Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BWM KGPSP1 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BWM KGPSP1 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności."— Zapis prezentacji:

1 BWM KGPSP1 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności

2 BWM KGPSP2 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności ( Community Civil Protection Mechanism) ustanowiony Decyzją Rady UE 2001/792/EC z dnia 23.10.2001 r., zmieniony Decyzją Rady UE 2007/779/EC z dnia 8.11.2007 r.

3 BWM KGPSP3 Cele Mechanizmu Poprawienie poziomu interwencji poprzez: – lepszą koordynacja działań – poprawienie łączności – skuteczny program szkoleń – system wymiany ekspertów wspieranie i uzupełnianie działań krajowych (prewencja i gotowość) stworzenie struktur ułatwiających prowadzenie międzynarodowych operacji ratowniczych zagwarantowanie spójności działań

4 BWM KGPSP4 Państwa uczestniczące w Mechanizmie kraje członkowskie UE - 27 kraje EOG: Islandia, Norwegia, Lichtenstein kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja, Macedonia Polska współpracuje od stycznia 2003 r.

5 BWM KGPSP5 Mechanizm Wspólnotowy Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego państwa w formie: wysłania grup ratowniczych wysłania grup rozpoznawczych i koordynujących innej - jeśli wystąpi o nią poszkodowane państwo

6 BWM KGPSP6 Mechanizm Wspólnotowy Mechanizm jest uruchamiany, jeżeli zagrożenie wystąpi: na terytorium państw członkowskich poza terytorium UE

7 BWM KGPSP7 Wybrane interwencje w ramach Mechanizmu powódź w Czechach– 2002 wypadek PRESTIGE (wybrzeże Hiszpanii)– 2002 kolizja TRICOLOR (wybrzeże Belgii)– 2003 skażenie przez Princess EVA (Morze Irlandzkie)– 2003 trzęsienie ziemi w Turcji i Algierii –2003 pożary lasów we Francji i Portugalii –2003 trzęsienie ziemi w Iranie – 2003 trzęsienie ziemi w Maroku – 2004 tsunami w Azji Płd-Wsch – 2004 huragan Katrina w USA - 2005 trzęsienie ziemi w Indonezji – 2006 powodzie na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji - 2006

8 BWM KGPSP8 Operacje w ramach Mechanizmu w 2007 Bulgaria, forest fires 20/07- 01/08 No assistance Cyprus, forest fires 29/06 - 30/06 3 aircraft (IT) Peru, earthquake 18/08- 24/08 MIC assessment team Tents + blankets (AT) Bolivia, floods 23/02- 16/05 - MIC expert team water analysis - Hygiene, medicine articles (AT) Greece, forest fires 27/06- 02/07 7 Canadair (IT, FR, ES, PT) Albania, forest fires 25/07- 05/08 2 helicopters (DE) 23/08-06/09 1 plane (IT), 1 helicopter (DE) Italy, forest fires 22/07- 27/07 6 Canadair (ES, FR) 23/08-27/08 2 Canadair (FR) FYROM, forest fires 23/07- 07/08 1 helicopter (SI) Equipment (NO, DK, CZ, DE, AT, SE, EE, LV, PL) Greece, forest fires 24/08- 05/09 13 aircraft 22 helicopters Equipment 400 fire-fighters & experts 13 countries Greece, forest fires 18/07- 01/08 2 Canadair (FR) Greece, forest fires 05/07- 07/07 2 Canadair (IT) Cyprus, forest fires 16/07 1 Canadair (GR) Source: MIC Paraguay, wildfires 14/09 - 17/09 1 Canadair offered (IT) Not deployed due to improved situation Europe South Korea, oil spill 07/12 - 22/12 Assessment Team Ukraine, oil spill 16/11 - 24/11 Assessment Team

9 BWM KGPSP9 Elementy Mechanizmu FAZA PRZYGOTOWANIA: Państwa uczestniczące: punkt kontaktowy grupy ratownicze i krajowe zasoby dostępne na potrzeby udzielenia międzynarodowej pomocy ratowniczej eksperci ds. rozpoznania, koordynacji i inni. Komisja Europejska: Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) Wspólny System Komunikacji i Łączności (CECIS) program szkoleniowy i system wymiany ekspertów organizacja spotkań dot. wymiany doświadczeń z interwencji

10 BWM KGPSP10 Elementy Mechanizmu FAZA REAKCJI : Państwa uczestniczące: powiadamianie MIC o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej udzielanie odpowiedzi MIC o możliwości wysłania pomocy wykorzystywanie systemu CECIS współpraca na miejscu zdarzenia z zespołami MIC ds. koordynacji i/lub rozpoznania Komisja Europejska: aktywność Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) wysłanie na miejsce zdarzenia ekspertów ds. rozpoznania i/lub koordynacji ułatwianie transportu pomocy ratowniczej

