Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja 2010 Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na zlecenie Biura ds. Rekrutacji Załącznik nr 2 do protokołu nr 22 posiedzenia Senatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja 2010 Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na zlecenie Biura ds. Rekrutacji Załącznik nr 2 do protokołu nr 22 posiedzenia Senatu."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja 2010 Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na zlecenie Biura ds. Rekrutacji Załącznik nr 2 do protokołu nr 22 posiedzenia Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

2 BdsR UW Opracowanie dotyczy osób, które wzięły udział w otwartej rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite magisterskie. Z systemu IRK pochodzą dane na temat kandydatów, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną chociaż na jeden kierunek studiów: -Zmienne demograficzne - Wyniki egzaminów - Przebieg rekrutacji Z systemu USOS pochodzą dane: -na jaki kierunek studiów kandydaci zostali przyjęci -dotyczące dyplomów licencjackich i magisterskich obronionych w 2010 r.

3 Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

4 BdsR UW Liczba rejestracji na studia I stopnia i jednolite mgr w kolejnych latach Studia I stopniaStudia jednolite magisterskie

5 Kandydaci

6 BdsR UW Rok zdania matury

7 BdsR UW Kandydaci wg województwa Kandydaci z województwa mazowieckiego stanowią 58% ogółu kandydatów na studia stacjonarne, 77% kandydatów na studia niestacjonarne zaoczne i 76% kandydatów na studia niestacjonarne wieczorowe.

8 BdsR UW Liczba rejestracji Na największą liczbę kierunków kandydowały osoby, które zdawały maturę w roku 2010. Kandydaci pochodzący z województwa mazowieckiego kandydowali przeciętnie na większą liczbę kierunków niż kandydaci z innych województw. Liczba rejestracji powiązana jest z trybem studiów. Kandydaci na studia stacjonarne rejestrują się na więcej kierunków niż kandydaci na studia niestacjonarne.

9 BdsR UW Wybór trybu studiów Studia niestacjonarne wieczorowe stanowią dla większości decydujących się na nie kandydatów zabezpieczenie na wypadek niepowodzenia w rekrutacji na studia stacjonarne. Osoby kandydujące na studia niestacjonarne zaoczne stanowią odrębną grupę, która jest w niewielkim stopniu zainteresowana podjęciem studiów w innym trybie.

10 BdsR UW Wybór trybu studiów w zależności od roku zdania matury Wybór trybu studiów zależny jest od roku zdania matury. Widoczna jest także zależność wyboru trybu studiów od wyników maturalnych – osoby o niższych wynikach są bardziej skłonne do kandydowania na studia niestacjonarne.

11 Zakwalifikowani

12 BdsR UW Liczba kierunków, na które kandydat się zakwalifikował Większość kandydatów została zakwalifikowana przynajmniej na jeden kierunek studiów. Jedynie 46% kandydatów na studia stacjonarne zostało zakwalifikowanych przynajmniej na jeden kierunek studiów. Na studia niestacjonarne wieczorowe i zaoczne zakwalifikowanych zostało ponad 97% ubiegających się o to kandydatów.

13 Przyjęci

14 BdsR UW Odsetek przyjętych wśród zakwalifikowanych na studia w poszczególnych trybach Około jedna trzecia zakwalifikowanych kandydatów nie podjęła studiów na UW. Stosunkowo najmniej osób zrezygnowało ze studiów stacjonarnych

15 BdsR UW Liczba przyjętych na studia I stopnia i jednolite mgr w kolejnych latach Studia I stopniaStudia jednolite magisterskie

16 Popularność kierunków

17 BdsR UW Mierniki popularności kierunków studiów Stosunek liczby zakwalifikowanych do ogółu kandydatów. Pokazuje jak silna była selekcja na danym kierunku. Zależy od liczby osób, które zrezygnowały z podjęcia studiów – jest wskaźnikiem chęci podjęcia studiów przez kandydatów. Nie może być większa niż liczba kandydatów na jedno miejsce. Opisuje popularność kierunku na etapie rejestracji. Liczba kandydatów na jedno miejsce nie jest wskaźnikiem chęci podjęcia studiów - nie uwzględnia informacji na temat zachowań kandydatów następujących po etapie rejestracji - liczby zakwalifikowanych Szansa zostania zakwalifikowanym Liczba zakwalifikowanych na jedno miejsce Liczba kandydatów na jedno miejsce

