Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności BWM KGPSP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności BWM KGPSP."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności
BWM KGPSP

2 Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności (Community Civil Protection Mechanism)
ustanowiony Decyzją Rady UE 2001/792/EC z dnia r., zmieniony Decyzją Rady UE 2007/779/EC z dnia r. BWM KGPSP

3 Cele Mechanizmu Poprawienie poziomu interwencji poprzez:
lepszą koordynacja działań poprawienie łączności skuteczny program szkoleń system wymiany ekspertów wspieranie i uzupełnianie działań krajowych (prewencja i gotowość) stworzenie struktur ułatwiających prowadzenie międzynarodowych operacji ratowniczych zagwarantowanie spójności działań Głównym celem utworzenia Mechanizmu była potrzeba zacieśnienia współpracy między Wspólnotą a krajami członkowskimi w czasie operacji niesienia pomocy, będącej reakcja na wystąpienie naturalnych, technologicznych, radiologicznych lub ekologicznych katastrof. Mechanizm jest narzędziem służącym podniesieniu bezpieczeństwa ludności, mienia i środowiska naturalnego, a także skutecznym środkiem zapewniającym integrację służb ratowniczych państw europejskich. Mechanizm Wspólnotowy ułatwia mobilizację zespołów interwencyjnych, ekspertów i innych środków oraz ułatwia koordynację interwencji, tym samym zmniejszając liczbę ofiar śmiertelnych, rannych, strat materialnych, ekonomicznych oraz szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, a także dąży w kierunku solidarności i spójności społecznej. Działania skoordynowane, komplementarne i spójne BWM KGPSP

4 Państwa uczestniczące w Mechanizmie
kraje członkowskie UE - 27 kraje EOG: Islandia, Norwegia, Lichtenstein kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja, Macedonia Polska współpracuje od stycznia 2003 r. BWM KGPSP

5 Mechanizm Wspólnotowy
Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego państwa w formie: wysłania grup ratowniczych wysłania grup rozpoznawczych i koordynujących innej - jeśli wystąpi o nią poszkodowane państwo Wniosek państwo może przekazać bezpośrednio do Komisji a ściślej do Centrum Monitoringu i Informacji i/lub do państw od których chciałoby pomoc uzyskać. Możliwość udzielenia pomocy w innych nie wymienionych w decyzji formach zapewnia mechanizmowi odpowiednią elastyczność. BWM KGPSP

6 Mechanizm Wspólnotowy
Mechanizm jest uruchamiany, jeżeli zagrożenie wystąpi: na terytorium państw członkowskich poza terytorium UE Operacje poza terenem UE mogą być przeprowadzane jako indywidualne akcje lub stanowić część większej akcji zorganizowanej przez inną organizację międzynarodową. W przypadku interwencji poza granicami UE operacja musi mieć charakter niewojskowy oraz służyć zażegnaniu sytuacji określonej jako kryzysowa przez Radę. Pomoc również udzielana jest na wniosek państwa poszkodowanego jednak obowiązek koordynacji działań spoczywa nie na Komisji Europejskiej ale na państwie sprawującym prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. BWM KGPSP

7 Wybrane interwencje w ramach Mechanizmu
powódź w Czechach– 2002 wypadek PRESTIGE (wybrzeże Hiszpanii)– 2002 kolizja TRICOLOR (wybrzeże Belgii)– 2003 skażenie przez Princess EVA (Morze Irlandzkie)– 2003 trzęsienie ziemi w Turcji i Algierii –2003 pożary lasów we Francji i Portugalii –2003 trzęsienie ziemi w Iranie – 2003  trzęsienie ziemi w Maroku – 2004 tsunami w Azji Płd-Wsch – 2004 huragan Katrina w USA trzęsienie ziemi w Indonezji – 2006 powodzie na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji BWM KGPSP

8 Operacje w ramach Mechanizmu w 2007
Europe Albania, forest fires 25/07- 05/08 2 helicopters (DE) 23/08-06/09 1 plane (IT), 1 helicopter (DE) FYROM, forest fires 23/07- 07/08 1 helicopter (SI) Equipment (NO, DK, CZ, DE, AT, SE, EE, LV, PL) Italy, forest fires 22/07- 27/07 6 Canadair (ES, FR) 23/08-27/08 2 Canadair (FR) Bulgaria, forest fires 20/07- 01/08 No assistance Peru, earthquake 18/08- 24/08 MIC assessment team Tents + blankets (AT) Paraguay, wildfires 14/ /09 1 Canadair offered (IT) Not deployed due to improved situation Ukraine, oil spill 16/ /11 Assessment Team Greece, forest fires 24/08- 05/09 13 aircraft 22 helicopters Equipment 400 fire-fighters & experts 13 countries Greece, forest fires 27/06- 02/07 7 Canadair (IT, FR, ES, PT) Cyprus, forest fires 29/ /06 3 aircraft (IT) South Korea, oil spill 07/ /12 Assessment Team Greece, forest fires 05/07- 07/07 2 Canadair (IT) Bolivia, floods 23/02- 16/05 - MIC expert team water analysis - Hygiene, medicine articles (AT) Greece, forest fires 18/07- 01/08 2 Canadair (FR) Cyprus, forest fires 16/07 1 Canadair (GR) BWM KGPSP Source: MIC

