Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kontrola UKS z perspektywy beneficjenta POIiŚ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kontrola UKS z perspektywy beneficjenta POIiŚ”"— Zapis prezentacji:

1 „Kontrola UKS z perspektywy beneficjenta POIiŚ”
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Jarnołtówek r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 Dane liczbowe o projekcie
PLAN PREZENTACJI: Dane liczbowe o projekcie Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu Dane liczbowe o kontrolach przeprowadzonych na projekcie Dokumenty, które podlegały kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej Kontrolowane obszary Sposób przygotowania się do kontroli Przebieg kontroli Podsumowanie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

3 Beneficjent: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego” Beneficjent: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Podpisanie umowy o dofinansowanie: r. Całkowity koszt projektu wynosi: ,47 PLN Kwota dofinansowania: ,99 PLN Kwota pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW: ,00 PLN Realizacja projektu w latach: – 2013 Adresaci projektu: miasto Bielsko-Biała i gminy powiatu bielskiego ok mieszkańców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

4 1995 r. 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

5 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (1):
Pomoc Techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt Wykonawca: Eko- Konsulting Projekt „ CONSEKO – BBM – DESIGN” S.A. Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,20 PLN brutto Inżynier kontraktu dla budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem i Wykonawca: Grontmij Polska Sp. z o.o. – lider konsorcjum Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,97 PLN brutto Działania informacyjno – promocyjne Wykonawca: Unia Sp. z o.o. Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,00 PLN brutto Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (2):
4. Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku Wykonawca: Haller S.A. – lider konsorcjum Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,47 PLN brutto Zakres inwestycji: W ramach zadania wybudowano sektor składowiska odpadów o pojemności 614 000 m³ i powierzchni ok. 4,7 ha, składający się z 3 kwater, z których każda została wyposażona w system zabezpieczeń, pozwalających chronić glebę, wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

7 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (3):
5. Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów Wykonawca: Skanska S.A.– lider konsorcjum Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,89 PLN brutto Zakres inwestycji: rekultywacja starego składowisko odpadów o powierzchni ok. 10 ha zamknięcie i ukształtowanie bryły składowiska, co umożliwiło ograniczenie przedostawania się wód opadowych do bryły składowiska, a tym samym ograniczyło strumienie odcieków ze zrekultywowanego składowiska, zabezpieczenie środowiska zewnętrznego od składowanych odpadów, wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii elektrycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

8 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania (4):
6. Projekt i budowa ZGO w Bielsku-Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem Wykonawca: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,13 PLN brutto Zakres inwestycji: Sortownia odpadów o przepustowości min Mg / rok w systemie dwuzmianowym, przystosowana do segregacji zarówno odpadów komunalnych zmieszanych jak i doczyszczania zbieranych selektywnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

9 Linia technologiczna sortowni składa się z m.in.
Zakres inwestycji (1) Linia technologiczna sortowni składa się z m.in. kabin sortowniczych (wstępnej segregacji odpadów oraz doczyszczania surowców), 7 separatorów optoelektronicznych, wydzielających automatycznie m.in. tworzywa sztuczne (PET, folia, chemia gospodarcza), papier, tetra pack, frakcja energetyczna, separatorów do wydzielania metali żelaznych i nieżelaznych, automatycznej prasy belującej, automatyczne stacji załadunku kontenerów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

10 Zakres inwestycji (2): Kompostownia odpadów o możliwościach technicznych min Mg / rok, składająca się z 11 automatycznie sterowanych bioreaktorów. Kompostowaniu podlegają odpady z frakcji organicznej wydzielonej w procesie sortowania oraz odpady biodegradowalne zebrane selektywnie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

11 pozostałe obiekty nowego Zakładu Gospodarki Odpadami:
Zakres inwestycji (3): pozostałe obiekty nowego Zakładu Gospodarki Odpadami: Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 400 Mg/rok; Stanowisko kruszenia i przetwarzania odpadów budowlanych o przepustowości 3 700 Mg/rok; Plac dojrzewania kompostu; Magazyn odpadów niebezpiecznych; Magazyn surowców wtórnych wydzielonych w sortowni; Budynek warsztatowy oraz stanowiska garażowo – postojowe; Budynek wagowy z portiernią i wagami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

