Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach jest zespołem placówek oświatowych o różnym typie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach jest zespołem placówek oświatowych o różnym typie."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

2 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach jest zespołem placówek oświatowych o różnym typie działalności:   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jako placówka udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego jako placówka doskonalenia nauczycieli.

3 „Wizja bez działania, jest tylko marzeniem
„Wizja bez działania, jest tylko marzeniem. Działanie bez wizji, jest trwaniem tylko. Wizja połączona z działaniem pozwala zmienić świat” Barker 1990

4 Struktura organizacyjna
Dyrektor Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 11 etatów (210 godzin dydaktycznych) oraz 1.25 etatu (25 godzin dydaktycznych ) na realizację przy poradni zadania „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Psycholodzy 4 Pedagodzy 6 Logopedzi 2 Pracownicy pedagogiczni Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego: 26 godzin Doradcy metodyczni 6 nauczycieli Konsultant 1 nauczyciel Pracownicy administracji i obsługi: 3 ¾ etatu Główny księgowy Specjalista ds. administracyjnych Specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli Starsza woźna

5 To co nas wyróżnia wielozakresowa pomoc skuteczność bliskość pomocy
zaufanie profesjonalizm

6 Bycie blisko dziecka – jego środowiska szkolnego i rodzinnego.
To co najważniejsze wynikające z nowelizacji prawa oświatowego, to realizacja następujących założeń w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz wsparcia nauczycieli: Bycie blisko dziecka – jego środowiska szkolnego i rodzinnego. Bycie blisko szkoły, stwarzanie możliwości dostosowania podejmowanych działań do rzeczywistych potrzeb. Nacisk i inwestowanie w przyszłość. Skuteczne zarządzanie zmianami.

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach
„Motywami postępowania człowieka są na ogół potrzeby fizyczne i psychiczne, dla zaspokajania ich podejmujemy liczne wysiłki i trudy”

8 Działy pracy: przedszkolny i małego dziecka logopedyczny edukacji specjalnej szkolny profilaktyka i korekcja zachowań doradztwo zawodowe

9 Priorytety oświatowe – SYSTEM EDUKACJI OTWARTY DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
Model Poradni „AMIMACJA I WSPARCIE” Zasada pomocniczości: włączanie się z pomocą bezpośrednią w przypadkach skrajnie nietypowych działania które zapewniają większą efektywność i skuteczność Zasada empowerment: wzmocnienie, aktywne uczestnictwo partnerów, zaangażowanie, podniesienie kompetencji.

10 Specjalistyczny charakter oddziaływania
Wsparcie formalno-prawne Wsparcie merytoryczno-metodyczne Wsparcie psychologiczne Grupy samopomocowe Prowadzenie działań diagnostyczno-terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży Oferta edukacyjna zabezpiecza potrzeby środowiska

11 Cele strategiczne Cel: Kompleksowa opieka nad dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami. Wczesne rozpoznanie potrzeb oraz zapewnienie specjalistycznych działań profilaktycznych i terapeutycznych. Przestrzeganie zasady „ bycie blisko dziecka jego środowiska szkolnego i rodzinnego” Cel: Podniesienie jakości pracy Poradni i efektywności podejmowanych działań. Zależy nam na podnoszenie standardów udzielanej pomocy. Istotne będzie stałe monitorowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez realizację nadzoru pedagogicznego, prowadzoną ewaluację wewnętrzną wskazującą na jakość świadczonych usług oraz koniecznych zmian.

12 Zadania statutowe Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży: Diagnozowanie, opiniowanie i orzekanie Profilaktyka i poradnictwo Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

13 Formy pracy i realizowane zadania
Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży Opiniowanie Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci młodzieży oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

14 TERAPIA Terapia psychologiczna Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Terapia surdologopedyczna Terapia EEG Biofeedback i HEG Biofeedback Terapia Integracji Sensorycznej Terapia Metodą Warnkego Terapia neurologopedyczna

15 TERAPIA GRUPOWA Terapia ogólnorozwojowa Terapia pedagogiczna Socjoterapia Trening uczenia się Terapia rodzin – terapia systemowa

16 GRUPY WSPARCIA Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych Grupa wsparcia dla nauczycieli pracujących w oddziałach, klasach integracyjnych oraz przedszkolu , szkole integracyjnej Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych, analizy przypadków pod kątem form pomocy psychologiczno-pedagogicznych, Cykliczne spotkania dla pedagogów i psychologów