9 Elementy Mechanizmu FAZA PRZYGOTOWANIA: Państwa uczestniczące:
punkt kontaktowy grupy ratownicze i krajowe zasoby dostępne na potrzeby udzielenia międzynarodowej pomocy ratowniczej eksperci ds. rozpoznania, koordynacji i inni. Komisja Europejska: Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) Wspólny System Komunikacji i Łączności (CECIS) program szkoleniowy i system wymiany ekspertów organizacja spotkań dot. wymiany doświadczeń z interwencji BWM KGPSP

10 Elementy Mechanizmu FAZA REAKCJI : Państwa uczestniczące:
powiadamianie MIC o wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej udzielanie odpowiedzi MIC o możliwości wysłania pomocy wykorzystywanie systemu CECIS współpraca na miejscu zdarzenia z zespołami MIC ds. koordynacji i/lub rozpoznania Komisja Europejska: aktywność Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) wysłanie na miejsce zdarzenia ekspertów ds. rozpoznania i/lub koordynacji ułatwianie transportu pomocy ratowniczej BWM KGPSP

11 Centrum Monitoringu i Informacji (MIC) System Komunikacji i Łączności (CECIS)
zapewnia komunikację pomiędzy Komisją a państwami uczestniczącymi stworzone w oparciu o punkty kontaktowe poszczególnych państw połączone z innymi systemami łączności na poziomie UE (służb medycznych i radiologicznych) w MIC - baza danych o zasobach na potrzeby Mechanizmu Wspólnotowego System wraz z centrum mają zapewnić szybki i niezawodny przepływ informacji również w obrębie samej Komisji - podczas działań ratowniczych z centrum są zintegrowane jednostki organizacyjne Komisji odpowiedzialne za pomoc humanitarną (ECHO) oraz róże EWS Zarówno CECIS jak i MIC organizowane są w taki sposób, aby zapewnić przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przesyłania i przechowywania danych. Funkcjonowanie doskonalone jest podczas ćwiczeń. Wtedy też obsada centrum jest zwiększania przez obserwatorów z państw członkowskich oraz oficerów łącznikowych. MIC funkcjonuje już do dłuższego czasu, CECIS znajduje się w fazie testowania w wybranych państwach. Obecnie prowadzone są szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu z państw członkowskich. BWM KGPSP

12 Grupy ratownicze/ moduły
dane o grupach/ modułach przekazują poszczególne państwa wysyłane za zgodą i na koszt zgłaszającego je państwa powinny zostać powołane i wysłane w ciągu 12 godzin od przyjęcia wniosku Skład w zależności od zagrożenia oraz zgodny z treścią wniosku o pomoc. BWM KGPSP

13 Grupy ratownicze i eksperci zgłoszeni przez Polskę
grupy do udziału w misjach gaszenia pożarów grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami grupy do działania w razie zagrożeń chemicznych grupy do usuwania skutków powodzi eksperci ds. rozpoznania i koordynacji BWM KGPSP

14 Państwo dotknięte prosi o pomoc przez MIC
Aktywacja przez państwo uczestniczące lub Prezydencję (w przypadku państwa trzeciego) MIC otrzymuje prośbę i rozsyła do punktów kontaktowych Interwencja w kraju trzecim: koordynacja polityczna i strategiczna - Prezydencja Państwa sprawdzają swoje możliwości i odpowiadają MIC Koordynacja pomocy MIC zbiera i wysyła zebrane informacje do punktu kontaktowego państwa dotkniętego (kopia do wszystkich punktów kontaktowych) Państwo dotknięte wybiera grupy i środki, informuje o tym MIC MIC informuje na temat wyboru państwa dotkniętego; państwa udzielające pomocy i państwo dotknięte kontaktują się bezpośrednio BWM KGPSP

15 Międzynarodowe ćwiczenia w ramach Mechanizmu
rok 2002 – COMMON CAUSE (Dania), EURATOX 2002 (Francja) rok 2003 – FLORIVAL II EU Response 2003 (Belgia) rok 2004 – FOREST FIRE (Francja), EUDREX 2004 (Austria), EU ESCEX 2004 (Finlandia), rok 2005 – EURATECH 2005 (Francja), EUROSOT 2005 (Włochy), EUPOLEX (Polska); rok 2006 – EU-TACOM-SEE 2006 (Bułgaria); EUDANEX (Dania, Szwecja); VESUVIO MESIMEX (Włochy) rok 2007 – EULUX 2007 (Luksemburg) rok 2008 – HUROMEX (Węgry), Es-2008 ERMES (Włochy), Exercise Torch (UK) rok 2009 – EU HUNEX 2009 (Węgry), EU SweNorEx (Szwecja) BWM KGPSP

