Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System kwalifikacji zawodowych w oparciu o Prawo Energetyczne – przewidywane zmiany Seminarium z cyklu Nowe prawo energetyczne Wrocław – 15 maja 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System kwalifikacji zawodowych w oparciu o Prawo Energetyczne – przewidywane zmiany Seminarium z cyklu Nowe prawo energetyczne Wrocław – 15 maja 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 System kwalifikacji zawodowych w oparciu o Prawo Energetyczne – przewidywane zmiany Seminarium z cyklu Nowe prawo energetyczne Wrocław – 15 maja 2007 rok mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP

2 System kwalifikacji w okresie od 30.05.1962 r. do 10.04.1997 r. System kwalifikacji w okresie od 30.05.1962 r. do 10.04.1997 r. Obecny system kwalifikacji oparty na Ustawie Prawo energetyczne. Obecny system kwalifikacji oparty na Ustawie Prawo energetyczne. Przewidywane zmiany w systemie. Przewidywane zmiany w systemie. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP W prezentacji...

3 Podstawy prawne systemu kwalifikacji w okresie od 30.05.1962 r. do 10.04.1997 r. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP

4 1.Ustawa z 30 maja 1962 r., uchyliła przepisy ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 r., o planowej gospodarce energetycznej. Ustawa upoważniała Ministra Górnictwa i Energetyki do określenia kwalifikacji oraz trybu i zasad ich stwierdzania, dała podstawę do uporządkowania sprawy wymagań kwalifikacyjnych. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dotyczyły osób zatrudnionych na stanowiskach pracy: kierownictwa, dozoru i eksploatacji. uchyliła przepisy ustawy elektrycznej z 21 marca 1922 r., o planowej gospodarce energetycznej. Ustawa upoważniała Ministra Górnictwa i Energetyki do określenia kwalifikacji oraz trybu i zasad ich stwierdzania, dała podstawę do uporządkowania sprawy wymagań kwalifikacyjnych. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dotyczyły osób zatrudnionych na stanowiskach pracy: kierownictwa, dozoru i eksploatacji. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Ustawa z dnia 30.05.1962 r.

5 1.Kolejnym aktem prawnym, który dotyczył kwalifikacji osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń energetycznych oraz tryb i zasady ich stwierdzania z tego okresu, było Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. Zgodnie z tym aktem osoby wykonujące określone usługi w zakresie konserwacji i napraw powinny były posiadać uprawnienia typu U wydane w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu. 2.Sprawom dotyczącym kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych poświęcone zostało trzecie rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. Od osób sprawujących kierownictwo i dozór nad urządzeniami energetycznymi wymagało się posiadania uprawnień typu D. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Rozporządzenie z dnia 20.08.1965 r.

6 Kolejnym aktem prawnym regulującym sprawy kwalifikacji było rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Rozporządzenie z dnia 04.05.1973 r. Uwaga: Wszystkie podane powyżej rozporządzenia podawały też minimalne wymagania w zakresie stażu pracy i wykształcenia.

7 1.Osoby zajmujące się eksploatacją określonych urządzeń poza wymaganiami wynikającymi z taryfikatorów, powinny spełniać dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej. 2.Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej określa dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, oraz ustala tryb stwierdzania tych kwalifikacji. 3.Przepisu 2 nie stosuje się do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych służących do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz przesyłania paliw gazowych. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dla tych osób określa minister sprawujący nadzór nad wspólną siecią elektroenergetyczną i gazową. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Ustawa z dnia 06.04.1984 r. o gospodarce energetycznej

8 § 2.2 Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach: KIEROWWNICTWA - K DOZORU- D EKSPLOATACJI- E Wykaz stanowisk pracy, o których mowa ustalają kierownicy zakładów pracy mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

