Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność edukacyjna, wychowawcza i profilaktyczna w Powiecie Buskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność edukacyjna, wychowawcza i profilaktyczna w Powiecie Buskim"— Zapis prezentacji:

1 Działalność edukacyjna, wychowawcza i profilaktyczna w Powiecie Buskim

2 Działalność wychowawcza - internaty
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU – ZDROJU INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU

3 Działalność wychowawcza - internaty
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W BUSKU – ZDROJU INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU – ZDROJU

4 Działalność wychowawcza - internaty
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BUSKU – ZDROJU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BRONINIE

5 Zajęcia wychowawcze w internatach

6 Internaty – pomoc materialna
Uczniowie mieszkający w internatach szkół ogólnodostępnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat za wyżywienie. Każdego roku komisje powołane do spraw udzielania w/w zwolnień przeprowadzają stosowne procedury, w wyniku których ok. 100 uczniów jest zwalnianych z odpłatności za wyżywienie.

7 BAZA SPORTOWA HALE SPORTOWE

8 BAZA SPORTOWA

9 Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W szkołach funkcjonują różnego rodzaju formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady internatów, koła PCK, drużyny harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Część zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie była realizowana w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

10 Zajęcia pozalekcyjne DOGOTERAPIA – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BRONINIE HIPOTERAPIA – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BRONINIE WARSZTATY KULINARNE Z PAOLO COZZA – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BRONINIE

11 WYCHOWANKOWIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W BRONINIE
Zajęcia pozalekcyjne WYCHOWANKOWIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W BRONINIE

12 Zajęcia pozalekcyjne WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Z EWĄ DRZYZGĄ
– SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BUSKU - ZDROJU KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W BUSKU-ZDROJU

13 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
- FIRMA SYMULACYJNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ FRANKOFONII Z UDZIAŁEM WICEKONSULA FRANCJI PANA ALAINA SCHNEIDERA

14 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
- WIECZÓR Z POEZJĄ I PIEŚNIĄ LEGIONOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 OBÓZ JĘZYKOWY W LONDYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 OBÓZ JĘZYKOWY W NIEMCZECH

15 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY – OBOZY SPRAWNOŚCIOWE

16 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY – KLASY MUNDUROWE

17 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WIZYTA W FABRYCE MANa – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO- INFORMATYCZNYCH GRUPA REKONSTRUKCYJNA – ŻUAWI ŚMIERCI – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH

18 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KONKURS „KARAOKE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I ROSYJSKIM” – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO -INFORMATYCZNYCH KONKURS „MOJA EKOLOGICZNA SZKOŁA” – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH

19 OBÓZ ZIMOWY– I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE TURNIEJ IM. HUBERTA WAGNERA – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU OBÓZ ZIMOWY– I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU

20 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DZIEŃ HOTELARZA
KONKURS „EKOLOGICZNE WĘDRÓWKI PO REGIONIE” – ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BUSKU - ZDROJU DZIEŃ HOTELARZA

21 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE BEZPŁATNE OBOZY I WYJAZDY ZAGRANICZNE
– UCZNIOWIE ZESPOŁÓW SZKÓŁ: TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W BUSKU - ZDROJU

22 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE BEZPŁATNE OBOZY I WYJAZDY KRAJOWE – UCZNIOWIE ZESPOŁÓW SZKÓŁ: TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W BUSKU - ZDROJU

23 BEZPŁATNE STAŻE ZAWODOWE ZAGRANICZNE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE BEZPŁATNE STAŻE ZAWODOWE ZAGRANICZNE – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

24 POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE
PROMOCJA SZKOLNICTWA POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

25 W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W DOMU DZIECKA
AKCJE SPOŁECZNE MŁODZIEŻOWA AKCJA KRWIODAWSTWA WIZYTY UCZNIÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W DOMU DZIECKA

26 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW
POMOC MATERIALNA STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

27 POMOC MATERIALNA Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski pobierają stypendia o charakterze motywacyjnym i socjalnym. Stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielają uczniom dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. W Województwie Świętokrzyskim działa Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Świętokrzyskiego. Beneficjentami tego Programu są uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju. Stypendium pełniącym funkcję socjalno - motywacyjną jest – przyznawane corocznie przez Zarząd Powiatu – stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce. Stypendium Starosty przyznawane jest uczniom, którzy osiągają średnią ocen powyżej 4,5, mają wzorową ocenę zachowania oraz nie pobierają innego stypendium. Pierwszeństwo do pobierania tego Stypendium mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.

