Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl Przemysław Kulawczuk Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl Przemysław Kulawczuk Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl Przemysław Kulawczuk Uniwersytet Gdański

2 IP-HERMES.pl Metodologia Systemu IP - Hermes Skład systemu: I i II część. I cześć mierzy ryzyko wejścia MSP na rynek w określonych warunkach ramowych przy eksporcie opartym na własności intelektualnej. Część II służy do wsparcia procesu planowania strategicznego przy wchodzeniu na rynku z eksportem opartym na IP (własności intelektualnej).

3 IP-HERMES.pl Część A. Ryzyko Ogólne Kraju RK 1 1) Ryzyko według kraju i zakresu przejęcia łańcucha wartości tworzenia produktu lub usług – Ryzyko według fazy przetwórstwa – zostaną zaproponowane wskaźniki ryzyka w zależności od stopnia pogłębienia fazy przetwórstwa. Im większy stopień przerobu tym ryzyko niższe. –Ryzyko według krajów – zostanie wykorzystana koncepcja indeksów OECD w zakresie ryzyka podróbek dla wskazania poziomu ryzyka związanego z poszczególnym kraje; oba elementy zostaną znormalizowane za pomocą proporcji aby stworzyć jednolity wskaźnik

4 IP-HERMES.pl Część A. Ryzyko Ogólne Kraju RK 2 2) Ryzyko według grup produktów i krajów - uwzględnione wskaźniki ryzyka podróbek (OECD 2009) według krajów a następnie ryzyka podróbek (OECD 2009) według grup produktów - obliczony jednolity wskaźnik, który określa poziom ryzyka w zależności od kraju i grupy produktowej, eksportowanej do tego kraju 3) Ryzyko polityczno-prawne - ryzyko policzone przy wykorzystaniu składowych rankingów rankingów Doing Business oraz Index of Economic Freedom (Heritage Foundation), przy przyjęciu systemu wag ustalonych przez ekspertów instytutu Elementy, które będą brane pod uwagę: 1) Rozpoczynanie działaności – dni (Doing Business 2010) 2) Czas sądowego dochodzenia roszczeń – dni (Doing Business 2010) (enforcing contracts) 3) Ochrona inwestorów – wartość indeksu Siły Ochrony Inwestora (Doing Business 2010) 4) Dokumentacja importowa – liczba dokumentów(Doing Business 2010) 5) Wartość indeksu wolności od korupcji (Herirage Foundation) 2010 Index of Economic Freedom 6) Wartość indeksu woloności w zakresie praw własności (Herirage Foundation) 2010 Index of Economic Freedom

5 IP-HERMES.pl Część A. Ryzyko Ogólne Kraju RK 3 4) Indeks otwartości (ryzyko braku dostępu i braku otwartości) - indeks ten będzie mierzył ryzyko związane z brakiem dostępu do rynku i brakiem otwartości, co utrudnia bieżące interwencje w sytuacjach kryzysowych Elementy, które będą brane pod uwagę: 1. Czy jest wymagana wiza 2. Czy stosowany jest alfabet europejski (łaciński, grecki lub cyrylica) 3) Czy danym kraju można porozumieć się swobodnie z jednym z głównych języków międzynarodowych 4) Czy możliwy jest dolot z Polski z nie więcej niż z 1 przesiadką 5) Czy dostępny jest dolot tanimi liniami lotniczymi 6) Czy dany kraj łączy z Polską umowa o pomocy prawnej 7) Czy dany kraj łączy z Polską umowa o ekstradycji 8) Czy w danym kraju funkcjonują silne negatywne stereotypu wobec Polski i Polaków - zostanie opracowany system wag uwzględniający podstawowe czynniki otwartości 5) Ryzyko kosztowe - Koszt rejestracji wniosku patentowego (pierwszej) - koszt utrzymania patentu przez 20 lat - koszt pierwszej rejestracji wniosku na znak towarowy - koszt dochodzenia roszczeń (Doing Business)

