Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej
Prof. Jan Czochralski – światowej sławy wynalazca i inżynier” ( ) Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej „INFORMACJA KOORDYNATORA OBCHODÓW ROKU PROFESORA JANA CZOCHRALSKIEGO” Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej Krajowy Koordynator Obchodów - prof. Mirosław Nader Politechnika Warszawska, Honorowe Patronaty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk Warszawa 20 marca 2013 r.

2 Główne cele działalności środowisk podczas obchodów.
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Główne cele działalności środowisk podczas obchodów. Informacja o powołaniu Komitetu Sterującego, Komitetu Honorowego i Komitetu Patronackiego. Przedstawienie wstępnego programu i kalendarium obchodów. Sprawy finansowania i organizacyjne. Warszawa 20 marca 2013 r.

3 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
Główne cele działalności środowisk podczas obchodów: Realizacja uchwały Sejmu RP z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Koordynacja i inspirowanie środowisk naukowych do współpracy i wspólnej organizacji obchodów. Upamiętnienie 60-tej rocznicy śmierci profesora Jana Czochralskiego r. i popularyzacja w społeczeństwie osiągnięć naukowych i ich znaczenia dla współczesnego świata. Podjęcie działań przywracających i promujących dobre imię w środowiskach, a w szczególności młodzieży szkół średnich, studentów, pracowników oraz w środowiskach humanistów. Upamiętnienie postaci Profesora poprzez realizacje filmowe, publikacje, wystawy, wykłady i wywiady w mediach promocja i popularyzacja wydawnictw o J. Czochralskim – (P. Tomaszewski - książka „Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”). Warszawa 20 marca 2013 r.

4 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
Uwrażliwienie opinii publicznej na znaczenie wykształcenia technicznego w gospodarce XXI wieku, opierającej się na nowych technologiach, informatyce i cyfryzacji. Podsumowanie dorobku profesora Jana Czochralskiego i jego znaczenia dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Budowanie poczucia dumy w środowisku naukowym i w społeczeństwie w związku z wielkim wkładem polskiego uczonego w rozwój nauki - dotychczas znanego tylko wąskiemu gronu specjalistów. Archiwizacja wydarzeń z obchodów Roku Jana Czochralskiego- utworzenie repozytorium w BG PW - upamiętnienie obchodów w wersji cyfrowej. Warszawa 20 marca 2013 r.

5 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej – podstawy prawne Uchwała Sejmu RP z dnia r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. Uchwała Senatu PW z dnia r. w sprawie ogłoszenia roku rokiem profesora Jana Czochralskiego w Politechnice Warszawskiej. Uchwała Senatu PW z dnia r. w sprawie przywrócenia dobrego imienia profesora Jana Czochralskiego. Uchwała Senatu PW z dnia r. w sprawie próby rehabilitacji profesora Jana Czochralskiego. Senat Politechniki Warszawskiej po zapoznaniu się z materiałami i opinią Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji oraz stanowiskiem Senackiej komisji ds. Etyki zawodowej:- nie widzi potrzeby ani możliwości reasumpcji uchwały Senatu PW z dnia 19 grudnia 1945 r. w sprawie profesora Jana Czochralskiego - uważa, że zarówno dorobek naukowy jak i organizacyjny profesora o doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Jana Czochralskiego oraz Jego nowoczesne widzenie związków nauki i techniki z praktyką gospodarczą, przynoszą zaszczyt naszej Uczelni i stanowią integralna część jej dziedzictwa.   Stanowisko Senatu PW z 19 grudnia 1945 roku - Senat PW uchwala: „dr Jan Czochralski od końca 1939 roku przestał być uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej i uchwala dać odpowiedź, że sprawa podjęcia pracy w Politechnice przez Jana Czochralskiego jest nieaktualna”, mimo umorzenia śledztwa przez Specjalny Sąd Karny PRL w sierpniu 1945 r. Warszawa 20 marca 2013 r.

