Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na rozwój kształcenia zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na rozwój kształcenia zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na rozwój kształcenia zawodowego
mgr Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ WODN, r.

2 Podstawy prawne kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z r. Nr 256, poz 2572); 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206); 3. Rozporządzenie MEN z dn w sprawie podstawy programowej kształcenia zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184); 4. Rozporządzenie MEN z dn w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7); 5. Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 186). 6. Rozporządzenie MEN z dn zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1152)

3 Podstawy prawne kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
7. Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów…….. (Dz.U.poz.262) 8. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do   publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która   ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum,   może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs  zawodowy (Dz.U nr   0 poz. 857) 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1117) 10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych . Dz.U nr 0 poz. 384 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.  2012 nr 0 poz. 188)

4 Kwalifikacyjny kurs zawodowy - definiuje: art. 3 pkt
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - definiuje: art. 3 pkt . 20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) Kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

5 Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły:
Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy? (1) (art. 64 ust. 1 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

6 Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy? (2)
(§ 3 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: 1) kwalifikacyjny kurs zawodowy; 2) kurs umiejętności zawodowych; 3) kurs kompetencji ogólnych; 4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 5) kurs, inny niż wymienione w pkt. 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

7 Kto może prowadzić kursy kwalifikacyjne?
(art. 68a ust. 2 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.) 1) Publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 2) Niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; 3) Publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; CKP, CKU, ODiDZ 4) Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 5) Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2.

8 Zmiana struktury kształcenia dorosłych
Kształcenie dorosłych trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych szkoła policealna, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ

9 Rodzaje kursów w formach pozaszkolnych
w kształceniu ustawicznym oraz podmiot prowadzący kurs Szkoła zawodowa publiczna. Szkoła zawodowa niepubliczna. Placówki kształcenia ustawicznego (publiczne i niepubliczne) (art. 68a. ust 2. ustawy …) Placówki kształcenia praktycznego publiczne i niepubliczne (art. 68a. ust 2. ustawy …) ODiDZ publiczne i niepubliczne (art. 68a. ust. 2. ustawy …) Firmy i instytucje rynku pracy (art. 83a ust.2. ustawy …; art.6 ustawy o promocji zatrudnienia …) Kwalifikacyjny kurs zawodowy X Kurs umiejętności zawodowych - Kurs dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Kurs kompetencji ogólnych Inny (umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych)

10 Podstawa programowa – definiuje znowelizowana Ustawa o systemie oświaty:
Podstawa programowa kształcenia w zawodach – obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: - wiedzy, - umiejętności zawodowych - oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

11 Jak prowadzić kursy kwalifikacyjne? (1)
(§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)  1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

12 Jak prowadzić kursy kwalifikacyjne? (2)
(§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)  2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. 3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

13 Elementy podstawy programowej, które muszą być
uwzględnione w programie kwalifikacyjnego kursu zawodowego: 1. Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 2. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 3. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów; 4. Efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji; 5. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie; 6. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

14 Jak prowadzić kursy kwalifikacyjne? (3)
(§ 5 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy wydane na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

15 Jak prowadzić kursy kwalifikacyjne? (4)
(§ 6 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować Okręgową Komisję Egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy; 2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

16 Możliwości zwolnienia z zajęć na kursach kwalifikacyjnych: (1)
(§ 7 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, świadectwo ukończenia liceum profilowanego, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego - jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

17 Możliwości zwolnienia z zajęć na kursach kwalifikacyjnych: (2)
(§ 8 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 11 ust. 2, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

18 Zaliczenie kursu kwalifikacyjnego:
(§ 9 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. 2. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

19 Dokumentacja kursu kwalifikacyjnego: (1)
(§ 21 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia. 2. Dokumentacja obejmuje: 1) program nauczania; 2) dziennik zajęć; 3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia; 4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

20 Program nauczania na kursie kwalifikacyjnym: (1)
(§ 22 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (KKZ) prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera: 1) nazwę formy kształcenia; 2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji; 3) wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości;

21 Program nauczania na kursie kwalifikacyjnym: (2)
(§ 22 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) 5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar; 6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć; 7) opis efektów kształcenia; 8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 9) sposób i formę zaliczenia.

