Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Konina Zarządzeniem Nr 440/IV/2006 z dnia 19 października 2006 roku Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2008/2015 w zakresie wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 245 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku Konin 2008 DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE na przykładzie realizowanych programów współpracy z gimnazjami

2 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 398/IV/2006 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia Programu współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm) zarządza się co następuje: § 1 Wprowadza się Programu współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, który stanowi załącznik do zarządzenia, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. § 2 Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta ds. Społecznych oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz

3 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 440/IV/2006 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 19 października 2006 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, 8 i 16, art. 30 ust.1 oraz art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz z art. 17 ust. 1 pkt 1. i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm) zarządza się co następuje: § 1 Powołuje Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie celem tworzenia wspólnej płaszczyzny oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych nakierowanych na uczniów i rodzinę uczniów gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem na tak zwaną trudną młodzież do realizacji programu Program współpracy z gimnazjami z terenu miasta Konina na lata 2006/2007 - wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi w składzie: Anna Kwaśniewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Magdalena Zbyszewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Elżbieta Wasilewska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Anna Przybył – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Barbara Nowak – Urząd Miejski w Koninie, Wydział Oświaty Maria Pawlak – Urząd Miejski w Koninie, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Katarzyna Brzozowicz – Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Iwona Głowacka – Sąd Rejonowy w Koninie Iwona Majkowska – Komenda Miejska Policji w Koninie Anna Lewandowska – Konińskie Towarzystwo Trzeźwość Krystyna Pokora – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

4 § 2 Koordynację pracy Zespołu powierzam Pani Magdalenie Zbyszewskiej. § 3 Zespół opracuje regulamin pracy w oparciu o Program współpracy z gimnazjami z terenu miasta Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. §4 Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz

5 W celu dostosowania działań do występujących potrzeb wskazanym było dokładniejsze poznanie problemów uczniów. W związku z tym przeprowadzono w styczniu 2007 roku badania ankietowe wśród uczniów klas pierwszych konińskich gimnazjów. Przeprowadzenie badań powierzono studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Badania opracowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. Ankiety dotyczące bezpieczeństwa i alkoholu (zamieszczone w nich pytania dodatkowo rozszerzono) wykorzystano z wzoru zamieszczonego w podręczniku Szkolny Program Profilaktyki w numerze Zeszyt Profilaktyczny dla Wychowawcy nr 3-4 rok 2002.

6

7

8

9 GRAFICZNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH

10 Ankieta dotycząca problemów alkoholowych 1. Czy znane Ci są przypadki używania napojów alkoholowych przez młodzież?

11 2. Czy kiedykolwiek napiłeś się napoju alkoholowego i poczułeś jakieś zmiany w swoim samopoczuciu lub zachowaniu(np.: zawroty głowy, nudności, nadmierną wesołość itd.)?

12 3. Czy w okresie ostatnich 30 dni zdarzyło Ci się pić jakiekolwiek napoje alkoholowe?

13 Jaki to był napój alkoholowy?

14 Z kim piłeś napój alkoholowy?

15 Gdzie piłeś?

16 4. Czy łatwo było Ci dokonać zakupów alkoholowych?

17 Czy sprzedawca sprawdzał ile masz lat?

18 5. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w szkole lub poza nią w zajęciach poświęconych problemowi alkoholowemu?

19 6. Czy zajęcia te zmieniły Twoje poglądy dotyczące picia alkoholu?

20 7. Które z nich podobały Ci się najbardziej? Opisz krótko, co podobało Ci się najbardziej? Odpowiedzi były następujące: - film o nadużywaniu alkoholu, - rozmowa o nadużywaniu alkoholu na godzinie wychowawczej, - odtwarzanie zachowań osób nadużywających alkohol oraz osób z ich otoczenia.

21 8. Czy chciałbyś, żeby takie zajęcia były kontynuowane?

22 Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz na terenie szkoły 1. Czy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania czujesz się bezpiecznie?

23 2. Czy na terenie naszej szkoły czujesz się bezpiecznie?

24 3. Czy byłeś świadkiem wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wobec uczniów naszej szkoły?

25 4. Jeśli tak to gdzie: na terenie szkoły?

26 5. Jeśli tak to przez kogo?

27 6. Czy byłeś świadkiem zmuszania uczniów naszej szkoły do wykonywania czynności, których nie chcieli zrobić?

