Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 27 sierpnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 27 sierpnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 27 sierpnia 2010 r.

2 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej : w szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

3 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzenie ewaluacji w szkołach i placówkach w zakresie: Procesy zachodzące w szkole lub placówce (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacja całościowa (20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).

4 przeprowadzenie kontroli w szkołach i placówkach zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie : we wszystkich typach szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego; w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego; w szkołach podstawowych, gimnazjach: Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach; w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa;

5 w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu; w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa; w placówkach doskonalenia nauczycieli: Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym; w bursach: Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa; w domach wczasów dziecięcych: Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.

6 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PEŁNIONEGO PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY Należy systematycznie śledzić zmiany w przepisach prawa, zapoznawać z nimi radę pedagogiczną i aktualizować dokumentację szkolną. Wzmocnić nadzór pedagogiczny nad działalnością edukacyjną nauczycieli, w tym szczególnie nad prowadzeniem dokumentacji nauczania. Uwzględniać opinie i reagować na skargi rodziców, wyjaśniać je wnikliwie, zgodnie z kompetencjami i przepisami prawa, zachowując terminowość. Przy planowaniu ewaluacji wewnętrznej należy skoncentrować się na bieżących potrzebach szkoły/ placówki. Informacje zwrotne pozyskane od dyrektorów i nauczycieli pozwalają sądzić, iż podjęte przez nich działania na podstawie wyników i wniosków z ewaluacji zewnętrznych wpłyną na podniesienie jakości pracy badanych szkół i placówek.

7 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011

8 1. Kontekst prawny: – Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 1998r. Nr 164, poz. 1169 z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) 2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/2011 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. 3. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 4. Plan Pracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok szkolny 2010/2011. 5. Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010.

9 KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 USTALONE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ: w szkołach wszystkich typów: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

10 Zadanie I. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego II. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010 (działania planowe): 1) przeprowadzenie ewaluacji w szkołach i placówkach w zakresie: Procesy zachodzące w szkole lub placówce (80% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacja całościowa (20% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). 2) przeprowadzenie kontroli w szkołach i placówkach zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:

11 Zadanie a)we wszystkich typach szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego; b) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego; c) w szkołach podstawowych, gimnazjach: Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach;

12 Zadanie d) w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych: Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa; e) w technikach dla młodzieży i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu; f) w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa;

13 Zadanie g) w placówkach doskonalenia nauczycieli: Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym; h) w bursach: Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa; i) w domach wczasów dziecięcych: Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.

14 Zadanie III. Przeprowadzanie działań doraźnych IV. Wspomaganie szkół i placówek: 1. przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej analiz, wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli 2. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk 3. promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki 4. organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek: a) konferencje powiatowe dla nauczycieli i liderów w szkole na temat ewaluacji; b) podniesienie jakości nauczania umiejętności matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum; c) Szkoły dla zdrowia Europy; d) narady w zakresie stosowania prawa i modyfikacji dokumentacji szkolnej; e) inne zgodne z potrzebami i polityką oświatową.

15 Zadanie V. Rozpatrywanie skarg, wniosków, interwencji i odwołań składanych przez obywateli, instytucje i organy administracji publicznej VI. Inne zadania wynikające z przepisów prawa VII. Analiza i ocena stopnia realizacji nadzoru pedagogicznego ZKO – przekazanie sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej lipiec/sierpień 2011 31 października 2011

16 ZadanieOdpowiedzialnośćTermin planowany Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Kierownictwo Kuratorium27 sierpnia 2010 Realizacja innych zadań ZKO w roku szkolnym 2009/2010 Kierownictwo Kuratorium27 sierpnia 2010 Zmiany w prawie oświatowymKierownictwo Kuratorium27 sierpnia 2010 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2010/2011 Kierownictwo Kuratorium 27 sierpnia 2010

17 PRZEPISY PRAWA

18

19

20 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010r.) Art. 6 ust. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1)realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; 2)zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 3)przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 4)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

21 Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka (nie krótsze niż 5 godzin dziennie) w: -publicznych przedszkolach, -publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący (rada gminy) ustala (w formie uchwały) wysokość opłat za: -świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar co najmniej pięciu godzin; -korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Art. 14a ust. 7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania, wychowania i opieki, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.

