Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM W NASZEJ SZKOLE. Kiedy nazywamy danego człowieka osob ą niepełnosprawn ą ? Wówczas gdy stwierdza si ę u danego człowieka obni ż on ą sprawno ść

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM W NASZEJ SZKOLE. Kiedy nazywamy danego człowieka osob ą niepełnosprawn ą ? Wówczas gdy stwierdza si ę u danego człowieka obni ż on ą sprawno ść"— Zapis prezentacji:

1 RAZEM W NASZEJ SZKOLE

2

3 Kiedy nazywamy danego człowieka osob ą niepełnosprawn ą ? Wówczas gdy stwierdza si ę u danego człowieka obni ż on ą sprawno ść funkcjonalna (sensoryczna, fizyczna i/lub psychiczna ), która trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo ż liwia ż ycie codzienne, nauk ę, prac ę oraz pełnienie ról wła ś ciwych dla płci i wieku zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi

4 Biorąc za kryterium podziału rodzaj niesprawności, wyróżniamy: 1.Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną – niewidomi i słabowidzący, głusi i słabosłyszący. 2.Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. 3.Osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

5 Osoby niepełnosprawne fizycznie Dziecięce porażenie mózgowe

6 M ózgowe porażenie dziecięce jest zespołem trwałych, lecz nie niezmiennych, różnorodnych zaburzeń napięcia mięśni, czynności ruchowych i postawy wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w jego rozwoju nabytymi przed urodzeniem, w okresie okołoporodowym lub wkrótce po urodzeniu.

7 OBJAWY WSPÓŁISTNIEJ Ą CE napady padaczkowe zaburzenie słuchowe zaburzenia mowy zaburzenia widzenie upo ś ledzenie umysłowe zaburzenia zachowania na podło ż u uszkodze ń motorycznych i psychicznych

8 Osoby niepełnosprawne intelektualnie

9 Upośledzenie umysłowe to zahamowanie lub upośledzenie rozwoju psychicznego, wrodzone albo bardzo wcześnie nabyte prowadzące często do zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Niepełnosprawność intelektualna to inna nazwa upośledzenia umysłowego. Jest to stan – nie choroba.

10 Wyróżnia się następujące stopnie niepełnosprawności intelektualnej: Lekki, Umiarkowany, Znaczny, Głęboki.

11 Zespó ł Downa

12 Osoba urodzona z zespołem Downa ma nadmierną ilość materiału genetycznego, wyposażona jest w dodatkowy chromosom 21. Wada ta wiąże się z upośledzeniem umysłowym.

13 Z prowadzonych bada ń wynika, ż e na 600 - 700 urodze ń jedno dziecko rodzi si ę zespołem Downa. Tu ż po urodzeniu dziecka, lekarz pediatra szybko rozpoznaje cechy charakteryzuj ą ce t ę wad ę, do których nale żą : - sko ś nie ustawione oczka - krótki grzbiet nosa - małe i nisko poło ż one mał ż owiny uszu - krótkie dłonie i stopy - wiotko ść mi ęś ni całego ciała (m.in. powoduj ą ca specyficzny chód)

14

15 Osoby pełnosprawne funkcjonują głównie na bazie wzroku.Zmysł ten bowiem odgrywa dominującą rolę w życiu człowieka widzącego. Ponad 80% informacji z otoczenia jest odbieranych za pośrednictwem wzroku. Pozostałe zmysły pełnią rolę drugorzędną w życiu człowieka, np. słuch ma tylko 11% swego udziału w zdobywaniu informacji, a inne zmysły w granicach 1% do 3,5%. Główną więc metodą funkcjonowania człowieka w obecnym świecie są sposoby wzrokowe. Jednak możliwe jest również egzystowanie bez zmysłu wzroku. Możliwe jest osiągnięcie tych samych celów, co za pomocą wzroku, poprzez posługiwanie się tzw. technikami alternatywnymi lub bezwzrokowymi. Są to: techniki wzrokowe -słuchowo- dotykowo techniki dotykowo-słuchowo-wzrokowe techniki dotykowo-słuchowe lub techniki bezwzrokowe Czym dla człowieka jest wzrok.....

16 Rodzaje niepe ł nosprawno ś ci wzroku: niewidomi od urodzenia lub przed piątym rokiem życia ociemniali niewidomi i ociemniali z dodatkowymi kalectwami niewidomi i ociemniali z upośledzeniem umysłowym szczątkowo widzący słabo widzący

17 Sposoby komunikowania si ę osób niewidomych i niedowidz ą cych

18 Przyrz ą dy wspomagaj ą ce komunikowanie si ę osób niewidomych ksi ąż ki mówione na kasetach magnetofonowych syntezatory mowy notatniki mówi ą ce monitory brajlowskie drukarki brajlowski mówi ą ce s ł owniki

19 Brajl – dotykowe pismo osób niewidomych Pismo brajla opiera się na umiejętności wykorzystywania dotyku. Dotyk nie uwrażliwia się samoczynnie, ale wymaga ciągłego udoskonalenia poprzez ćwiczenie. Opiera się na zasadzie sześciopunktu. Tworzą go wypukłe punkty o wysokości niewiększej niż 0,5 mm i średnicy ok. 1 mm, ułożone w kształt prostokąta w dwóch pionowych kolumnach, po trzy punkty w każdej. Jest to tzw. punkt podstawowy mieszczący się pod opuszką palca. Punktom zostały przyporządkowane numery: po lewej stronie z góry w dół punkty:1, 2, 3 po prawej stronie z góry w dół: 4, 5, 6. W ramach sześciopunktu można utworzyć 63 kombinacje znaków. Twórca pisma – Ludwik Braille – wykorzystał swój wynalazek do zapisu literowego, algebraicznego, nutowego.

