Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej
Konferencja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Kielce, dn r.

2 Program konferencji

3 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

4 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U z 1997 r. nr 12, poz. 67 ze zm.) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

5 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz.1516). Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

6 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 226, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 1095) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

7 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, ze zm.) Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

8 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2011 r. nr 60, poz.302) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

9 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z r. nr 57, poz. 358) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

10 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz ze zm.) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

11 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. z 2002 r. nr 183, poz.1530) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

12 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

13 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
„Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z czerwca 2010 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.” Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

14 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży opracowany przez MSWiA wspólnie z MENiS, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej Policji i Biura Rzecznika Praw Dziecka, instytucji samorządowych i pozarządowych. Są to procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz przepisy obligujące nauczycieli wychowawców do zgłaszania przypadków popełniania czynów karalnych i przejawów demoralizacji wśród podopiecznych. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

15 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Odpowiedzialność organizatora Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

16 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 1. „Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę wychowawczą.” Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

17 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 6. „1. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku, zawierającego: 1) dane dotyczące organizatora wypoczynku; 2) informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku; 3) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku; 4) informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą; 5) informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku; 6) w przypadku obozów wędrownych – informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.” Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

18 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 8. „1. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.” Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

19 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§12 a „Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku” Okres przechowywania dokumentacji związanej z wypoczynkiem wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt – 5 lat Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

20 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Organizator wypoczynku jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

21 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Najczęstsze błędy przy wypełnianiu formularza: brak informacji o opiece medycznej (część C), brak nr PESEL, KRS, REGONU, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lakoniczne informacje o kadrze pedagogicznej, najczęściej nr zaświadczenia, źle zeskanowane opinie straży pożarnej tylko pierwsze strony (protokół należy zeskanować do jednego pliku w formacie PDF lub JPG max. wielkość 2 MB). Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

22 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
W związku ze zgłoszonymi przez organizatorów uwagami, uruchomiony został nowy sposób wprowadzania danych przez organizatorów wypoczynku, którzy w pierwszej kolejności winni dokonać rejestracji organizatora posługując się wybranym przez siebie adresem , loginem i hasłem. Rejestracja ułatwia zgłaszanie poszczególnych wypoczynków i ich turnusów bez konieczności każdorazowego podawania danych na temat organizatora, które zostaną uzupełnione automatycznie po zalogowaniu. Dzięki wprowadzeniu loginu jest możliwość edycji danych przed elektronicznym wysłaniem formularza, co w praktyce oznacza możliwość zapisania jego części i dokończenia zgłoszenia w innym terminie. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

23 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Przed wypełnieniem formularza należy przygotować wymagane załączniki w wersji elektronicznej tj. w pliku w formacie PDF lub JPG . Zasygnalizowane zmiany w formularzu będą nanoszone na wydruku przez kuratorium oświaty przyjmujące zgłoszenie. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na informacje i porady pojawiające się w sytuacji, gdy wybierzemy pole oznaczone znakiem zapytania. Informacje te mają za zadanie ułatwić poprawne wypełnianie formularza. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

24 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Organizator ma również stały dostęp do zgłoszeń: a) aktualnie przygotowywanych, b) już wysłanych, ale jeszcze niezaakceptowanych przez właściwe kuratorium, c) już zaakceptowanych przez właściwe kuratorium. Ułatwia to organizację pracy organizatora. Organizatorzy wypoczynku zarejestrowani w trakcie sezonu jesień - zima 2010 są nadal aktywni i nie ma potrzeby ich ponownej rejestracji. ORGANIZATORZY winni zwrócić szczególną uwagę na wybranie z listy właściwego powiatu organizatora wypoczynku. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

25 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych, które odbywają się w kraju, trwają powyżej 5 dni lub są organizowane dla więcej niż 25 uczestników. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

26 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Formularz znajdujący się w załączniku nr 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku: czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny), dla wypoczynku odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników). Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

27 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ze względu na potrzebę ujednolicenia zasad zgłaszania półkolonii i innych form wypoczynku w miejscu zamieszkania na poziomie całego kraju, organizatorzy powinni zgłaszać te formy za pośrednictwem uproszczonego formularza nr 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

28 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Wypełniony formularz zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF. Należy go wydrukować, opieczętować i podpisać, dodać załączniki w wersji papierowej i dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

29 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Jakie formy wypoczynku podlegają zgłoszeniu? kolonie, obozy obozy sportowe organizowane przez wszelkie Kluby Sportowe, jak również szkolenia kadry wojewódzkiej z udziałem nieletnich są wypoczynkiem i podlegają zgłoszeniu – zwolnione są wyłącznie wyjazdy wakacyjne będące częścią programu szkoleniowego dla uczniów szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego), każdy wyjazd z uczniami w okresie wakacji lub ferii, nawet jednodniowy, nie ma wycieczek w okresie wakacyjnym wszystkie wyjazdy traktowane są jako wypoczynek, wypoczynek w miejscu zamieszkania (mały formularz), łączenie wypoczynku krajowego z wycieczką za granicę – nie trzeba zgłaszać osobnego wyjazdu – trzeba koniecznie podać informację o pobycie zagranicznym w programie i odpowiednio zaznaczyć Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

30 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

31 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

32 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca r. niezgłoszony wypoczynek jest złamaniem prawa i Kurator Oświaty, właściwy ze względu na miejsce trwającego wypoczynku może interweniować i spowodować jego likwidację. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

33 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Odpowiedzialność kierownika Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

34 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§11 ust. 4 pkt 5: „zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom)” §11 ust. 4 pkt 6: „zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno – sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia” Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

35 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Kto może pełnić funkcję kierownika wypoczynku? Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