6 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej – podstawy prawne Niezasłużenie nazwisko wielkiego naukowca pozostawało do dnia 29 czerwca 2011 roku z piętnem kolaboranta, co wcześniej silnie dzieliło środowisko akademickie. Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia roku zamyka prowadzony latami publiczny dyskurs akademicki, bowiem wszystkie posądzenia miały charakter osobistych odczuć i domniemań. PRZEDWOJENNE SPOTKANIA W DOMU PAŃSTWA CZOCHRALSKICH – „CZWARTKI LITERACKIE”, ul. Nabielaka 4 w Warszawie. Stary dom rodzinny Państwa Czochralskich w Kcyni – miejsce urodzenia Jana Przedwojenna willa Margowo – dom rodzinny Państwa Czochralskich w Kcyni – obecnie wł. prywatna. Warszawa 20 marca 2013 r.

7 OKRES WSPÓŁCZESNY Warszawa 20 marca 2013 r.
Odnalezione dokumenty w państwowych instytucjach archiwalnych wskazują i potwierdzają współpracę prof. J. Czochralskiego z Oddziałem II (wywiadem) Komendy Głównej Armii Krajowej. Należy podkreślić, że swoją działalność konspiracyjną prowadził doskonale, nie dając się zdemaskować, co zakończyłoby się śmiercią dla całej rodziny. Ostatecznie przywrócono Profesorowi zasłużony wizerunek światowej sławy naukowca i uznanie dla wysoce patriotycznej postawy tego wielkiego Polaka. Należy się wielkie uznanie wszystkim tym, którzy wcześniej zajęli jednoznaczne stanowisko i razem upowszechniali Jego metodę i prawdziwą postawę Jana Czochralskiego w Polsce i nauce Światowej. Warszawa 20 marca 2013 r.

8 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
1916 rok – nadzwyczajne odkrycie nazwane metodą Czochralskiego. Odkrycie to, polegało na opracowaniu metody pomiaru szybkości krystalizacji, którą nazwano metodą Czochralskiego otrzymywania monokryształów. Późniejsze zastosowanie metody Czochralskiego doprowadziło do światowej rewolucji w elektronice, w dziedzinie technologii wytwarzania półprzewodników. Prof. Jan Czochralski stał się jednym z najczęściej wymienianych polskich uczonych w naukowej literaturze technicznej. Warszawa 20 marca 2013 r.

9 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
Monokryształ krzemu o długości 2 m i masie ~ 300 kg otrzymany metodą Czochralskiego Warszawa 20 marca 2013 r.

10 MARSZAŁEK SEJMU / – / Ewa Kopacz
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego      W sześćdziesiątą rocznicę śmierci Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego. Wkład polskiego uczonego prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz techniki został doceniony przez uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego najważniejszego wynalazku. Wynalazku bez którego trudno byłoby funkcjonować w XXI wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2013 Rokiem Jana Czochralskiego. MARSZAŁEK SEJMU / – / Ewa Kopacz Warszawa 20 marca 2013 r.

11 KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW ROKU JANA CZOCHRALSKIEGO –
Prof. Mirosław Władysław Nader - koordynator obchodów . Mgr Anna Paradowska – Naturska - Dyrektor Gabinetu MNiSW, Prof. dr hab. Marek Chmielewski -wiceprezes PAN, Prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński - były przewodniczący Wydz. IV PAN, Przewodniczący: prof. Janusz Lipkowski, przewodniczący Komitetu Chemii PAN, Prezes TNW, Prof. dr hab. Franciszek Krok -przewodniczący Komitetu Fizyki PAN, Prof. dr hab. Maria Gdaniec   – przewodnicząca Komitetu Krystalografii PAN, Prof. dr hab. inż. Józef Modelski- przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz- przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN,  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner - przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN, Prof. dr hab. inż. Bogusław Major- przewodniczący Komitetu Nauki o Materiałach PAN,   Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz-Prorektor ds. Nauki PW, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński - Prorektor ds. Ogólnych PW, Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju PW, Prof. dr hab. Leszek Zasztowt  - Dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN, Dr inż. Krzysztof Dziedzic - po. Kanclerz PW, Mgr Jadwiga Bajkowska - Kwestor PW, Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - Dziekan Wydziału Chemicznego PW, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz - Dziekan Wydziału Fizyki PW, Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga - Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera - Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, Prof. dr hab. inż.. Henryk Zobel - Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji.