12 Zakres inwestycji (4): dostarczony sprzęt
W ramach zadania dostarczono sprzęt niezbędny do pracy w nowym zakładzie ( m.in.): Kompaktor, Spycharkę gąsiennicową, Ładowarki teleskopowe i kołową, Kruszarkę wraz z przesiewaczem do odpadów budowlanych, Samochody hakowe do przewożenia kontenerów, Sito mobilne do przesiewania kompostu, Przerzucarkę do przerzucania kompostu na pryzmach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

13 pozostała infrastruktura w zakładzie
Zakres inwestycji (5): pozostała infrastruktura w zakładzie Na terenie zakładu istnieje pełna infrastruktura techniczna konieczna do prawidłowej eksploatacji obiektu: system wag wjazdowej i wyjazdowej, stanowisko mycia i dezynfekcji kół samochodowych, stacja transformatorowa, zbiorniki ścieków technologicznych i deszczowych, zbiornik przeciwpożarowy. Cały teren jest ogrodzony i obsadzony pasem zieleni celem odizolowania zakładu od okolicznych zabudowań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14 W ramach projektu realizowane jest:
Dostawa i montaż rozrywarki worków na linię sortowniczą Wykonawca: Sutco Polska Sp. z.o.o. Data realizacji umowy: – Wartość kontraktu: ,00 PLN brutto Zakres inwestycji: Dostarczenie oraz montaż rozrywarki worków o wydajności min. 27 Mg/h przy przepustowości 200 kg/m³ oraz skuteczności otwierania i opróżniania worków na poziomie min. 90 % wraz z jej montażem na początku linii do sortowania odpadów oraz rozruchem technologicznym i przeszkoleniem personelu Zamawiającego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

15 Kontrole przeprowadzone na projekcie (1) :
Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonanie zadania: „ Budowa II sektora składowiska odpadów w BB Lipniku” – WFOŚiGW w Katowicach (Instytucja Wdrażająca) Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonanie zadania: „ Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do składowiska odpadów w BB” - WFOŚiGW w Katowicach Kontrola na miejscu realizacji projektu -WFOŚiGW w Katowicach Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonania zadania: „Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów w Bielsku-Białej -WFOŚiGW w Katowicach Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonania zadania: „Projekt i budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej wraz z infrastrukturą i osprzętem” -WFOŚiGW w Katowicach Kontrola procedur zawarcia umowy na wykonania zadania: „Pomoc techniczna dla JRP „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego”- WFOŚiGW w Katowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

16 Kontrole przeprowadzone na projekcie (2) :
Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonania robót dodatkowych do zadania: „Zamknięcie i rekultywacja starego składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku - WFOŚiGW w Katowicach Kontrola procedury zawarcia aneksu nr 2 do umowy o zamówienia publiczne: „Zamkniecie i rekultywacja starego składowiska odpadów w BB Lipniku” –WFOŚiGW w Katowicach Kontrola procedury zawarcia umowy na wykonanie usługi „Inżynier kontraktu dla Budowa ZGO w Bielsku- Białej Lipniku wraz z infrastrukturą i osprzętem” –WFOŚiGW w Katowicach Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POiiŚ w WFOŚiGW w Katowicach - Urząd Kontroli Skarbowej Kontrola procedury zawarcia w dniu r. aneksu do umowy nr 9/ZP/ZGO/2008 w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. „Pomoc publiczna dla JRP „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” – WFOŚiGW w Katowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

17 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POIiŚ w WFOŚiGW w Katowicach Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Termin kontroli: – Zakres: wniosek o płatność za okres dotyczący zadania pn. „ Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej Lipniku” Cechy charakterystyczne kontroli: Została przeprowadzona w ramach prowadzonego audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dokumentem który otrzymaliśmy po przeprowadzonej kontroli był „Protokół z kontroli”, który określił zakres wykonywanych czynności oraz opisywał stan faktyczny. Dokument informujący o ewentualnych nieprawidłowościach na projekcie otrzymał WFOŚiGW w Katowicach (Instytucja Wdrażająca) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

18 4. Dokumenty ISTOTNE: weryfikacja dotyczyła całej dokumentacji związanej z projektem, a nie tylko informacji o kontrakcie, którego dotyczył kontrolowany wniosek o płatność DECYZJE : Decyzje w zakresie budowy II sektora składowiska odpadów (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na użytkowanie) Decyzje w zakresie budowy nowego zakładu gospodarki odpadami (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskania pozwolenia na budowę) Decyzje wyrażającą zgodę na zamknięcie starego składowiska odpadów komunalnych Akty notarialne potwierdzające nabycie/posiadanie gruntu Decyzje dotyczące powołania JRP oraz Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (uchwały Rady Nadzorczej , Zarządu spółki, certyfikat Ministerstwa Środowiska dla MAO, umowy o pracę) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