17 MEDIACJE, INTERWENCJA KRYZYSOWA
Rozwiązywanie problemów i relacji konfliktowych w obszarach rodzic- dziecko lub innych relacjach społecznych odpowiednio do zgłaszanych potrzeb Rozwiązywanie problemów odpowiednio do zgłoszeń i kwalifikowanie do form pomocy Interwencja kryzysowa w indywidualnym kontakcie z uczniem, wsparcie psychologiczne krótkoterminowe Terapia rodzinna Zajęcia w grupach klasowych na terenie szkół

18 Statystyka - realizacja zadań statutowych w zestawieniu ogólnym:
Rok szkolny 2010/2011 Diagnoza Psychologiczna 587 Pedagogiczna 796 Logopedyczna 36 Liczba przyjętych 1014 Pomoc bezpośrednia (dzieci i młodzież) Indywidualna Grupowa Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom - 723

19 Poziom kształcenia a realizacja badań:
szkoła podstawowa gimnazjum przedszkole szkoła ponadgimnazjalna do 3 r.ż

20 Opinie wydane w sprawach / decyzje / ilość opinii:
Wczesnego wspomagania rozwoju - 9 Przyspieszenia obowiązku szkolnego - 2 Odroczenie obowiązku szkolnego - 4 Promocji dziecka klasy I-III w ciągu roku szkolnego - 1 Zwolnienia z nauki drugiego języka obcego - 1 Pozostawienie ucznia kl. I-III na drugi rok - 1 Dostosowania wymagań edukacyjnych Dostosowania wymagań warunków i formy – sprawdzian po klasie VI - 48 Dostosowania wymagań warunków i formy – egzaminy gimnazjalne - 51 Dostosowania wymagań warunków i formy – egzaminy maturalne - 13 Dostosowania wymagań warunków i formy – egzaminy zawodowe - 7 Pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej - 7 Pierwszeństwa przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy - 5 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu - 44 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - 199 Inne opinie

21 Działalność terapeutyczna i doradcza dla uczniów i młodzieży:
Terapia pedagogiczna Terapia logopedyczna Psychoterapia Terapia EEG Biofeedback Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu Inne formy pomocy grupowej - 756 Porady bez badań Badania grupowe uczniów zdolnych - 35 Obserwacje indywidualne Obserwacje grupowe

22 Formy pracy i tematyka dla dzieci i młodzieży
Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu: „Poznaj siebie – określenie predyspozycji zawodowych” -warsztaty „W świecie zawodów” Profilaktyka: „Zajęcia psychoedukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań, budowanie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy ” „Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień” „Porozumienie bez przemocy” „Zajęcia interwencyjne – przemoc rówieśnicza” Inne: Trening uczenia się –poziom klas IV-VI. „Motywacja do nauki” „Sztuka pozytywnego myślenia i motywacji do nauki” „Jak zdawać egzaminy”

23 Działalność doradcza dla rodziców i nauczycieli:
Konsultacje / rodzice i nauczyciele/ osób Terapia rodzin – 13 rodziny Prelekcje / warsztaty dla rodziców – 263 rodziców Rady pedagogiczne – 9 spotkań / 234 nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli – 122 nauczycieli Inne formy – 315 rodziców/ nauczycieli

24 Działalność Zespołów Orzekających
Działalność Zespołów Orzekających. Łączna liczba wydanych orzeczeń – 135 Rodzaj wydanego orzeczenia do kształcenia specjalnego /ilość: Niedosłyszących i słabo słyszących - 4 Niewidomych i słabowidzących Niepełnosprawnością ruchową Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - 28 Upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 7 Autyzmem Zaburzeniami sprzężonymi - 4 Zagrożonych niedostosowaniem społecznym - 7 Zaburzeniami zachowania - 3 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim) - 7 O potrzebie indywidualnego nauczania - 50 O braku potrzeby indywidualnego nauczania – 5 O braku potrzeby kształcenia specjalnego – 2 O potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1

25 PROFILAKTYKA Przesiewowe badania programem „Słyszę”, „Widzę” Przesiewowe badania mowy Przesiewowe badania pedagogiczne w klasach „0” , klasa I „Skala ryzyka dysleksji”. Przesiewowe badania techniki czytania głośnego i czytania cichego ze zrozumieniem. Badania przesiewowe uczniów zdolnych. Trening twórczości. Trening kompetencji psychospołecznych dla uczniów zdolnych gimnazjum Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w zakresie metod i technik uczenia się, motywacji do nauki oraz w obszarze profilaktyki uzależnień. Trening umiejętności wychowawczych dla par rodzicielskich.