6 IP-HERMES.pl Część B. Ryzyko firmy Ryzyko firmy będzie liczone według takich kategorii jak: 1) wartość przychodów netto w ostatnim zakończonym roku 2) liczbę pracowników na koniec ostatniego roku obrachunkowego 3) Wartość eksportu w PLN w ostatnim roku obrotowym ogółem 4) Wartość eksportu w PLN w ostatnim roku obrotowym na dany rynek docelowy 5) Wartość importu w PLN w ostatnim roku obrotowym 6) formę prawną 7) sumę bilansową lub wartość aktywów 8) wskaźnik płynności bieżącej 9) stosowane rozwiązania w zakresie ochrony IP 10) zakres posiadanej obsługi prawnej 11) liczba osób znających płynnie język angielski 12) liczba osób znających język kraju docelowego 13) liczba lat doświadczenia w eksporcie 14) liczba zarejestrowanych patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych - W każdym z 14 zakresów zostaną stworzone grupy ryzyka i zostanie dokonana kwalifikacja do poszczególnych grup - następnie w oparciu o system wag zostanie policzone ryzyko firmy w ujęciu zbioru cech (1-14), ryzyka kwotowego (zależnego od kwoty eksportu) i zostanie wyliczone ryzyko końcowe firmy - kolejnym krokiem będzie podział na grupy ryzyka firmowego (4 grupy według poziomu ryzyka

7 IP-HERMES.pl Ryzyko krzyżowe

8 IP-HERMES.pl Przedstawienie narzędzi internetowych do samodzielnej oceny czynników zagrożenia utratą własności przemysłowej oraz planowania strategii rozwojowej w oparciu o posiadane prawa własności przemysłowej

9 IP-HERMES.pl www.ip-hermes.pl

10 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Do czego można wykorzystać system IP-HERMES? Do poznania ryzyka piractwa i podróbek kraju, do którego zamierzamy eksportować Do poznania ryzyka fazy przerobu lub łańcucha wartości, w której specjalizuje się firma na rynku zagranicznym Do poznania ryzyka polityczno-prawnego związanego z danym rynkiem Do poznania zakresu otwartości danego rynku i kraju Do poznania głównych kosztów ochrony własności intelektualnej na danym rynku Do poznania ryzyka produktu, który zamierzamy eksportować

11 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Do czego można wykorzystać system IP-HERMES? Do poznania siły i słabości firmy w zakresie ochrony własności intelektualnej Do poznania ryzyka krzyżowego firmy i kraju w zakresie zagrożeń własności intelektualnej przy wchodzeniu na nowe rynki Do symulowania wpływu zmian różnych elementów strategii przedsiębiorstwa na poziom ryzyka Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji strategicznych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne (decyzje podejmuje firma na własną odpowiedzialność) Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji o ochronie własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne (decyzje podejmuje firma na własną odpowiedzialność)

12 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? Aby wejść do systemu trzeba się zalogować. System wymaga podania danych przedsiębiorstwa i osoby korzystającej z systemu. Brak pełnego wpisu do formularza rejestracyjnego uniemożliwia skorzystanie z systemu.

13 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

14 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

15 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? System IP-Hermes jest systemem automatycznym i działa według przyjętego algorytmu. Algorytm zawiera system napędowy oparty o ryzyko firmy oraz ryzyko kraju. Ryzyko firmy jest to ryzyko związane z wchodzeniem na obce rynki związane z potencjałem przedsiębiorstwa. Im większy potencjał przedsiębiorstwa tym ryzyko mniejsze. Ryzyko kraju jest to ryzyko związane z danym krajem, który jest przedmiotem wejścia. System analizuje ryzyko kraju dla 36 krajów. Z ryzykiem kraju ściśle związane jest również ryzyko produktu, czyli ryzyko związane z piractwem i podróbkami, które są charakterystyczne dla 98 analizowanych różnych grup produktów.

16 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? Końcowe ryzyko wejścia na dany rynek jest wypadkową ryzyka kraju oraz ryzyka firmy. System pokazuje poziom zagrożenia wejściem na dany rynek w zakresie naruszenia własności intelektualnej w zależności od kombinowanego ryzyka kraju i firmy. Dla danego poziomu zagrożenia przyporządkowane są informacje o możliwych metodach ograniczania ryzyka oraz możliwe wzorcowe polityki firmy.

17 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

18 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

19 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? System umożliwia symulację danych związanych z produktem, krajem i parametrami firmy, co umożliwia porównanie różnych sytuacji, zależnych od firmy. System umożliwia również porównanie do trzech sytuacji decyzyjnych (Raportu podstawowego i dwóch symulacji) System pozwala dowolnie edytować oraz wprowadzać zmiany do wcześniej wprowadzonych danych. System nie ogranicza liczby raportów podstawowych, jedynie możliwych symulacji w stosunku do raportu podstawowego.

