Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych zsg.wroclaw.pl

2 KKZ to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji.

3 Akty prawne ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: o w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; o w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; o w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; o w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; o w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

4 Kto może organizować kursy? publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; instytucje rynku pracy, wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, np. OHP; podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

5 Formy kształcenia Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym: kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej musi odbywać się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

6 Minimalna liczba godzin 1.Forma stacjonarna: minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 2.Forma zaoczna: minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. ( regulowanie to zostało wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ).

7 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Obowiązki organizatora KNO: dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia; materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie; bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

8 Ważne jest, by podmiot organizujący powyższą formę szkolenia ( KNO) przeprowadził szkolenie dla słuchaczy przed rozpoczęciem powyższych metod i technik i by słuchacze podpisali na liście obecności, że zostali o tym poinformowani. Powyższe metody i techniki nie mogą być stosowane w przypadku zaliczenia kursu. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9 Organizator KKZ powinien zapewnić: kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela; odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia; przekazanie informacji do OKE w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.

10 Dokumentacja KKZ program nauczania; dziennik zajęć; protokół z przeprowadzonego zaliczenia; ewidencję wydanych zaświadczeń. Do dziennika zajęć wpisuje się: imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, pesel; liczbę godzin zajęć; tematy zajęć; obecność słuchaczy kursu.

11 Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; datę wydania zaświadczenia; numer zaświadczenia; potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

12 Struktura i zawartość programu nauczania Kursy prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Do programu nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego odnoszą się dwa rozporządzenia: 1. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; 2. rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

13 Elementy programu nauczania KKZ Nazwa i formy kształcenia; Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego realizacji; Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy; Cele kształcenia; Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; Opis efektów kształcenia; Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji; Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; Sposób i forma zaliczenia.

14 Grupy efektów i minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 1. zawód kucharz Jest to zawód w zakresie jednej kwalifikacji. KKZ uwzględnia określone elementy podstawy programowej właściwe dla kształcenia w zawodzie. Kwalifikacja: T.6 - Sporządzanie potraw i napojów - przypisane są następujące efekty kształcenia: BHP 300 godz. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PDG JOZ KPS PKZ(T.c) T6700 godz. T.6. Sporządzanie potraw i napojów

15 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe 2013/2014 Kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny zawodowy -kucharz, symbol 512001 K1 - Nazwa kwalifikacji : Sporządzanie potraw i napojów (symbol, T.6) LpObowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania R. IR.II semestr 1/19semestr 2/19semestr 3/16 1 Język angielski zawodowy22 76 2 Bhp w gastronomii11 38 3Wypsażenie techniczne 11 38 4 Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii222 108 5 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem555 270 Łączna liczba godzin 11 7 530 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1Pracownia gastronomiczna 7713 474 Łączna liczba godzin7713 474 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego18 20 1004 Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się po III semestrze Semestr I i II trwają po 19 tygodni, semestr III trwa 16 tygodni

16 2. zawód technik żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacja: T.6 - Sporządzanie potraw i napojów T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych -przypisane są następujące efekty kształcenia BHP 380 godz. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PDG JOZ KPS OMZ PKZ(T.c) PKZ(T.h) T.6700 godz. Sporządzanie potraw i napojów T.15300 godz. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych praktyki zawodowe będą trwały 160 godz., proporcjonalnie po 80 godz.

17 Przykładowy szkolny plan nauczania / przedmiotowe kształcenie zawodowe Kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny zawodowy K2 - T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych LpObowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I i II 30 tygodni Liczba godzin w cyklu nauczania 1. Zasdy żywienia człowieka130 2. Organizacja produkcji gastronomicznej390 3. Usługi gastronomiczne260 Łączna liczba godzin 6180 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1.Pracownia planowania żywienia130 2. Pracownia obsługi klienta6180 Łączna liczba godzin7210 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 13390 Minimalny wymiar praktyk zawodowych 80 h/2 tyg

18 Uzyskane wykształcenia Efekty kształcenia określone dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Efekty kształcenia zrealizowane w dotychczasowym procesie kształcenia w szkole Efekty kształcenia, które powinien zrealizować uczestnik KKZ, po ukończeniu kucharza małej gastronomii Wykształcenie średnie (iceum lub technikum) Przygotowanie ogólno -zawodowe Potwierdzona kwalifikacja BHP PGDPDGPGD1 x 30 tyg= 30 godz JOZ 3 x 30 tyg= 90 godz KPS OMZ i PKZ(T.h) realizowane są w ramach kwalifikacji T.15 T.15 = 390 godz. PKZ (T.c) PKZ (T.h) T.6 T.15 Od kucharza małej gastronomii do technika żywienia i usług gastronomicznych

19 przedmiot Efekty kształcenia Efekty wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru T-G [PKZ] Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie TŻUG BHP w gastronomiiBHP, KPSPKZ:T.cT.6 Wyposażenie techniczneKPSPKZ: T.cT.6 Działalność gospodarcza w gastronomii PDG, JOZ, KPSPKZ: T.c; T.h Język obcy zawodowyJOZ, KPS, Technologia gastronomicznaKPSPKZ: T.c,T.6 Zasady żywienia człowiekaKPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.15 Organizacja produkcji gastronomicznej KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Usługi gastronomiczne KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Pracownia gastronomicznaBHP, KPS, OMZPKZ:T.cT.6 Pracownia planowania żywienia PDG, JOZ, KPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.15 Pracownia obsługi klientaBHP, PDG, KPS, OMZPKZ: T.hT.15 Praktyka zawodowaBHP, PDG, KPS, OMZPKZ: T.c, T.hT.6, T.15 Realizacja efekt ó w kształcenia określonych w PP kształcenia Zaw ó d : technik żywienia i usług gastronomicznych

20 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs w przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż jednym zawodzie w zaświadczeniu należy wymienić wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje (np. Kwalifikacja T.6 – Sporządzanie potraw i napojów występuje w zawodzie kucharz oraz w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych )

21 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego ma obowiązek poinformowania okręgowej komisji egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia w tej formie.

22 Dziękuję za uwagę Krystyna Szumilak Dziękuję za uwagę Krystyna Szumilak zsg.wroclaw.pl


Pobierz ppt "Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google