Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jako placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Powiatowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jako placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Powiatowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jako placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego jako placówka doskonalenia nauczycieli.

3

4 Dyrektor Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 11 etatów (210 godzin dydaktycznych) oraz 1.25 etatu (25 godzin dydaktycznych ) na realizację przy poradni zadania wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Psycholodzy 4 Pedagodzy 6 Logopedzi 2 Pracownicy pedagogiczni Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego: 26 godzin Doradcy metodyczni 6 nauczycieli Konsultant 1 nauczyciel Pracownicy administracji i obsługi: 3 ¾ etatu Główny księgowy Specjalista ds. administracyjnych Specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli Starsza woźna

5 wielozakresowa pomoc skuteczność bliskość pomocy zaufanie profesjonalizm

6 Bycie blisko dziecka – jego środowiska szkolnego i rodzinnego. Bycie blisko szkoły, stwarzanie możliwości dostosowania podejmowanych działań do rzeczywistych potrzeb. Nacisk i inwestowanie w przyszłość. Skuteczne zarządzanie zmianami.

7 Motywami postępowania człowieka są na ogół potrzeby fizyczne i psychiczne, dla zaspokajania ich podejmujemy liczne wysiłki i trudy

8 przedszkolny i małego dziecka logopedyczny edukacji specjalnej szkolny profilaktyka i korekcja zachowań doradztwo zawodowe

9 Model Poradni AMIMACJA I WSPARCIE Zasada pomocniczości: włączanie się z pomocą bezpośrednią w przypadkach skrajnie nietypowych działania które zapewniają większą efektywność i skuteczność Zasada empowerment: wzmocnienie, aktywne uczestnictwo partnerów, zaangażowanie, podniesienie kompetencji.

10 Wsparcie formalno-prawne Wsparcie merytoryczno-metodyczne Wsparcie psychologiczne Grupy samopomocowe Prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży Oferta edukacyjna zabezpiecza potrzeby środowiska

11 Cel: Kompleksowa opieka nad dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami. Wczesne rozpoznanie potrzeb oraz zapewnienie specjalistycznych działań profilaktycznych i terapeutycznych. Przestrzeganie zasady bycie blisko dziecka jego środowiska szkolnego i rodzinnego Cel: Podniesienie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań. Zależy nam na podnoszenie standardów udzielanej pomocy. Istotne będzie stałe monitorowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez realizację nadzoru pedagogicznego, prowadzoną ewaluację wewnętrzną wskazującą na jakość świadczonych usług oraz koniecznych zmian.

12 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży: Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie Profilaktyka i poradnictwo Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

13 Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży Opiniowanie Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci młodzieży oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

14 Terapia psychologiczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Terapia surdologopedyczna Terapia EEG Biofeedback i HEG Biofeedback Terapia Integracji Sensorycznej Terapia Metodą Warnkego Terapia neurologopedyczna

15 Terapia ogólnorozwojowa Terapia pedagogiczna Socjoterapia Trening uczenia się Terapia rodzin – terapia systemowa

16 Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących w oddziałach, klasach integracyjnych oraz przedszkolu, szkole integracyjnej Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, analizy przypadków pod kątem form pomocy psychologiczno-pedagogicznych, Cykliczne spotkania dla pedagogów i psychologów

17 Rozwiązywanie problemów i relacji konfliktowych w obszarach rodzic- dziecko lub innych relacjach społecznych odpowiednio do zgłaszanych potrzeb Rozwiązywanie problemów odpowiednio do zgłoszeń i kwalifikowanie do form pomocy Interwencja kryzysowa w indywidualnym kontakcie z uczniem, wsparcie psychologiczne krótkoterminowe Terapia rodzinna Zajęcia w grupach klasowych na terenie szkół

18 Rok szkolny 2010/2011 Diagnoza Psychologiczna587 Pedagogiczna796 Logopedyczna 36 Liczba przyjętych1014 Pomoc bezpośrednia (dzieci i młodzież) Indywidualna - 148 Grupowa - 1188 Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom - 723

19 szkoła podstawowa - 689 gimnazjum - 347 przedszkole - 316 szkoła ponadgimnazjalna - 54 do 3 r.ż - 24