28 7. Jeśli tak to gdzie: na terenie szkoły?

29 8. Jeśli tak to przez kogo?

30 9. Czy zdarzyło Ci się oddać pieniądze lub inne przedmioty albo zrobić coś wbrew swojej woli na terenie szkoły lub jej okolic?

31 10. Jeśli tak to gdzie: na terenie szkoły?

32 11. Jeśli tak to kto Cię do tego zmuszał?

33 12. Czy otrzymywałeś listy, telefony, SMS – y z pogróżkami?

34 Jeśli tak, czy znałeś autora?

35 13. Czy w swoim środowisku domowym czujesz się bezpiecznie?

36 14. Do kogo zwróciłbyś się w pierwszej kolejności po pomoc?

37 Sytuacja rodzinna

38 Ankieta dotycząca problemów związanych z narkotykami 1. Czy znane Ci są przypadki zażywania narkotyków przez młodzież?

39 2. Czy kiedykolwiek użyłeś narkotyk i poczułeś jakieś zmiany w swoim samopoczuciu lub zachowaniu (np.: zawroty głowy, nudności, nadmierną wesołość itd.)?

40 3. Czy w okresie ostatnich 30 dni zdarzyło Ci się zażywać narkotyki?

41 Jaki to był narkotyk?

42 Z kim zażywałeś narkotyk?

43 Gdzie zażywałeś?

44 4. Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w szkole lub poza nią w zajęciach poświęconych problemowi narkotyków?

45 5. Czy zajęcia te zmieniły Twoje poglądy dotyczące zażywania narkotyków?

46 6. Które z nich podobały Ci się najbardziej? Opisz krótko, co podobało Ci się najbardziej? Odpowiedzi były następujące: - filmy o MONARZE, - rozmowy o środkach odurzających.

47 7. Czy chciałbyś, żeby takie zajęcia były kontynuowane?

48

49 UCHWAŁA Nr 245 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 l u t e g o 2008 roku w sprawie wprowadzenia Programu współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2008 - 2015 w zakresie wspierania rodzin z problemami opieku ń czo – wychowawczymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ą dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó ź n. zm./ oraz art.17 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó ź n. zm./ - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co nast ę puje: § 1 Przyjmuje si ę do realizacji Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2008 - 2015 w zakresie wspierania rodzin z problemami opieku ń czo - wychowawczymi stanowi ą cy zał ą cznik do niniejszej uchwały. § 2 Program stanowi integraln ą cz ęść Strategii Rozwoju Konina 2007-2015 i Lokalnej Strategii Rozwi ą zywania Problemów Społecznych dla Miasta Konina na lata 2006 - 2015. § 3 Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego O ś rodka Pomocy Rodzinie w Koninie. § 4 Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podj ę cia. Przewodnicz ą cy Rady Miasta Konina Wiesław Steinke

50 Za główny cel programu przyjęto kompleksową pomoc rodzinom uczniów gimnazjów w ramach wspólnej płaszczyzny oddziaływań wielu podmiotów w tym również poprzez zespoły profilaktyczno-resocjalizacyjne. Cele szczegółowe programu to: Profilaktyka i edukacja z zakresu rozpoznania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Pomoc dziecku i jego rodzinie adekwatna do zdiagnozowanej sytuacji materialno – bytowej i wychowawczej ucznia. Oferowanie rodzinom mającym trudności opiekuńczo -wychowawcze z dziećmi bezpośredniego kontaktu ze specjalistami Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz innych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych Umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach świetlic środowiskowych, środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych. Umożliwienie dzieciom w porozumieniu ze szkołą, udziału w zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego oraz spędzania czasu wolnego, celem zmiany postawy i zachowania. Motywowanie rodziców uzależnionych i współuzależnionych do podejmowania lub kontynuowania leczenia. Cele programowe osiągane są poprzez realizację wielu zadań poprzez przedstawicieli różnych instytucji i organizacji pozarządowych. Realizatorzy programu mają również możliwość uczestnictwa w szkoleniach w wyniku czego realizacja programu jest bardziej efektywna. Aktualnie przygotowujemy się do badania skuteczności działań programowych.

51 Dziękujemy za uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


Pobierz ppt "PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z GIMNAZJAMI Program współpracy z gimnazjami z terenu Konina na lata 2006/2007 – wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google