28 stypendium sportowe Starosty Buskiego.
POMOC MATERIALNA Stypendiów o charakterze socjalnym udzielają uczniom gminy właściwe dla ich miejsca zamieszkania. Stypendium socjalne ustanowiła również Rada Powiatu w Busku – Zdroju. Stypendium to zwane potocznie „dojazdowym” jest przyznawa-ne uczniom, którzy dojeżdżają do szkoły. Formą pomocy socjalnej jest również możliwość zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach szkół ponadgimnazjalnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym mogą otrzymywać stypendium sportowe Starosty Buskiego. Za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury Zarząd Powiatu może również przyznawać nagrody Starosty Buskiego.

29 POMOC MATERIALNA STYPENDYŚCI STAROSTY BUSKIEGO - SPORTOWCY

30 Opieka i wychowanie Szkoły prowadzone przez Powiat Buski zatrudniają pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, rewalidantów i rehabilitantów. Specjaliści podejmują działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wyborze zawodu, wspierają nauczycieli i wychowawców, obejmują poradnictwem rodziców uczniów, podejmują działania w celu przeciwdziałania wagarom, stosowaniu używek, problemom w nauce. Pomoc specjalistów jest kierowana do: uczniów, nauczycieli, rodziców, instytucji wspierających uczniów i ich rodziny, 5) środowiska lokalnego.

31 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW obejmuje następujące obszary: działalność opiekuńczo-wychowawcza, prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego, bezpieczeństwo na drodze, orientacja prozawodowa, integracja i adaptacja uczniów w szkole, pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc materialna, profilaktyka.

32 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej obejmuje: rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ocenę sytuacji wychowawczej uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ujawniających problemy adaptacyjne, emocjonalne, wynikające z niepowodzeń szkolnych, eliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji – program Aktywny Samorząd, Szkolne Koło Wolontariatu - Lubię pomagać (kiermasze ręcznie wykonanych ozdób świątecznych i kartek okolicznościowych, udział w świątecznej zbiórce żywności dla rodzin ubogich), wspomaganie wychowanków w określaniu celów życiowych i sposobów ich realizacji, wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, organizowanie uroczystości, apeli z okazji różnych świąt, opiekę nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, pozostających pod opieką kuratorów sądowych oraz uczniów z problemami w nauce i zaburzeniami emocjonalnymi, rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, mediacje, tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ucznia.

33 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego obejmuje następujące działania: systematyczną kontrolę frekwencji uczniów, eliminowanie wagarów poprzez: badanie przyczyn absencji, rozmowy z uczniami i rodzicami na temat konsekwencji wynikających z przebywania na wagarach, prowadzenie ewidencji notatek o realizacji obowiązku szkolnego itp., prowadzenie Konkursu o najwyższą frekwencję wśród klas, opracowanie i wdrożenie do realizacji Programu Poprawy Frekwencji. Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie bezpieczeństwa na drodze obejmuje następujące działania: przeprowadzenie lekcji wychowawczych uświadamiających uczniom następstwa brawurowej jazdy oraz pod wpływem alkoholu i narkotyków, spotkania z policjantem i prokuratorem, udział uczniów w Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych, projekcję filmu Życie jest jedno, nie zostawiaj go na drodze.

34 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie orientacji prozawodowej obejmuje następujące działania: orientację zawodową i planowanie kariery - spotkania w klasach z doradcą zawodowym, zorganizowanie cyklu spotkań z pracownikami Urzędu Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery na temat Preorientacji zawodowej, przeprowadzenie symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych dotyczących przyjęcia do pracy, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - uczenie jak inwestować na giełdzie, wyjazdy do wyższych uczelni w celu zapoznania się z ofertami kierunków studiów, spotkania z przedstawicielami różnych uczelni w szkole, udział uczniów w ogólnopolskim programie edukacyjnym Dzień Przedsiębiorczości motywowanie młodzieży do dalszej pracy nad rozwojem własnym i doborem odpowiedniego kierunku kształcenia zgodnego z indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi, prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat: Predyspozycje psychofizyczne a dalsza kariera edukacyjna.