11 BWM KGPSP11 Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) System Komunikacji i Łączności (CECIS) zapewnia komunikację pomiędzy Komisją a państwami uczestniczącymi stworzone w oparciu o punkty kontaktowe poszczególnych państw połączone z innymi systemami łączności na poziomie UE (służb medycznych i radiologicznych) w MIC - baza danych o zasobach na potrzeby Mechanizmu Wspólnotowego

12 BWM KGPSP12 Grupy ratownicze/ moduły dane o grupach/ modułach przekazują poszczególne państwa wysyłane za zgodą i na koszt zgłaszającego je państwa powinny zostać powołane i wysłane w ciągu 12 godzin od przyjęcia wniosku

13 BWM KGPSP13 Grupy ratownicze i eksperci zgłoszeni przez Polskę grupy do udziału w misjach gaszenia pożarów grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami grupy do działania w razie zagrożeń chemicznych grupy do usuwania skutków powodzi eksperci ds. rozpoznania i koordynacji

14 BWM KGPSP14 Państwa sprawdzają swoje możliwości i odpowiadają MIC Państwo dotknięte wybiera grupy i środki, informuje o tym MIC Państwo dotknięte prosi o pomoc przez MIC MIC zbiera i wysyła zebrane informacje do punktu kontaktowego państwa dotkniętego (kopia do wszystkich punktów kontaktowych) Interwencja w kraju trzecim: koordynacja polityczna i strategiczna - Prezydencja Aktywacja przez państwo uczestniczące lub Prezydencję (w przypadku państwa trzeciego) MIC otrzymuje prośbę i rozsyła do punktów kontaktowych MIC informuje na temat wyboru państwa dotkniętego; państwa udzielające pomocy i państwo dotknięte kontaktują się bezpośrednio

15 BWM KGPSP15 Międzynarodowe ćwiczenia w ramach Mechanizmu rok 2002 – COMMON CAUSE (Dania), EURATOX 2002 (Francja) rok 2003 – FLORIVAL II EU Response 2003 (Belgia) rok 2004 – FOREST FIRE (Francja), EUDREX 2004 (Austria), EU ESCEX 2004 (Finlandia), rok 2005 – EURATECH 2005 (Francja), EUROSOT 2005 (Włochy), EUPOLEX 2005 (Polska); rok 2006 – EU-TACOM-SEE 2006 (Bułgaria); EUDANEX (Dania, Szwecja); VESUVIO MESIMEX (Włochy) rok 2007 – EULUX 2007 (Luksemburg) rok 2008 – HUROMEX (Węgry), Es-2008 ERMES (Włochy), Exercise Torch (UK) rok 2009 – EU HUNEX 2009 (Węgry), EU SweNorEx (Szwecja)

16 BWM KGPSP16 Szkolenia w ramach Mechanizmu Polska bierze udział w szkoleniach od 2004 r. Eksperci z PSP wzięli udział w 76 kursach przeszkolono łącznie w UE ponad 1.300 ekspertów

17 BWM KGPSP17 Program szkoleniowy Grupy docelowe programu: zespoły interwencyjne szefowie zespołów interwencyjnych personel narodowych punktów kontaktowych eksperci państw urzędnicy z DG ENV

18 BWM KGPSP18 Rodzaje kursów: CMI – wprowadzający OPM – zarządzania operacyjnego OPM-R – zarządzania operacyjnego (odświeżający) Nowy! AMC – oceny sytuacji SMC – zarządzania personelem MSC - strategii w zakresie bezpieczeństwa i kontaktów z mediami Nowy! HLC – koordynacyjny wysokiego stopnia HLC-R – koordynacyjny wysokiego stopnia – (odświeżający)

19 BWM KGPSP19 System wymiany ekspertów Cel: promowanie budowy sieci między ekspertami 100 % finansowanie przez UE 2002 - 2006 - Instytut ISPU z Belgii od czerwca 2007 r. – Agencja Służb Ratowniczych (THW) z Niemiec www.exchangeofexperts.eu

20 BWM KGPSP20 Finansowanie Mechanizmu – funkcjonowanie MIC oraz CECIS – program szkoleniowy, system wymiany ekspertów, ćwiczenia – organizacja warsztatów dot. systemów wczesnego ostrzegania, wymiany doświadczeń z interwencji – dofinansowanie projektów państw z zakresu prewencji i przygotowania – wysyłanie ekspertów na miejsce zdarzenia – wynajem transportu lotniczego przez Komisję lub częściowy zwrot kosztów poniesionych przez państwo (do 50%) U życie grup ratowniczych: na koszt państwa wysyłającego ze środków Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności (2007/162/WE)

21 BWM KGPSP21 Instrument Finansowy Ochrony Ludności Civil Protection Financial Instrument (CPFI) Decyzja Rady UE (2007/162/WE) z dnia 5 marca 2007 r. 1999 - 2006 Program Działania w dziedzinie ochrony ludności (1999/847/WE)

22 BWM KGPSP22 Budżet Instrumentu 2007 - 2013 189 800 000 EUR na 2008 r. 24 590 000 EUR (zgodnie z rocznym Programem Działania przyjętym w listopadzie 2007 r.)

