Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie wypadkowe – wypadki przy pracy i choroby zawodowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie wypadkowe – wypadki przy pracy i choroby zawodowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie wypadkowe – wypadki przy pracy i choroby zawodowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r.

2 Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp Kontrola legalności zatrudnienia Prewencja zagrożeń zawodowych i promocj a ochrony pracy Inne działania, w tym wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym

3 304,1 tys. decyzji dot. bhp, w tym: – 7,7 tys. decyzji wstrzymania prac, – 7,5 tys. decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 8,1 tys. decyzji skierowania do innych prac Działalność kontrolna PIP w 2011 roku Przeprowadzono 90,6 tys. kontroli Wydano ogółem: likwidacja bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia ok. 64,5 tys. pracowników,

4 Zadania PIP w zakresie prewencji i promocji Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, poprzez: kampanie informacyjne i programy prewencyjne - wspierane przez partnerów społecznych, organy samorządowe i adm. państwowej, inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, wspomaganie działań kontrolnych w zakresie stosowania środków zapobiegających wypadkom przy pracy, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie ochrony pracy.

5 Algorytm realizacji zadań prewencyjno – promocyjnych PIP w 2012 Skala działań wg. jednolitych kryteriów - ok. 35 tys. podmiotów Założona skala działań ogółem – ok. 200 tys. podmiotów Program prew. Zarządzanie BHP – prewencja wypadków Podmioty: pracodawcy, u których miały miejsce wypadki Forma realizacji: szkolenie oraz deklaracja udziału w programie Program prewencyjny dla mikrozakładów Zdobądź dyplom PIP Podmioty objęte działaniem: pracodawcy, zatrudniający do 9 pracowników Forma realizacji: szkolenie oraz deklaracja udziału w programie Program prew. Dostosowanie do minimal. wymagań bhp maszyn Podmioty: pracodawcy, użytkujący maszyny do obróbki plast. Forma realizacji : szkolenie oraz deklaracja udziału w programie Program info.-promocyjny w budownictwie Podmioty objęte działaniem: pracodawcy, przedsiębiorcy bud. Forma realizacji: szkolenie oraz udział w programie poprawy bhp Kampania informacyjna Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy Podmioty: pracodawcy Forma realizacji: szkolenie oraz ocena cech stresogenności stanowisk pracy Program info-promocyjny Czas pracy, a wypadki drogowe Podmioty : pracodawcy, przedsiębiorcy z branży transportowej Forma realizacji: szkolenie Program inf.-promocyjny Ochrona pracy w rolnictwie ind. Podmioty objęte działaniem: rolnicy, uczniowie i dzieci wiejskie Forma realizacji: wizytacje, szkolenia prelekcje, konkursy Program edukacyjnyKultura bezpieczeństwa Podmioty objęte działaniem: uczniowie, studenci Forma realizacji: udział w lekcjach, wykładach Konkursy Podmioty objęte działaniem: pracodawcy, przedsiębiorcy, SIP- owcy, pracownicy młodociani, rolnicy ind., uczniowie Forma realizacji: uczestnictwo w konkursach ograniczenie ryzyka wyp. w ……. zakładach dostosowanie …… maszyn do minimalnych wymagań bhp poprawa warunków bhp w … firmach bud. dokonanie oceny stresogenności w … zakładach ograniczenie ryzyka wyp. w ……. zakładach dostosowanie …… maszyn do minimalnych wymagań bhp poprawa warunków bhp w … firmach bud. dokonanie oceny stresogenności w … zakładach

6 Podstawy prawne dotyczące zróżnicowanej składki wypadkowej Ustawa z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. ( Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p. zm.) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 z p. zm.)

7 Sprawdzanie prawidłowości danych w informacjach ZUS IWA Art. 35. Jeżeli w czasie kontroli u płatników składek inspektorzy pracy stwierdzą podanie nieprawidłowych danych, informują o tym Zakład Ubezpieczeń społecznych, podając równocześnie prawidłowe dane Dane związane z zagrożeniami zawodowymi i ich skutkami: poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem poszkodowani w wypadkach śmiertelnych i ciężkich zatrudnieni w warunkach zagrożenia

8 Podwyższanie składki wypadkowej na wniosek inspektora pracy Art. 36.1. ustawy Jeżeli podczas dwóch kolejnych kontroli inspektor pracy stwierdzi rażące naruszenia przepisów bhp, może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS o podwyższenie płatnikowi o 100 % składki na ubezpieczenie wypadkowe, ustalanej na najbliższy rok kalendarzowy. Decyzję w powyższej sprawie wydaje ZUS.

9 Wyniki działalności inspektorów pracy w zakresie art. 35 i 36

10 W latach 2009-2012 PIP przyjęła jako cel strategiczny - dążenie do ograniczenia liczby wypadków Zasadnicze znaczenie: zdecydowane i skuteczne wykorzystanie różnorodnych środków prawnych oraz form oddziaływania prewencyjnego na pracodawców i przedsiębiorców w reakcji na stwierdzone zagrożenia (tzn. dostępnych środków prawnych oraz argumentów ekonomicznych)

11 Ocena systemu zróżnicowanej składki wypadkowej Dane CIOP-PIB

12 Perspektywy rozwoju ubezpieczenia wypadkowego Zróżnicowana składka ubezpieczenia wypadkowego coraz częściej postrzegana jest przez pracodawców, szczególnie dużych, jako istotna pozycja kosztów przedsiębiorstwa. Wymusza to podejmowanie przez nich działań zarządczych w obszarze bezpieczeństwa pracy, w tym wyznaczania celów w zakresie efektywnej prewencji wypadkowej oraz utrzymania osiągniętych standardów.

13 Dziękuję za uwagę 13 www.pip.gov.pl


Pobierz ppt "Ubezpieczenie wypadkowe – wypadki przy pracy i choroby zawodowe Seminarium ZUS, Warszawa 29 lutego 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google