12 ZESPÓŁ ds. ORGANIZACJI OBCHODÓW w KOMITECIE STERUJĄCYM
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Pawlicki – prezes SAiP PW, Dr Paweł E. Tomaszewski- biograf prof. J. Czochralskiego- aktualny redaktor biuletynu obchodów, Prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski -Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych, Prof. Janusz Ryczkowski, Członek Prezydium ZG PTChem, odp. za organizację Roku J.Cz. w PTCh, Mgr Ewelina Szaranik-Tyszczuk – przedstawiciel MNiSW, Mgr Leszek Cieśla – pełnomocnik Dyrektora NCBiR, Doc. dr inż. Słomiński- Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego, Mgr Jolanta Stępień – Dyrektor Biblioteki Głównej PW, Mgr Jarosław Nowak- Dyrektor Oficyny Wydawniczej PW, Mgr Agnieszka Kamińska - Kierownik Biura Rektora, Mgr Urszula Okulska - Deblessem -Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji, Dr inż. Jerzy Baranowski – SAiP PW (Fundacja), Prof. Jacek Przygodzki- PW, Doc dr inż. Witold Mirski-PW, Dr Eugenia Ciborowska – Wojdyga - PW, Dr Katarzyna Racka - Sekretarz PTWK (ITME), Inż. Jerzy Jasiuk - Dyrektor Muzeum Techniki, Dr Andrzej Ulmer – kierownik Muzeum PW, Mgr Ewa Chybińska –rzecznik prasowy PW, Mgr Edward Domański – były Dyrektor BG, Iwona Kolińska – Redaktor Naczelny Miesięcznika PW, Mgr Anna Duda-Nowicka- Urząd Miejski w Kcyni, Przedstawiciele Samorządu Studentów i Doktorantów PW, Delegaci z innych Uczelni (do ustalenia), Delegaci ze Stowarzyszeń (do ustalenia).   Warszawa 20 marca 2013 r.

13 KOMITET HONOROWY OBCHODÓW
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej- Przewodniczący Komitetu. prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Krystyna Szumilas - Minister Edukacji, Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych, (Prof. Janusz Cisek) prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Jan Dworak - Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (do ustalenia), Juliusz Braun - Prezes zarządu Telewizji Polskiej S.A. (do ustalenia), prof. Marek Grad - Dziekan Wydziału III PAN, prof. Marian Kaźmierkowski - Dziekan Wydziału IV PAN, prof. Wiesław Banyś - Przewodniczący KRASP, Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska - Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, poseł Małgorzata Kidawa-Błońska – sprawozdawca, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, prof. Włodzimierz Kurnik - były Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Marcin Pałys -Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

14 CIĄG DALSZY LISTY KOMITETU HONOROWEGO
prof. Tadeusz Słomka - Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Kazimierz Furtak - Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Henryk Krawczyk - Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Andrzej Karbownik - Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski - Dyrektor NCBiR, prof. Ewa Talik - Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, prof. Anna Pajączkowska - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, prof. Wiesław Kamiński - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego, prof. Bogusław Buszewski - Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Andrzej Mycielski - Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych, Wojciech Lubiewa-Wieleżyński - Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, prof. Andrzej Ciszewski - Prezes SIMP, prof. Jacek Kijeński - Prezes ZG SIiTPCH, prof. Regina Jeziórska - Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego, dr Zygmunt Łuczyński - Dyrektor Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, prof. Izabella Grzegory - Dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, Unipress, Robert Firmhofer - Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Przedstawiciele Uniwersytetu Stanforda, Przedstawiciele Silicon Valley, Piotr Hemmerling - Burmistrz Kcyni. Warszawa 20 marca 2013 r.