20 Wczesnego wspomagania rozwoju - 9 Przyspieszenia obowiązku szkolnego - 2 Odroczenie obowiązku szkolnego - 4 Promocji dziecka klasy I-III w ciągu roku szkolnego - 1 Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - 1 Pozostawienie ucznia kl. I-III na drugi rok - 1 Dostosowania wymagań edukacyjnych - 135 Dostosowania wymagań warunków i formy – sprawdzian po klasie VI - 48 Dostosowania wymagań warunków i formy – egzaminy gimnazjalne - 51 Dostosowania wymagań warunków i formy – egzaminy maturalne - 13 Dostosowania wymagań warunków i formy – egzaminy zawodowe - 7 Pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej - 7 Pierwszeństwa przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy - 5 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu - 44 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - 199 Inne opinie - 127

21 Terapia pedagogiczna - 10 Terapia logopedyczna - 37 Psychoterapia - 29 Terapia EEG Biofeedback - 25 Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu - 432 Inne formy pomocy grupowej - 756 Porady bez badań - 44 Badania grupowe uczniów zdolnych - 35 Obserwacje indywidualne - 5 Obserwacje grupowe - 6

22 Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu: Poznaj siebie – określenie predyspozycji zawodowych -warsztaty W świecie zawodów Profilaktyka: Zajęcia psychoedukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań, budowanie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień Porozumienie bez przemocy Zajęcia interwencyjne – przemoc rówieśnicza Inne: Trening uczenia się –poziom klas IV-VI. Motywacja do nauki Sztuka pozytywnego myślenia i motywacji do nauki Jak zdawać egzaminy

23 Konsultacje / rodzice i nauczyciele/ - 647osób Terapia rodzin – 13 rodziny Prelekcje / warsztaty dla rodziców – 263 rodziców Rady pedagogiczne – 9 spotkań / 234 nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli – 122 nauczycieli Inne formy – 315 rodziców/ nauczycieli

24 Rodzaj wydanego orzeczenia do kształcenia specjalnego /ilość: Niedosłyszących i słabo słyszących - 4 Niewidomych i słabowidzących - 3 Niepełnosprawnością ruchową - 13 Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 28 Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 7 Autyzmem - 1 Zaburzeniami sprzężonymi - 4 Zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 7 Zaburzeniami zachowania - 3 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim) - 7 O potrzebie indywidualnego nauczania - 50 O braku potrzeby indywidualnego nauczania – 5 O braku potrzeby kształcenia specjalnego – 2 O potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1

25 Przesiewowe badania programem Słyszę, Widzę Przesiewowe badania mowy Przesiewowe badania pedagogiczne w klasach 0, klasa I Skala ryzyka dysleksji. Przesiewowe badania techniki czytania głośnego i czytania cichego ze zrozumieniem. Badania przesiewowe uczniów zdolnych. Trening twórczości. Trening kompetencji psychospołecznych dla uczniów zdolnych gimnazjum Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w zakresie metod i technik uczenia się, motywacji do nauki oraz w obszarze profilaktyki uzależnień. Trening umiejętności wychowawczych dla par rodzicielskich.

26 Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu: Poznaj siebie – określenie predyspozycji zawodowych -warsztaty W świecie zawodów Profilaktyka: Zajęcia psychoedukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań, budowanie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień Porozumienie bez przemocy Zajęcia interwencyjne – przemoc rówieśnicza Inne: Trening uczenia się –poziom klas IV-VI. Motywacja do nauki Sztuka pozytywnego myślenia i motywacji do nauki Jak zdawać egzaminy

27 Konsultacje / rodzice i nauczyciele/ - 647osób Terapia rodzin – 13 rodziny Prelekcje / warsztaty dla rodziców – 263 rodziców Rady pedagogiczne – 9 spotkań / 234 nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli – 122 nauczycieli Inne formy – 315 rodziców/ nauczycieli

28 Ogólnopolski Tydzień kariery Miesiąc AAC – poświęcony popularyzacji alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. 2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu Popularyzacja akcji społecznej Nie trać słuchu Udział w akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych Dzień otwartych drzwi w poradni Kampania informacyjna o Dniu Jąkających się (22 października) Dzień Otwarty na temat rewalidacji i edukacji dziecka niepełnosprawnego w związku z dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Umysłową, Akcja informacyjna Tydzień z dysleksją- upowszechnianie wiedzy i informacje na temat możliwości form pomocy Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej – przygotowywanie materiałów : strona internetowa Poradni, gazetki, ulotki wywiady, informacje dla prasy, radia, telewizji

29 Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Współpraca z instytucjami na terenie powiatu polkowickiego, realizującymi działania na rzecz dziecka i rodziny, rozwoju edukacji. Współpraca z PTD – oddziałem głównym i oddziałem terenowym w Polkowicach.