26 Formy pracy i tematyka dla dzieci i młodzieży
Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu: „Poznaj siebie – określenie predyspozycji zawodowych” -warsztaty „W świecie zawodów” Profilaktyka: „Zajęcia psychoedukacyjne kształtujące pozytywne wzorce zachowań, budowanie bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności do grupy ” „Zajęcia warsztatowe na temat uzależnień” „Porozumienie bez przemocy” „Zajęcia interwencyjne – przemoc rówieśnicza” Inne: Trening uczenia się –poziom klas IV-VI. „Motywacja do nauki” „Sztuka pozytywnego myślenia i motywacji do nauki” „Jak zdawać egzaminy”

27 Działalność doradcza dla rodziców i nauczycieli:
Konsultacje / rodzice i nauczyciele/ osób Terapia rodzin – 13 rodziny Prelekcje / warsztaty dla rodziców – 263 rodziców Rady pedagogiczne – 9 spotkań / 234 nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli – 122 nauczycieli Inne formy – 315 rodziców/ nauczycieli

28 DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Ogólnopolski Tydzień kariery Miesiąc AAC – poświęcony popularyzacji alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. 2 kwietnia – Światowy Dzień Autyzmu Popularyzacja akcji społecznej „Nie trać słuchu” Udział w akcji „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” Dzień otwartych drzwi w poradni Kampania informacyjna o Dniu Jąkających się (22 października)  Dzień Otwarty na temat rewalidacji i edukacji dziecka niepełnosprawnego w związku z dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Umysłową, Akcja informacyjna „Tydzień z dysleksją”- upowszechnianie wiedzy i informacje na temat możliwości form pomocy Popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej – przygotowywanie materiałów : strona internetowa Poradni, gazetki, ulotki wywiady, informacje dla prasy, radia , telewizji

29 WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI, INSTYTUCJAMI
Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Współpraca z instytucjami na terenie powiatu polkowickiego, realizującymi działania na rzecz dziecka i rodziny, rozwoju edukacji. Współpraca z PTD – oddziałem głównym i oddziałem terenowym w Polkowicach.

30 WCZESNE WSPOMAGANIE Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.

31 Cele działania Zespołu:
wielokierunkowe pobudzanie rozwoju dzieci stwarzanie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wspieranie rodziny

32 Wsparcie udzielane dzieciom obejmuje obszary oddziaływań:
psychologa pedagoga terapeuty Integracji Sensorycznej neurologopedy surdologopedy

33 Charakter terapii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
Wielospecjalistyczna Kompleksowa Skoordynowana Długoterminowa Z wykorzystaniem różnych metod i technik We współpracy z rodziną Nastawiona na przygotowanie dziecka do etapu edukacji szkolnej

34 Dzieci obejmowane specjalistyczną pomocą przejawiają różne zaburzenia i opóźnienia rozwojowe.

35 Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

36 Uchwała XXXI/200/02 Rady Powiatu z dnia 17 września 2002r.
Z dniem 1 października 2002r. tworzy się publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach , dalej zwany „PODM” PODM jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. PODM jest jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Środki finansowe na utrzymanie PODM zapewnia powiat polkowicki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

37 Podstawy prawne Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - tekst jednolity. Dz. U. z 2006r. Nr 97, póz. 674 ze zmianami. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. - O systemie Oświaty - tekst jednolity. Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia (Dz. U. z 2009r., Nr 200, poz. 1537). Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z dnia 9 października 2009 r. Statut PODM – Uchwała Nr 209/106/10 Zarządu Powiatu w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2010r.

38 Struktura organizacyjna i organizacja pracy
Dyrektor Doradcy metodyczni Specjalista ds. kształcenia ustawicznego nauczyciela Główny księgowy/ kadry Konsultant Starsza woźna Zarządzanie placówką Pracownicy pedagogiczni Pracownicy administracji i obsługi

39 Szkoły ponadgimnazjalne
Struktura doradztwa metodycznego zapewnia usługi na wszystkich poziomach kształcenia: Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne

40 Obszary wsparcia doradców metodycznych i konsultanta
Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, logopedia wymiar-4 godziny Język polski w szkole podstawowej, bibliotekarstwo wymiar – 3godziny Język polski, wiedza o kulturze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymiar – 4 godziny Matematyka w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymiar – 4 godziny Technologia informacyjna i informatyka na poszczególnych etapach kształcenia wymiar – 4 godziny Metodyka nauczania języków obcych wymiar – 4 godzin Historia w szkole podstawowej, Historia, WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej wymiar – 3 godzin