15 KRAJOWY KOMITET PATRONACKI (ze środowisk biznesowych)
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej KRAJOWY KOMITET PATRONACKI (ze środowisk biznesowych) Przedsiębiorstwa są starannie dobierane (sprawa w toku) - przy współpracy z doc. dr inż. Mirosławem Słomińskim - Pełnomocnikiem Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego. Proszę o zgłaszanie propozycji własnych partnerów gospodarczych oraz korzystających pośrednio z dorobku prof. Jana Czochralskiego. Lista będzie zamknięta w kwietniu 2013 r. Warszawa 20 marca 2013 r.

16 DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUKI
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUKI PAMIĘĆ I HISTORIA Warszawa 20 marca 2013 r.

17 DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI Dokonanie zmian w programach nauczania w celu popularyzacji wiedzy o dokonaniach i życiu Profesora Jana Czochralskiego; Zamieszczenie na stronach internetowych PW, MNiSW, MEN, PAN, uczelni, organizacji naukowych wiedzy o Janie Czochralskim oraz relacji z obchodów; Podjęcie działań lokalnych i globalnych przywracających i promujących Jego dobre imię w środowiskach, a w szczególności wśród młodzieży szkół średnich, studentów oraz pracowników; Ogłoszenie wirtualnego konkursu wiedzy o prof. Janie Czochralskim np. zwycięzca otrzymuje indeks na wybrany wydział zgodnie z regulaminem konkursu; Filmy dokumentalne oraz fabularne na temat życia oraz twórczości naukowej z cyklu „Kalendarium z dziejów Jana Czochralskiego” pokazywanej oraz rozpowszechnianej w telewizji publicznej, radiu i źródłach prasowych; Popularyzacja książki pt. „ Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim”, autorstwa Pawła Tomaszewskiego, zarówno w wydaniu polskich jak i angielskim; Polaryzacja filmów fabularnych takich jak: „Jan Czochralski wielki nieznany”, „Powrót chemika” oraz innych; Przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat wiedzy o Janie Czochralskim zarówno aktualnej jak również po zakończeniu obchodów, jako miary zmian poziomu wiedzy o odkryciu i roli Profesora w nauce światowej. Warszawa 20 marca 2013 r.

18 DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUKI
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej DZIAŁANIA W ZAKRESIE NAUKI Uwrażliwienie opinii publicznej na znaczenie wykształcenia technicznego w gospodarce XXI wieku, opierającej się na nowych technologiach, informatyce i cyfryzacji, Program MNiSW; XXVII Światowy Kongres Wzrostu Kryształów org. przez PTWK sierpnia w Warszawie; XXV Międzynarodowa Szkoła Wzrostu Kryształów–organizacja PTWK, sierpnia w Gdańsku; Ustanowienie „Nagrody im. J. Czochralskiego” – opracowanie regulaminu - MNiSW może przyznać środki na prace organizacyjne i koszty przyznania nagrody, wnioskodawca PW; Ustanowienie Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Liczne działania naukowe podjęte przez uczelnie i organizacje naukowo – techniczne według kalendarium roku 2013, przesłane do koordynatora; Międzynarodowa Sesja naukowa i historyczna w święto PW r. poświęcona Obchodom Roku Jana Czochralskiego- z udziałem noblistów- zakończenie i podsumowanie obchodów krajowych w PW. Referaty zamawiane; Wygłoszenie wykładu podczas 123 Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN – Prof. Krzysztof Kurzydłowski, 23 maja 2013. Warszawa 20 marca 2013 r.