18 BdsR UW Mierniki popularności kierunków studiów - przykład

19 Matury

20 BdsR UW Wyniki matur Widoczna jest autoselekcja kandydatów: na studia stacjonarne oraz na kierunki bardziej oblegane próbują się dostać osoby o lepszych wynikach maturalnych. Tylko na studiach stacjonarnych dochodzi do selekcji kandydatów. Ze względu na ograniczoną porównywalność wyników matur, analiza obejmuje tylko maturzystów z 2010 roku. Brane są pod uwagę egzaminy zdawane przez najwięcej osób: j. polski, j. angielski i matematyka na poziomie podstawowym. Wnioski Analizowane wyniki

21 BdsR UW Język polski Porównywalność wyników – Skala staninowa Konstrukcja skali wg CKE Średnie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym wśród kandydatów, zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i przyjętych na studia różnych trybów

22 BdsR UW Matematyka Porównywalność wyników – Skala staninowa Konstrukcja skali wg CKE Średnie wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym wśród kandydatów, zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i przyjętych na studia różnych trybów

23 BdsR UW Język angielski Porównywalność wyników – Skala staninowa Konstrukcja skali wg CKE Średnie wyników egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym wśród kandydatów, zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i przyjętych na studia różnych trybów

24 Rekrutacja na studia II stopnia

25 BdsR UW Liczba rejestracji na studia II stopnia w kolejnych latach Studia II stopnia

26 Kandydaci

27 BdsR UW Wiek

28 BdsR UW Absolwenci UW

29 BdsR UW Liczba rejestracji Kandydaci na studia drugiego stopnia dokonują znacznie mniej rejestracji niż kandydaci na studia pierwszego stopnia. Osoby młodsze dokonywały nieco więcej rejestracji niż starsi kandydaci

30 BdsR UW Wybór trybu studiów Kandydaci na studia drugiego stopnia dokonują wyboru trybu studiów w zdecydowanie odmienny sposób niż kandydaci na studia pierwszego stopnia. Można wskazać dwie odrębne grupy: kandydatów na studia stacjonarne i zaoczne.

31 BdsR UW Wybór trybu studiów Absolwenci UW stanowiąc połowę kandydatów na studia drugiego stopnia przeważają wśród kandydatów na studia stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe. Absolwenci innych uczelni stanowią natomiast większość wśród kandydatów na studia niestacjonarne zaoczne

32 BdsR UW Wybór trybu studiów w zależności od wieku

33 Zakwalifikowani

34 BdsR UW Liczba kierunków, na które kandydat się zakwalifikował Selekcja na studiach drugiego stopnia jest znacznie słabsza niż na studiach pierwszego stopnia. W przypadku studiów stacjonarnych nie został zakwalifikowany co piąty kandydat. Na studiach niestacjonarnych wieczorowych nie zakwalifikowano 10% kandydatów, a na studiach niestacjonarnych zaocznych już tylko 5%.

35 Przyjęci

36 BdsR UW Odsetek przyjętych wśród zakwalifikowanych na studia w poszczególnych trybach Kandydaci na studia drugiego stopnia zdecydowanie rzadziej rezygnują z podjęcia studiów, na które zostali zakwalifikowani niż kandydaci na studia pierwszego stopnia. Przyjętych na studia zostało ponad trzy czwarte wszystkich kandydatów

37 BdsR UW Liczba przyjętych na studia II stopnia w kolejnych latach Studia II stopnia

38 BdsR UW Liczba absolwentów UW oraz absolwentów innych uczelni przyjętych na studia II stopnia w 2010 r.

39 Trajektoria studiowania

40 BdsR UW Skreślenia i rezygnacja ze studiów Największy odsetek osób, które uzyskały dyplom licencjata w terminie jest wśród osób, które rozpoczęły w 2007 roku studia stacjonarne. Najniższy odsetek osób, które uzyskały dyplom licencjata w terminie jest wśród osób, które rozpoczęły w 2007 roku studia niestacjonarne zaoczne. Liczba osób, które rozpoczęły studia w 2007 roku; Liczba osób, które rozpoczęły studia w 2007 r. i rozpoczęły III rok studiów w 2010 roku Liczba osób, które rozpoczęły III rok studiów w 2010 roku i uzyskały dyplom licencjata w 2010 roku

