Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW w roku 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW w roku 2009"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW w roku 2009
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW w roku 2009 Warszawa, 5 sierpnia 2009 r.

2 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Podstawowe dokumenty
Lista priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanych do finansowania w roku 2009 (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 129/08 z dnia 23 września 2008 r.) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 161/08 z dnia 20 listopada 2008 r.) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uchwała Rady Nadzorczej NF nr 161/08 z dnia 20 listopada 2008 r.)

3 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Zmiany w 2009 r.
Rok 2009 jest pierwszym rokiem wdrażania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowych dokumentów strategicznych przyjętych 23 września roku przez Radę Nadzorczą Funduszu: Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2009 – 2012, Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata

4 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Zmiany w 2009 r.
Ogólny, ramowy charakter dokumentów: „Kryteria wyboru przedsięwzięć (…)” i „Zasady udzielania dofinansowania (…) Od dnia 1 stycznia 2009 roku są stosowane nowe procedury przyjmowania wniosków, których podstawą jest Program priorytetowy.

5 Udzielanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW Zmiany w 2009 r.
Program Priorytetowy Podstawa przygotowania i oceny wniosków o dofinansowanie, Zindywidualizowane, dostosowane do specyfiki zadań szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i kryteria wyboru przedsięwzięć, Wieloletni (trzyletni) budżet Programu

6 Plan finansowania ze środków NFOŚiGW Przedsięwzięć z obszaru ochrony ziemi

7 Gospodarka odpadami Programy Priorytetowe w 2009 r.
Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa. Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Program dla przedsięwzięć w zakresie wparcia gospodarowania substancjami kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Program dla przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

8 Rodzaje projektów: Beneficjenci: Warunki brzegowe:
Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu 1.1. Redukcja ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnienie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu Rodzaje projektów: Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji: umożliwiających przygotowanie odpadów komunalnych do procesu odzysku, w tym recyklingu, odzysku, w tym recyklingu odpadów komunalnych, termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z odzyskiem energii, unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych. Beneficjenci: Jst, przedsiębiorcy Warunki brzegowe: Ograniczenie ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowisku, w odniesieniu do masy odpadów poddanych procesowi odzysku lub unieszkodliwieniu w procesach innych niż składowanie – docelowo min. 20% Łączna minimalna wydajność instalacji przetwarzania odpadów będących przedmiotem wniosku - min. 20 tys. Mg/rok

9 Rodzaje projektów: Beneficjenci: Warunki brzegowe:
Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu 1.2. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne Rodzaje projektów: Budowa nowych oraz modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne Beneficjenci: Przedsiębiorcy. Warunki brzegowe: Minimalne zmniejszenie strumienia wytwarzanych odpadów – 10% (przy założeniu stałej produkcji)

10 Forma dofinansowania:
Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu Forma dofinansowania: Pożyczka – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (umorzenie do 30% na przedsięwzięcie zgodne celami programów priorytetowych) Nabór ciągły do wyczerpania środków Złożone wnioski: Liczba złożonych wniosków – 5 Wnioskowana kwota pożyczki – 59,7 mln

11 Forma dofinansowania:
Przedsięwzięcia w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętnie nie spełniających wymogów obowiązującego prawa Rodzaje projektów: Projekty dotyczące zamykania rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne obojętne, niespełniających wymogów przepisów prawa lub negatywnie oddziaływujących na środowisko, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r . Beneficjenci: Jst, związki jst Spółki prawa handlowego, gdzie co najmniej 51% udziałów lub akcji należy do jst Warunki brzegowe: Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia do r., Powierzchnia składowiska lub łączna powierzchnia składowisk będących przedmiotem wniosku min. 2 ha. Forma dofinansowania: Pożyczka – do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (umorzenie do 50 % kwoty wypłaconej pożyczki) Tryb naboru wniosków – procedura konkursowa Terminy składania wniosków - do r. - do r.

