Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zsg.wroclaw.pl Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zsg.wroclaw.pl Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych."— Zapis prezentacji:

1 zsg.wroclaw.pl Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

2 KKZ to pozaszkolna forma kształcenia
ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie tej kwalifikacji.

3 Akty prawne ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

4 Kto może organizować kursy?
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; instytucje rynku pracy, wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, np. OHP; podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

5 Formy kształcenia Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, przy czym: kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej musi odbywać się co najmniej przez trzy dni w tygodniu, kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.

6 Minimalna liczba godzin
Forma stacjonarna: minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Forma zaoczna: minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. ( regulowanie to zostało wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ).

7 Obowiązki organizatora KNO:
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Obowiązki organizatora KNO: dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia; materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie; bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

8 Ważne jest, by podmiot organizujący powyższą formę szkolenia
( KNO) przeprowadził szkolenie dla słuchaczy przed rozpoczęciem powyższych metod i technik i by słuchacze podpisali na liście obecności, że zostali o tym poinformowani. Powyższe metody i techniki nie mogą być stosowane w przypadku zaliczenia kursu. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

9 Organizator KKZ powinien zapewnić:
kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela; odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia; przekazanie informacji do OKE w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.

10 Dokumentacja KKZ program nauczania; dziennik zajęć;
protokół z przeprowadzonego zaliczenia; ewidencję wydanych zaświadczeń. Do dziennika zajęć wpisuje się: imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, pesel; liczbę godzin zajęć; tematy zajęć; obecność słuchaczy kursu.

11 Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; datę wydania zaświadczenia; numer zaświadczenia; potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

12 Struktura i zawartość programu nauczania
Kursy prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Do programu nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego odnoszą się dwa rozporządzenia: 1. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; 2. rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

13 Elementy programu nauczania KKZ
Nazwa i formy kształcenia; Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego realizacji; Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy; Cele kształcenia; Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; Opis efektów kształcenia; Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji; Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; Sposób i forma zaliczenia.

14 Grupy efektów i minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego
1. zawód kucharz Jest to zawód w zakresie jednej kwalifikacji. KKZ uwzględnia określone elementy podstawy programowej właściwe dla kształcenia w zawodzie. Kwalifikacja: T.6 - Sporządzanie potraw i napojów - przypisane są następujące efekty kształcenia: BHP 300 godz. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PDG JOZ KPS PKZ(T.c) T6 700 godz. T.6. Sporządzanie potraw i napojów

15 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe 2013/2014
Kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny zawodowy -kucharz , symbol K1 - Nazwa kwalifikacji : Sporządzanie potraw i napojów (symbol, T.6) Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin w cyklu nauczania R. I R.II semestr 1/19 semestr 2/19 semestr 3/16 1 Język angielski zawodowy 2 76 Bhp w gastronomii 38 3 Wypsażenie techniczne 4 Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii 108 5 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 270 Łączna liczba godzin 11 7 530 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Pracownia gastronomiczna 13 474 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 18 20 1004 Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się po III semestrze Semestr I i II trwają po 19 tygodni, semestr III trwa 16 tygodni

16 2. zawód technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja: T.6 - Sporządzanie potraw i napojów T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych przypisane są następujące efekty kształcenia BHP 380 godz. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PDG JOZ KPS OMZ PKZ(T.c) PKZ(T.h) T.6 700 godz. Sporządzanie potraw i napojów T.15 300 godz. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych praktyki zawodowe będą trwały 160 godz., proporcjonalnie po 80 godz.

17 Przykładowy szkolny plan nauczania / przedmiotowe kształcenie zawodowe
Kwalifikacje: kurs kwalifikacyjny zawodowy K2 - T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I i II 30 tygodni Liczba godzin w cyklu nauczania 1. Zasdy żywienia człowieka 1 30 2. Organizacja produkcji gastronomicznej 3 90 3. Usługi gastronomiczne 2 60 Łączna liczba godzin 6 180 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Pracownia planowania żywienia Pracownia obsługi klienta 7 210 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 13 390 Minimalny wymiar praktyk zawodowych 80 h/2 tyg

18 Od kucharza małej gastronomii do technika żywienia i usług gastronomicznych
Uzyskane wykształcenia Efekty kształcenia określone dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Efekty kształcenia zrealizowane w dotychczasowym procesie kształcenia w szkole Efekty kształcenia, które powinien zrealizować uczestnik KKZ, po ukończeniu kucharza małej gastronomii Wykształcenie średnie (iceum lub technikum) Przygotowanie ogólno -zawodowe Potwierdzona kwalifikacja BHP PGD PDG 1 x 30 tyg= 30 godz JOZ 3 x 30 tyg= 90 godz KPS OMZ i PKZ(T.h) realizowane są w ramach kwalifikacji T.15 T.15 = 390 godz. PKZ (T.c) PKZ (T.h) T.6 T.15

19 Realizacja efektów kształcenia określonych w PP kształcenia
Zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych przedmiot Efekty kształcenia Efekty wspólne dla wszystkich zawodów Efekty kształcenia dla zawodów w ramach obszaru T-G [PKZ] Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie TŻUG BHP w gastronomii BHP, KPS PKZ:T.c T.6 Wyposażenie techniczne KPS PKZ: T.c Działalność gospodarcza w gastronomii PDG, JOZ, KPS PKZ: T.c; T.h Język obcy zawodowy JOZ, KPS, Technologia gastronomiczna PKZ: T.c, Zasady żywienia człowieka KPS, OMZ PKZ: T.c, T.h T.15 Organizacja produkcji gastronomicznej PKZ: T.h Usługi gastronomiczne Pracownia gastronomiczna BHP, KPS, OMZ Pracownia planowania żywienia PDG, JOZ, KPS, OMZ Pracownia obsługi klienta BHP, PDG, KPS, OMZ Praktyka zawodowa T.6, T.15

20 Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego
kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs w przypadku, gdy dana kwalifikacja wyodrębniona została w więcej niż jednym zawodzie w zaświadczeniu należy wymienić wszystkie zawody, w których ta kwalifikacja występuje (np. Kwalifikacja T.6 – Sporządzanie potraw i napojów występuje w zawodzie kucharz oraz w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych )

21 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego ma obowiązek poinformowania okręgowej komisji egzaminacyjnej o rozpoczęciu kształcenia w tej formie.

22 Dziękuję za uwagę Krystyna Szumilak
zsg.wroclaw.pl Dziękuję za uwagę Krystyna Szumilak


Pobierz ppt "Zsg.wroclaw.pl Kwalifikacyjne kursy zawodowe ( KKZ ) T.6 Sporządzanie potraw i napojów. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google