Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mł. insp. Mariusz Dąbek I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mł. insp. Mariusz Dąbek I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 mł. insp. Mariusz Dąbek I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

2

3 Ocena skuteczności Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %) Ocena pracy Policji w walce z przestępczością w województwie małopolskim ze względu na miejsce zamieszkania badanych (w %)

4 prognoza - 37% (-27 824)

5

6 WSPÓLNE PATROLE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ/GMINNĄ I - IX 2007 I - IX 2008 różnica [+/-] tendencja [%] KMP Kraków 2 086 2 277 1919,2 KMP Nowy Sącz 374151-223-59,6 KMP Tarnów 54064310319,1 KPP Bochnia 25401560,0 KPP Brzesko brak straży KPP Chrzanów 331310-21-6,3 KPP Dąbrowa Tarn. brak straży KPP Gorlice 17386-87-50,3 KPP Kraków 572533-39-6,8 KPP Limanowa 1561-155-99,4 KPP Miechów 151616,7 KPP Myślenice 10510500,0 KPP Nowy Targ 2630415,4 KPP Olkusz 353335-18-5,1 KPP Oświęcim 655637-18-2,7 KPP Proszowice 3635-2,8 KPP Sucha Beskidzka 586135,2 KPP Wadowice 219140-79-36,1 KPP Wieliczka 7371-2-2,7 KPP Zakopane 131110-21-16,0 WOJEWÓDZTWO 5 928 5 597 -331-5,6

7 Zakres współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) w województwie małopolskim: okresowe spotkania przedstawicieli Policji i straży w celu dokonywania ocen zagrożeń bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań; wyznaczenie policjantów i strażników do utrzymywania bieżących kontaktów; stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju publicznego, w tym uzyskanych w drodze monitoringu tv; bieżące konsultacje, odprawy w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym koordynowanie rozmieszczenia służb policyjnych i straży; wspólne działania o charakterze patrolowo-interwencyjnym, mające na celu ochronę spokoju i porządku publicznego w miejscach zgromadzeń i imprez publicznych, zapobieganie popełnianiu przestępstwa i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym; wspólna realizacja przedsięwzięć profilaktycznych; udzielanie przez Policję pomocy strażom w zakresie wsparcia jej w czynnościach, w których nie dysponuje wystarczającymi siłami, a także poprzez zapewnienie fachowej kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego oraz szkoleń specjalistycznych.

8 W trosce o ciszę, spokój i bezpieczeństwo

9 CHRZANOWSKI OLKUSKI MIECHOWSKI PROSZOWICKI WIELICKI LIMANOWSKI KRAKOWSKI KRAKÓW WADOWICKI MYŚLENICKI SUSKI NOWOTARSKI BOCHEŃSKI BRZESKI GORLICKI NOWOSĄDECKI DĄBROWSKI OŚWIĘCIMSKI TATRZAŃSKI 59 TARNOWSKI gimnazja szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne uczelnie wyższe osiedla 8 7 1 10 2 3 1 1 7 1 3 3 5 1 2 3 2 5 3 1 33 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 1 1

10 CHRZANOWSKI OLKUSKI MIECHOWSKI PROSZOWICKI WIELICKI LIMANOWSKI KRAKOWSKI KRAKÓW WADOWICKI MYŚLENICKI SUSKI NOWOTARSKI BOCHEŃSKI BRZESKI GORLICKI NOWOSĄDECKI DĄBROWSKI OŚWIĘCIMSKI TATRZAŃSKI TARNOWSKI Kolorem czarnym oznaczono powiaty, w których koalicje zawiązały się, ale obecnie nie funkcjonują.

11 I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja VI edycja VII edycja bocheński, dąbrowski, tarnowski ziemski proszowicki, wadowicki tatrzański, wielicki chrzanowski, limanowski, olkuski suski, nowotarski brzeski, gorlicki, krakowski ziemski miechowski, myślenicki, oświęcimski

12 Realizacja projektu ma spowodować zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej odpowiedzialności za zachowania bezprawne występujące podczas imprez masowych o charakterze sportowym, a przede wszystkim edukować i promować prawidłowe postawy aktywnego kibicowania.

13 CHRZANOWSKI OLKUSKI MIECHOWSKI PROSZOWICKI WIELICKI LIMANOWSKI KRAKOWSKI KRAKÓW WADOWICKI MYŚLENICKI SUSKI NOWOTARSKI BOCHEŃSKI BRZESKI GORLICKI NOWOSĄDECKI DĄBROWSKI OŚWIĘCIMSKI TATRZAŃSKI TARNOWSKI brak programu KPP Oświęcim – program ma być przyjęty 26.11.2008 KPP Zakopane – program ma być przyjęty 20.11.2008

14 Zawartość merytoryczna lokalnych programów prewencyjnych żebractwo: KMP Kraków, KPP Limanowa, KPP Myślenice. graffiti: KMP Tarnów, KPP Nowy Targ, KPP Olkusz. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych: zawierają wszystkie programy. gromadzenie sie grup młodzieży, która zakłóca (w ocenie mieszkańców) spokój i narusza porządek publiczny: zawierają wszystkie programy.