36 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 11. Wypoczynkiem kieruje: - nauczyciel, - czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza - lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno- wychowawczej (przez pracę opiekuńczo – wychowawczą lub dydaktyczno – wychowawczą należy rozumieć prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach oświatowo – wychowawczych przez okres trzech lat a nie przez 3 sezony letnie w czasie trwania wypoczynku), Po ukończeniu kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

37 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończonym kursie nie dotyczy osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowo – wychowawczych. Zaświadczenie o ukończeniu kursu kierownika wycieczek szkolnych nie upoważnia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

38 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy wypoczynku jest niemożliwe, ponieważ mają oni różny zakres obowiązków i bez względu na liczebność grupy potrzebny jest kierownik i wychowawca. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

39 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA WYPOCZYNKU Czuwanie nad zdrowiem, ryciem i bezpieczeństwem uczestni­ków kolonii. Zapoznanie wychowawców i innych pracowników placówki z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz oświatowych, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenie - wspólnie z radą pedagogiczną - instrukcji we­wnętrznych, które w warunkach danej placówki są niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny. Kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym biegiem życia na kolonii, a w szczególności: układanie planów zajęć, ustalanie zakresu pracy i obowiąz­ków wychowawców i pozostałego personelu oraz kontrola ich pracy. Ustalanie wytycznych dotyczących imprez okoliczno­ściowych, prac świetlicowych, wycieczek, form nawiązania i utrzymania kontaktu z ludnością, wgląd w kulturę rycia codziennego, wytyczne i kontrola w zakresie stosowania środków wychowawczych. Nadzorowanie działalności personelu placówki w czasie zajęć w zakresie stosowania zasad higieny i bezpieczeń­stwa w placówce. Ustalanie i zatwierdzanie terminarzy i harmonogramów prac, dyżurów, zastępstw, imprez, przewodniczenie na odprawach personelu kolonijnego, współpraca z lekarzem, nadzór i kon­trola pracy w zakresie higieny. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

40 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA WYPOCZYNKU Kontrola stanu obiektu i całego terenu placówki. Wydawanie dyspozycji w sprawach gospodarczych. dyspono­wanie środkami pieniężnymi. określonymi w budżecie. Odpo­wiedzialność za całokształt gospodarki finansowej, inwentarz i wyposażenie. Składanie wszelkich sprawozdań jednostce organizującej kolonię, udzielanie informacji i wyjaśnień organom przepro­wadzającym kontrolę. Podjęcie niezbędnych kroków w razie nieszczęśliwego wypad­ku, a przede wszystkim niezwłoczne zapewnienie poszkodo­wanemu pomocy i opieki, powiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego, organizatora placówki i kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki. Analizowanie (na posiedzeniu rady pedagogicznej placówki i przy współudziale komisji) wypadków uczestników lub pracowni­ków, w celu ustalenia przyczyn i stosowania skutecznych spo­sobów zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości. Należy pamiętać o tym. że na koloniach, obozach obowiązuje zasada jed­noosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podjęte decy­zje. Wskazane jest jednak, aby trudne decyzje wychowawcze omawiane były na forum rady pedagogicznej. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

41 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY Zakres czynności: Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci od momentu przejęcia ich od opiekunów do czasu ponownego przekazania rodzicom oraz odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd, higienę, zdrowie i wychowanie. Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu powierzonych mu dzieci, zastępuje im rodziców. Wychowawca powinien zapoznać się z listą przydzielonych do grupy dzieci przed wyjazdem na placówkę kolonijną. Współpracuje ściśle z lekarzem i higienistką, przeprowadza codzienne obserwacje stanu zdrowia i samopoczucia dzieci. Organizuje i prowadzi zajęcia w swojej grupie. Wychowawca prowadzi dziennik zajęć swojej grupy. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

42 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Odpowiedzialność wychowawcy Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

43 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§12 ust. 4 pkt 5: „sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych” Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

44 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Kto może być wychowawcą? Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

45 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 12. 1. Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: 1) nauczyciele; 2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; 5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; 6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; 7) trenerzy i instruktorzy sportowi. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

46 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 12 2. Osoby wymienione w ust. 1 powinny spełniać następujące warunki: 1) mieć ukończone 18 lat życia; 2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie. „Nauczyciel” pojęcie użyte w § 12 rozporządzenia, należy rozumieć szeroko, tj. jako osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

47 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Kurator oświaty wyznacza wizytatorów, którzy w okresie trwania ferii zimowych i letnich mają prawo do kontroli przestrzegania warunków pobytu i stanu bezpieczeństwa uczestników wszystkich form wypoczynku dzieci i młodzieży. Dokumentami, które uprawniają do podejmowania tych działań są: ważna legitymacja służbowa pracownika kuratorium oświaty albo pisemne upoważnienie wystawione przez kuratora oświaty. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

48 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek należy dokładnie: - sprawdzić, kto jest jego organizatorem (jaka organizacja czy instytucja) i czy posiada zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty, dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (dokładny adres), - poznać czas jego trwania, sprawdzić, termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka. dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną, zapytać, czy opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad dziećmi: - zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu podwójnym, - zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

49 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek opiekunowie/rodzice powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić także uwagę na to, czy: - firma przewozowa: - posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób, - posiada tabor zastępczy na wypadek awarii, - pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne, autobus ma na wyposażeniu 2 gaśnice, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy, przewóz wykonuje własnym taborem czy zatrudnia podwykonawcę, który musi spełniać warunki wymagane od firmy, z którą zawarta jest umowa o przewóz.  Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem powinni zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

50 Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Dziękuję za uwagę Małgorzata Drogosz wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, koordynator wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. świętokrzyskiego tel , Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011


Pobierz ppt "Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google