35 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie adaptacji szkolnej obejmuje następujące działania: warsztaty z pedagogiem dla uczniów klas pierwszych w ramach szkolnego programu Poznajmy się i zaprzyjaźnijmy, wycieczki integracyjne z wychowawcami, organizację dyskotek zapoznawczych dla uczniów pierwszych klas, organizację imprez integracyjnych, np.: Wybór Miss Wiosny, konkursy plastyczne, Otrzęsiny klas I, konkurs Najładniejsza klasa w szkole – estetyka, czystość, pomysłowe dekoracje, zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeń-stwa poprzez: rozmowy uczniów z pedago-giem, pomoc w rozwiązywaniu proble-mów, przeprowadzanie co roku ankiet na temat bezpieczeństwa i wdrażanie działań wynikających z ich ewaluacji, udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Bezpieczne Wakacje, której celem jest pod-niesienie bezpieczeństwa młodzieży podczas spędzania wolnego czasu.

36 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych obejmuje następujące działania: zajęcia dotyczące nauki: asertywności, kształcenia umiejętności dyskusji i rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności wskazywania swoich mocnych i słabych stron, systematyczne spotkania z uczniami wymagającymi stałej opieki pedagoga – wzmacnianie poczucia własnej wartości.

37 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy psychologiczno – pedago-gicznej obejmuje następujące działania: koordynowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, praca z zespołami nauczycieli w zakresie opracowywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów, indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, indywidualne i grupowe rozmowy z wychowankami (relacje koleżeńskie, problemy w nauce, problemy rodzinne, itp.), analiza osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów. Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy materialnej obejmuje następujące działania: opiniowanie sytuacji materialnej wychowanków przy podejmowaniu starań o uzyskanie stypendium szkolnego, organizowanie paczek żywnościowych dla wychowanków, włączenie się w ogólnopolską akcję Szlachetna paczka, wypłacanie stypendium na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, organizowanie zbiórki pomocy rzeczowej.

38 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: projekcje filmów z cyklu Lekcje przestrogi połączone z dyskusjami tematycznymi, oraz filmów pt. Piłem, brałem, Agresja, Przytul mnie, organizowanie spektakli wynikających z programu profilaktycznego np. udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym Zombi, realizacja zajęć profilaktycznych w oparciu o pakiet edukacyjny (TV story, W sidłach, Obietnica, Życie pod murem, Oni), zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z udziałem psychologa, udział młodzieży w Festiwalu Zdrowia, Forum Zdrowia, realizacja szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej Anoreksja i Bulimia, realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego Różowa wstążeczka oraz Wybierz życie – zrób cytologię - programów skierowanych do dziewcząt z klas trzecich, realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Czy naprawdę jesteśmy inni – razem w naszej szkole, prelekcje przedstawicieli policji na temat Odpowiedzialność za czyny karalne, wykroczenia i konsekwencje czynów, Przestępczość wśród nieletnich w świetle prawa wobec nieletnich oraz prokuratorów na temat Nauczania z zakresu prawa karnego, lekcje wychowawcze, m.in. na temat: Absencja w szkole powodem niepowodzeń szkolnych, Kultura słowa, Zasady dobrego wychowania, Moja przyszłość w moich rękach, program antyalkoholowy NOE, spotkania z podróżnikami,

39 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: udział uczniów w powiatowym konkursie Co musisz wiedzieć o HIV I AIDS, w Turnieju Stop nałogom, w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, w obchodach VI Dnia Szkoły bez Przemocy, lekcje z pedagogiem Psychiczne, moralne, zdrowotne skutki uzależnień, Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, Rozwijanie myślenia twórczego, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości za powierzone zadania, Rola pozytywnego myślenia w naszych działaniach, zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień w ramach godzin wychowawczych, pogadanki na temat raka szyjki macicy, raka piersi tworzenie młodzieżowych grup wsparcia, podejmowanie interwencji w środowisku rodzinnym oraz interwencji instytucjonalnych zapobiegających procesowi demoralizacji, rozpowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa młodzieży - współpraca z instytucjami zajmującymi się tym problemem (policja, Interwencja Kryzysowa, pomoc społeczna), konsultowanie z nimi podejmowanych działań i monitorowanie efektów współpracy, pomoc dzieciom doznającym krzywd fizycznych, psychicznych i materialnych, przeprowadzanie próbnych ewakuacji w celu sprawdzenia stopnia przygotowania do działań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy,

