Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opakowania w systemach logistycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opakowania w systemach logistycznych"— Zapis prezentacji:

1 Opakowania w systemach logistycznych

2 Opakowania w systemach logistycznych
Funkcje opakowań Łańcuch wymiarowy opakowań Główne kierunki rozwoju opakowań Aspekty ekologiczne opakowań

3 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Produkcja opakowań na świecie USA – 250 kg/mieszkańca rocznie Japonia – 150 kg/mieszkańca rocznie Kraje wysoko rozwinięte – 120 kg/mieszk.rocznie Polska – 50 kg/mieszkańca rocznie Kraje rozwijające się – 5 – 8 kg/mieszk.rocznie Nakłady na opakowania USA – 380 $/m.rocznie Niemcy – 300 $/m.rocznie Francja – 240 $/m.rocznie W. Brytania – 200 $/m.rocznie

4 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Koszt opakowania a wartość towaru: Tekstylia – 1% Papier i towary drukowane – 3% Sprzęt elektroniczny – 8% Art. żywnościowe – 12% Kosmetyki i środki farmaceutyczne – 60% Upominki często powyżej 100%

5 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań

6 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Z punktu widzenia logistyki ważne są funkcje, dzięki którym opakowania ułatwiają procesy przepływu materiałów i towarów albo je wręcz warunkują.

7 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Rolą opakowania jest : Identyfikacja produktu i informowanie Usprawnianie manipulacji i dystrybucji Ochrona produktu Usprawniać obsługę klienta

8 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Rodzaje opakowań Opakowania jednostkowe Opakowania zbiorcze Opakowania transportowe Zintegrowane jednostki ładunkowe

9 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Funkcja ochronna opakowania jest istotna ze względu na szkodliwe oddziaływanie wielu czynników środowiska na produkt. Opakowanie powinno chronić i zabezpieczać dostawę przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi, biotycznymi w sensie jakościowym oraz przed ubytkami w sensie ilościowym.

10 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Funkcje magazynowe sprowadzają się do ułatwiania procesów składowania, przemieszczania i kompletowania. Podstawowe znaczenie ma tu przestrzeganie modularnych wymiarów opakowań, czyli „szeregu wymiarowego opakowań”.

11 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Funkcje kompletacyjne wiążą się ze sporządzaniem zestawów asortymentowych w poszczególnych partiach dostawy, przy założeniu maksymalnego wykorzystania ładowności środka transportowego i dostarczenia odbiorcy niezbędnego kompletu do dalszej sprzedaży.

12 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Funkcja informacyjna zawiera wiele danych przekazywanych konsumentom oraz osobom zajmującym się logistycznym łańcuchem przepływu (dystrybucji) towarów.

13 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Funkcje marketingowe są spełniane przez ułatwianie sprzedaży produktu lub przynajmniej zapewnienie informacji klientowi o produkcie. W marketingu opakowanie spełnia istotne funkcje z punktu widzenia: Sprzedaży samoobsługowej; Kształtowania obrazu firmy; Wprowadzania innowacji.

14 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje opakowań
Funkcje ekologiczne wymuszone są koniecznością przechodzenia na opakowania ekologiczne zarówno przez przemysł, handel oraz konsumentów. Z ekologicznego punktu widzenia opakowania powinny: Pochłaniać jak najmniej surowców i energii; Charakteryzować się możliwie małą masą; Optymalnie wykorzystywać przestrzeń; Nadawać się do wykorzystania w pierwotnym stanie; Być przydatne w recyclingu.

15 Opakowania w systemach logistycznych Łańcuch wymiarowy opakowań
Podstawowymi elementami łańcucha są wymiary: Powierzchni magazynowych; Ramp, dróg dojazdowych, wrót, dźwigów, itp.; Urządzeń magazynowych; Urządzeń transportu wewnętrznego i bliskiego; Przestrzeni ładunkowej środków transportu; Palet ładunkowych; Opakowań zbiorczych i jednostkowych; Zespołów maszyn pakujących.

16 Opakowania w systemach logistycznych Łańcuch wymiarowy opakowań
Duża różnorodność wymiarów opakowań powoduje wiele trudności, z których najważniejsze to: Małoseryjna produkcja opakowań zwiększająca pracochłonność i koszty wytwarzania; Konieczność utrzymania w zakładach produkcyjnych dużych zapasów magazynowych opakowań o różnych rozmiarach; Utrudnienie organizacji zwrotu opakowań wielokrotnego użytku; Nieefektywne wykorzystanie powierzchni magazynów i środków transportowych, itp.