22 Warunki kadrowo - organizacyjne:
(§ 19 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt. 1–4, zapewniają: 1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4) lub na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy; 2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; 5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

23 Możliwe formy kwalifikacyjnych kursów zawodowych :
(§ 20 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne. 2. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęcia praktyczne i laboratoryjne, realizowane w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, mogą być prowadzone wyłącznie jako stacjonarne. 3. Kształcenie prowadzone w formie stacjonarnej odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu. 4. Kształcenie w formie zaocznej odbywa się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni. 5. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także zajęć praktycznych i laboratoryjnych, realizowanych w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego, może być prowadzone również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy.

24 Finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: (1)
prowadzonych przez: publiczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe oraz publiczne placówki/ośrodki: CKU, CKP, ODiDZ - prowadzone przez Jednostki Systemu Terytorialnego Źródła finansowania: 1. subwencja oświatowa 2. opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku kursów organizowanych na ich zamówienie 3. środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub programów UE - w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych na zamówienie PUP.

25 Finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: (2)
prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kształcenie zawodowe oraz szkoły publiczne – prowadzące kształcenie zawodowe prowadzone przez podmioty inne niż JST. Źródła finansowania: 1. dotacja z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji - po udokumentowaniu zdania tego egzaminu; 2. opłaty wnoszone przez uczestników; 3. opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku kursów organizowanych na ich zamówienie; 4. środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub programów UE – w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych na zamówienie PUP.

26 Finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: (3)
prowadzonych przez niepubliczne: placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego; instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzące działalność oświatową; podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Źródła finansowania: 1. opłaty wnoszone przez uczestników 2. opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku kursów organizowanych na ich zamówienie 3. środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub programów UE – w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych na zamówienie PUP.

27 Korzyści prowadzenia KKZ:
1. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły 2. Szanse na zdobycie nowych kwalifikacji, nowych zawodów 3. Możliwości przekwalifikowania 4. Indywidualne ścieżki kształcenia 5. Kształcenie osób dorosłych 6. Zatrudnienie dla nauczycieli, specjalistów 7. Kształcenie pod potrzeby rynku pracy – organizowanie kursów na zamówienie pracodawców, PUP 8. Szansa dla młodzieży gimnazjalnej mających konflikt z prawem na zdobycie kwalifikacji 9. Integracja szkoły ze środowiskiem 10……………………………..

28 Kto może być uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Ustawa o systemie oświaty art.3 pkt.16 Kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. 28

29 Kto może być uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego
1. absolwenci wszystkich typów szkół - od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne, 2. absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy, 3. ludzie bardzo dorośli, którzy zapomnieli, kiedy chodzili do szkoły, pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty, 4. aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Czy nie lepiej byłoby zamiast otworzyć tu dla dorosłych, zgarnąć uczniów zsz do lo dla dorosłych oraz na kursy – podwójne finansowanie 29

30 Kto może być uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego
Przykłady: magister pedagogiki, który zechce zostać wykwalifikowanym technikiem informatykiem może zdobyć niezbędne przygotowanie zawodowe, potwierdzone dyplomem bez konieczności zapisywania się do szkoły dla dorosłych albo zdawania egzaminów eksternistycznych; niepełnoletni absolwent gimnazjum, który ze względu na sytuację życiową lub stan zdrowia został przyjęty do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

31 Formy zatrudniania nauczycieli
Zatrudnianie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może mieć miejsce na warunkach: 1. Karty Nauczyciela, gdy godziny zajęć kursowych wpisane są do arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki; 2. art. 7 ust. 1d ustawy o systemie oświaty – na zasadach kodeksu pracy – gdy zatrudniany jest specjalistą nie będącym nauczycielem; 3. na umowę cywilno-prawną. Możemy nauczyciela zatrudnić tak jak chcemy – na dowolną umowę, cześć powiatów planuje przereorganizować pracę, np. nauczyciel zespołu szkół ekonomicznych będzie fizycznie realizował kurs w swojej szkole, formalnie kurs będzie prowadzony przez cku i tam nauczyciel będzie zatrudniony na umowę cywilno-prawną.