22 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wersja podpisana i skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) Zmiana rozporządzenia jest konsekwencją przede wszystkim wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Stopniowe wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego powoduje zmiany w zasadach przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Celem nowelizacji rozporządzenia jest w szczególności: doprecyzowanie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dostosowanie tych przepisów do zmian wynikających z wejścia w życie nowej podstawy programowej, wprowadzenie przepisów obligujących uczniów gimnazjum do realizacji zespołowego projektu edukacyjnego (dotyczy uczniów klas, w których obowiązuje nowa podstawa programowa), zmiana przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

23 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (wersja podpisana i skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej) -Dziennik zajęć przedszkola prowadzony również przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej -Zmiana nazwy zajęć w przedszkolu z zajęć dydaktyczno-wychowawczych na wychowawczo- dydaktyczne (nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego) -Obowiązek wpisywania numeru PESEL w dokumentacji szkolnej (księgi ewidencji, księga uczniów, księga wychowanków), arkuszach ocen, indeksach, na świadectwach -Dokumentowanie zajęć z uczniami w świetlicy w dzienniku zajęć -Dokumentowanie przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela w dzienniku -W przypadku e-dziennika wpis tematu zajęć będzie potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela (brak możliwości złożenia podpisu elektronicznego przez nauczyciela)

24 DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.08.69.415.j.t. wraz z późn. zmianami/ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.04.256.2572.j.t. wraz z późn. zmianami/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /Dz.U.96.60.278 wraz z późn. zmianami/

25 Informacje ogólne Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, zgodnie z zasadami o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.04.256.2572.j.t. wraz z późn. zmianami/. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. /Dz.U.96.60.278 wraz z późn. zmianami/, może odbywać się poprzez: naukę zawodu przyuczenie do wykonywania określonej pracy

26 Zgodnie z art. 108 ust 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U.08.69.415.j.t. wraz z późn. zmianami/, środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników pochodzą ze środków Funduszu Pracy i w roku 2010 wynoszą odpowiednio: 8 080,77 złza okres kształcenia wynoszący 36 miesięcy (nauka zawodu) 4 848,46 złza okres kształcenia wynoszący 24 miesiące (nauka zawodu) 253,68 złw przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia Powyższe kwoty dofinansowania uwzględniają wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 70b ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.04.256.2572.j.t. wraz z późn. zmianami/.

27 ROK 2009ROK 2010 (wg stanu na 20.08.2010 r.) FORMA KSZTAŁCENIA WIELKOŚĆ ŚRODKÓW WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU PRACY FORMA KSZTAŁCENIA WIELKOŚĆ ŚRODKÓW WYPŁACONYCH Z FUNDUSZU PRACY nauka zawodu (cykl 36 m- cy) 5 785 206,45nauka zawodu (cykl 36 m-cy) 217 814,48 nauka zawodu (cykl 24 m-ce) 2 069 230,98nauka zawodu (cykl 24 m-ce) 53 333,06 przyuczenie do wykonywania określonej pracy 1 587 957,44przyuczenie do wykonywania określonej pracy 54 794,96 RAZEM 9 442 394,87RAZEM325 942,50 Informacje o wielkości dofinansowania przekazanego w roku 2009 i 2010

28 Tryb i zasady przekazywania dofinansowania w roku 2010 Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 70b ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.04.256.2572.j.t. wraz z późn. zmianami/. przekazywane są na wyodrębnione rachunki bankowe gmin. Przedmiotowe dofinansowanie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie przekazuje na podstawie pisemnego wniosku jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Fundusz Pracy środków na wyodrębniony rachunek bankowy Kuratorium. Wzór wniosku, stanowi załącznik nr 1 do porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy (…) zawartego w dniu 26 marca 2010 r. Do wniosku, należy dołączyć potwierdzone (każdostronnie) za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych decyzji.