41 Organizacja Zatrudnienie w formie dodatkowej umowy o pracę na czas określony (3 lata). Dodatek funkcyjny i motywacyjny. Współfinansowanie Ośrodka przez Gminy – porozumienie na dany rok kalendarzowy

42 Model pracy – komplementarność w procesie wspomagania nauczycieli polegający na:
kompleksowości i interdyscyplinarności wsparcia rozumianego jako proces wspomaganiu blisko szkoły traktowanie placówki jako organizacji partnerstwie w relacjach ze szkołą

43 Cele strategiczne Cel: organizacja powiatowego systemu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli Systematyczna analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli, zapewnienie przywarsztatowego doradztwa metodycznego oraz skuteczne organizowanie zróżnicowanej oferty szkoleniowej dla nauczycieli, uwzględniającej „formy komercyjne”, kursy kwalifikacyjne. Profesjonalne pełnienie funkcji przez doradców metodycznych i realizacja zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Cel: Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz środowiska oświatowego. Realizacja dodatkowych zadań zmierzających do stworzenia przestrzeni dla wspólnego dialogu, rozumienia istoty zmian oraz skutecznego wpływania na rzeczywistość szkolną. Budowanie poczucia autonomii i kompetencji szkół.

44 Priorytety rozwojowe – istotne i ważne
Uwzględnienie proponowanych zmian w edukacji: sześciolatek w szkole, organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej doradztwo edukacyjno-zawodowe, system kształcenia ponadgimnazjalnego, Bezpośrednie wspieranie działań szkół w zakresie podniesienia efektów kształcenia w powiecie polkowickim, szczególnie w odniesieniu do szkoły podstawowej Odpowiadanie na zdiagnozowane potrzeby placówki Prowadzenie form doradczych i form doskonalenia nauczycieli.

45 Doradca metodyczny – rola:

46 Doradca metodyczny – funkcja:

47 Do zadań nauczyciela –doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w : planowaniu i organizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego doborze i akceptacji programów nauczania i materiałów dydaktycznych tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych rozwijaniu umiejętności metodycznych podejmowaniu działań innowacyjnych

48 DORADZTWO PRZEDMIOTOWE – obszary wsparcia
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz logopedia Język polski w szkole podstawowej Matematyka w szkole podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Język polski, wiedza o kulturze w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Historia w szkole podstawowej Historia, WOS w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Technologia informacyjna i informatyka na poszczególnych etapach kształcenia Awans zawodowy nauczyciela Nauczanie języków obcych

49 REALIZOWANE FORMY PRACY
Konsultacje indywidualne i grupowe Lekcje otwarte prowadzone przez doradcę metodycznego lub innego nauczyciela : Zespoły metodyczne – przedmiotowe Posiedzenia komisji konkursowych Warsztaty metodyczne Seminaria Konferencje Forum Liderów WDN Forum Liderów Wspierania Uzdolnień Spotkanie dyrektorów placówek oświatowych .

50 Statystyka - realizowane formy doradztwa metodycznego :
Konsultacje indywidualne: 93 – 100 Konsultacje grupowe: form Zajęcia edukacyjne i otwarte: 9-14 form Zajęcia warsztatowe:16 – 20 form Konferencje metodyczne: form Szkolenie rad pedagogicznych: 6-10 form Inne formy pracy: form ( w ramach innych form pracy zostały przeprowadzone: Spotkania Liderów Wspierania Uzdolnień. Spotkania Liderów Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie dyrektorów placówek oświatowych. Posiedzenia komisji konkursowych. Posiedzenia zespołów przedmiotowych

51 2007r. - 606 nauczycieli 2008r. - 723 nauczycieli
Statystyka – analiza porównawcza realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli w latach 2007 – 2011 2007r nauczycieli 2008r nauczycieli 2009r nauczycieli 2010r nauczycieli 2011r nauczycieli

52 Statystyka - formy doskonalenia zawodowego
Kursy: Liczba form – 16 Liczba godzin - 198 Liczba uczestników – 252 Warsztaty Liczba form - 33 Liczba godzin - 121 Liczba uczestników – 533 Konferencje metodyczne Liczba form - 19 Liczba godzin - 43 Liczba uczestników - 183

53 Statystyka -realizowanie Powiatowych Konkursów
Konkursy zrealizowane w roku szkolnym 2010/2011: 21 konkursów 156 laureatów 44 wyróżnień 2431 etap szkolny 799 etap powiatowy