17 Opakowania w systemach logistycznych Łańcuch wymiarowy opakowań
System szwajcarski definiuje wymiar zewnętrzny opakowań; bazą jest moduł podstawowy 400x600 mm. System norweski definiuje wymiar wewnętrzny opakowań – obowiązuje w Polsce. Podstawą łańcucha wymiarowego jest europaleta 800x1200 mm.System ten został ujęty w normie PN-89/O Opakowania. System wymiarowy.

18 Opakowania w systemach logistycznych Łańcuch wymiarowy opakowań
Zalecenie normalizacyjne dotyczące koordynacji wymiarowej ustala: Dla opakowań – wymiary palety 800x1200, pomniejszone o 5%, tj. wymiary 760x1140 mm. Dla środków transportowych i pomieszczeń magazynowych – wymiary palety 800x1200 mm. Powiększone o luz manipulacyjny, tj. do 900x1300 mm (minimum 870x1270 mm).

19 Opakowania w systemach logistycznych Łańcuch wymiarowy opakowań

20 Opakowania w systemach logistycznych Łańcuch wymiarowy opakowań

21 Opakowania w systemach logistycznych Zintegrowane jednostki ładunkowe

22 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje informacyjne
Opakowanie powinno posiadać: Znaki zasadnicze Znaki informacyjne Znaki niebezpieczeństwa Znaki manipulacyjne

23 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje informacyjne
Znaki zasadnicze – umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy (nazwa handlowa, użytkowa lub chemiczna wyrobu, zastosowanie wyrobu, pełna lub skrócona nazwa zakładu wytwórcy, ewentualnie znak firmowy).

24 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje informacyjne
Znaki informacyjne – informujące o niektórych cechach wyrobu, jak np. jakość (symbole znaków jakości Q lub 1) oraz gatunek (poziom jakości) wyrobu, znak bezpieczeństwa B, skład wyrobu, ilość, data produkcji, termin przydatności do spożycia.

25 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje informacyjne
Znaki niebezpieczeństwa – wskazujące niebezpieczeństwo dla ludzi i otoczenia cechy wyrobu (np. materiały ciekłe zapalne, materiały trujące, materiały szkodliwe dla zdrowia, materiał promieniotwórczy), w celu zastosowania specjalnych środków przechowywania, przemieszczania i użytkowania.

26 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje informacyjne
Znaki manipulacyjne – wskazujące na konieczność zastosowania określonego sposobu obchodzenia się z opakowaniem z zawartością w czasie manipulacji związanych z przechowywaniem i użytkowaniem (chronić przed ciepłem, chronić przed wilgocią, przestrzegać temperatur, tu otwierać, itp. ).

27 Opakowania w systemach logistycznych Funkcje informacyjne

28 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Podstawową zasadą projektowania opakowań jednostkowych jest właściwy dobór materiału opakowaniowego, prawidłowej formy konstrukcyjnej oraz odpowiedniego wzornictwa.

29 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Projektowanie opakowań transportowych polega na wyborze rodzaju opakowania i rodzaju materiału na to opakowanie oraz ustaleniu kształtu, rozmiarów i konstrukcji opakowania.

30 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Przy projektowaniu opakowań transportowych należy analizować: Właściwości przewidzianych do pakowania wyrobów (masa, wymiary, konsystencja, rozmieszczenie otworów, płaszczyzn, itp. ); Wzajemne oddziaływanie opakowania na zapakowany wyrób oraz wyrób na opakowanie; Odporność wyrobów na uszkodzenia powstające w transporcie; Wartość pakowanego wyrobu, itp.

31 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Właściwie zaprojektowane opakowanie powinno zapewniać: Wytrzymałość konstrukcji gwarantującą odpowiednią ochronę zapakowanych wyrobów w czasie składowania, transportu i przeładunków; Odpowiednie zamocowanie zawartości wewnątrz opakowania; Odpowiednie dla danego wyrobu i klimatu zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych; Konstrukcję wygodną technologicznie; Estetyczny wygląd;

32 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Tworzywa opakowaniowe: a) drzewo i tworzywa drzewne b) materiały roślinne niedrzewne (wiklina, maty) c) metale i folie metalowe d) wyroby papiernicze ( papiery, tektury, celofan-folia celulozowa) e) surowce włókiennicze (juta, len, konopie, włókna syntetyczne) f) ceramika g) tworzywo sztuczne i folie z tworzyw sztucznych: PE – polietylen, PE-LD - polietylen niskociśnieniowy PE-HD - polietylen wysoko ciśnieniowy PP - polipropylen (odmiana orientowana OPP) PS – polistyren, PS-E - polistyren spieniony (styropian) PW – poliwęglany; PCW (PVC) - polichlorek winylu PETF - poliestry PA - poliamid h) materiały opakowaniowe - wielowarstwowe (kompozyty, tworzywa kompleksowe).