40 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: cykl spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, zajęć psychoedu-kacyjnych poświęconych komunikacji, asertywności, wartościom życia oraz radzeniu sobie ze stresem: Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące szkodliwości środków pobudzających i „dopalaczy”, Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, Integracja zespołu klasowego, Dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki? Skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, Jestem asertywny, potrafię powiedzieć „NIE”, Złość, agresja, przemoc, Jak sobie radzić z przemocą i agresją, Uczymy się efektywnie komunikować, Nie musisz być akceptowany przez wszystkich, Jak sobie radzić ze stresem? wolontariat studencki Projektor, udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki, zajęcia na temat uzależnień: papierosy, dopalacze, komputer – internet, HIV, zajęcia na temat wartości z cyklu Rozmowy z młodzieżą o życiu, przygotowanie młodzieży do etapu rejonowego i wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, trening kontroli złości, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, korekty wad wymowy (logopedyczne), zajęcia z młodzieżą (Komunikacja interpersonalna, Złość, agresja, przemoc, Stres przed maturą, Wartości i sens życia).

41 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do NAUCZYCIELI obejmuje następujące działania: doradztwo pedagogiczne, pomoc w przygotowaniu lekcji wychowawczych, organizacja współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin życia wspierającymi szkołę w działalności profilaktyczno - wychowawczej

42 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do RODZICÓW obejmuje następujące działania: doradztwo pedagogiczne, rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, sposoby rozwiązywania kłopotów wychowawczych, niepowodzeń szkolnych, pedagogizacja rodziców Rola rodzica w budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, organizacja działań pomocowych (pomoc psychologiczna, pomoc materialna, specjalistyczna w zakresie leczenia uzależnień, zaburzeń emocjonalnych), uczestnictwo w spotkaniach nauczycieli z rodzicami podczas wywiadówek oraz indywidualnych konsultacji, przekazywanie rodzicom informacji z zakresu funkcjonowania ich dzieci, wskazywanie na rozwiązania dotyczące strategii postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem oraz zagrożenia na jakie mogą być narażone ich dzieci, prowadzenie doradztwa indywidualnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia przez instytucje rządowe i pozarządowe oraz systemu pozyskania pomocy materialnej, poradnictwo umożliwiające poprawienie relacji rodzic/opiekun - dziecko, podejmowanie interwencji instytucjonalnej, rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, pedagogizacja rodziców na temat trudnej sztuki przekazania najcenniejszych wartości Mądra miłość rodzicielska

43 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do ŚRODOWISKA LOKALNEGO obejmuje następujące działania: koordynowanie zbiórki pieniędzy na akcję Góra Grosza, zaangażowanie uczniów do pracy w wolontariacie w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy PCPR w Busku – Zdroju, udział w akcjach zbiórki żywności dla osób potrzebujących, organizowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin, koordynowanie akcji honorowego krwiodawstwa, wyjazdy ze świątecznymi upominkami do Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, włączenie się w akcję zbiórki pieniędzy na ratowanie Dębu Bartek oraz zbiórki plastikowych nakrętek w ramach akcji Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki, udział w Targach Edukacyjnych.

44 Opieka i wychowanie Pomoc specjalistów kierowana do INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH UCZNIA I JEGO RODZINĘ obejmuje następujące działania: organizacja spotkań edukacyjnych z przedstawicielami Policji: Odpowiedzialność młodzieży za popełnione czyny, Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze, Stalking – konsekwencje prawne, spotkania z prokuratorem nt. Zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce – postępowanie w sprawach nieletnich, wymiana informacji o podopiecznych z kuratorami sądowymi, Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, współpraca z pracownikami placówek macierzystych wychowanków, współpraca z placówkami opieki medycznej, współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, współpraca z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

45 Wykorzystano zdjęcia z archiwów powiatowych jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.


Pobierz ppt "Działalność edukacyjna, wychowawcza i profilaktyczna w Powiecie Buskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google