15 Na 168 gmin w województwie małopolskim 72 z nich, stworzyło warunki do opiekuńczego postępowania z osobami nietrzeźwymi: tworząc na swoim terenie izby wytrzeźwień (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) bądź podpisując z takimi placówkami stosowne umowy.

16 Zadania komórek sztabowych Działania w ramach zespołów ds.: -Operacji Policyjnych: - zabezpieczenie imprez masowych; - zabezpieczenie wizyt VIP-ów; - współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa ww. -Zarządzania Kryzysowego: - opracowywanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych; - organizacja i udział w ćwiczeniach; - wspólne szkolenia z komórkami samorządu lokalnego.

17 Imprezy Masowe

18 Działania małopolskiej Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z IM -Opiniowanie wniosków na przeprowadzenie IM; -Planowanie działań w ramach zabezpieczenia IM / wyjazdu kibiców na IM; -Udział w zabezpieczeniu IM; -Rozśrodkowanie uczestników IM. -Realizacja zabezpieczenia wyjazdów uczestników IM: - Zespoły Monitorujące; - Patrole Zabezpieczające.

19 Wymagania względem organizatorów IM Wynikające z Rozdziału II Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o imprezach masowych, a w szczególności z: art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy dokumentacja wymagana do wydania opinii przez Policj ę

20 Oczekiwania Policji Organizator IM: -T erminowe składanie dokumentacji; -Kompletność złożonej dokumentacji; -Zapewnienie wyszkolonej i wyposażonej służby porządkowej; -Zapewnienie warunków do prowadzenia działań; -Współpraca. Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie IM: -Wydawanie zezwolenia w myśl ustawy o bezpieczeństwie IM art. 8 pkt 1b Ustawy ; -Kierowanie na IM osoby, która będzie odpowiedzialna za kontrolę przebiegu IM art. 8 pkt 5, 6 Ustawy ; -Współpraca.

21 Założenia i prognozy na przyszłość -Zmiana przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie IM, m.in.: - opiniowanie - 30 dni przed IM wniosek o zezwolenie i opinię; 14 dni; - służba informacyjna / porządkowa IZ 80 % / 20 %, PR 50% / 50% do 200 % ; - zgoda na alkohol. -Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów dot. bezpieczeństwa IM; -Dalsza ścisła współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych; -Ścisła współpraca z podmiotami / organizatorami IM.

22 Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM Interwencja u Wojewody Małopolskiego = zmiana decyzji organu wydającego

23 Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM c.d. Wydanie zezwolenia nie biorąc pod uwagę opinii wydanej przez Policję - IM o podwyższonym ryzyku : W 200 6 roku 3 zezwolenia, tj.: - w dniu 4 września 2006 roku w Krynicy; - w dniu 22 marca 2006 roku w Brzesku; - w dniu 31 lipca 2006 roku w Nowym Sączu. W 200 7 roku wszystkie zezwolenia wydano zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie IM. W 200 8 roku 1 zezwolenie, tj.: - w dniu 28 marca 2008 roku w Stróżach.

24 Przykłady wspólnych działań w zakresie zabezpieczenia IM c.d. Urząd Miejski w Tarnowie + Komenda Miejska Policji w Tarnow ie + Organizatorzy Imprez Masowych = WZOROWE BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY PODCZAS IM

25

26 DROGI W MAŁOPOLSCE OGÓŁEM 27 492 KM DROGI KRAJOWE 1035 KM tj. 3,8% DROGI WOJEWÓDZKIE 1399 KM tj. 5,1 % DROGI POWIATOWE, GMINNE, ULICE MIAST 25058 KM tj. 91,1% 1066 wypadków tj. 22,6% 741 wypadków tj. 15,7% 2907 wypadków tj. 61,7%

27 WSPÓŁPRACA POLICJI Z ZARZĄDCAMI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH WIOSENNY PRZEGLĄD DROG JESIENNY PRZEGLĄD DRÓG W ramach działań Bezpieczna droga do szkoły kontrola oznakowania i stanu nawierzchni dróg powiatowych i gminnych na odcinkach, które przebiegają w bezpośredniej odległości od szkół i placówek oświatowych. Bieżące spotkania przedstawicieli organów zarządzających ruchem i Policji

28 Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego np. zmiana organizacji ruchu, zastosowanie dodatkowego oznakowania, likwidacja ubytku w jezdni itp. Problem Pisemna interwencja Policji skierowana do organu zarządzającego ruchem określająca propozycję rozwiązania problemu Problem złożony Wniosek do organu zarządzającego o zwołanie spotkania w terenie Odpowiedź zarządzającego ruchem z określeniem ewentualnego terminu wprowadzenia zmian Wizja w terenie przedstawicieli Policji i Zarządu Dróg Powiatowych Sporządzenie protokołu zawierającego propozycje rozwiązania oraz termin dokonania zmian