19 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
PAMIĘĆ I HISTORIA Inauguracja obchodów – otwarcie Wystawy na temat prof. Jana Czochralskiego na terenie Sejmu w dniach – zrealizowano; Dni Niemieckie w PW; Organizacja Wystawy na temat prof. Jana Czochralskiego na terenie PW i TU Berlin w kwietniu 2013r. (Rektorzy PW i TU Berlin, PTChem, prof. Wł. Kurnik); Budowa popiersia prof. Jana Czochralskiego wybór i zlecenie pracy do realizacji. (wybór wykonawcy, odsłonięcie 15 listopada 2013 r.) Uchwała Senatu PW ; Kontynuacja działań z 2011/2012 w PW; upamiętnienie tablica na budynku przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie. (Tablica wykonana przez PTCH - formalności administracyjne w Biurze Gospodarki Nieruchomościami SP.); Organizacja Wystawy na temat prof. Jana Czochralskiego na ternie Parlamentu Europejskiego w 2013r. Propozycja Kierującej Biurem Ministra; Koncert w Auli Głównej PW poświęcony pamięci profesora- Wielka Muzyka oraz koncert w Żelazowej Woli poświęcony pamięci, np. 15 listopada 2013; Udział przedstawicieli PW w inicjatywach lokalnych Urzędu Miasta Kcynia; Wystawy lokalne w: PAN, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Gromadzenie archiwum obchodów: Dyrektor Biblioteki Głównej, kierownik Muzeum PW, utworzenie repozytorium w BG PW obchodów.

20 Realizacja uchwały Senatu PW z dnia 29 czerwca 2011 roku.
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Realizacja uchwały Senatu PW z dnia 29 czerwca 2011 roku. Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie realizacji popiersia Prof. Jana Czochralskiego. Seminarium poświęcone życiu i twórczości Prof. Jana Czochralskiego odbyło się 27 kwietnia 2012 r. w Małej Auli PW. Gmach Technologii Chemicznej PW - nadanie imienia prof. Jana Czochralskiego nowemu audytorium w Gmachu Technologii Chemicznej, w skrzydle budynku, w którym pracował prof. Jan Czochralski. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Gmachu Technologii Chemicznej. Uroczyste sesje, seminaria, wystawy w innych ośrodkach akademickich. Wydawnictwa, publikacje, nagrania filmowe itp. w toku realizacji. Powołanie koordynatora obchodów Roku Jana Czochralskiego w PW. Przyjęcie przez PW roli KRAJOWEGO KOORDYNATORA OBCHODÓW Roku JANA CZOCHRALSKIEGO. Warszawa 20 marca 2013 r.

21 FINANSOWANIE OBCHODÓW
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej FINANSOWANIE OBCHODÓW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Dział Upowszechniania Nauki oraz sponsorzy Opracowanie i złożenie wniosków o finansowanie – do 30 marca 2013: Budowy popiersia Jana Czochralskiego; Opracowania repozytorium w Bibliotece Głównej; Przygotowanie materiałów do umieszczenia na stronach internetowych; Ustanowienie „Nagrody im. J. Czochralskiego” – opracowanie regulaminu - MNiSW może przyznać środki na prace organizacyjne i koszty przyznania nagrody, wnioskodawca PW; Ustanowienie Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Przygotowanie wystaw tematycznych i materiałów na potrzeby Muzeum Politechniki Warszawskiej; Jan Czochralski udział w Festiwalu Nauki – Wydział Fizyki PW; Oficyna Wydawnicza PW – przygotowanie wydawnictw z obchodów Roku Jana Czochralskiego i inne; Inicjatywy własne Wydziałów oraz inne. Warszawa 20 marca 2013 r.

22 2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej
Inicjatywy Gminy Kcynia w związku z Rokiem Jana Czochralskiego: Opracowanie wystawy dot. prof. Jana Czochralskiego (już nastąpiło, wystawa jest wypożyczana różnym podmiotom zainteresowanym m.in. Warszawa, Poznań, Toruń, Gliwice). Ogłoszony konkurs na logo Roku Jana Czochralskiego (nagroda w wysokości zł finansowana przez Gminę Kcynia, zakończenie nadsyłania prac 28 lutego, planowane rozstrzygnięcia - na początku marca) zrealizowano. Koncert muzyki elektronicznej "Robert Kanaan Live" połączony z prezentacją multimedialną dotycząca prof. Jana Czochralskiego, pokazami laserowymi oraz występem kabaretu DNO w 97. rocznicę odkrycia metody Czochralskiego - 17 sierpień 2013, Kcynia, koszt. ok zł Budowa 3 witaczy dla miasta Kcyni związanych z prof. Janem Czochralskim (projekt witacza wyłoniony droga konkursu ogłoszonego w listopadzie 2012 r.) - ok zł Konkurs wiedzy "Życie i dzieło Jana Czochralskiego - wynalazcy z Kcyni" - konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Czochralskiego w Kcyni i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Urząd Miejski, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (zgłoszenia do 30 maja, I etap - szkolny do 30 września, II etap - wojewódzki finał w Kcyni 25 października - w rocznicę urodzin Profesora z Kcyni). Warszawa 20 marca 2013 r.