20 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

21 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? System IP-Hermes generuje raport, który można wydrukować i który może być pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji. System generuje gotowy raport w formacie PDF. Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane oraz operator systemu, który utrzymuje kopie raportów w celach ewidencyjnych. Operator nie ma prawa wykorzystać raportów do jakichkolwiek innych celów niż do generowania zbiorczych zestawień, porównań opracowań naukowych itp. bez podawania danych indywidualnych. Pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje podejmuje osoba korzystająca z systemu. Wyłączona jest odpowiedzialność operatora systemu za wszelkie skutki wynikające z podjętych decyzji

22 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

23 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

24 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Narzędzie wspomagające międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną własności intelektualnej Do czego służy generator? Ogólnym celem generatora jest stworzenie narzędzia ułatwiającego międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną własności intelektualnej. System wspomaga planowanie opracowywane przez firmę i nie ma na celu jego zastąpienia. System oferuje znaczne ograniczenie czasu na planowanie i zwiększa możliwości wyboru strategicznego firmy. Generator znacznie upraszcza i koncentruje działania planistyczne na najważniejszych odcinkach. Generator działa technicznie poprzez dokonywanie wyboru z przedstawionych możliwości i wbudowywanie ich do gotowego formularza konstruowania planu.

25 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

26 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Co to jest planowanie strategiczne z IP? Planowanie strategiczne z IP jest to tworzenie planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa przy traktowaniu własności intelektualnych jako jednego z kluczowych aktywów tworzących przewagi konkurencyjne oraz stwarzających zasadnicze szanse ekspansji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

27 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Jakie są zadania planowania strategicznego z IP? Planowanie strategiczne z IP ma za zadanie zbudowanie wiarygodnego planu rozwoju przy wykorzystaniu własności intelektualnych tworzonych przez przedsiębiorstwo oraz podmioty zewnętrzne przy zapewnieniu wszystkim interesariuszom własności intelektualnej przestrzegania ich praw (zasada fair play). Planowanie strategiczne z IP w szczególności uwzględnia te elementy, które związane są z kreowaniem nowych rozwiązań, maksymalizujących wykorzystanie potencjałów intelektualnych oraz w mniejszym stopniu koncentruje się na tak zwanych twardych aktywach materialnych i finansowych. Ponieważ aktywa intelektualne mają charakter miękki, łatwo podlegają podrabianiu, niedozwolonemu naśladownictwu czy nielegalnym próbom zawłaszczenia w planowaniu strategicznych z IP szczególnego znaczenia nabiera ochrona własności intelektualnej.

28 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Jakie problemy można rozwiązać za pomocą generatora? Uporządkowanie i zaplanowanie rozwoju. Generator może pomóc sformułować plan strategiczny na rynkach międzynarodowych i uporządkować spontaniczny proces ekspansji. Lepsze decyzje menedżerskie. Generator może pokazać więcej różnych alternatyw podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie rozwoju strategicznego firmy co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji. Lepsza ochrona własności intelektualnych. Każda ekspansja to w pewnym stopniu proces odkrywania siebie wobec świata. Odkrywanie siebie jest niezbędne, aby nasi kontrahenci i klienci mogli nas lepiej poznać i nabrać do nas zaufania. Jednak ten proces odkrywania swoich aktywów powinien być bezpieczny dla nas w tym sensie, że powinniśmy chronić należące do nas własności intelektualne. Generator pomaga nam chronić nasze IP.

29 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Z jakich części składa się GENERATOR? Generator składa się z 5 części: –Mechanizm decyzyjny –Strategie zarządzania IP –Strategie zarządzania międzynarodowego –Kurs zarządzania i planowania strategicznego –Kreator planu strategicznego z IP

30 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP

31 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP

32 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Jak działa Generator Planowani Strategicznego z IP? Generator tworzy raport, który można wydrukować i który może być pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji. System generuje gotowy raport w formacie PDF. Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane oraz operator systemu, który utrzymuje kopie raportów w celach ewidencyjnych. Operator nie ma prawa wykorzystać raportów do jakichkolwiek innych celów niż do generowania zbiorczych zestawień, porównań opracowań naukowych itp. bez podawania danych indywidualnych. Pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje podejmuje osoba korzystająca z systemu. Wyłączona jest odpowiedzialność operatora systemu za wszelkie skutki wynikające z podjętych decyzji

33 IP-HERMES.pl Dziękuję za uwagę Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie projektu: http://ip-hermes.pl/http://ip-hermes.pl/


Pobierz ppt "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl Przemysław Kulawczuk Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google