23 BWM KGPSP23 Program Działania na rok 2008 prewencja, przygotowanie i reakcja 17 890 000 zarządzanie i administrowanie CPFI 700 000 interwencje UE w państwach trzecich 6 000 000 RAZEM 24 590 000 EUR

24 BWM KGPSP24 Cele Instrumentu Poprawa skuteczności reagowania na sytuacje kryzysowe Usprawnienie środków zapobiegania i gotowości

25 BWM KGPSP25 Finansowane działania 1.Objęte Mechanizmem Wspólnotowym 2.Z zakresu zapobiegania skutkom sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczania tych skutków 3.Mające na celu zwiększenie gotowości UE do reagowania

26 BWM KGPSP26 Rodzaje działań (art. 4) analizy, sondaże, tworzenie scenariuszy szkolenia, ćwiczenia, warsztaty, wymiana ekspertów, tworzenie sieci, transfer technologii informowanie społeczeństwa, podnoszenie świadomości środki promujące widoczność Wspólnoty

27 BWM KGPSP27 Beneficjenci osoby fizyczne publiczne prywatne osoby prawne Wszystkie państwa uczestniczące w Mechanizmie + Chorwacja

28 BWM KGPSP28 Wezwanie do składania ofert (Call for proposals) Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE oraz na stronie DG ENV (marzec – maj)* Czas na złożenie projektu – min. 45 dni Procedura oceny i wyboru projektów – ok. 6 m-cy od ogłoszenia *Razem z ogłoszeniem opublikowany zostanie Podręcznik Procedur (Grant Application Guide) oraz wzory formularzy

29 BWM KGPSP29 Formularze A – administracyjne Informacje o podmiocie i partnerach, kryteria wykluczające, zobowiązania partnerów, inf. o współfinansowaniu …. T- techniczne Cele, działania, oczekiwane rezultaty, planowane dzialania po zakończeniu projektu … F – finansowe Budżet ogólny i szczegółowy, koszty personelu, transportu, zewnętrznych usług … Wszystkie formularze muszą być załączone! Formularze dostępne w j. ang., jednak mogą być wypełnione w innym języku!

30 BWM KGPSP30 Wysokość dofinansowania Ćwiczenia – do 75% (max. 1 mln EUR) Projekty z zakresu prewencji i przygotowania – do 75%

31 BWM KGPSP31 Najważniejsze zasady Ćwiczenia: organizatorzy: min 2 państwa zobowiązanie innych państw do uczestnictwa krajowa władza odpowiedzialna za ochronę ludności musi być zaangażowana w projekt Projekty z zakresu prewencji i przygotowania: organizatorzy: min. 2-3 państwa nie powtarzanie projektów już zrealizowanych przez inne państwa ale odwoływanie się do nich i kontynuowanie europejska wartość dodana

32 BWM KGPSP32 Przykładowe projekty z 2007 r. ProMyLife (Grecja) Przygotowanie wybranej wrażliwej grupy ludzi na 4 rodzaje zagrożeń: pożary lasów, upały, intensywne opady śniegu dofinansowanie z CPFI – ok. 200 tys. EUR (75 %) Municipal Response (Szwecja) - Zbadanie poziomu reakcji na zmiany klimatu na szczeblu lokalnym w S, FI, DE, I, LT, DK w celu określenia wyzwań i najlepszych praktyk - dofinansowanie z CPFI - ok. 330 tys. EUR (74 %) FOSEPOGA (Hiszpania) - Szkolenie strażaków (zawodowych i wolontariuszy) w zakresie technik rozpoznawania zagrożeń i zapewnienia skoordynowanego i skutecznego zarządzania ryzykiem w odniesieniu do katastrof naturalnych w regionie północnej Portugalii i regionu Galicji - Dofinansowanie z CPFI – 94 tys. EUR (75 %)

33 BWM KGPSP33 Dodatkowe informacje http://ec.europa.eu/environment/civil/ http://www.straz.gov.pl (zakładka współpraca międzynarodowa)

34 BWM KGPSP34 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Woszczek, BWM KG PSP awoszczek@kgpsp.gov.pl, tel. 022 523 30 07


Pobierz ppt "BWM KGPSP1 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google