23 Inicjatywy Gminy Kcynia w związku z Rokiem Jana Czochralskiego cd.:
2013 ROKIEM OBCHODÓW PROF. JAN CZOCHRALSKIEGO doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Inicjatywy Gminy Kcynia w związku z Rokiem Jana Czochralskiego cd.: "Dzień Patrona " - 22 kwietnia w 60. rocznicę śmierci Profesora - wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej w Kcyni z przedstawicielami sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i Powiatu Nakielskiego oraz przedstawicielami świata nauki. Przedsięwzięcie połączone z m.in. z odsłonięciem tablicy na budynku apteki oraz zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi przez Politechnikę Warszawską. Opracowanie zajęć on-line skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych pt. "Jan Czochralski - wynalazca z Kcyni"  - opracowane przez Szkołę Podstawową we współpracy z Kuratorium Oświaty (inauguracja w marcu) Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarski w Bydgoszczy prowadzone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego na temat prof. Jana Czochralskiego "Śladami Jana Czochralskiego" geocaching - inicjator: Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" we współpracy z Szkołą Podstawową im. Jana Czochralskiego. "Techniczna Majówka w Kcyni" -wydarzenie kulturalne, plenerowe - 2 maja (plany) ok zł Wizyta członków Zjazdu Krystalografów Gdańsk-Warszawa w Kcyni (sierpień 2013). Warszawa 20 marca 2013 r.

24 Odsłonięcie wystawy w Sejmie 6 luty 2013 r.
Otwarcie wystawy Odsłonięcie wystawy w Sejmie 6 luty 2013 r.

25 Wystawa w Sejmie

26 PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej
Zebranie Komitetu Sterującego ( Organizacyjnego) w dniu 15 lutego 2013 r. Politechnika Warszawska

27 Mirosław Nader - Politechnika Warszawska
PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do ujawnienia prawdy o Profesorze Janie Czochralskim Mirosław Nader - Politechnika Warszawska Zebranie Komitetu Sterującego (Organizacyjnego) w dniu 15 lutego 2013 r Politechnika Warszawska

28 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dniu 27 kwietnia 2012 r
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Gmachu Technologii Chemicznej w Politechnice Warszawskiej

29 Audytorium im. Prof. Jana Czochralskiego odsłonięte 27 kwietnia 2012 r
Audytorium im. Prof. Jana Czochralskiego odsłonięte 27 kwietnia r. Politechnika Warszawska

30 Tablica, która została ufundowana przez PTChem, do umieszczenia na ścianie przedwojennego domu Państwa Czochralskich przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie

31 POPIERSIA JANA CZOCHRALSKIEGO OKRES PRZEDWOJENNY
Alfons Karny ( ) – polski rzeźbiarz. Wykonał m.in. rzeźby Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego. Jego granitowe i brązowe rzeźby otrzymały złote medale na wystawach w Paryżu i Brukseli. W latach na zlecenie prof. Jana Czochralskiego wykonał rzeźbę Leopolda Staffa, Juliusza Kaden – Bandrowskiego i naszego bohatera - Jana Czochralskiego. Jedna z kilku wersji popiersia prof. Jana Czochralskiego. Spotkania czwartkowe u Państwa Czochralskich podczas wojny, były także formą dyskretnej pomocy finansowej dla środowiska artystycznego.

32 PROF. JAN CZOCHRALSKI - doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do ujawnienia prawdy o Profesorze Janie Czochralskim Mirosław Nader - Politechnika Warszawska


Pobierz ppt "Posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google