12 Projekty realizowane w latach 2008 - 2009:
Przedsięwzięcia w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętnie nie spełniających wymogów obowiązującego prawa Projekty realizowane w latach : 2008 r - nabór ciągły LP województwo Ilość złożonych wniosków Powierzchnia rekultywowanego obszaru [ha] 1 łódzkie 2,5 2 opolskie 2,6 3 śląskie 9 4 wielkopolskie 3,6 5 zachodniopomorskie 4,5 suma 22,2

13 Projekty realizowane w latach 2008 - 2009:
Przedsięwzięcia w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętnie nie spełniających wymogów obowiązującego prawa Projekty realizowane w latach : 2009 r – procedura konkursowa LP województwo Ilość złożonych wniosków Powierzchnia rekultywowanego obszaru [ha] 1 dolnośląskie 2 (złożony w 2 edycjach) 2,29 2 lubelskie 5,6 3 mazowieckie 4 podkarpackie 2,43 5 podlaskie 4,01 6 świętokrzyskie 4,48 7 zachodniopomorskie 2,13 suma 23,94

14 Przedsięwzięcia w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin
Rodzaje projektów: unieszkodliwiania odpadów wydobytych z mogilników, unieszkodliwiania gruzu z likwidowanych mogilników, unieszkodliwiania zanieczyszczonego gruntu, rekultywacji powierzchni terenu zdegradowanego w skutek oddziaływania mogilnika lub likwidacji mogilnika. Beneficjenci: Jst, związki jst, jednostki budżetowe, podmioty wykonujące zadania własne jst, podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa . Warunki brzegowe: kompleksowa likwidacja mogilników na terenie województwa, zakończenie realizacji projektu r. Forma dofinansowania: Dotacja – do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Tryb naboru wniosków – procedura konkursowa Terminy składania wniosków - do r. - do r.

15 Projekty realizowane w latach 2008 - 2009:
Przedsięwzięcia w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin Projekty realizowane w latach : Województwo Ilość mogilników ogółem [szt.] Status wniosku w NFOSiGW dolnośląskie 8 Złożono wniosek w kwietniu 2009r kujawsko-pomorskie 16 Zawarto umowę o dofinansowanie łódzkie 17 Zgoda na dofinansowanie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą opolskie 1 Zgoda na dofinansowanie pomorskie 3 wielkopolskie Likwidowane z środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW i PFOŚiGW zachodniopomorskie 20 4 Przed uchwałą Zarządu RAZEM 73

16 Rodzaje projektów: Beneficjenci: Warunki brzegowe:
Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku ich demontażu 5.1. Dofinansowanie zbiórki oraz demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Rodzaje projektów: Zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji Beneficjenci: gminy, które dokonały zbiórki porzuconych pojazdów Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów. Warunki brzegowe: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Forma dofinansowania: dotacja

17 Rodzaje projektów: Beneficjenci: Warunki brzegowe:
Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku ich demontażu 5.2. Dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Rodzaje projektów: modernizacja i rozbudowa stacji demontażu pojazdów oraz punktów zbierania pojazdów, modernizacja i rozbudowa instalacji przetwarzania, odpadów pochodzących z demontażu pojazdów Beneficjenci: przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów, punkty zbierania pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę lub inną instalację odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji Warunki brzegowe: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Forma dofinansowania: pożyczka – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (umorzenie do 30%) nabór ciągły

18 Dopłaty do demontażu za rok w latach 2007 - 2009

19 Dofinansowanie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez gminy
W roku 2009 po terminie wniosek o dofinansowanie złożyło m. st. Warszawa. Wniosek dotyczył 508 szt. zebranych i przekazanych do demontażu pojazdów

20 Przedsięwzięcia związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów
Rodzaje projektów: gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu odpadami, zakup specjalistycznych urządzeń diagnostycznych dla jednostek kontrolnych, wyposażenie jednostek kontrolnych w sprzęt komputerowy, opracowanie i zakup oprogramowania komputerowego służącego kontroli przemieszczania odpadów, organizacja szkoleń z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów. Beneficjenci: GIOŚ, Organy administracji publicznej wykonujące obowiązki RP związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów Warunki brzegowe: pozytywna opinia GIOŚ Forma dofinansowania: dotacja – do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nabór ciągły – do wyczerpania środków

21 Przedsięwzięcia w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, (…)
Rodzaje projektów: Projekty inwestycyjne dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji skażonego gruntu likwidujące zagrożenia dla środowiska o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym. Beneficjenci: jst, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa. Warunki brzegowe: pozytywna opinia GIOŚ Forma dofinansowania: dotacja – do 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nabór ciągły – do wyczerpania środków

22 Pozostałe programy priorytetowe
Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania substancjami kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Beneficjenci:

23 Dziękuję za uwagę Jarosław Roliński


Pobierz ppt "Finansowanie gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW w roku 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google