16 Szkolenia w ramach Mechanizmu
Polska bierze udział w szkoleniach od 2004 r. Eksperci z PSP wzięli udział w 76 kursach przeszkolono łącznie w UE ponad ekspertów BWM KGPSP

17 Program szkoleniowy Grupy docelowe programu: zespoły interwencyjne
szefowie zespołów interwencyjnych personel narodowych punktów kontaktowych eksperci państw urzędnicy z DG ENV BWM KGPSP

18 Rodzaje kursów: CMI – wprowadzający OPM – zarządzania operacyjnego
OPM-R – zarządzania operacyjnego (odświeżający) Nowy! AMC – oceny sytuacji SMC – zarządzania personelem MSC - strategii w zakresie bezpieczeństwa i kontaktów z mediami Nowy! HLC – koordynacyjny wysokiego stopnia HLC-R – koordynacyjny wysokiego stopnia – (odświeżający) BWM KGPSP

19 System wymiany ekspertów
Cel: promowanie budowy sieci między ekspertami 100 % finansowanie przez UE Instytut ISPU z Belgii od czerwca 2007 r. – Agencja Służb Ratowniczych (THW) z Niemiec i wzmacnianie efektywności ochrony cywilnej w Unii Europejskiej BWM KGPSP

20 Finansowanie Mechanizmu
ze środków Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności (2007/162/WE) funkcjonowanie MIC oraz CECIS program szkoleniowy, system wymiany ekspertów, ćwiczenia organizacja warsztatów dot. systemów wczesnego ostrzegania, wymiany doświadczeń z interwencji dofinansowanie projektów państw z zakresu prewencji i przygotowania wysyłanie ekspertów na miejsce zdarzenia wynajem transportu lotniczego przez Komisję lub częściowy zwrot kosztów poniesionych przez państwo (do 50%) Użycie grup ratowniczych: na koszt państwa wysyłającego Polska ponosi koszty uczestnictwa w mechanizmie w ramach ogólnej składki unijnej płaconej z budżetu centralnego. BWM KGPSP

21 Instrument Finansowy Ochrony Ludności Civil Protection Financial Instrument (CPFI)
Decyzja Rady UE (2007/162/WE) z dnia 5 marca 2007 r. Program Działania w dziedzinie ochrony ludności (1999/847/WE) BWM KGPSP

22 Budżet Instrumentu 2007 - 2013 189 800 000 EUR
na 2008 r EUR (zgodnie z rocznym Programem Działania przyjętym w listopadzie 2007 r.) BWM KGPSP

23 Program Działania na rok 2008
prewencja, przygotowanie i reakcja 17 890 000 zarządzanie i administrowanie CPFI  000 interwencje UE w państwach trzecich 6 000 000 RAZEM EUR BWM KGPSP

24 Cele Instrumentu Poprawa skuteczności reagowania na sytuacje kryzysowe
Usprawnienie środków zapobiegania i gotowości BWM KGPSP

25 Finansowane działania
Objęte Mechanizmem Wspólnotowym Z zakresu zapobiegania skutkom sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczania tych skutków Mające na celu zwiększenie gotowości UE do reagowania BWM KGPSP

26 Rodzaje działań (art. 4) analizy, sondaże, tworzenie scenariuszy
szkolenia, ćwiczenia, warsztaty, wymiana ekspertów, tworzenie sieci, transfer technologii informowanie społeczeństwa, podnoszenie świadomości środki promujące widoczność Wspólnoty W celu wymiany wiedzy, najlepszych praktyk, informacji, podniesienia poziomu zapobiegania, gotowości i skutecznego reagowania BWM KGPSP

27 Beneficjenci osoby fizyczne publiczne prywatne osoby prawne
Wszystkie państwa uczestniczące w Mechanizmie + Chorwacja BWM KGPSP

28 Wezwanie do składania ofert (Call for proposals)
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE oraz na stronie DG ENV (marzec – maj)* Czas na złożenie projektu – min. 45 dni Procedura oceny i wyboru projektów – ok. 6 m-cy od ogłoszenia * Razem z ogłoszeniem opublikowany zostanie Podręcznik Procedur (Grant Application Guide) oraz wzory formularzy Wezwanie dot. ćwiczeń już ogłoszone! – 3 marca 2008 (termin składania – do 15 maja) BWM KGPSP

29 Formularze A – administracyjne T- techniczne F – finansowe
Informacje o podmiocie i partnerach, kryteria wykluczające, zobowiązania partnerów, inf. o współfinansowaniu …. T- techniczne Cele, działania, oczekiwane rezultaty, planowane dzialania po zakończeniu projektu … F – finansowe Budżet ogólny i szczegółowy, koszty personelu, transportu, zewnętrznych usług … