Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax

2

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DOBRĄ INWESTYCJĄ W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ NASZA SZKOŁA

4 Kształcenie obywa się w następujących typach szkół: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

5 Nauka w Technikum umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu: TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

6 TECHNIKUM Czas trwania nauki: 4 lata Umożliwia uzyskania świadectwa dojrzałości oraz tytułu technika po zdaniu egzaminów potwierdzając ych kwalifikacje zawodowe. Praktyki zawodowe w zakładach, instytucjach, hotelach w kraju i za granicą (Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania, Litwa, Bułgaria, Włochy, Cypr). Po ukończeniu szkoły możliwość kontynuowania nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni lub szkole policealnej.

7 Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni Odbywa się w hotelach na terenie Morąga, Ostródy, Olsztyna, a także za granicą, m.in. w Grecji, krajach UE w ramach projektu Leonardo da Vinci TECHNIK HOTELARSTWA Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa realizują kształcenie: ogólne - obejmujące przedmioty ogólnokształcące, w tym geografię i j. obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe - obejmujące teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika: Planowanie i realizacja usług w recepcji, Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

8 Miejsca pracy w zawodzie technik hotelarstwa: Hotele i inne rodzaje zakładów hotelarskich Biura turystyczne Urzędy samorządowe na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki Własna firma Kształcenie umożliwia absolwentom: kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach, sprawne komunikowanie się w języku obcym zawodowym, organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych W związku z elektronicznym naborem proszę uwzględnić oznaczenie oddziałów poszczególnych typów szkół: kl. I TH – technik hotelarstwa

9 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Uczniowie realizują kształcenie: ogólne - obejmujące przedmioty ogólnokształcące, w tym biologię i j. obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe - obejmujące teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika: Sporządzanie potraw i napojów, Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Praktyka zawodowa trwa 4 tyg. Kształcenie umożliwi: kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach, realizację pracy w każdej placówce gastronomicznej, organizowanie gastronomii hotelowej, organizowanie przyjęć okolicznościowych.

10 TECHNIK EKONOMISTA Uczniowie realizują kształcenie przedmioty ogólnokształcące, w tym : ogólne – obejmując przedmioty matematyka i j. obcy w zakresie rozszerzonym, zawodowe - obejmujące teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Kształcenie zawodowe umożliwia uzyskanie 2 kwalifikacji składających się na tytuł technika: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Prowadzenie rachunkowości. Praktyka zawodowa trwa 4 tyg.

11 Uczniowie technikum, kształcący się w zawodzie technik ekonomista realizują kształcenie: ogólne - obejmujące przedmioty ogólnokształcące, w tym matematykę w zakresie rozszerzonym, zawodowe - obejmujące teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. TECHNIK EKONOMISTA Praktyka zawodowa kl. III – 4 tyg.

12 Miejsca pracy w zawodzie technik ekonomista: Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe lub usługowe Biura rachunkowe Banki Kasy pożyczkowe Firmy doradztwa finansowego Urzędy administracji państwowej i samorządowej Własna firma TECHNIK EKONOMISTA

13 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski). Kształcenie w zakresie rozszerzonym z języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie Nauka trwa 3 lata. Głównym celem edukacji w liceum ogólnokształcącym jest wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do egzaminu maturalnego oraz do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie umożliwia absolwentom, kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych.

14 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształci w zawodach fryzjer murarz-tynkarz ślusarz elektryk elektromechanik cukiernik piekarz stolarz mechanik pojazdów samochodowych kucharz wędliniarz sprzedawca operator urządzeń przemysłu chemicznego monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie inne Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisanie umowy z pracodawcą

15 Pracownicy młodociani w zawodzie sprzedawca, przedmioty teoretyczne zawodowe realizują w szkole, zaś zajęcia praktyczne odbywają u pracodawcy. Pracownicy młodociani kształcący się w pozostałych zawodach, teoretyczne przedmioty zawodowe realizują podczas kursów dokształcających, natomiast zajęcia praktyczne odbywają u pracodawcy. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Po ukończeniu ZSZ absolwent może kontynuować naukę w liceum dla dorosłych w systemie zaocznym Po zdaniu egzaminu, absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

16 Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych, w której zajęcia odbywają się w formie zaocznej. Nauka trwa trzy lata. Głównym celem edukacji jest wszechstronny rozwój słuchacza, przygotowanie go do egzaminu maturalnego oraz do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Absolwenci mogą kontynuować dalej naukę w szkole policealnej lub uzyskując świadectwo dojrzałości, na wyższych uczelniach. Słuczacze realizują kształcenie ogólne obejmujące przedmioty ogólnokształcące, w tym w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, biologia. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej)

17 Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y Targi podsumowujące realizację projektu Kapitał ludzki

18 WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ DO GRECJI Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y

19 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W KLASACH PIERWSZYCH Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y

20 UDZIAŁ W KONKURSIE SMAKI MORĄGA Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y

21 STUDNIÓWKA

22 Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

23 Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

24

25 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będzie drogą elektroniczną. https://nabor.progman.pl./ostroda.html Nie wiesz jak to zrobić? Nie masz dostępu do Internetu? Zapraszamy! Pomożemy Ci sprawnie się zarejestrować!

26 ` ZASADY REKRUTACJI W bieżącym roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostródzkim odbywa się drogą elektroniczną. Kandydaci powinni: Założyć swoje konto na stronie internetowej (Czynność ta będzie możliwa od 02 kwietnia do 21 czerwca 2013r.). Należy zapamiętać (zapisać) swój login i hasło!!! Prosimy o wypełnienie danych adresowych, nawet jeżeli nie są one zaznaczone przez program jako obowiązkowe. Po zapoznaniu się z ofertą szkół, wybrać oddziały (klasy), do których chcą być przyjęci. UWAGA: Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej liczbie oddziałów, w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Wybieramy kilka oddziałów z preferowanej szkoły. Wydrukować podanie, dać je do podpisu rodzicom i zanieść do szkoły wybranej jako pierwszy wybór. Prosimy o jak najszybsze wykonanie tych czynności. Do podania należy załączyć: dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, nr gimnazjum). Uczeń jest na oficjalnej liście kandydatów dopiero po zatwierdzeniu jego podania przez szkołę ponadgimnazjalną. UWAGA! Zmiana wyboru szkoły lub klasy będzie możliwa do czasu złożenia podania w szkole pierwszego wyboru. Później należy wycofać podanie, dokonać zmiany w logowaniu i złożyć dokumenty do innej szkoły.

27 Po otrzymaniu świadectwa gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu, kandydat powinien: Zalogować się na swoje konto i wprowadzić swoje oceny i wyniki egzaminu oraz informacje o innych osiągnięciach do 01 lipca 2013r. do godz Zanieść potwierdzoną przez gimnazjum kopię świadectwa i zaświadczenia do szkoły pierwszego wyboru. Termin złożenia do 03 lipca 2013 r. do godz Należy też dołączyć dokumentację : kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia, kartę zdrowia, kartę badań i rozwoju ucznia, kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do ZSZ i Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego, Technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych) Uczniowie ZSZ- pracownicy młodociani obowiązkowo dołączają umowę o pracę. UWAGA Oceny i wyniki egzaminu będą uwzględnione przez system naboru dopiero po zatwierdzeniu ich przez szkołę do której zostały złożone dokumenty. Kandydat sprawdza do jakiej szkoły i klasy został przyjęty i zanosi do tej szkoły oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia będą dostępne 05 lipca, od godz Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie oryginałów dokumentacji, co jest równoznaczne z potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole. Termin złożenia oryginałów dokumentów do 10 lipca 2013r. do godz Ostateczna lista uczniów przyjętych do szkoły będzie dostępna 11 lipca 2013r. do godz Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół, składają oryginały dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami, nie później niż do 12 lipca 2013r. do godz Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół prowadzących dodatkową rekrutację nastąpi 16 lipca 2013r. do godz Termin składania podań do szkoły dla dorosłych od14 czerwca do 20 sierpnia 2013r. do godz Ogłoszenie wyników rekrutacji 26 sierpnia 2013r do godz

28 Zasady przyznawania punktów Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ( język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka, język obcy nowożytny) wyrażone w skali procentowej dla zadań z 5 zakresów. Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 1% w każdym zakresie odpowiada wartości 0,2 punktu. Punktację za oceny przelicza się w skali liczbowej ( od 2 – 6 ), pomnożoną przez liczbę 3. ocena dopuszczająca- 6 pkt. ocena dostateczna - 9 pkt. ocena dobra - 12 pkt. ocena bardzo dobra- 15pkt. ocena celująca - 18 pkt. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 8 pkt. Uzyskanie tytułu finalisty/finalistów wojewódzkiego konkursu przedmiotoweg o organizowanego przez kuratora oświaty – 12 punktów. Osiągnięcia, które są szczególnymi osiągnięciami i zostały wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym wolontariat – maksymalnie 8 punktów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 pkt. Egzamin gimnazjalny 100 pkt.

29 Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty podczas rekrutacji do poszczególnych typów szkół: Liceum Ogólnokształcące: geografia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, Technikum: geografia, biologia, matematyka, Zasadnicza Szkoła Zawodowa: język obcy, wiedza o społeczeństwie, (w zawodzie sprzedawca - matematyka, język obcy)

30 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Uczniowie realizują kształcenie: ogólne - obejmujące przedmioty ogólnokształcące, w tym biologię w zakresie rozszerzonym, zawodowe - obejmujące teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawcy. Praktyka zawodowa kl. III 4 tygodnie. Zajęcia praktyczne kl. II 2 dni/tyg. kl. III 1 dzień/tyg. Kształcenie umożliwi: kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach, realizację pracy w każdej placówce gastronomicznej, organizowanie gastronomii hotelowej, organizowanie przyjęć okolicznościowych, prowadzenie własnej działalności

31 Możliwości zatrudnienia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Restauracje Kafeterie Snack-bary Kawiarnie Bary Restauracje biurowe Firmy cateringowe Fachowa obsługa klienta w każdej placówce gastronomicznej, gastronomii hotelowej Samodzielne prowadzenie firmy.

32 ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google