41 BdsR UW Porównanie liczby studentów przyjętych na studia I stopnia z liczbą uzyskanych dyplomów licencjackich Typ studiów Rekrutacja 2007/2008 Studenci na III roku studiów licencjackich 2009/2010 Liczba dyplomów uzyskanych przez studentów z kolumny poprzedniej Liczba dyplomów licencjackich uzyskanych przez studentów w 2009/2010 Liczba kandydatów Liczba przyjętych Stacjonarne, I stopnia 371565397448025923849 Niestacjonarne wieczorowe, I stopnia 411617571102439558 Niestacjonarne zaoczne, I stopnia 27601804948340482 Ogółem440328958653033714889 Dane dotyczące liczby studentów i liczby dyplomów pochodzą z systemu USOS, zostały pobrane 14 grudnia 2010r. Dane dotyczące dyplomów uzyskanych przez studentów III roku studiów licencjackich w 2009/2010 roku akademickim obejmują okres od 1.06 do 30. 09.2010r. Dane dotyczące liczby dyplomów uzyskanych w roku 2009/2010 obejmują okres od 1.10.2009r. do 30.09.2010r.

42 BdsR UW Terminy obrony prac licencjackich W roku 2010 dyplom licencjata na UW uzyskało blisko 4700 osób* Spośród absolwentów studiów pierwszego stopnia zdecydowana większość ubiegała się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskich (84%). Rejestracja na studia drugiego stopnia była powiązana z terminem ukończenia studiów pierwszego stopnia Rozkład skumulowany częstości daty uzyskania dyplomu licencjata w 2010 roku. *- dane wyeksportowane z USOS 15.11.2010. Podana wartość obejmuje również osoby, które rozpoczęły studia przed 2007 rokiem.

43 BdsR UW Zmiany trybu studiów Spośród absolwentów studiów zaocznych blisko 30% nie ubiegało się o przyjęcie na żadne studia na UW. Absolwenci studiów stacjonarnych i zaocznych, którzy zdecydowali się kandydować na studia w 2010 roku, przeważnie nie chcieli zmieniać trybu studiów Wśród absolwentów studiów wieczorowych można zaobserwować odwrotną tendencję – większość próbowała zmienić tryb studiów Odsetek kandydatów, którzy dokonali rejestracji na studia II stopnia w poszczególnych trybach, w grupach wyróżnionych ze względu na tryb ukończonych studiów I stopnia

44 BdsR UW Zmiany trybu studiów c.d. Najrzadziej tryb studiów zmieniały osoby, które ukończyły studia stacjonarne I stopnia. Najczęściej zmieniły tryb studiów osoby, które ukończyły studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia. Odsetek osób przyjętych na studia drugiego stopnia w poszczególnych trybach w grupach wyróżnionych ze względu na tryb ukończonych studiów pierwszego stopnia

45 BdsR UW Zmiany kierunku studiów 87% osób z omawianej grupy kandydowało na studia II stopnia na dotychczasowym kierunku, a 77% rozpoczęło na nim naukę. W omawianej grupie kandydatów zdecydowana większość (81%) decydując się na studia drugiego stopnia, kandydowała na studia będące kontynuacją ich dotychczasowych studiów. Większość z tych osób została następnie zakwalifikowana i przyjęta na studia. W efekcie 68% absolwentów, którzy chcieli kontynuować naukę na UW i mogli to uczynić na tym samym kierunku, nie skorzystało z możliwości zmiany kierunku studiów Wyłącznie osoby, które ukończyły kierunki studiów, które można kontynuować w ramach studiów drugiego stopnia. Gdy nie był brany pod uwagę tryb studiów Gdy brany pod uwagę był tryb studiów Analizowana grupa


Pobierz ppt "Rekrutacja 2010 Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na zlecenie Biura ds. Rekrutacji Załącznik nr 2 do protokołu nr 22 posiedzenia Senatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google