Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne płatności jako fundament rozwoju gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne płatności jako fundament rozwoju gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne płatności jako fundament rozwoju gospodarki
Jacek Rapcia Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 14 marca 2012 roku

2 Rozwój gospodarki a obrót bezgotówkowy
Zakres stosowania obrotu bezgotówkowego stanowi jeden ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego każdego kraju W Polsce, mimo intensywnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu płatniczego, nadal utrzymuje się wysoki poziom płatności dokonywanych w formie gotówkowej – szacuje się, że 9 na 10 płatności dokonywanych jest w formie gotówkowej Poziom ubankowienia społeczeństwa nadal zależy od przełamania szeregu barier o charakterze społecznym, w tym przede wszystkim: barier psychologicznych (wieloletnie przyzwyczajenia, strach przed potencjalnymi problemami z kontrolą wydatków) czy braku wiedzy na temat funkcjonowania instrumentów płatniczych

3 Polski system płatniczy na tle UE i Strefy Euro*
Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca 0,99 1,19 Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca 22,11 62,50 *dane wg raportu NBP „Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 rok”

4 Polski system płatniczy na tle UE i Strefy Euro* (2)
Liczba terminali POS i imprinterów na milion mieszkańców 6 595 19 874 Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca 38,46 49,05 *dane wg raportu NBP „Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 rok”

5 Polski system płatniczy na tle UE i Strefy Euro* (3)
Liczba transakcji instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca 61,20 181,42 Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca 0,59 54,70 *dane wg raportu NBP „Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 rok”

6 Polski system płatniczy na tle UE i Strefy Euro* (4)
W Polsce, wśród transakcji bezgotówkowych, dominują polecenia przelewu – 62,9% udział w liczbie dokonanych transakcji – przy czym na przestrzeni ostatnich 10 lat udział ten zmniejszył się o 21,4 p.p. na rzecz wzrostu płatności kartami Udział kart płatniczych w liczbie dokonanych transakcji wyniósł 36,1% Udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji dokonanych kartami płatniczymi kształtuje się na poziomie 54,4% - karty nadal chętnie wykorzystywane są do podejmowania gotówki *dane wg raportu NBP „Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 rok”

7 Polski system płatniczy na tle UE i Strefy Euro* (5)
Analizując wskaźniki, dotyczące głównie obrotu bezgotówkowego, porównanie Polski z krajami Unii Europejskiej nie wypada korzystnie - w zakresie infrastruktury płatniczej Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów UE. Nieco korzystniej wypada porównanie w obszarze wykorzystania infrastruktury płatniczej oraz bezgotówkowych instrumentów płatniczych w liczbie transakcji dokonanych w pojedynczym terminalu POS Polska zbliża się do średniej w UE, w liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych pojedynczą kartą Polska wyprzedza 11 krajów członkowskich, a w liczbie poleceń przelewu na 1 mieszkańca wyprzedza 10 krajów. *dane wg raportu NBP „Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2010 rok”

8 Wpływ regulacji UE na sektor bankowy w Polsce
Nowe ostrożnościowe regulacje europejskie Regulacje dotyczące wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem BAZYLEA III Konsekwencje wprowadzenia regulacji pociągną za sobą wzrost kosztów finansowania, a także ograniczą akcję kredytową dla klientów Regulacje w zakresie obszaru płatności Dyrektywa PSD regulująca utworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro „SEPA” Konsekwencją będzie wzrost konkurencji sektora poprzez otwarcie rynku niebankowym dostawcom usług płatniczych

9 Konsekwencje regulacji UE, wyzwania dla banków
Nowe podmioty na rynku usług płatniczych Nowe instrumenty płatnicze online Wzrost konkurencji w sektorze Koszty związane z implementacją Niższe przychody z usług płatniczych Wzrost kosztów świadczenia usług płatniczych Zwiększenie konkurencyjności sektora Poszerzenie oferty produktowej dla klientów Wdrożenie nowych, szybkich i bezpiecznych płatności jako alternatywy dla substytutów oferowanych przez podmioty niebankowe Konsekwencje:

10 KIR S.A. w odpowiedzi na potrzeby sektora
Od 20 lat KIR S.A. wspiera kreowanie nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki realizując bezpieczną i niezawodną elektroniczną wymianę informacji, szczególnie w zakresie rozliczeń międzybankowych. Do stabilnego rozwoju sektora nie wystarczy samo funkcjonowanie w warunkach silnej konkurencji. Potrzebne są także inicjatywy wspólne, zarówno w warstwie technicznej, jak i produktowej (standardy) czy legislacyjnej. Konsekwencje:

11 Systemy płatności prowadzone przez KIR S.A.
System ELIXIR® umożliwia wymianę komunikatów rozliczeniowych przeznaczonych do obsługi uznaniowych i obciążeniowych instrumentów płatniczych oraz komunikatów nie podlegających rozliczeniu, przeznaczonych do przekazywania informacji oraz realizacji reklamacji i kontroli. System ELIXIR® to obecnie 50 uczestników bezpośrednich – pełne pokrycie sektora bankowego* 35-krotny wzrost liczby transakcji Liczba transakcji W 2011 roku Izba przetworzyła ponad 1,4 mld transakcji o wartości ,6 bln złotych *liczone wg. rankingu „50 największych banków w Polsce” 2011 prezentowanego przez miesięcznik Bank