9 § 6.1 Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną działającą przy: 1.Właściwym terenowo okręgowym inspektorem gospodarki energetycznej powołanym przez dyrektora inspektoratu dla kwalifikacji K, D i E. 1.Właściwym terenowo okręgowym inspektorem gospodarki energetycznej powołanym przez dyrektora inspektoratu dla kwalifikacji K, D i E. 2.Właściwych stowarzyszeniach naukowo – technicznych powołanych przez właściwy organ stowarzyszenia w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego terenowego okręgowego inspektoratu gospodarki energetycznej dla sprawdzenia dodatkowych kwalifikacji osób eksploatacji E. 2.Właściwych stowarzyszeniach naukowo – technicznych powołanych przez właściwy organ stowarzyszenia w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego terenowego okręgowego inspektoratu gospodarki energetycznej dla sprawdzenia dodatkowych kwalifikacji osób eksploatacji E. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

10 mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Obecnie wg ustawy Prawo Energetyczne art. 54 Komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa URE Kwalifikacje DE Obecnie działa w Polsce 455 Komisji Kwalifikacyjnych (dane z Biuletynu URE za 2006 r.). Przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich na koniec 2006 r. działało 105 Komisji Kwalifikacyjnych co w skali kraju stanowi ponad 23 %.

11 A. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne. Art. 54 1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach obowiązane posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisje kwalifikacyjne. 3. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez: a) Prezesa URE b) Właściwych Ministrów i Szefów Agencji (MON, Policja, PSP, Straż Graniczna, BOR, Ministerstwo Sprawiedliwości) c) Ministra ds. transportu. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Podstawy prawne systemu po 10.04.1997 r.

12 B. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji jednostek organizacyjnych przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji. (nieobowiązujące) mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Podstawy prawne systemu po 10.04.1997 r.

13 C.Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. DOZÓR – D EKSPLOATACJA – E § 8.1. Sprawdzenie posiadania kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna zwana dalej komisją w drodze organizowanego przez nią egzaminu. § 12.1. Komisje kwalifikacyjne są powoływane: 1.U przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace obsługi, konserwacji itp. 2.Przy stowarzyszeniach naukowo – technicznych jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienie określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej. 2.W jednostkach podległych właściwym ministrom lub szefom agencji – na ich wniosek. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Podstawy prawne systemu po 10.04.1997 r.

14 A. Stanowisko Prezesa URE w sprawie zmiany podmiotu zarządzającego i obsługującego system sprawdzania kwalifikacji energetycznych. B.Konieczność zapewnienia spójności z systemami kwalifikacji w krajach UE i z dyrektywą 2005/36/WE mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Przewidywane zmiany w systemie kwalifikacji spowodowane

15 Założenia projektu: -Przekazanie uprawnień powoływania komisji kwalifikacyjnych od Prezesa URE do Zarządu Głównego FSNT NOT, -Utworzenie Biura FSNT NOT ds. Komisji Kwalifikacyjnych rozpatrującego wnioski przedsiębiorstw i stowarzyszeń naukowo- technicznych o powołanie komisji kwalifikacyjnych i przygotowującego akty ich powołania, -Utworzenie Komitetu Programowego z udziałem przedstawicieli MG, URE, UDT, NOT, stowarzyszeń N-T i sektora energetycznego bez bliższego określenia jego zadań, -Utworzenie Polskiego Komitetu N-T Gospodarki Energetycznej udzielającego konsultacji w zakresie powoływania komisji kwalifikacyjnych, -Utworzenie Głównej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników nadzorującej i kontrolującej wydawanie zaświadczeń przez Biuro FSNT NOT bez bliższego określenia jej zadań i uprawnień. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 1 (NOT)

