Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych w OIT w 2006 r. 92371 Liczba pacjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych w OIT w 2006 r. 92371 Liczba pacjentów."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych w OIT w 2006 r. 92371 Liczba pacjentów dializowanych >18 000 * (w nawiasie na 1 milion mieszkańców) Liczba zmarłych dawców 420 (11.0) Liczba żywych dawców 45 (1.2) Pobranych nerek 840 (22,6) Pobrań wątroby 215 (4,7) Pobrań serca 72 (1,7) płuca 10 (0,2) 2009 Dawcy i pobrania narządów Biorcy narządów Liczba oczekujących na przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w 2009 r. 1241 Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i trzustkę w 2009 r. 805 (21.2) 805 (21.2) Liczba oczekujących na przeszczepienia wątroby w 2009 r. 170 Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r. 215 (5,5) Liczba oczekujących na przeszczepienia serca w 2009 r. 171 Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r. 72 (1,6)

3 Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 5100,0 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii ? Osób leczonych w OIT w 2006 r. Osób leczonych w OIT w 2006 r.? Zgonów w OIT 2139 Liczba pacjentów dializowanych POLSKA Pozyskiwanie narządów (2009 r.) Liczba zmarłych dawców 43 (8.3) Liczba żywych dawców 5 Pobranych nerek 86 86 Pobrań wątroby 24 Pobrań serca 12 płuca 1 Biorcy narządów Liczba zgłoszonych do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki w 2009 r. 211 Liczba chorych, którym przeszczepiono nerkę lub nerkę i trzustkę w 2009 r. 131 Liczba chorych zgłoszonych do przeszczepienia wątroby w 2009 r. 66 Liczba chorych którym przeszczepiono wątrobę w 2009r. 49 Liczba chorych zgłoszonych do przeszczepienia serca w 2009 r. 42 Liczba chorych którym przeszczepiono serce w 2009 r. 11 (0.8)

4 Identyfikacja zmarłych dawców narz ą dów w Polsce w 2009 r Narz ą dy obrano od 420 dawców zmarłych (11/milion) i 45 ż ywych (nerki i fragment w ą troby) 10.4 34 9.7 24.1 8.3 13.3 14.3 15.8 15.9 9 47.8 1.5 1.9 7.8 34.7 5.5 24.1

5 Populacja - 5,1 mln Powiaty grodzkie – 5 Powiaty ziemskie - 40 Liczba szpitali - 49

6 Pobrania narządów w województwie Mazowieckim

7 POBRANIA NARZ Ą DÓW OD ZMARŁYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM (1998 – 2010) Nie było pobrań narządów w 33 szpitalach 6O6 58 22 17 14

8 Wska ź niki donacyjne / ś mier ć mózgu 1 rozpoznanie ś mierci mózgu / 1 łó ż ko w OIT / 1 rok 3 rozpoznania ś mierci mózgu na 100 zgonów szpitalnych, ale 4, gdy w szpitalu jest neurochirurgia i 20, gdy zgony z powodu urazu głowy lub udaru 15 rozpoznania ś mierci mózgu na 100 zgonów w OIT, ale 18, gdy w szpitalu jest neurochirugia i 67, gdy zgony z powodu urazu głowy lub udaru 42% zmarłych z po rozpoznaniu ś mierci mózgu staje si ę rzeczywistymi dawcami narz ą dów, tzn., ż e pobrano przynajmniej 1 narz ą d celem przeszczepienia. J

9 Potencjał Donacyjny – Mazowsze Zgony w OIT w 2009 - 2139 potencjalni dawcy - 321 Pobrania od 43 dawców (86 nerek) Przeszczepienia nerek108

10 POTRZEBY W ZAKRESIE PRZESZCZEPIANIA NARZ Ą DÓW Liczba operacji/1mln populacji/rok PL Województwo Mazowieckie Nerkiok. 60 (ok.2200) 300 W ą trobaok. 10 (ok. 380) 50 Serce ok. 6 (ok. 220) 30

11 Przeszczepianie narządów w 2009 r. nerki 805 (21,25) wątroba: 215 (6, 5) serce: 72 (2.0) Nerki: 141 (28.6) Wątroba: 42 (4,6) Serce: 11 (2.1) *(w nawiasie na 1 milion mieszkańców)

12 PARTNERSTWO DLA TRANSPLANTACJI Program rozwoju pod patronatem Pani Dr Ewy Kopacz, Minister Zdrowia Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Urząd Wojewódzki W Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Prezydent m. St. Warszawy Konwent Powiatów

13 CELE Zwi ę kszenie liczby przeszczepianych narz ą dów pobranych od osób zmarłych Rozpocz ę cie przeszczepiania nerek od dawców ż ywych W celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszka ń ców województwa

14 Plan działania Zaanga ż owanie wojewódzkiej administracji pa ń stwowej i władz samorz ą dowych województwa w rozwój programu przeszczepiania narz ą dów w województwie Zaanga ż owanie ś rodowiska lekarskiego i administracji szpitali Działania zmierzaj ą ce do rozwoju przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych Program edukacyjny dla młodzie ż y Promocja dawstwa narz ą dów przez Ko ś ciół katolicki Kampania społeczna

15 PLAN UAKTYWNIENIA PROGRAMU PRZESZCZEPIANIA NARZ Ą DÓW Koordynator szpitalny Szpital w którym umiera potencjalny dawca OIT, Inni lekarze, pielęgniarki Dyrekcja szpitala Plan działania Studium Koordynatorów- WUM Warsztaty psychologiczne dla lekarzy w Okręgowych Izbach Lekarskich Spotkania Dyrektorów szpitali z Marszałkami i Starostami (organy założycielskie) Organy założycielskie szpitali + Okręgowa Izba Lekarska + NFZ

16 Podyplomowe Studia Koordynatorów Transplantacyjnych WUM 6 edycji 2007-2010 230 absolwentów ze 109 szpitali Pozyskać większą liczbę koordynatorów w szpitalach powiatowych

17 Liczba wyszkolonych koordynatorów w Polsce Lekarze/pielęgniarki (205) w porównaniu z liczba pobrań na 1 mln mieszkańców 2 65 Pobrania na 1 mln 34.5 Pobrania na 1 mln 8.3 Aktywne pro transplantacyjne działania Konsultanta wojewódzkiego ds. anestezjologii i neurochirurgii Oraz wsparcie administracji samorządowej i państwowej województwa

18 Narz ą d dawcy ( ż ywego lub zmarłego) stanowi wkład społecze ń stwa w system opieki zdrowotnej Nie wolno go marnowa ć Rozwój programu przeszczepiania narz ą dów zale ż y od nas wszystkich

19

20 Promocja dawstwa narz ą dów przez Ko ś ciół katolicki Udział w spotkaniach Biskupów z proboszczami i kapelanami szpitalnymi Wykorzystanie do ś wiadczenia ks. Piotra Sadkiewicza, proboszcza w Ż ywnej pod Ż ywcem

21 Kampania społeczna ulotki, o ś wiadczenia woli, spotkania w poszczególnych miejscowo ś ciach, pikniki

22 Priorytety Wsparcie administracji pa ń stwowej i samorz ą dowej Przekonanie organów zało ż ycielskich szpitali i Dyrekcji szpitali Koordynatorzy transplantacyjni w 5-7 szpitalach województwa Warsztaty psychologiczne dla lekarzy

23

24

25 W jaki sposób doprowadzić do poprawy sytuacji ?

26 W SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNO Ś CI NARZ Ą DÓW (SERCA, W Ą TROBY, NEREK, PŁUC) - PRZESZCZEPIENIE ZDROWEGO NARZ Ą DU ( OD OSOBY ZMARŁEJ, LUB Ż YWEGO DAWCY STANOWI JEDYNY, SKUTECZNY SPOSÓB LECZENIA


Pobierz ppt "Dane Statystyczne Liczba mieszkańców 38125,5 Liczba Oddziałów Intensywnej Terapii 424 Łóżek w OIT 2748 Osób leczonych w OIT w 2006 r. 92371 Liczba pacjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google