12 Systemy płatności prowadzone przez KIR S.A.
EuroELIXIR to międzybankowy system rozliczeń płatności w walucie euro. Umożliwia on bankom rozliczanie płatności w euro zarówno w kraju, jak i w relacjach transgranicznych. System został dostosowany do standardów SEPA. System EuroELIXIR to obecnie 25 uczestników bezpośrednich – 81,4% pokrycia sektora bankowego* Liczba transakcji 14-krotny wzrost liczby transakcji W 2011 roku Izba przetworzyła blisko 8 mln transakcji o wartości ,8 mld euro *liczone wg. rankingu „50 największych banków w Polsce” 2011 prezentowanego przez miesięcznik Bank

13 Systemy wspierające płatności w KIR S.A.
PayByNet to system gwarantowanych płatności internetowych opracowany specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego, będący obecnie najszybszym potwierdzeniem płatności w Internecie, dzięki któremu zamówienie może zostać zrealizowane od razu po wyrażeniu zgody klienta na przelew. Usługa typu EBPP - Electronic Bill Presentment and Payment (Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków) zorientowana na obsługę prezentacji i płatności rachunków za usługi o cyklicznym charakterze za pośrednictwem bankowości internetowej.

14 System rozliczeń płatności natychmiastowych
Rozwój technologiczny oraz globalizacja obrotu gospodarczego wpływają istotnie na zmiany potrzeb klientów sektora bankowego i instytucji płatniczych – coraz silniej zaznacza się m.in. potrzeba realizowania płatności w czasie rzeczywistym Z przeprowadzonych badań rynku wynika, że ponad połowa (53%) respondentów byłaby skłonna skorzystać z usługi płatności natychmiastowych, przy czym 20% badanych wyraziło zdecydowaną chęć realizowania płatności w czasie rzeczywistym

15 Rozwój systemu Faster Payments - VocaLink
W sektorze bankowym pierwsze rozwiązanie tego typu zaproponowała brytyjska Izba Rozliczeniowa VocaLink, która w 2008 roku uruchomiła w Wielkiej Brytanii system Faster Payments Pierwotnie system Faster Payments gwarantował realizację transakcji w czasie do 4 godzin. Obecnie transakcje realizowane są maksymalnie w ciągu 15 sekund, a system ten obsługuje także płatności mobilne (Immediate Mobile Payments). W ciągu dwóch lat działania tego systemu wolumen transakcji w relacjach międzybankowych, jak i wartość obrotów uległy podwojeniu. Płatności realizowane w czasie rzeczywistym obecnie stają się więc naturalnym kierunkiem rozwoju systemów płatniczych w Europie.

16 System rozliczeń płatności natychmiastowych
Izba realizuje działania w zakresie wdrożenia Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych (SRPN) – banki będą mogły zaoferować klientom możliwość wysyłania i otrzymywania płatności w czasie rzeczywistym System SRPN stanowi infrastrukturę teleinformatyczną, która pozwala w wystandaryzowany sposób wymieniać przelewy pomiędzy Uczestnikami oraz realizuje funkcje związane z rozliczaniem płatności

17 System rozliczeń płatności natychmiastowych (2)
W grudniu 2011 roku Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. uzyskała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie Systemu SRPN, natomiast w styczniu 2012 roku podpisała z NBP umowę o prowadzenie rachunku powierniczego dla potrzeb SRPN w systemie SORBNET Zastosowany mechanizm rozliczania zleceń, działający w oparciu o rachunek powierniczy prowadzony przez NBP w systemie SORBNET, eliminacja ryzyka systemowego i kredytowego dla uczestników Systemu oraz możliwość składania bezpośrednich zleceń w trybie 24/7/365 to podstawowe cechy funkcjonowania Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych, które stanowią o innowacyjności wdrażanego przez KIR S.A. rozwiązania

18 Korzyści i nowe zastosowania Systemu SRPN
Realizacja płatności możliwa w dniu wymagalności bez opóźnień - zminimalizowanie ryzyka naliczania opłat karnych (jednak zależnie od możliwości prawnych i technologicznych strony odbierającej) Realizacja płatności możliwa w dniu wymagalności bez opóźnień  zminimalizowanie ryzyka naliczania opłat karnych (jednak zależnie od możliwości prawnych i technologicznych strony odbierającej) Skrócenie czasu realizacji płatności, dostępność w trybie ciągłym, niezależnie od harmonogramu sesji rozliczeń systemu ELIXIR Natychmiastowy przelew na rachunek sprzedawcy przy zakupach internetowych  szybsza realizacja zamówienia Błyskawiczne zasilenie rachunku wybranej osoby w sytuacji awaryjnej: możliwość podjęcia gotówki przez odbiorcę natychmiast po nadaniu przelewu (np. bankomat) Płynne regulowanie zobowiązań pomiędzy kontrahentami/klientami dla klientów korporacyjnych

19 Oczekiwane efekty wdrożenia Systemu SRPN
Zwiększenie konkurencyjności sektora bankowego Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej kierowanej zarówno do klientów detalicznych, jak i korporacyjnych w zakresie bezpiecznych i innowacyjnych usług transakcyjnych Dalszy rozwój systemu płatniczego Spadek poziomu płatności dokonywanych w formie gotówkowej – przełamanie części barier stanowiących o poziomie ubankowienia społeczeństwa System SYBIR System ELIXIR System SRPN

20 Dziękuję za uwagę Jacek Rapcia Wiceprezes Zarządu


Pobierz ppt "Efektywne płatności jako fundament rozwoju gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google