16 Założenia projektu: -Przekazanie uprawnień powoływania komisji kwalifikacyjnych z URE do utworzonego przez stowarzyszenia branżowe i firmy sektora energetycznego Konsorcjum, -Konsorcjum utworzy Specjalne Komisje Kwalifikacyjne rozpatrujące wnioski o powołanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminujące kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnych, oddzielnie dla gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa, -Specjalne Komisje Kwalifikacyjne będą przeprowadzały okresowe (co pięć lat) szkolenia i sprawdziany dla członków komisji kwalifikacyjnych, -Komisje Kwalifikacyjne będą powoływane przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych związanych z działalnością branży, firmach i innych jednostkach zatrudniających co najmniej 200 osób na stanowiskach wymagających potwierdzenia kwalifikacji, -Konsorcjum sprawowałoby nadzór nad powołanymi komisjami kwalifikacyjnymi. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 2 (Energetyka zawodowa)

17 Założenia projektu: -Świadectwa kwalifikacyjne będą wydawane zgodnie z zasadami systemu kwalifikacji, spełniającym wymagania Polskich Norm dotyczących certyfikacji osób, -Przekazanie uprawnień zarządzania systemem kwalifikacji do UDT oraz organów właściwych w sprawach regulacji, o których mowa w art. 21a ustawy - Prawo energetyczne, -Przy jednostkach zarządzających działają rady zarządzające i komitety programowe, właściwe w sprawach rodzaju prac oraz sieci, instalacji i urządzeń energetycznych, mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 3 (UDT)

18 Założenia projektu: -Jednostki zarządzające ustalają jednolite procedury postępowania dotyczące procesu kwalifikacji osób, udzielają autoryzacji, nadzorują oraz upoważniają autoryzowane jednostki kwalifikacyjne w zakresie kwalifikowania, powoływania i odwoływania egzaminatorów, wydawania i nadzorowania zaświadczeń kwalifikacyjnych, nadzorowania egzaminów kwalifikacyjnych, -Autoryzowane jednostki kwalifikacyjne działają pod nadzorem jednostki zarządzającej systemem kwalifikacji, -Autoryzowanymi jednostkami kwalifikującymi mogą być branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne lub stowarzyszenia i izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorstwa energetyczne, które będą ustanawiać ośrodki egzaminacyjne. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 3 (UDT)

19 Zgodnie za Statutem, SEP zrzesza specjalistów branż między innymi: energetyki, elektroenergetyki, ciepłownictwa a więc praktycznie znakomitą większość branż, w których wymagane jest posiadanie potwierdzonych egzaminem kwalifikacji. Potwierdzane egzaminem kwalifikacje mają cechy kwalifikacji czeladniczych czy mistrzowskich, w związku z czym powinny być nadawane przez swego rodzaju CECH, którym dla znakomitej większości branż objętych egzaminami jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W związku z tym wnioskuje się o: mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 4 (SEP) -Przekazanie uprawnień powoływania komisji kwalifikacyjnych z URE do utworzonej przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Agendy zrzeszającej branżowe Sekcje i Komitety SEP oraz firmy sektora energetycznego, -Agenda utworzy Specjalną Komisję Kwalifikacyjną, której celem będzie rozpatrywanie wniosków o powołanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminowanie kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnych, oddzielnie dla gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa,

20 -Agenda będzie przeprowadzała okresowe (co pięć lat) szkolenia i sprawdziany dla członków komisji kwalifikacyjnych, -Komisje Kwalifikacyjne będą powoływane przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych związanych z działalnością branży, firmach i innych jednostkach zatrudniających co najmniej 200 osób na stanowiskach wymagających potwierdzenia kwalifikacji, -Agenda sprawowałoby nadzór nad powołanymi komisjami kwalifikacyjnymi. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 4 (SEP)

21 Inne propozycje: -Utrzymanie dotychczasowych przepisów i organu powołującego Komisje Kwalifikacyjne, jakim jest Prezes URE. mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Propozycja 5

22 mgr inż. Andrzej Boroń – Wiceprezes SEP Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "System kwalifikacji zawodowych w oparciu o Prawo Energetyczne – przewidywane zmiany Seminarium z cyklu Nowe prawo energetyczne Wrocław – 15 maja 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google