30 Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

31 wielokierunkowe pobudzanie rozwoju dzieci stwarzanie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wspieranie rodziny

32 psychologa pedagoga terapeuty Integracji Sensorycznej neurologopedy surdologopedy

33 Wielospecjalistyczna Kompleksowa Skoordynowana Długoterminowa Z wykorzystaniem różnych metod i technik We współpracy z rodziną Nastawiona na przygotowanie dziecka do etapu edukacji szkolnej

34

35

36 Z dniem 1 października 2002r. tworzy się publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, dalej zwany PODM PODM jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. PODM jest jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Środki finansowe na utrzymanie PODM zapewnia powiat polkowicki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

37 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Dz. U. z 2006r. Nr 97, póz. 674 ze zmianami. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia (Dz. U. z 2009r., Nr 200, poz. 1537). Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z dnia 9 października 2009 r. Statut PODM – Uchwała Nr 209/106/10 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2010r.

38 Pracownicy administracji i obsługi Pracownicy pedagogiczni Zarządzanie placówką Dyrektor Doradcy metodyczni Specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczyciela Główny księgowy/ kadry KonsultantStarsza woźna

39 Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne

40 Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, logopedia wymiar-4 godziny Język polski w szkole podstawowej, bibliotekarstwo wymiar – 3godziny Język polski, wiedza o kulturze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymiar – 4 godziny Matematyka w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymiar – 4 godziny Technologia informacyjna i informatyka na poszczególnych etapach kształcenia wymiar – 4 godziny Metodyka nauczania języków obcych wymiar – 4 godzin Historia w szkole podstawowej, Historia, WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymiar – 3 godzin

41 Zatrudnienie w formie dodatkowej umowy o pracę na czas określony (3 lata). Dodatek funkcyjny i motywacyjny. Współfinansowanie Ośrodka przez Gminy – porozumienie na dany rok kalendarzowy

42 kompleksowości i interdyscyplinarności wsparcia rozumianego jako proces wspomaganiu blisko szkoły traktowanie placówki jako organizacji partnerstwie w relacjach ze szkołą

43 Cel: organizacja powiatowego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli Systematyczna analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli, zapewnienie przywarsztatowego doradztwa metodycznego oraz skuteczne organizowanie zróżnicowanej oferty szkoleniowej dla nauczycieli, uwzględniającej formy komercyjne, kursy kwalifikacyjne. Profesjonalne pełnienie funkcji przez doradców metodycznych i realizacja zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Cel: Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz środowiska oświatowego. Realizacja dodatkowych zadań zmierzających do stworzenia przestrzeni dla wspólnego dialogu, rozumienia istoty zmian oraz skutecznego wpływania na rzeczywistość szkolną. Budowanie poczucia autonomii i kompetencji szkół.

44 Uwzględnienie proponowanych zmian w edukacji: sześciolatek w szkole, organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej doradztwo edukacyjno-zawodowe, system kształcenia ponadgimnazjalnego, Bezpośrednie wspieranie działań szkół w zakresie podniesienia efektów kształcenia w powiecie polkowickim, szczególnie w odniesieniu do szkoły podstawowej Odpowiadanie na zdiagnozowane potrzeby placówki Prowadzenie form doradczych i form doskonalenia nauczycieli.

45 opiniodawcza pośrednicząca wspierająca

46 oceniająca konsultacyjna informacyjna uczestnicząca inspirująca

47 planowaniu i organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego doborze i akceptacji programów nauczania i materiałów dydaktycznych tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych rozwijaniu umiejętności metodycznych podejmowaniu działań innowacyjnych

48 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz logopedia Język polski w szkole podstawowej Matematyka w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Język polski, wiedza o kulturze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Historia w szkole podstawowej Historia, WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Technologia informacyjna i informatyka na poszczególnych etapach kształcenia Awans zawodowy nauczyciela Nauczanie języków obcych

49 Konsultacje indywidualne i grupowe Lekcje otwarte prowadzone przez doradcę metodycznego lub innego nauczyciela : Zespoły metodyczne – przedmiotowe Posiedzenia komisji konkursowych Warsztaty metodyczne Seminaria Konferencje Forum Liderów WDN Forum Liderów Wspierania Uzdolnień Spotkanie dyrektorów placówek oświatowych.