19 4.1.2 UMOWY /DOKUMENTY FORMALNE
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami Umowa o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami Porozumienia Międzygminne zawarte z gminami, które przystąpiły do współpracy w ramach budowy i eksploatacji nowego zakładu Umowy pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku-Białej” Umowy z Wykonawcami wyłonionymi w ramach przeprowadzenia procedury przetargowej Statut spółki wraz z aktem notarialnym o jej zawiązaniu Procedury dla Jednostki Realizującej Projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

20 4.1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Protokoły odbioru robót dla zadania pn. „Budowa II sektora składowiska odpadów w Bielsku- Białej” wraz z książką obmiarów Zestawienia zbiorcze wartości wykonanych robót Zestawienie kontrolne ilości i wartości wykonanych robót Oświadczenie kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do użytkowania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

21 Zarządzanie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOTYCZĄCĄ KONTRAKTU PN. „BUDOWA II SEKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW W BIELSKU-BIAŁEJ” Zarządzanie w sprawie powołania Komisji Przetargowej Uchwała powołująca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) wraz z załącznikiem określającym zakres obowiązków MAO w zakresie zamówień publicznych Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZGO S.A. Oszacowanie wartości zamówienia (kosztorys inwestorski) Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z treścią SIWZ ogłoszoną na stronie internetowej Beneficjenta Modyfikacje SIWZ Oferty Wykonawców wraz z kopertami, w których zostały dostarczone Protokół z otwarcia ofert Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

22 Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOTYCZĄCĄ KONTRAKTU PN. „BUDOWA II SEKTORA SKŁADOWISKA ODPADÓW W BIELSKU-BIAŁEJ” Korespondencję pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami wraz z potwierdzeniami dostarczenia pism (dot. odpowiedzi na zapytania składane przez oferentów, wzywania do uzupełnienia ofert i złożenia wyjaśnień, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wykluczenia Wykonawców wraz z uzasadnieniem itp.) Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej Protokół z postępowania o udzielenie zamówień publicznych wraz z załącznikami Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z dokumentami niezbędnymi do jej podpisania Roczne sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego za rok 2008 przekazane do urzędu zamówień publicznych Wyrok z dn r. Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie pomiędzy firmą Haller (Wykonawca budowy II sektora składowiska odpadów), a ZGO S.A. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach złożoną w dniu r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

23 4.1.5. DOKUMENTACJA FINANSOWA
Harmonogram realizacji projektu wraz z aktualizacjami Zarządzenie Prezesa Zarządu w sprawie zasad rachunkowości Potwierdzenie otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z funduszy unijnych Wykaz stosowanych kont Zestawienie faktur Beneficjenta Rejestry zakupów i zapisy na kontach projektu Dokument OT dla II sektora składowiska odpadów Wniosek o płatność z dn r .za okres do Faktury VAT wraz z potwierdzeniem zapłaty Oświadczenia Beneficjenta o kwalifikowalności VAT Nota księgowa z tytułu kary umownej na kontrolowanym kontrakcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

24 4.1.6. DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy II sektora składowiska odpadów Postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oraz Wojewody Śląskiego w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia dot. budowy II sektora składowiska odpadów Decyzję Prezydenta Miasta Bielska-Białej określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. przedsięwzięcia Zaświadczenia Prezydenta Miasta o podaniu do publicznej wiadomości informacji o podjętej decyzji Opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (z dn ) w sprawie rezultatów kontroli użytkowania II sektora składowiska odpadów Dokumentacja dla postepowania oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone dla budowy nowego zakładu gospodarki odpadami (w tym: postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, decyzję Prezydenta Miasta Bielska-Białej o uwarunkowaniach środowiskowych) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

25 4.1.7. PROMOCJA PROJEKTU (sporządzony został Protokół oględzin)
Tablica informacyjna Weryfikacja naklejek unijnych na środkach trwałych zakupionym w ramach projektu Artykuły zamieszczone w prasie Informacje zamieszczone w czasopismach specjalistycznych Informacje zamieszczone na stronie internetowej Zdjęcia z konferencji Zdjęcia z inwestycji Materiały promocyjne w postaci gadżetów Prezentacje elektroniczne Broszury informacyjne, plakaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

