzi typu: „Rozumiem, że chodzi Pani o….”, „Mam wrażenie, że chciała mi Pani powiedzieć...”

12 Zasada Siódma Zapobiegaj powstawaniu zakłóceń w procesie wymiany informacji, a jeśli już wystąpiły- eliminuj je. W celu rozstrzygnięcia nieporozumień w trakcie rozmowy menedżer powinien zatem pytać o wyjaśnienie. Użyć wyrażenie „Nie rozumiem Cię”, „Możesz powtórzyć co powiedziałeś?” lub poprosić o powtórzenie określonego elementu wypowiedzi.

13 Zasada Ósma W trakcie komunikowania się zapewnij partnerom dopływ informacji zwrotnych. Informacja zwrotna- jest to informacja o tym, jak reagujesz na zachowanie innego człowieka. Jej celem jest pomaganie drugiej osobie poprzez udzielenie jej informacji o tym, jak ty sam spostrzegasz jej funkcjonowanie i co w związku z nią przeżywasz.

14 Kilka charakterystycznych cech bezpiecznej i pomocnej informacji zwrotnej :
4.Opisuj zachowania w kategoriach „Mniej” lub „Bardziej”, a nie „tak” lub „nie” 1. Mów o zachowaniu danej osoby, a nie o osobie. 2.Skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie na wyciąganiu wniosków. 5.Dziel się pomysłami i informacjami, a nie dawaj rad. 3.Dokonuj opisu, a nie ocen.

15 6.Skup się na korzyści, jaką informacja zwrotna może dać odbiorcy, a nie na korzyści, jaką da „wyrzucenie” jej z siebie osobie udzielającej. 7.Ogranicz się do tej ilości informacji, którą odbierająca osoba może spożytkować, a nie do tej, którą chciałbyś przekazać. 8. Uważaj na miejsce i czas, tak, żebyś dzielił się osobistymi uwagami w stosowanym momencie.

16 Zasada Dziewiąta W trakcie porozumiewania się wysyłaj komunikaty zrozumiałe dla partnera Nieprzestrzeganie tej zasady powoduje, że odbiorca może nie zrozumieć otrzymanej wiadomości, albo tez zrozumieć ja w sposób zniekształcony. Dzieje się tak wówczas , gdy rozmówcy mają odmienne doświadczenia życiowe, różny zasób wiedzy o kwestiach, których dotyczy rozmowa, różny poziom wykształcenia lub gdy wywodzą się z różnych środowisk społecznych.

17 Zasada Dziesiąta Zapewnij zgodność wewnętrzną między informacjami, które przekazujesz za pomocą słów, a tymi, które komunikujesz nie werbalnie Gdy treść słów znajduje potwierdzenie w towarzyszących im zachowaniach niewerbalnych, takich jak postawa ciała, gesty czy wyraz twarzy, wówczas cały przekaz staje się bardziej jasny , zrozumiały i przekonywający. Jeżeli jednak treść wyrażana pozawerbalnie nie odpowiada informacjom emitowanym za pośrednictwem słów, wówczas zachowanie komunikacyjne nadawcy jest wewnętrznie niespójne.

18 Kroki skutecznego porozumiewania się między sobą
1. Koncentracja uwagi na tym, co rozmówca ma do powiedzenia i nieprzeszkadzanie mu w żaden sposób. 2. Kontakt wzrokowy – utrzymywany od 30 do 60 procent czasu rozmowy

19 3. Lekkie nachylenie ciała w stronę osoby, której słuchamy, ale bez naruszania jej obszaru prywatności. 4.Używanie zachęcających zwrotów podtrzymujących rozmowę i świadczących zarazem o pilnym słuchaniu. 5. Otwartość na innych niż własny punkt widzenia, szczególnie w sytuacji, gdy poglądy rozmówców znacznie się różnią.

20 8. Prafrazowanie, czyli powtarzanie własnymi słowami sensu usłyszanej wypowiedzi w celu upewnienia się, że zrozumieliśmy prawidłowo. 9.Rozumienie znaczenia body language- języka ciała (mimiki, gestów, postawy ciała)

21 6.Powstrzymanie się od wyrażania własnej opinii przed dokładnym zrozumieniem treści komunikatu i intencji jego nadawcy. 7. Empatia, czyli próba „wejścia w skórę” partnera, postawienia się na jego miejscu, współodczuwanie, wczuwanie się w emocje przeżywane przez rozmówcę.

22 10. Zgodność języka ciała z parafrazą, jeśli nie chcemy wprowadzić kogoś w błąd.
11. Dokładna znajomość własnego uśmiechu, aby uniknąć nieporozumień wynikających z niewłaściwego odczytania intencji przez rozmówcę.

23 Uśmiech może być: -nieśmiały, -zachęcający albo złośliwy, -ironiczny,
-miły -nieśmiały, -zachęcający albo złośliwy, -ironiczny, -sarkastyczny, - raniący, -ośmieszający, - lekceważący- wtedy jest ostrą bronią, a nie pomocnym wyrazem pozytywnych uczuć. Warto sprawdzić, jakie jest dla innych ludzi znaczenie różnych rodzajów własnych uśmiechów.

24 Zatem skuteczne komunikowanie się jest procesem wysyłania informacji w taki sposób, by treść wiadomości odebranej była bliska treści wiadomości zamierzonej.

25 Źródła: Wikipedia Artykuł Andrzeja Twardowskiego – Artykuł Józefa Orczyka -Materiały edukacyjne Zespołu sieć i pracowni Trop -101 zasad komunikowania się


Pobierz ppt "„Zasady budowania dobrych relacji z innymi „"

Podobne prezentacje


Reklamy Google