50 Konsultacje indywidualne: 93 – 100 Konsultacje grupowe: 30- 35 form Zajęcia edukacyjne i otwarte: 9-14 form Zajęcia warsztatowe:16 – 20 form Konferencje metodyczne:19 -20 form Szkolenie rad pedagogicznych: 6-10 form Inne formy pracy: 27- 30 form ( w ramach innych form pracy zostały przeprowadzone: Spotkania Liderów Wspierania Uzdolnień. Spotkania Liderów Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie dyrektorów placówek oświatowych. Posiedzenia komisji konkursowych. Posiedzenia zespołów przedmiotowych

51 2007r. - 606 nauczycieli 2008r. - 723 nauczycieli 2009r. - 884 nauczycieli 2010r. - 968 nauczycieli 2011r. - 879 nauczycieli

52 Kursy: Liczba form – 16 Liczba godzin - 198 Liczba uczestników – 252 Warsztaty Liczba form - 33 Liczba godzin - 121 Liczba uczestników – 533 Konferencje metodyczne Liczba form - 19 Liczba godzin - 43 Liczba uczestników - 183

53 Konkursy zrealizowane w roku szkolnym 2010/2011: 21 konkursów 156 laureatów 44 wyróżnień 2431 etap szkolny 799 etap powiatowy

54 Konkurs Powiatowy Jestem bezpieczny Powiatowy Konkurs Literacki Piszę, bo lubię Powiatowy Konkurs Informatyczny Mistrz klawiatury Powiatowy Konkurs Grafiki Mała Olimpiada Informatyczna Powiatowe Dyktando Gżegżółka w trzcinie Powiatowy Konkurs Poprawnościowy Licz się ze słowami Konkurs Matematyka na wesoło Rachmistrz - Turniej matematyczny z tabliczką mnożenia Konkurs Mała olimpiada matematyczna Powiatowy Konkurs Językowy Polkowicki Poliglota Powiatowy Konkurs Historyczny

55 Organizacja etapu powiatowego konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz zDolny Ślązaczek. Konkursy pod naszym patronatem. II Powiatowy Konkurs Geograficzny Śladami słynnych podróżników geograficznych VI Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny, Polsko-Niemiecki Jesienne kombinacje 2009 Organizator Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego WE LOVE GREAT BRITAIN. Organizator Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach. Konkursy Rocznicowe Konkurs o Życiu i twórczości F. Chopina, Z. Herberta, Cz. Miłosza, W Hołdzie Szymborskiej

56 Zadania dodatkowe na rzecz własnego warsztatu pracy i ośrodka: organizacja konkursów powiatowych organizacja konkursu rocznicowego organizacja etapu powiatowego konkursu zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi organizacja Gali Laureatów przygotowanie biuletynu metodycznego udział w spotkaniach doradców metodycznych.

57 Współpraca z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Udział dyrektora w szkoleniach wraz z zespołem wizytatorów n.t. Nadzoru pedagogicznego ewaluacji zewnętrznej ( Projekt MEN z środków Unii Europejskiej). Pilotażowa ewaluacja zewnętrzna PODM w Polkowicach. Współpraca w zakresie organizacji Kursów Kwalifikacyjnych Współpraca dyrektora z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Udział w szkoleniach dla Powiatowych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Realizacja zadań PORE w zakresie projektu wdrożeniowego Bezpośrednie wsparcie szkół, poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli. Ściśle współpracujemy i korzystamy z kadry oraz ofert doskonalenia z całej Polski, m.in. z następujących ośrodków: DODN Wrocław MNODN Kraków Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klauza Wydawnictwo Nowa Szkoła, Nowa Era Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym Ponad

58

59

60

61

62

63 G A U D I U M I N L I T T E R I S E S T nauka daje zadowolenie

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Cele Świetlicy Terapeutycznej: zapewnienie opieki środowiskowej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami, z problemami alkoholowymi, udzielania pomocy w nauce oddziaływania pedagogicznego i psychologicznego kształtowania postaw prospołecznych, eliminowanie aspołecznych zachowań dożywianie. Do świetlicy uczęszcza 25 uczniów szkół z Gminy Polkowice. Kwalifikowanie dzieci odbywało się na podstawie: skierowań ze szkół po rozpoznaniu potrzeb przez pedagogów szkolnych zgłoszeń kuratorów sądowych badań diagnostycznych w poradni. Zajęcia były realizowane w dni powszednie, w godzinach od 12.00 do 18.00. Formy zrealizowanych zajęć: grupowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne socjoterapia grupowa i indywidualna pomoc psychologiczna

76 Dziękuję za uwagę Założeniem Powiatu i naszym jest stworzenie systemu, w którym będzie miała miejsce trwała współpraca nauczycieli i kadry zarządzającej szkół na wszystkich poziomach edukacji dla poprawy rezultatów nauczania i wychowania uczniów w powiecie polkowickim.


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jako placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Powiatowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google