54 Nasze konkursy Konkurs Powiatowy „Jestem bezpieczny” Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę, bo lubię” Powiatowy Konkurs Informatyczny „Mistrz klawiatury” Powiatowy Konkurs Grafiki Mała Olimpiada Informatyczna Powiatowe Dyktando „Gżegżółka w trzcinie” Powiatowy Konkurs Poprawnościowy „Licz się ze słowami” Konkurs „Matematyka na wesoło” „Rachmistrz” - Turniej matematyczny z tabliczką mnożenia Konkurs „Mała olimpiada matematyczna” Powiatowy Konkurs Językowy „Polkowicki Poliglota” Powiatowy Konkurs Historyczny

55 Konkursy przy współpracy
Organizacja etapu powiatowego konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz „zDolny Ślązaczek”. Konkursy pod naszym patronatem. II Powiatowy Konkurs Geograficzny „Śladami słynnych podróżników geograficznych” VI Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny, Polsko-Niemiecki „Jesienne kombinacje 2009” Organizator Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ WE LOVE GREAT BRITAIN”. Organizator Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach. Konkursy Rocznicowe Konkurs o Życiu i twórczości F. Chopina, Z. Herberta, Cz. Miłosza, W Hołdzie Szymborskiej

56 Dodatkowe inicjatywy ośrodka, współpraca z instytucjami, promocja placówki :
Zadania dodatkowe na rzecz własnego warsztatu pracy i ośrodka: organizacja konkursów powiatowych organizacja konkursu rocznicowego organizacja etapu powiatowego konkursu zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi organizacja Gali Laureatów przygotowanie biuletynu metodycznego udział w spotkaniach doradców metodycznych.

57 Współpraca z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Udział dyrektora w szkoleniach wraz z zespołem wizytatorów n.t. Nadzoru pedagogicznego ewaluacji zewnętrznej ( Projekt MEN z środków Unii Europejskiej). Pilotażowa ewaluacja zewnętrzna PODM w Polkowicach.  Współpraca w zakresie organizacji Kursów Kwalifikacyjnych Współpraca dyrektora z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Udział w szkoleniach dla Powiatowych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Realizacja zadań PORE w zakresie projektu wdrożeniowego „Bezpośrednie wsparcie szkół, poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli”. Ściśle współpracujemy i korzystamy z kadry oraz ofert doskonalenia z całej Polski, m.in. z następujących ośrodków: DODN Wrocław MNODN Kraków Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klauza” Wydawnictwo Nowa Szkoła, Nowa Era Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym “Ponad”

58 KONFERENCJE POWIATOWE
„Dziecko zdolne – kara czy nagroda”. KONFERENCJE POWIATOWE

59 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością”

60 „ZMIANY W OBSZERZE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

61 GALA LAUREATÓW konkursów powiatowych

62

63 „nauka daje zadowolenie”
G A U D I U M I N L I T T E R I S E S T „nauka daje zadowolenie” Statuetka

64 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

65 eduka Edukacja przez ruch

66 Klanza – efekty zabawy i nauki

67 Trening Zastępowania Agresji

68 Szkoła dla rodziców i wychowawców

69 KONKURSY zDOLNY ŚLĄZACZEK, zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA

70 KONKURSY ROCZNICOWE

71 KONKURSY POWIATOWE

72

73 DRZWI OTWARTE W PORADNI

74

75 „ ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA” realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działalność świetlicy nastawiona jest na profilaktykę uzależnień, agresji i przemocy. Cele Świetlicy Terapeutycznej: zapewnienie opieki środowiskowej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami, z problemami alkoholowymi, udzielania pomocy w nauce oddziaływania pedagogicznego i psychologicznego kształtowania postaw prospołecznych, eliminowanie aspołecznych zachowań dożywianie. Do świetlicy uczęszcza 25 uczniów szkół z Gminy Polkowice. Kwalifikowanie dzieci odbywało się na podstawie: skierowań ze szkół po rozpoznaniu potrzeb przez pedagogów szkolnych zgłoszeń kuratorów sądowych badań diagnostycznych w poradni. Zajęcia były realizowane w dni powszednie , w godzinach od do Formy zrealizowanych zajęć: grupowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne socjoterapia grupowa i indywidualna pomoc psychologiczna

76 Dziękuję za uwagę Założeniem Powiatu i naszym jest stworzenie systemu, w którym będzie miała miejsce trwała współpraca nauczycieli i kadry zarządzającej szkół na wszystkich poziomach edukacji dla poprawy rezultatów nauczania i wychowania uczniów w powiecie polkowickim.


Pobierz ppt "Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach jest zespołem placówek oświatowych o różnym typie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google