32 Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: Technik usług kosmetycznych: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich Technik optyk; Florysta; Asystent osoby niepełnosprawnej; Opiekunka środowiskowa; Opiekun medyczny. Rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu Fotograf, Fototechnik i inne wskazane w rozporządzeniu o klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

33 Liczba godzin na realizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego wynosi dla zawodu Rolnik:
Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów godz. 2. R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej godz.

34 Struktura programu nauczania na KKZ
1. NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA : KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAKRESIE KWALIFIKACJI Prowadzenie produkcji rolniczej R.3 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE ROLNIK 2. CZAS TRWANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU oraz sposób realizacji : Termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:…….. Liczba godzin:…… Sposób organizacji kursu: stacjonarna lub zaoczna Informacja o wykorzystaniu technik i metod kształcenia na odległość AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA 3. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 4. CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 5. INFORMACJA O ZAWODZIE ROLNIK 6. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: ROLNIK

35 6. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ROLNIK
6.1 Opis pracy w zawodzie 6.2 Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie rolnik 6.3 Powiązania zawodu rolnik z innymi zawodami 6.4 Zadania zawodowe. 6.5 Sposoby realizacji celów

36 cd. Struktura programu KKZ
7.PLAN NAUCZANIA NA KKZ DLA KWALIFIKACJI R.3. WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE ROLNIK 7.1 Podział godzin na przedmioty 7.2 Minimalny wymiar praktyki zawodowej 8. Opis efektów kształcenia – patrz załącznik nr 2 9. TREŚCI NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ, SPOSOBY ICH OSIĄGANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALIZACJI 10.PRZEDMIOTY TEORETYCZNE. 10.1 Język angielski w rolnictwie. 10.2 Przepisy ruchu drogowego Kategoria T 10.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie 10.4 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej 10.5 Podstawy działalności rolniczej 10.6 Produkcja roślinna 10.7 Produkcja zwierzęca. 10.8 Mechanizacja rolnictwa

37 11. Przedmioty praktyczne.
11.1 Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej 11.2 Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej 11.3 Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa 12. Sposób i forma zaliczenia KKZ Ewaluacja 14. Bibliografia

38 Przykładowe warunki zaliczenia kursu :
1. Obecność na 50% zajęć. 2. Zaliczenie egzaminów z każdego przedmiotu wynikającego z planu nauczania. 3. Zaliczenie praktyki zawodowej 4. Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie dwuetapowy: część teoretyczna część praktyczna.

39 10. SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA KURSU: Fotograf, Fototechnik
10.1. Warunkiem uzyskania zaliczeniu kursu jest: a) zaliczenie praktyk zawodowych, b) zaliczenie wszystkich obowiązujących aktywności na platformie e-lerningowej, c) uzyskanie wymaganej do zaliczenia liczby punktów ze wszystkich obowiązkowych zadań. Maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać w kursie wynosi 90 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania zaliczenia kursu wynosi 70 pkt. 10.2. Ustala się następującą skalę punktową do zaliczenia programu nauczania kursu: a) Efekty wspólne dla wszystkich zawodów - zaliczenie w formie testu: - Bezpieczeństwo i higiena pracy – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt. - Język obcy ukierunkowany zawodowo – zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt. b) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach poszczególnych obszarów – 15 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej - 5 pkt. oraz zaliczenie w formie pisemnej lub praktycznej – 10 pkt.)

40 SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA KURSU: Fotograf, Fototechnik
c) Efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji - 60 pkt. 1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych – 30 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 20 pkt.) 2. Przygotowanie projektów multimedialnych – 30 pkt. (zaliczenie w formie pisemnej – 10 pkt., zaliczenie w formie praktycznej – 20 pkt.)

41 Poradnik KKZ i Vademecum kształcenia zawodowego i ustawicznego

42 Poradniki dla osób projektujących kursy

43 Gdzie szukać informacji?
– strefa ucznia – Vademecum kształcenia zawodowego i ustawicznego

44 Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi
Dziękuję za uwagę! Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi


Pobierz ppt "Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na rozwój kształcenia zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google