29 Wnioski, należy składać do Kuratorium Oświaty ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin w następujących w terminach : od 1 do 30 września 2010 r. - wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uwzględniające decyzje wydane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. od 1 do 31 października 2010 r. - wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uwzględniające decyzje wydane we wrześniu 2010 r. od 1 do 30 listopada 2010 r. - wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uwzględniające decyzje wydane w październiku 2010 r. do dnia 15 grudnia 2010 r. - wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, uwzględniające decyzje wydane w listopadzie i grudniu 2010 r.

30 Ponadto, w terminie do dnia 5 stycznia 2011 r. jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonania rozliczenia otrzymanych środków Funduszu Pracy wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2010 r. środków Funduszu Pracy (…) zawartego w dniu 26 marca 2010 r. Ze względu na roczny okres rozliczenia środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (dysponentem środków FP) a Kuratorium Oświaty środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przyznane na rok 2010 mogą być przekazywane tylko w roku 2010 i jedynie na podstawie decyzji wydanych przez j.s.t. w roku 2010. Obowiązek złożenia wniosku w w/w terminach, występuje r ó wnież w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego nie wyda żadnych decyzji ( wniosek zerowy ).

31 RADOSNA SZKOŁA

32 Podstawa prawna: Uchwała nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła; Uchwała nr 216/2009 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915).

33 Założenia programu: Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole albo zwrot kosztów poniesionych od 1 stycznia 2009 r. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw albo zwrot kosztów poniesionych od 1 stycznia 2009 r.

34 Podział szkół: Szkoły małe - liczba uczniów w klasach I-III* wynosi od 1 do 69 Szkoły duże - liczba uczniów w klasach I-III* wynosi 70 i więcej *wg stanu na dzień 30.09.2008 r., a w przypadku szkół, które powstały po 30.09.2008 r. – według danych na dzień 30 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły Szkolny mały plac zabaw - powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 240 m² Szkolny duży plac zabaw - powierzchnia całkowita placu zabaw ~ 500 m²

35 Koszty realizacji programu: Organy prowadzące są zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu. Wkład własny to: wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw wkład finansowy w wysokości co najmniej 50% kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw

36 Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi: dla małych szkół: 6 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw

37 dla dużych szkół: 12 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 115 450 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji dużego placu zabaw dla dużych szkół, które nie mają terenu na duży plac zabaw: 18 000 zł - zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do kilku miejsc zabaw 63 850 zł - utworzenie lub modernizacja albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji małego placu zabaw Wsparcie przyznawane = kwoty wnioskowane, nie wyższe niż ww.

38 Wypłata wsparcia finansowego: Na miejsca zabaw - jednorazowo 100% wnioskowanej kwoty Na place zabaw I transza – 50% wnioskowanej kwoty II transza – po rozliczeniu dotacji i dokonaniu odbioru – różnica między kwotą stanowiącą 50% poniesionych kosztów a kwotą I transzy Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem wsparcie finansowe podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

39 Otrzymanie dotacji: Zgodnie z przepisem § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymanie wsparcia finansowego następuje z chwilą wpłynięcia na rachunek organu prowadzącego szkołę kwoty wsparcia w odniesieniu do danej szkoły.

40 Termin składania wniosków: Termin składania wniosków o wsparcie finansowe w roku 2011 upływa 2 listopada 2010 r. Organy prowadzące składają wnioski w Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Matejki 6 B. Wzory wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

41 W roku 2009 r. na utworzenie miejsc zabaw przyznano w naszym województwie 1 480 794 zł. Wsparcie otrzymały 182 szkoły. W roku 2010 r. na utworzenie miejsc zabaw i placów zabaw przyznano w naszym województwie 5 650 620 zł. na utworzenie miejsc zabaw przeznaczono kwotę 1 466 131,70 zł - wsparcie otrzymało 160 szkół, na utworzenie placów zabaw przeznaczono kwotę 4 184 238,00 zł – wsparcie otrzymało 50 szkół


Pobierz ppt "NARADA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 27 sierpnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google