Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2011 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 14.09.2010 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2011 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 14.09.2010 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2011 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 14.09.2010 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2010 r.

2 PODSTAWA PRAWNA MATURA 2011 Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych (par. 53- 108) Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Procedury organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2011 roku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego w ZSE im. A. i J. Vetterów oraz rozporządzenia i komunikaty przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – Dyrektora Szkoły

3 PODSTAWA PRAWNA MATURA 2011 Powyższe przepisy prawne znajdują się odpowiednio na stronach internetowych: www.men.gov.pl www.cke.edu.pl www.oke.krakow.pl www.zse.lublin.pl W szkole : na tablicach ogłoszeń przed sekretariatem i przed pokojem nauczycielskim

4 Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r. Komunikat dyrektora CKE z dnia w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2011 r. Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2011 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną Komunikat podający listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania dla zdających egzamin maturalny z informatyki

5 Aktualne Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów znajdziesz na stronie www.cke.edu.pl i w bibliotece szkolnejwww.cke.edu.pl zawierają one w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteria oceniania i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne Przeczytaj koniecznie!!!

6 Przedmioty obowiązkowe zdawane tylko na poziomie podstawowym Język polski - egzamin ustny (prezentacja) i pisemny Język obcy nowożytny - egzamin ustny i pisemny Matematyka - egz. pisemny 2 ustne i 3 pisemne Przedmioty dodatkowe do wyboru (od 0 do 6 ) język polski, matematyka egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym język obcy nowożytny (egz. ustny/pisemny) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, JEŚLI TEN SAM CO OBOWIĄZKOWY to tylko na poziomie rozszerzonym MATURA 2011 wyższewyższe uczelnieuczelnie

7 WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA MATURALNEGO Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego (w części ustnej i pisemnej) uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym zdawanym poziomie. Wyniki uzyskane w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. (Jeżeli absolwent nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu dodatkowego lub ten egzamin został mu unieważniony ma na świadectwie wpis 0%)

8 UZYSKANIE ŚWIADECTWA MATURALNEGO Egzaminy obowiązkowe (5) Obowiązuje próg 30% Uzyskany wynik decyduje o zdaniu matury !!! Egzaminy dodatkowe od 0 do 6 Wynik procentowy nie decyduje o zdanej maturze Wybór uzależnić od wymagań senatów Wyższych Uczelni

9 MATURA 2011 terminy_2011.pdf Część pisemna 4 -23 maja 2011 Część ustna 4-27 maja 2011 Termin dodatkowy 6-21 czerwca 2011 Termin poprawkowy -> 1.Egzamin pisemny – 23 sierpnia 2011 r. (wtorek), godz. 9.00 2. Egzamin ustny – 22- 26 sierpnia 2011 r.

10 Termin poprawkowy Zdający, który: przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpniu 2011 r.

11 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym dysgrafia, dyslekcja) mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydanej nie później niż do 30 września 2010r i po 4 maja 2007 r. /dysortografia jest uwzględniana przy ocenie arkusza / chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia 10_04_30_dostosow_maturalne.pdf

12 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów Uczniowie, którzy posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaną nie później niż do 30 września 2010r i po 4 maja 2007 winni : złożyć tę opinię do Pedagoga Szkolnego do dnia 15.10.2011 r. wypełnić odpowiedni wniosek, który jest załącznikiem do deklaracji maturalnej zal_14_wniosek_zdaj_dost.pdf

13 DEKLARACJA MATURALNA Wstępną Deklarację maturalną uczniowie składają do wychowawcy klasy do 28 września 2010 r. Wychowawca klasy sprawdza kompletność i poprawność wypełnienia i składa wszystkie deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2010 r. Proszę zwróć uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych !!! dekl_1a2011.pdf Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia Wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklarację otrzymają w październiku kopię tej deklaracji z podpisem potwierdzającym jej przyjęcie

14 DEKLARACJA MATURALNA Jeśli ma maturze wybierasz jako przedmiot dodatkowy informatykę, to zapoznaj się z komunikatem Dyrektora CKE informatyka_środowisko_2011.pdf Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę – uzgodnij to z panią Kierownik laboratorium

15 DEKLARACJA MATURALNA Uczniowie mogą dokonywać zmian w złożonej wstępnej deklaracji w styczniu 2011 r. z dniem 7 lutego 2011r. Deklaracja staje się ostateczna. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji

16 LUBELSKI SALON MATURZYSTÓW Lublin, 20-21 IX 2010 Miejsce Uniwersytet Przyrodniczy adres internetowy www.salonmaturzystów.plwww.salonmaturzystów.pl Planowane zajęcia – wydruk na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem w szkole Uwaga Na wykłady dotyczące przedmiotów do wyboru oraz prezentacje uczelni regionu prowadzona jest rejestracja. Wejdź na zakładkę rejestracja/zgłoszenie indywidualne ucznia Uwagarejestracja/zgłoszenie indywidualne ucznia Wyjście organizuje wychowawca jako wycieczkę klasową

17 Przebieg egzaminów – procedury Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer Sali będzie podany w Harmonogramie Egzaminu Maturalnego 2011 w ZSE im. A. i J. Vetterów Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem

18 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!!. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Przebieg egzaminów – procedury

19 Szczegółowe procedury przebiegu egzaminów pisemnych będą: omówione na następnych szkoleniach dla maturzystów w miesiącach marzec / kwiecień Przećwiczone w czasie egzaminów próbnych

20 Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2011, ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, jeżeli zadeklarowali wcześniej zdawanie egzaminu z tego przedmiotu wykaz olimpiad_2011 r.doc

21 Część ustna egzaminu z języka polskiego Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego z danego języka bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. (wcześniej skontaktuj się z panem laborantem jeśli chcesz korzystać z komputera

22 Część ustna egzaminu z języka polskiego Termin złożenia przez zdających bibliografii 7.04.2011 Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem drugiej części egzaminu ustnego (rozmowy) Plan prezentacji zdający okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu - nie może on przekraczać 1 strony formatu A4

23 Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części części pierwszej, trwającej ok. 15 minut - zdający prezentuje przygotowany temat Części drugiej, trwającej ok. 10 minut, polegającej na rozmowie zdającego z zespołem Część ustna egzaminu z języka polskiego

24 W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

25 Część ustna egzaminu z języka polskiego Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy jeśli zdający: nie wygłosi prezentacji zaprezentuje inny temat niż zgłoszony w deklaracji nie złożył w wymaganym terminie bibliografii Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy jeśli zdający: nie wygłosi prezentacji zaprezentuje inny temat niż zgłoszony w deklaracji nie złożył w wymaganym terminie bibliografii

26 Egzamin ustny z języka obcego - poziom podstawowy Zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: - część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, - część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.

27 Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. Zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu.

28 Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: -część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, - część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut.

29 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

30 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

31 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

32 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających, i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Do następnego spotkania !!! Następne szkolenia (listopad, marzec, kwiecień) będą dotyczyć dokładnego omówienia procedur przebiegu części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego, zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych, zasad przystępowania do kolejnych sesji. Wicedyrektor ZSE im. A. i J. Vetterów Ewa Maziarz


Pobierz ppt "MATURA 2011 informacja dla zdających Prezentacja została przedstawiona: rodzicom – dnia 14.09.2010 r. uczniom klas maturalnych – dnia 14.09.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google