26 5. KONTROLOWANE OBSZARY:
5.1. Czy projekt spełniał kryteria wyboru projektów i czy jest realizowany zgodnie z decyzją o dofinansowaniu ? Charakter projektu i skala jego oddziaływania Zakres rzeczowy Kryteria merytoryczne projektu Analiza finansowa i merytoryczna projektu (czy została prawidłowo sporządzona) Wpływ na efektywność energetyczną Gotowość techniczna oraz organizacyjno- instytucjonalna projektu Zgodność z wymogami prawa Trwałość projektu oraz jego wykonalność finansowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

27 Sposób zaksięgowania wydatków Opis faktur Podatek VAT
5.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi oraz są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych? Sposób zaksięgowania wydatków Opis faktur Podatek VAT Zweryfikowanie czy poniesione wydatki przedstawione we wniosku o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym Okres poniesienia wydatków kwalifikowanych 5.3. Czy wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych? Weryfikacja przeprowadzenia postępowania przetargowego pod katem zgodności z prawem unijnym i krajowym Weryfikacja zapisów SIWZ (szczególnie pod kątem zapisów mogących zakłócić konkurencyjność i równe traktowanie wykonawców) Zapisy umowy z Wykonawcą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

28 5.4. Czy wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?
Weryfikacja czy projekt zaliczony jest do projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko Sprawdzenie czy decyzja środowiskowa została upubliczniona oraz czy wystąpiły skargi społeczne i jak zareagowały na nie właściwe instytucje 5.5. Czy wydatki są zgodne z zasadami pomocy publicznej ? 5.6. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie promocji i informacji Czy wydatki uwzględniono w umowie o dofinansowanie Czy tablica informacyjna przygotowana jest zgodnie z wytycznymi Sposób oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

29 6. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI:
Przygotować dokumenty od momentu podjęcia decyzji o aplikowanie o środki unijne Zweryfikować zgodność dokumentacji z przepisami prawa polskiego i unijnego Przygotować wszystkie materiały informacyjno- promocyjne o projekcie Skompletować dokumenty w sposób zapewniający ich łatwe odnalezienie i proste weryfikowanie przez osoby kontrolujące (uporządkowanie w segregatorach, zestawienia, spisy treści itp.) Przygotować się na wyjaśnienia budzących wątpliwości kwestii Nie bać się bronić podjętych w trakcie realizacji projektu decyzji i czynności (pod warunkiem, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30 7. PRZEBIEG KONTROLI Kontrolujący dawali czas na przygotowanie żądanych dokumentów W przypadku wątpliwości, Kontrolujący zadawali pytania, dając możliwość składania wyjaśnień i oświadczeń związanych z zakresem kontroli Kontrolujący przyjmowali wyjaśnienia związane z czynnościami podejmowanymi przez nas z zakresu kontrolowanego obszaru (szczególnie dotyczyło to zamówień publicznych) Podejmowano próby wyjaśnienia budzących wątpliwości sytuacji (np. omówiono sprawę opóźnienia w wykonaniu kontraktu przez Wykonawcę i nałożenia przez nas umownej kary z tego tytułu) Na koniec omówiono szczegółowo przygotowany protokół, dając możliwość wniesienia uwagi Jedynym znanym nam negatywnym efektem kontroli było nałożenie tzw. korekty systemowej (otrzymanej za niedostosowanie przepisów prawa polskiego do wymogów dyrektyw unijnych - dotyczyło to zamówień publicznych). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

31 PODSUMOWANIE Kontrole są nieodłączną częścią realizacji każdego projektu współfinansowanego z funduszy unijnych. Przebieg oraz rezultat zależy od dwóch podstawowych czynników: Prowadzenia projektu przez Beneficjenta (należy mieć na uwadze, że zawsze znajdą się jakieś drobne uchybienia, szczególnie przy projekcie w którym uczestniczy wielu Wykonawców ). Podejścia osób kontrolujących (można wyróżnić dwie postawy: traktowanie Beneficjenta jako partnera w dyskusji lub podmiot, któremu za wszelką cenę należy wykazać nieprawidłowość). Prawidłowa konfiguracja powyższych czynników (właściwa realizacja projektu oraz odpowiednie traktowanie Beneficjenta) gwarantuje, że każda kontrola ma szansę przebiegać w dobrej atmosferze, opierając się na rzeczowej argumentacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

32 Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej
Dziękuję za uwagę Wiesław Pasierbek Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "„Kontrola UKS z perspektywy beneficjenta POIiŚ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google