33 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Przykładowe wymagania a własności materiału opakowaniowego: Przepuszczalność tłuszczu Przepuszczalność tlenu Przepuszczalność wilgoci i gazów Przepuszczalność drobnoustrojów Odporność na promieniowanie UV Odporność na temperatury ujemne i dodatnie, np. do 130oC.

34 Opakowania w systemach logistycznych Główne kierunki rozwoju opakowań
Charakterystyka folii z tworzyw sztucznych jako materiałów opakowaniowych - najwyższą wydajność opakowaniową (ilość m2 z l kg) przy jednakowej grubości posiada folia poliestrowa oraz OPP; -najwyższą wytrzymałość mechaniczną (z wyjątkiem odporności na rozdzieranie) posiadają folie poliestrowe, folia z polichlorku winylu (PCWD) oraz folia poliamidowa (PA); - najmniejszą sztywność wykazują folie poliolefinowe (PE-LD, OPP), - najniższą przenikalną pary wodnej wykazują folie (w kolejności): PCWD, OPP, PE-LD, PA, PCWD; - przez folie PE i PCW przenikają zapachy; - najniższą odporność na działanie tłuszczów wykazuje folia PE-LD; - najbardziej odporne na wysokie temperatury są folie: PA, poliestrowe, OPP;

35 Opakowania w systemach logistycznych Problemy ekologiczne

36 Opakowania w systemach logistycznych Problemy ekologiczne
Rodzaj Ilość (kg/osobę rocznie Odsetki ogółu odpadów Papier Szkło Metale Tekstylia Tworzywa sztuczne Odpady nieorganiczne Odpady organiczne 35 18 5 87 95 14% 7 % 2 % 35% 38%

37 Opakowania w systemach logistycznych Aspekty ekologiczne opakowań
Logistyczny łańcuch opakowań w swej końcowej fazie zawiera zarówno usuwanie odpadów opakowaniowych, jak i ich utylizację. Chodzi przede wszystkim o selektywną zbiórkę opakowań, ich segregacje, przeznaczenie do recyclingu, spalania, kompostowania oraz przekazywanie na wysypiska nie zagospodarowanych opakowań.

38 Opakowania w systemach logistycznych Aspekty ekologiczne opakowań
Ekobilans opakowania powinien obejmować pełną jego drogę życia zwaną często LCA (Life Cycle Analysis), począwszy od pozyskania surowca przez produkcję, aż do dystrybucji, konsumpcji i usunięcia pozostałości, łącznie z kasacją. Elementy składające się na procesy, produkty, czynności i ich warianty przy opracowaniu bilansów ekologicznych nazywa się często umownie modułami.

39 Opakowania w systemach logistycznych Aspekty ekologiczne opakowań
uzdatniona woda energia materiały pomocnicze Z PROCESU POPRZEDZAJACEGO surowce energia woda półfabrykaty Ze środowiska naturalnego osady, pyły ścieki emisje energetyczne Do środowiska natoralnego MODUŁ DO PROCESU NASTĘPNEGO produkty energia pozostałości ścieki, gazy do ponownego wykorzystania

40 Opakowania w systemach logistycznych Aspekty ekologiczne opakowań
Pozyskiwanie surowców Wytwarzanie materiału opakowań Pakowanie Dystrybucja/ /handel Użytkowanie/ /zużycie Odpady bezużyteczne Składowanie na wysypiskach Sortowanie Spalanie Ponowne sortowanie użyteczne

41 Opakowania w systemach logistycznych Aspekty ekologiczne opakowań
Modularna budowa drogi życia wskazuje dwie istotne zalety mające znaczenie przy opracowywaniu ekobilansów: 1. Czyni bilans ekologiczny przejrzystym, staje się powtarzalna i umożliwia rozpoznawanie, w których modułach występują największe wpływy na środowisko; 2. Umożliwia wymianę modułów przy zmianach w drodze życia (np. zmiana procesu produkcji).

42 Opakowania w systemach logistycznych Problemy ekologiczne
Dylematy wyboru opakowania na przykładzie mleka. Stosowanie butelek 1-litrowych w zamian za kartony 1-litrowe powoduje: Większe zużycie energii cieplnej Mniejsze zużycie energii elektrycznej Większe zużycie czystej wody Większy odrzut w postaci surowców wtórnych Mniejszy odrzut w postaci odpadów nieużytkowych Większą ilość ścieków Większe zanieczyszczenie wód i powietrza

43 Opakowania w systemach logistycznych Problemy ekologiczne
Rozkład kosztów w porównywanych opakowaniach Koszt Opakowanie kartonowe Opakowanie szklane Opakowania 37 9 Napełniania 18 32 Dystrybucji 25 40 Koszty ogólne 20 19

44 Systemy automatycznej identyfikacji w logistyce
Kolejny wykład Systemy automatycznej identyfikacji w logistyce


Pobierz ppt "Opakowania w systemach logistycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google