20 Sławni niewidomi Homer Ludwik III z Prowansji, Bolesław III z Czech, Jan Ż i ż ka - wodzowie, przywódcy polityczni) Didemus z Aleksandrii – filozof, teolog Than Husejn – minister w rz ą dzie egipskim Michał Kaziów – pisarz Kakehashi Takeshi – pianista Andrea Bocelli, SteveWonder - piosenkarze

21 Osoby głuche i słabosłyszące

22 Podział zaburzeń słuchu według Międzynarodowego Biura Audiofonologicznego StopieńNorma -20-20 dB Lekki ubytek słuchu20-40 dB Umiarkowany ubytek słuchu 40-70 dB Znaczny ubytek słuchu70-90 dB Głęboki ubytek słuchupowyżej 90 dB

23 Metody porozumiewania się osób z wadą słuchu: metoda ustna, jako metoda matczyno-słowna, polegająca na oddziaływaniu na dziecko wszystkimi kanałami przekazu informacji, metoda audytywno-werbalna z wykorzystaniem przez dziecko resztek słuchu, metoda migowa - pojęcia zostały przetransponowane w znaki migowe,

24 metoda daktylograficzna każdej literze alfabetu odpowiada odpowiedni znak ułożenia ręki, metoda fonogestów jako uzupełnienie mowy oralnej, odczytywanej z ust poprzez wprowadzenie gestów rąk wspomagających przekaz artykulacyjny, metoda kombinowana, wykorzystująca dwa lub więcej środków przekazu (na przykład graficzny, dźwiękowy, mimiczny, palcowy, migowy), metoda totalnej komunikacji, podobna do kombinowanej, jednak wprowadzana jest w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

25 Komunikacja Problemy komunikacyjne osób niesłyszących nie zawsze są bezpośrednio związane z poziomem ubytku słuchu. Problemy komunikacyjne osób niesłyszących nie zawsze są bezpośrednio związane z poziomem ubytku słuchu. Nie wszystkie osoby głuche czy niedosłyszące posługują się językiem migowym. Nie wszystkie osoby głuche czy niedosłyszące posługują się językiem migowym. Wynika to z drogi edukacyjnej, jaką dla każdego z nich wybrali rodzice.

26 Głuchy czy niesłyszący Osoby całkowicie pozbawione słuchu traktują swoją głuchotę jako element identyfikacji kulturowej, a nie jako rodzaj niepełnosprawności. Nie uważają się więc za osoby niepełnosprawne.

27 Autyzm

28 Czym jest autyzm? Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a więc uszkodzeniem różnych struktur mózgu (nie jest chorobą psychiczną!!!), które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu. Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego.

29 Cechy charakteryzujące osoby autystyczne : mowa rozwija się słabo lub wcale, używanie słów bez znaczenia, porozumiewanie się gestami zamiast słów, słaba możliwość skupiania uwagi dziecko woli spędzać czas samo niż z innym, nie interesuje się zawieraniem przyjaźni, słaby kontakt wzrokowy, mało się uśmiecha nadwrażliwość na dotyk lub brak reakcji na ból, wzrok, słuch, dotyk, ból, węch, smak mogą być mniej lub bardziej upośledzone brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponuje czynności, nie wymyśla zabaw nadpobudliwość lub otępienie, częste wybuchy złego humoru bez powodu, uparte przywiązanie do jednego przedmiotu lub osoby, może okazywać agresję lub autoagresję

30 W naszej szkole funkcjonują oddziały integracyjne, w których wraz z dziećmi pełnosprawnymi uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci słabosłyszące, słabowidzące, autystyczne, z Zespołem Dwona czy Zespołem Aspergera oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W każdej klasie integracyjnej pracuje nauczyciel specjalista, posiadający wykształcenie kierunkowe: Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, Surdopedagog.

31 Oligofrenopedagogika – pedagogika osób z niepełnosprawno ś ci ą intelektualna Tyflopedagogika – pedagogika osób niewidomych i słabowidz ą cych Surdopedagogika – pedagogika osób głuchuch i słabosłysz ą cych


Pobierz ppt "RAZEM W NASZEJ SZKOLE. Kiedy nazywamy danego człowieka osob ą niepełnosprawn ą ? Wówczas gdy stwierdza si ę u danego człowieka obni ż on ą sprawno ść"

Podobne prezentacje


Reklamy Google