Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek12:00-14:00, p. 302.

Коpie: 1
Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek12:00-14:00, p. 302.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek12:00-14:00, p. 302."— Zapis prezentacji:

1 mgr Olga Kurek e-mail: okurek@wsiz.rzeszow.pl konsultacje: AFD + wtorek12:00-14:00, p. 302

2 Podstawowe etapy i elementy procesu badawczego Analiza zawartości mediów Badania mediów drukowanych Badania mediów elektronicznych Rynek instytucji badawczych w Polsce Badania sondażowe

3 Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 (s. 63-93, 209-243, 249-295) Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004 (s.13-57) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2006 (s.127-133) Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001 (s. 66-87, 191-216, 266-295)

4

5 W skład oceny końcowej wchodzą następujące kryteria: Obecność – 10p. Aktywność – 40p. (max. po 10 punktów za zajęcia) Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach – 50p. Ocena końcowa wynika z następujących przedziałów punktowych: 91 p. -100 p. – bdb (5,0) 81 p. – 90 p. - +db (4,5) 71 p. - 80 p. – db (4,0) 61 p. – 70 p. - +dst (3,5) 51 p. – 60 p. – dst (3,0) 0 p. – 50 p. – ndst (2,0)

6 z kursu DL o nazwie Metody badań medioznawczych należy wybrać trzy dowolne zadania/ćwiczenia rozwiązania zadań/ćwiczeń należy umieścić w 3 odrębnych postach na AFD

7

8 Badanie mediów konsumpcję Badanie mediów - specyficzny rodzaj badań rynkowych, mierzący konsumpcję prasy, radia, telewizji, Internetu, czyli po prostu czytelnictwo poszczególnych pism, słuchalność stacji radiowych, oglądalność programów telewizyjnych itd. cyklicznie Przeprowadzane są najczęściej cyklicznie. rankingi. Najbardziej spektakularne rezultaty płynące z tego rodzaju badań, to rankingi.

9

10 Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce – IMM Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce – IMM Czytelnictwo w Polsce – PBC Czytelnictwo w Polsce – PBC Profile czytelników – PBC Profile czytelników – PBC Megapanel – PBI/Gemius Megapanel – PBI/Gemius Polskie badania czytelnictwa – Millward Brown SMG/KRC Polskie badania czytelnictwa – Millward Brown SMG/KRC Telemetria – TNS OBOP Telemetria – TNS OBOP RadioTrack - Millward Brown SMG/KRC RadioTrack - Millward Brown SMG/KRC Nieslen Audience Measurement – AGB Nieslen Media Research Nieslen Audience Measurement – AGB Nieslen Media Research

11 http://www.agbnielsen.pl/Raporty,tygodnio we,477.html http://www.agbnielsen.pl/Raporty,tygodnio we,477.html http://www.radiotrack.pl/index.php/wyniki. html http://www.radiotrack.pl/index.php/wyniki. html http://www.pbczyt.pl/ http://www.audience.gemius.pl/

12

13 463 tytuły prasowe ZKDP kontroluje obecnie 463 tytuły prasowe wydawane przez członków tej organizacji. deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania tytułu prasowego Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania tytułu prasowego zgłoszonego do kontroli. W ten sposób zbierane są informacje m.in. o: nakładzie, wysokości sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań (dla pism płatnych), liczbie egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie, zwrotach, geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa.

14 liczbie i charakterystyce czytelników poszczególnych tytułów prasowych Celem projektu jest dostarczenie informacji o liczbie i charakterystyce czytelników poszczególnych tytułów prasowych. użyteczne przy planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych w prasie oraz określaniu strategii wydawniczej Otrzymane dane są użyteczne przy planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych w prasie oraz określaniu strategii wydawniczej. 48 000 respondentów200 tytułów Standardowe badanie czytelnictwa, na próbie 48 000 respondentów w roku, obejmujące około 200 tytułów prasowych; losowąreprezentacją 15-75 lat PESEL Dobór próby jest losową reprezentacją ogółu ludności Polski w wieku 15-75 lat. Próba ma charakter imienny i jest dobierana z operatu PESEL.

15 Badania realizuje największa komercyjna firma badawcza w Polsce Millward Brown SMG/KRC

16 Pytania o czytelnictwo wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Ponieważ kolejność wyświetlania winiet reguluje program, jest ona w pełni losowa.

17 CPW CPW - Czytelnictwo Przeciętnego Wydania -procent czytelników przeciętnego wydania; CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego - wskaźnik wskazujący jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego; CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego - wskaźnik wskazujący jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem choćby raz w okresie cyklu sezonowego; CDT CDT - Czytelnictwo wydania z Dnia Tygodnia - grupa głównych wskaźników zasięgu dziennika dla poszczególnych dni tygodnia, w których dziennik jest publikowany Czy czytał(a) Pan(i) wydanie pisma [tytuł] z ostatniego poniedziałku? Czy czytał(a) Pan(i) pismo [tytuł] w ostatni poniedziałek? COP COP - Czytelnictwo Okresu Periodyczności - miernik wskazujący jaki procent w populacji stanowią osoby, które zetknęły się z tym tytułem w ostatnim okresie jego periodyczności; LCW (4) LCW (4) - Liczba Czytanych Wydań -procent osób, które czytały jedno, dwa, trzy lub cztery wydania; SCPW SCPW - Statystyczne Czytelnictwo Przeciętnego Wydania - zmienna wykorzystywana do analizy struktury czytelników przeciętnego wydania wybranego tytułu; ŚLCW (4) ŚLCW (4) - Średnia Liczba Czytanych Wydań - średnia liczba czytanych wydań z ostatnich czterech.

18 Czytelnikami prasy są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przy czym Panie wolą magazyny, a Panowie dzienniki.

19 Ponad połowa czytelników prasy (57%) to ludzie poniżej 44 roku życia.

20 Czytelnicy prasy, to osoby wykształcone, 60% ma wykształcenie średnie lub wyższe.

21 Czytelnicy prasy, to wbrew powszechnym sądom, osoby nie osiągające średnich krajowych dochodów.

22 Większość czytelników mieszka w średnich lub dużych miastach.

23

24 DEFINICJA wszelkiej działalności naukowej człowieka. DEFINICJA: Badanie naukowe to bardzo szeroki termin, którego używa się na określenie niemal wszelkiej działalności naukowej człowieka. wiedzy naukowej Celem prowadzenia badań naukowych jest powstawanie wiedzy naukowej i wyodrębnienie jej od wiedzy potocznej.

25 Czym różni się wiedza potoczna od wiedzy naukowej?

26 nabywamy ją samoistnie; wiąże się ona z ograniczonym zasięgiem ludzkiej obserwacji; emocjami człowiek kieruje się emocjami, w związku z tym, rzadko jest neutralna; wartościowaniem związana jest z wartościowaniem; mówi, co dobre, a co złe; podziałami dychotomicznymi operuje podziałami dychotomicznymi dobry-zły; uogólniania ma tendencje do uogólniania, np. wszyscy Polacy; stereotypami przesiąknięta jest stereotypami, upraszcza, jest sztywna i odporna na zmiany

27 wnioskowaniu oparta jest na wnioskowaniu; kryteria logiczne i empiryczne naukowcy stosują kryteria logiczne i empiryczne do weryfikacji twierdzeń nauki; nie zadowala się samym opisem; staranne zbieranie danych, umożliwiające kontrolę ich rzetelności; odróżnianie twierdzeń opartych na faktach, od tych, które są domysłami; neutralność wyróżnikiem nauki jest neutralność i powstrzymanie się od wartościowania.

28 1. PROBLEM BADAWCZY 2. PYTANIA,TEZY I HIPOTEZY BADAWCZE 3. WYBÓR METODY BADAWCZEJ 4. DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ Z OKREŚLONEJ POPULACJI 5. ZBIERANIE DANYCH 6. ANALIZA DANYCH 7. UOGÓLNIANIE (GENERALIZOWANIE) + RAPORT TEORIA

29 Bodziec intelektualny wywołujący reakcję w postaci badan naukowych Problem musi być jasno i precyzyjnie sformułowany w postaci zdania twierdzącego.

30 Przyczyny popularności prasy brukowej. Wizerunek polskich polityków kreowany przez media zagraniczne. Tożsamość czytelnika tygodników opiniotwórczych. Tematyka felietonów w prasie kobiecej.

31 Przyczyny popularności prasy brukowej: zmienne demograficzno-społeczne 1. Kto jest czytelnikiem prasy brukowej w Polsce? (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, dochody = zmienne demograficzno-społeczne) 2. Jaką tematykę poruszają tabloidy? 3. Z jakich innych mediów korzystają czytelnicy prasy brukowej? 4. Jakie wartości życiowe cenią czytelnicy tabloidów? 5. Itp.

32 Hipoteza związku pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną. Hipoteza – to proponowana przez nas odpowiedź, jakiej można udzielić na pytanie badawcze. Jest wyrażana w postaci związku pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną. Zmienna zależna Zmienna zależna (wyjaśniania) – zmienna, którą badacz chce wyjaśnić. Zmienna niezależna Zmienna niezależna (wyjaśniająca)- zmienna, co do której badacz zakłada, że jest ona przyczyną zmian wartości zmiennej niezależnej.

33 jasno sformułowane definicja operacyjna = operacjonalizacja jasno sformułowane: wszystkie niejasne określenia należy zdefiniować pojęciowo tj. za pomocą innych pojęć definicja operacyjna = operacjonalizacja konkretne konkretne: badacz określa związki pomiędzy zmiennymi – dodatnie lub ujemne sprawdzalne za pomocą dostępnych metod sprawdzalne za pomocą dostępnych metod nie są wartościujące: nie są wartościujące: wartości wyznawane przez badacza, subiektywne preferencje nie powinny wpłynąć na proces badawczy

34 Ujawnienie w mediach tzw. taśm prawdy (ZMIENNA NIEZALEŻNA) z udziałem Renaty Beger i polityków PiS ma wpływ na zwiększenie w języku polityków udziału słów obraźliwych, atakujących (ZMIENNA ZALEŻNA) przeciwników politycznych

35 Osoby o wyższym wykształceniu, częściej czytają tygodniki opiniotwórcze, niż osoby o wykształceniu podstawowym Kobiety są częściej odbiorcami przekazów telewizyjnych niż mężczyźni Studenci Socjologii znacznie częściej niż studenci Dziennikarstwa dostrzegają sytuacje w których uprawnione jest łamanie zasad etyki dziennikarskiej

36 Jakie metody i techniki badawcze wykorzystywane są w badaniach mediów?

37 telemetria sondaże dzienniczki analiza treści analiza zawartości badania fokusowe sondaże day after recall FGI, itp.

38 DEFINICJA: DEFINICJA: Metoda [gr. méthodos sposób badania] to zespół ogólnych założeń badawczych, wytycznych w postępowaniu naukowym, lub sposób ujmowania badanych faktów. DEFINICJA: DEFINICJA: Technika to sposoby zbierania materiału oparte na starannie opracowanych dyrektywach, które są dokładne, jasne, ścisłe oraz weryfikowalne.

39 POPULACJA BADANA próba pełna, badania całościowe, rzadko PRÓBA BADAWCZA badania reprezentacyjne, często

40 częstości występowania zjawisk Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. statystycznie generalizować wyniki Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację. duże próby Badane są duże próby. ile?, gdzie?, kiedy?. Odpowiedź na pytanie ile?, gdzie?, kiedy?.

41 pogłębione analizy mniejszej liczby przypadków Opierają się na założeniu, że do badania niektórych problemów lepiej nadają się pogłębione analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne dużej. Nie generalizuje Nie generalizuje się wyników na całą populację. małe próby Badane są małe próby. dlaczego?, jak?. Odpowiedź na pytania dlaczego?, jak?.

42

43 obiektywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikatów. Analiza zawartości to technika badawcza służąca obiektywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikatów.

44 Pierwociny analizy zawartości to II poł. XIX wieku; dotyczące wpływu filmu na zachowania dewiacyjne; Pełną analizę zawiera opracowanie E. Dalea z1933 r., dotyczące wpływu filmu na zachowania dewiacyjne; Metodologiczne założenia badania treści sformułował Lasswell w 1935 r. zmianach społecznych w Niemczech hitlerowskich ( Metodologiczne założenia badania treści sformułował Lasswell w 1935 r., zastosował analizę zawartości do wnioskowania o zmianach społecznych w Niemczech hitlerowskich (Kto mówi, co, do kogo, jakim kanałem i z jakim skutkiem?)

45

46 Ilościowa analiza treściJakościowa analiza treści kładzie nacisk na częstotliwość z jaką wybrane symbole występują; częstość z jaką dane symbole są przedstawiane: pochlebnie, obojętnie, negatywnie; intensywność, z jaką te symbole występują; przeprowadza się ją na dużych próbach wybranych losowo; bada się raczej proste tematy; stosuje się metody statystyczne służy przede wszystkim badaniu intencji nadawcy danej treści; analizuje się kategorie występujące często, ale także zajmuje się analizą treści pomijanych; przeprowadza się na małych, niekompletnych próbach; analizuje przejawy treści jej głębszą warstwę; stosuje mało sformalizowane kategorie; bada tematy bardzo złożone; rzadko stosuje się metody statystyczne

47 Nie wiemy nic o badanym medium, nadawcy, odbiorcy Nie znamy kontekstu, w jakim pojawił się badany materiał Nie mamy możliwie pełnego i systematycznego materiału – dysponujemy jedynie przypadkowymi fragmentami Nie mamy materiału utrwalonego –widzieliśmy go lub czytali w przeszłości Nie mamy żadnego pojęcia o obsłudze komputerowych narzędzi statystycznych Brakuje nam cierpliwości, wytrwałości i czasu

48 Etap pierwszy: podbudowa teoretyczna Etap drugi: dobór materiału analitycznego (np. dziennik) jednostek analizy Etap trzeci: wybór jednostek analizy, wielostopniowy zwykle jest to wybór wielostopniowy: najpierw wybieramy np. dany tytuł kolejną czynnością jest wybór poszczególnych numerów dalej artykuły na dany temat

49 słowo słowo: najmniejsza jednostka, najczęściej wykorzystywana w badaniach temat, tytuł, podtytuł temat, tytuł, podtytuł: zwłaszcza w badaniach nad propagandą, badaniu postaw, wyobrażeń, czy wartości lead śródtytuł śródtytuł postacie postacie: liczba osób pojawiająca się w tekście akapit akapit wiersz wiersz pozycja pozycja: np. gazeta, audycja, program, książka, artykuł, przemówienie, itp.

50 opracowanie kategorii analityc Etap czwarty: opracowanie kategorii analitycznych Musimy pamiętać, aby stosować się do kilku zasad: stosować jednolite zasady klasyfikacji klucz kategoryzacyjny powinien spełniać zasadę rozłączności klucz kategoryzacyjny powinien spełniać zasadę wyczerpalności Etap piąty: obliczanie, weryfikacja hipotez Etap szósty: rozstrzygnięcie problemu rzetelności i trafności metodologicznej

51

52 tematyka artykułów w "ABCD" polityczna krajowa polityczna międzynarodowa ekonomicznakulturalnainna klucza kategoryzacyjnego Z tak powstałych kategorii powstaje formularz klucza kategoryzacyjnego, który jest narzędziem badawczym w AZ/AT. przykład kategorii kafeteria

53 autorstwo dziennikarz własny dziennikarz obcy czytelnikekspert klucza kategoryzacyjnego Z tak powstałych kategorii powstaje formularz klucza kategoryzacyjnego, który jest narzędziem badawczym w AZ/AT. przykład kategorii kafeteria

54 gatunki dziennikarskie Informacyjnepublicystyczne będące na pograniczu inf. I pub. klucza kategoryzacyjnego Z tak powstałych kategorii powstaje formularz klucza kategoryzacyjnego, który jest narzędziem badawczym w AZ/AT. przykład kategorii kafeteria

55 źródła materiałów redakcyjneagencyjneinne mediainne klucza kategoryzacyjnego Z tak powstałych kategorii powstaje formularz klucza kategoryzacyjnego, który jest narzędziem badawczym w AZ/AT. przykład kategorii kafeteria

56 TYPOWY ROZMIARY PRÓBY DLA PRASY dla dzienników –14 dla dzienników –14 egzemplarzy z całego roku ukazywania się pisma (dwa tygodnie – ciągłość) dla tygodników –12 dla tygodników –12 numerów (po jednym numerze z każdego miesiąca) dla miesięczników –12 dla miesięczników –12 numerów (próba pełna)

57 teksty dziennikarskie teksty dziennikarskie (wszystkie gatunki) teksty niedziennikarskie teksty niedziennikarskie (wypowiedzi osób, listy, ekspertyzy, blogi, teksty reklamowe, ogłoszenia, etc.) zawartość wizualna mediów zawartość wizualna mediów (fotografia, grafiki komputerowe, rysunki, komiksy, kolory, kształty, etc.) zawartość dźwiękowa zawartość dźwiękowa mediów elektronicznych

58 1.CO? (…jest w gazecie, telewizji, reklamie, itp.-treść) 2.JAK? (...pokazuje lub opisuje się w telewizji, reklamie, gazecie określony problem -forma) 3.KIM JEST NADAWCA? 4.KIM JEST ODBIORCA? 5.JAKIE SĄ LUB MOGĄ BYĆ EFEKTY BADANEGO PRZEKAZU?

59 Prasa studencka w Krakowie w latach 1989- 2010. Tematyka reklamy prasowej na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku i w Polsce w końcu XX wieku –analiza porównawcza. Wywiady telewizyjne z polskimi politykami w okresie kampanii prezydenckiej – tematy, problemy, kontrowersje.

60 Obraz świata w prasie dziecięcej w Polsce w 2004 roku. Wizerunek życia społecznego w polskich serialach telewizyjnych emitowanych w Telewizji Polskiej w 2005 roku. Stereotypy płci na bilbordach w Polsce w latach 1990-2005.

61 Odzwierciedlenie stereotypów dotyczących płci, rasy i orientacji seksualnej w języku publicystów polskiej prasy codziennej w roku 2004. Treść i forma rubryk o modzie i stylu życia we współczesnej polskiej prasie kobiecej Hierarchia ważności tematów w serwisach informacyjnych CNN, BBC Word, TVN24 –analiza porównawcza

62 Życie społeczeństwa polskiego i problematyka społeczna w polskich filmach dokumentalnych w latach 1949-1989. Życie codzienne Krakowa pod okupacją niemiecką w świetle zawartości ogłoszeń drobnych w krakowskiej prasie codzienne w latach 1939-1945. Cele życiowe, ambicje i problemy kobiet – czytelniczek prasy kobiecej, w świetle listów do redakcji Tiny, Claudii, Pani i Wysokich Obcasów w latach 2001-2003.

63 Wpływ zawartości dziecięcych reklam telewizyjnych w polskich stacjach telewizyjnych na zainteresowania i postawy przedszkolaków. Prezentacja przemocy w telewizji a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców aglomeracji śląskiej. Polityczny efekt ujawnienia tzw. taśm prawdy przez dziennikarzy stacji TVN.

64 OPIS:klucz kategoryzacyjny kategorie wraz z kafeteriami OPIS: Skonstruuj przykładowy klucz kategoryzacyjny (zaplanuj kategorie wraz z kafeteriami) dla problemu badawczego: TEMAT: Wizerunek współczesnej kobiety-Polki w polskich telewizyjnych serialach rodzinnych w latach 2005-2010 UWAGI METODOLOGICZNE: UWAGI METODOLOGICZNE: o Wybór jednostek analizy: próba warstwowa, cztery tygodnie emisji każdego z wybranych seriali z każdego roku, seriale o najwyższej oglądalności o Podstawowa jednostka analizy: postać o Jednostka pomiaru: 15 sekund

65

66 grupy docelowej, potrzeba skonstruowania odpowiedniej grupy docelowej, będącej odbiorcami przekazów reklamowych (tzw. targetu); ramówki, potrzeba konstrukcji ramówki, spełniającej wymagania odbiorców; z inicjatywy reklamodawców historia badania mediów elektronicznych, rozpoczęła się z inicjatywy reklamodawców, a nie samych właścicieli stacji.

67 elektroniczny system oglądalności panelu gospodarstw domowych elektroniczny system pozwalający pozyskiwać i przetwarzać dane dotyczące oglądalności (z minutową dokładnością) z panelu gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory; czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał i jak długo oglądają domownicy pomiar sygnału telewizyjnego urządzenia elektronicznego podłączonego do telewizora pozwalają określić, czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał i jak długo oglądają domownicy; pilot telemetryczny własny guzik. pomocnym narzędziem jest pilot telemetryczny, którego używają respondenci w momencie oglądania; lokalizuje on daną osobę, ma również możliwość wydawania opinii o programie, czy rejestrowaniu gości; każdy domownik posiada swój własny guzik.

68 odbiorniki telewizyjne informacje o gospodarstwach domowych posiadających odbiorniki telewizyjne: zjawiska przepełnienia reklamami opis zjawiska przepełnienia reklamami czasu emisyjnego stacji telewizyjnych, najchętniej oglądane programy najchętniej oglądane programy według typologii programowej, największych reklamodawców największych reklamodawców telewizyjnych, prime time udziały w oglądalności stacji TV w czasie całej doby oraz w porze najwyższej oglądalności tzw. prime time, średni czas spędzony przed telewizorami, średni czas spędzony przed telewizorami, konsumpcja TV konsumpcja TV i zasięg w zróżnicowanych grupach docelowych, procentowy udział czasu programów procentowy udział czasu programów w ramach typologii programowej w stacjach, udziały w rynku stacji telewizyjnych udziały w rynku stacji telewizyjnych według wieku widzów, miejsca zamieszkania, dostępu do kabla i satelity, dochodów netto i wykształcenia.

69 Pierwszy krok Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa; Drugi krok Drugi krok: Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego); Trzeci krok Trzeci krok: Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje; Czwarty krok Czwarty krok: Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej biblioteki AGB Nielsen Media Research; Piąty Krok Piąty Krok: Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej spójnej bazy danych; Szósty Krok Szósty Krok: Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczególne stacje; Siódmy krok Siódmy krok: Przekazanie klientom AGB Nielsen Media Research plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni telewizyjnej.

70

71 Źródło: AGB Nielsen Audience Measurement 31.01-06.02. 2011

72

73

74 dzienniczek dzienniczek - metoda ta wymaga od respondentów dokładnego oznaczania momentów słuchania radia i słuchanej stacji w dostarczanym przez ankieterów przed badaniem specjalnym dzienniczku; pomiar może obejmować od jednego dnia do czterech tygodni, przy czym najczęściej stosowane są dzienniczki jedno lub dwutygodniowe; każdy dzień podzielony jest na pasma - najczęściej 15-minutowe; DAY AFTER RECALL DAY AFTER RECALL bada zasięg dzienny, informuje o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej radiostacji wczoraj, czyli w dniu poprzedzającym badanie-wywiad; zasięg dzienny danej stacji w danym odcinku czasu jest równy liczbie osób, które przynajmniej raz słuchały stacji w tym odcinku czasu;

75 zasięg tygodniowy zasięg tygodniowy - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji co najmniej raz w ciągu ostatnich 7 dni; zasięg w kwadransach zasięg w kwadransach (pasma czasowe słuchania radia) - informacja o tym, jaki odsetek respondentów słuchał danej stacji w poszczególnych przedziałach czasowych zdefiniowanych w kwadransach, które można zgrupować w dowolne przedziałów czasowe, nawet kilkugodzinne); Audytorium Średniego Kwadransa (AQH) Audytorium Średniego Kwadransa (AQH) - odsetek słuchaczy, którzy słuchali programu stacji przez co najmniej 5 minut w ciągu średniego kwadransa doby;

76 średni czas słuchania średni czas słuchania - przypadający na jednego słuchacza stacji, liczony dla doby, w minutach; udziały w rynku (ze względu na czas słuchania) udziały w rynku (ze względu na czas słuchania) - średni udział w czasie słuchania każdej stacji radiowej w kwadransie lub innym zdefiniowanym przedziale czasowym; analiza struktury analiza struktury obrazuje skład społeczno- demograficzny słuchaczy danej stacji; analizy współsłuchalności analizy współsłuchalności - jaki odsetek słuchaczy jednej stacji, słucha również innych; Affinity Index - Affinity Index - stopień pokrycia się cech respondentów z grupy docelowej z badaną populacją.

77

78

79 w grudniu 2008 roku liczba internautów przekroczyła na świecie próg jednego miliarda; Według badań przeprowadzonych przez ComScore World Metrix, w grudniu 2008 roku liczba internautów przekroczyła na świecie próg jednego miliarda; internetu stacjonarnego korzystało w Polsce niemal 5,7 miliona osób,internet mobilny był w użyciu przez 2,5 miliona osób. W połowie 2010 roku z internetu stacjonarnego korzystało w Polsce niemal 5,7 miliona osób, podczas gdy internet mobilny był w użyciu przez 2,5 miliona osób. Nadal najpowszechniejszym sposobem korzystania z internetu stacjonarnego pozostają sieci dostępowe xDSL oferowane między innymi przez Telekomunikację Polską (neostrada). Korzysta z nich 2,9 miliona internautów. Sieci kablowe oraz mniejsi providerzy 2,8 miliona osób w Polsce. Sieci kablowe oraz mniejsi providerzy oferują dostęp do zasobów światowej sieci dla 2,8 miliona osób w Polsce.

80

81 traffic badanie typu traffic wykorzystuje technologię cookies, pozwalającą na identyfikowanie użytkowników monitorowanych stron bez naruszania ich prywatności;

82 ankiety pop-up ankiety pop-up – gromadzą dane socjo- demograficzne Internautów oraz dane o sposobie korzystania z Internetu; wyświetlane są losowo reprezentatywnej próbie polskich użytkowników sieci; programu netPanel badania z użyciem programu netPanel – narzędzie instalowane na komputerze wyłącznie za zgodą internauty decydującego się na udział w badaniu; nie angażując internauty, program monitoruje sposób korzystania z Internetu przez użytkownika.

83 badania typu HeatMap badania typu HeatMap jest badaniem składającym się z dwóch modułów: LinkMapa mapy kliknięć LinkMapa, która informuje o kliknięciach Internautów w linki i elementy klikane, znajdujące się na poszczególnych stronach internetowych. Wyniki badania są udostępniane w postaci mapy kliknięć widocznej bezpośrednio na witrynie. ClickMapa mapy temperatury ClickMapa, która odwzorowuje wszystkie kliknięcia, wykonane na stronie i prezentuje je w formie mapy temperatury najczęściej odwiedzanych punktów.

84

85 FGI bierze udział kilka osób moderator Badania typu FGI (Focus Gropu Interview) w którym jednocześnie bierze udział kilka osób. O wyznaczonej porze zasiadają przed własnymi komputerami, aby przez kilkadziesiąt minut dzielić się swoimi opiniami na wybrany temat. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa moderator, który dba o prawidłowy przebieg dyskusji, kontrolując, by toczyła się wokół wyznaczonych tematów.

86

87

88 W jakim celu przeprowadzane są sondaże w badaniach mediów? Kto je zleca?

89 Przeprowadzenie sondaży wśród odbiorców i konsumentów mediów jest praktyką powszechnie i masowo stosowaną. Dla: właścicieli poszczególnych tytułów prasowych, stacji radiowych czy telewizyjnych, prezesów koncernów medialnych, grup konsumenckich, polityków reklamodawców tanim, szybkim oraz rzetelnym sposobem sondaże są łatwym, stosunkowo tanim, szybkim oraz rzetelnym sposobem na pozyskanie informacji przydatnych w podejmowaniu kluczowych decyzji.

90 Co może być przedmiotem badań sondażowych w kontekście badan mediów?

91 Sondaż jest to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych w celu określenia preferencji ludności; Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu do badania preferencji konsumentów, jak i często w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy); Sondaż prawidłowo przeprowadzony powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe.

92 Jakie ośrodki badania opinii publicznej funkcjonują w rynku polskim?

93 W Polsce badaniem opinii publicznej i przeprowadzaniem sondaży zajmuje się wiele wyspecjalizowanych firm, m.in. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Ośrodek Badania Opinii Publicznej ( TNS OBOP), PBS DGA, Polska Grupa Badawcza (PGB), GFK Polonia.

94 Opinia publiczna może być rozumiana jako reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne, jako wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości. Dotyczy spraw ważnych dla społeczeństwa, często kontrowersyjnych. Jest zmienna, może ulec zmianom nawet w krótkim okresie czasu; Pokazuje aprobatę lub dezaprobatę wobec działań politycznych; Może dotyczyć spraw zarówno teraźniejszych jak i przeszłych; Choć skupia się na sprawach krajowych, dotyczy również problemów o charakterze globalnym

95 W USA w 1935 powstał pierwszy Instytut Opinii Publicznej w Princeton założony przez socjologa i statystyka George'a Horace Gallupa - przeprowadzano badania opinii publicznej o nazwie Gallup poll, dotyczące opinii publicznej, oddziaływania reklamy i czytelnictwa. Pierwsze badania opinii publicznej miały miejsce jeszcze przed Gallupem. W 1883 roku Charles H. Taylor, wydawca Boston Globe dla obliczenia wstępnych wyników głosowania posłużył się sondażem, by na tej podstawie przewidzieć ostateczny wynik wyborów.

96 ZALETYWADY Używamy ich do badania problemów w realnych sytuacjach Złe sformułowanie lub niewłaściwe rozmieszczenie pytań w kwestionariuszu może wpłynąć na wyniki Niskie koszty w stosunku do ilości zebranych informacji Ankiety są w sztywne, pozostają na niezmienionym poziomie w całym etapie gromadzenia danych Ankiety są przydatne w opisie właściwości dużej populacji Uczestnicy badania mogą celowo kłamać, lub nie pamiętać kwestii o które pytamy Standaryzacja zapewnia, że podobne dane mogą być zbierane od różnych grup, a wyniki uogólniane na całą populację W przeciwieństwie do bezpośredniej obserwacji, sondaże nie skupiają się na kontekście zdarzeń Brak granic geograficznych Badają ilościowe ogóły

97 wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) to wpływ jaki ankieter wywiera na respondenta podczas realizacji wywiadu. nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji antycypacji jego cech społecznych przez respondenta Wpływ ten nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji antycypacji jego cech społecznych przez respondenta. płećświatopogląd Jednym z takich czynników jest przede wszystkim płeć ankietera, ale także czasami jego światopogląd czy nawet poglądy polityczne, co rzutować może na sposób zadawania pytań respondentowi, a w konsekwencji na udzielane przez respondenta odpowiedzi.

98 Ankieta pocztowa Wywiad bezpośredni Wywiad telefoniczny Ankieta on-line Ankieta internetowa

99 ZALETYWADY niski koszt niski odsetek odpowiedzi 10 - 20% obniżenie błędu stronniczości brak możliwości sondowania większa anonimowość utrata kontroli nad tym, kto udziela odpowiedzi udzielanie przemyślanych odpowiedzi i możliwość konsultacji duża dostępność

100 ZALETYWADY elastyczność wyższe koszty kontrolowanie sytuacji, w której prowadzony jest wywiad stronniczość osoby prowadzącej wywiad wyższy odsetek otrzymanych odpowiedzi brak anonimowości zbieranie dodatkowych informacji

101 ZALETYWADY Przeciętne koszty Możliwość odmowy odpowiedzi na pytania Krótki czas, duża liczba respondentów przerywanie wywiadu Kontrola poprawności zadawania pytań i poprawność rejestrowania danych Mniej informacji Brak pewności z kim rozmawiamy

102 Źródło: C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych

103 Kwestionariusz specjalnie przemyślany zestaw pytań Kwestionariusz, którym posługujemy się w czasie wywiadu to specjalnie przemyślany zestaw pytań, uwzględniający problematykę badawczą, pytania badawcze oraz tezy i hipotezy postawione na etapie konceptualizacji badań.

104 logiczny ciąg układ pytań musi tworzyć logiczny ciąg (bloki tematyczne); przechodzimy od pytań ogólnych do szczegółowych; trudne pytania umieszczamy w środku kwestionariusza trudne pytania umieszczamy w środku kwestionariusza; te wymagające mniej zastanowienia na początku i na końcu; pytania nie mogą się powtarzać pytania nie mogą się powtarzać (za wyjątkiem tych, które są pytaniami kontrolnymi); pytania muszą wynikać z podjętej problematyki badawczej i zasad budowy kwestionariusza; przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta pytania powinny być przystępne i zrozumiałe dla każdego respondenta; znaczenie pytania musi być takie samo dla pytającego jak i respondenta; każde pytanie może się odnosić tylko do jednego zagadnienia; pytania muszą być neutralne pytania muszą być neutralne – nie mogą sugerować odpowiedzi; pytania muszą być jednoznaczne; pytania muszą dawać możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi; nie możemy umieszczać pytań, które mogą stwarzać możliwość do udzielenia nieszczerych odpowiedzi; unikać pytań drażliwych należy unikać pytań drażliwych i poruszających tematy osobiste; instrukcji udzielania odpowiedzi. najważniejsze przy opracowaniu kwestionariusza jest umieszczenie dokładnej instrukcji udzielania odpowiedzi.

105 Kwestionariusz ankiety powinien składać się z następujących części: Części wstępnej Pytań skierowanych do respondentów Części końcowej – podziękowanie za udział w badaniach Metryczka

106 ANKIETA ANONIMOWA Szanowna Pani, Szanowny Panie! Chcąc poznać Pańską opinię na temat polskich telewizji śniadaniowych, proszę uprzejmie o wypełnienie poniższej ankiety. Zapewniamy, iż jest to ankieta całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą do naukowego, zbiorczego, statystycznego opracowania problemu. Proszę o uważne czytanie pytań oraz instrukcji jak udzielać odpowiedzi na poszczególne pytania.

107 M 1. Płeć: 1.1) Kobieta 1.2) Mężczyzna M 2. Rodzaj szkoły średniej do której uczęszczasz: 2.1) Liceum ogólnokształcące 2.2) Technikum M 3. Średnia ocen jakie uzyskałeś/łaś w poprzednim półroczu: 3.1) poniżej 3,0 3.2) 3,1 - 3,4 3.3) 3,5 - 3,9 3.4) 4,0 - 4,4 3.5) 4,5 - 4,9 3.6) 5,0 i powyżej M 4. Twoje stałe miejsce zamieszkania: 4.1) wieś 4.2) miasto M 5. Dochód na osobę w Twojej rodzinie (netto czyli na rękę, po potrąceniu podatku) wynosi: 6.1) do 300 zł 6.2) od 301 zł do 600 zł 6.3) od 601 zł do 800 zł 6.4) od 801 zł do 1000 zł 6.5) od 1001 zł do 1500 zł 6.6) powyżej 1501zł

108 Pytania wprowadzające – przygotowują one respondenta do zagadnień poruszanych w całym kwestionariuszu np. Co wg Pani/Pana oznacza słowo tożsamość? Pytania o opinię – odnoszą się do sposobu postrzegania przez respondenta pewnych faktów, procesów czy zjawisk oraz do ich oceniania np. Jakie znaczenie mają Pani/Pana zdaniem media w wychowaniu młodzieży? Pytania o fakty – dotyczą uzyskania informacji o pewnych zjawiskach lub faktach a nie opinii o nich czy postaw wobec nich np. Czy oglądasz program Kuba Wojewódzki? Pytania o wiedzę np. Czy Tomasz Lis jest redaktorem naczelnym tygodnika Wprost?

109 Pytania o źródła informacji np. Skąd Pani/Pan czerpie informacje o politycznych problemach swojego kraju? Pytania o motywy np. Jakie powody skłaniają Panią/Pana do korzystania z portali społecznościowych? Pytania o sugestie np. Jakie formy działania powinien Pani/Pana zdaniem podjąć sejm celem polepszenia funkcjonowania mediów publicznych?

110 zamknięte (z góry określone) Np. Jak oceniasz prestiż zawodu dziennikarza śledczego?: 1.1) bardzo wysoko; 1.2) wysoko; 1.3) ani wysoko, ani nisko; 1.4) nisko; 1.5) bardzo nisko.

111 otwarte (nie ma z góry narzuconych odpowiedzi) Np. 1. Czy znasz prywatne stacje radiowe nadające w Twoim mieście. Jeżeli tak, to proszę o podanie ich nazw, jeżeli nie, to przejdź do pytania nr 2: 1.1)……………………………………………………………… 1.2)……………………………………………………………… 1.3)……………………………………………………………… 1.4)……………………………………………………………… 1.5)………………………………………………………………

112 półotwarte (z góry określone plus inne) Np. 6) Którymi z poniższych haseł określiłbyś/abyś dziennikarstwo śledcze? (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi): 6.1) demaskowanie; 6.2) weryfikacja plotek i donosów; 6.3) opis afery; 6.4) narzędzie kontroli; 6.5) odkrywanie tajemnic; 6.6) żmudne poznawanie ukrytych informacji; 6.7) inne, jakie? ………………………………………….

113 Pytania z ukrytą przesłanką Np. Czy wciąż czytasz Nie? Pytania sugerujące Np. Czy podobnie jak większość Polaków codziennie oglądasz Wiadomości? Pytania z nierozłączną kafeterią Np. Jak długo korzystasz z Internetu? 1-5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15 i więcej

114 Błąd multiplikacji – w jednym pytaniu pytamy o dwie lub więcej kwestii Np. Jaki jest Twój stosunek wobec programów typu reality show oraz wobec prezesa TVP? Bardzo lubię Lubię Brak zdania Nie lubię Bardzo nie lubię Brak pytań filtrujących (przesiewowych)

115 Poniżej znajduje się cytat na temat dziennikarstwa śledczego, zamieszczony na łamach Suddeutche Zeitung : Dziennikarstwo demaskatorskie ma rację bytu dopóty, dopóki posługuje się legalnymi metodami. Jeśli czyni inaczej, samo w sobie staje się skandalem w skandalu. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?: 1) zdecydowanie się zgadzam 2) zgadzam się 3) ani się zgadzam, ani się nie zgadzam 4) nie zgadzam się 5) zdecydowanie się nie zgadzam

116 Kto Twoim zdaniem czyta czasopisma lifestylowe pod względem pozycji majątkowej? 1) ludzie biedni 2) ludzie raczej biedni 3) ludzie o przeciętnym statusie majątkowym 4) ludzie raczej bogaci 5) ludzie bogaci

117 W literaturze można znaleźć stwierdzenia, iż dziennikarstwo śledcze odgrywa ważną rolę w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Co o tym sądzisz: 1) zdecydowanie się z tym zgadzam 2) zgadzam się z tym 3) trudno powiedzieć 4) nie zgadzam się z tym 5) zdecydowanie się z tym nie zgadzam


Pobierz ppt "Mgr Olga Kurek konsultacje: AFD + wtorek12:00-14:00, p. 302."

Podobne prezentacje


Reklamy Google