29 PRZYKŁADY POZYTYWNE KPP Wieliczka – na wniosek Komendy Powiatowej Policji władze samorządowe zrealizowały m.in.: wykonanie odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych i gminnych w m. Kłaj, Szarów, poprawę warunków widoczności ( likwidacja skarpy ograniczającej widoczność ) w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych pomiędzy miejscowościami Szarów-Brzezie. KPP Wadowice – na wniosek KPP doznakowano rejon skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych w m. Wysoka. PRZYKŁAD NEGATYWNY Na sieci dróg powiatowych powiatu miechowskiego w dalszym ciągu nie została dokonana całościowa zmiana oznakowania obszarów zabudowanych ( stare znaki E-17 i E-18 obowiązywały tylko do dnia 31 grudnia 2005 roku ). Pomimo licznych interwencji Komendy Powiatowej Policji w Miechowie, Zarząd Dróg Powiatowych nie dokonał wymiany oznakowania. Sytuacja taka powoduje możliwość wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikających m.in. z braku możliwości egzekwowania przez Policję obowiązujących ograniczeń prędkości.

30 Maszty i urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości zakupione przez gminy Gmina Skawina – 5 masztów fotoradarów, Gmina Tarnów – 1 maszt, Gmina Zabierzów – 2 maszty, Gmina Wielka Wieś – 1 maszt Miasto Nowy Sącz – 2 maszty Miasto i Gmina Niepołomice – zakup i wyposażenie Straży Miejskiej w urządzenie do automatycznego pomiaru prędkości ( fotoradar ).

31 FOTORADARY stan obecny Art. 129b. 1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie; ( Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz. 845 ) FOTORADARY – PROJEKT zmiany zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym Kary finansowe z wykroczeń ujawnionych za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość na ciągach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasilą budżety właściwych jednostek samorządowych po ich pomniejszeniu o 5% Środki, o których mowa powyżej, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego przeznaczają na finansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, a także kosztów utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, w wysokości nie mniejszej niż 50% przekazanych środków.

32 EWIDENCJA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO Przepisy Prawa o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego wymagają ścisłej współpracy Policji i starostw / urzędów miast. Współdziałanie w tym zakresie układa się bardzo dobrze. Duże znaczenie ma niezwłoczne przekazywanie Policji wszelkich informacji dotyczących zmian w stanie faktycznym w zakresie posiadanych uprawnień do kierowania określonymi rodzajami pojazdów, które powodują dla kierowców określone skutki prawne podczas kontroli drogowych. Przykładem może być konieczność niezwłocznego przekazywania Policji informacji o zdanych egzaminach i ponownym uzyskaniu uprawnień do kierowania Informacja o przekroczeniu limitu punktów funkcjonuje w systemie komputerowym Policji i jest podstawą do zatrzymania kierującemu podczas kontroli drogowej dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.

33 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY POLICJI RUCHU DROGOWEGO -Zakup lub współfinansowanie zakupu radiowozów dla służby ruchu drogowego; -Zakup paliwa do radiowozów; -Zakup sprzętu dla policjantów ruchu drogowego: -Specjalistycznego – radary, alkotesty, videoradary, maszty do fotoradarów, aparaty cyfrowe, urządzenia do prowadzenia oględzin miejsca wypadku drogowego -Biurowego – faxy, drukarki, komputery z oprogramowaniem (w tym przenośne wykorzystywane w działalności profilaktycznej i szkoleniowej) -Finansowanie dodatkowych płatnych patroli, w tym realizowanych przez policjantów ruchu drogowego (np. Nowy Sącz, Chrzanów); -Tworzenie Powiatowych Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

34 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE -Uczestniczenie w realizacji turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie rzeczowe lub finansowe – fundowanie nagród dla laureatów konkursów -Zakup elementów odblaskowych dla dzieci w ramach policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły - Organizowanie akcji prewencyjnych, np. - Bochnia – KPP wspólnie ze Starostwem Powiatowym we wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych, w których uczniowie ukończyli 18 lat, prowadzą spotkania edukacyjne uświadamiające młodym kierowcom (którzy wg. analiz są głównymi sprawcami poważnych wypadków drogowych) skutki brawury za kierownicą oraz jazdy pod wpływem alkoholu - Tarnów – na podstawie umowy o współpracy pomiędzy samorządem i KMP w XVI Liceum Ogólnokształcącym utworzono klasę o profilu policyjnym – o specjalności bezpieczeństwo ruchu drogowego. 1 września br. naukę w niej rozpoczęło 36 osób. - Sucha Beskidzka – wspieranie przez samorządy mistrzostw dzieci w ratownictwie Dzieci ratują dzieci –promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród najmłodszych - Oświęcim – współorganizacja przez samorządy rajdów samochodowych dla amatorów, których głównym celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodych kierowców

35 MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO Skawina (rok 2008) - Gmina Skawina w całości sfinansowała budowę miasteczka ruchu drogowego, koszt około 500 tys. zł. Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie MSWiA pt. Razem bezpieczniej. Raba Wyżna (rok 2006) - Gmina Raba Wyżna oraz Urząd Marszałkowski prawie w całości sfinansowali budowę miasteczka ruchu drogowego, koszt około 250 tys. zł

36


Pobierz ppt "Mł. insp. Mariusz Dąbek I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google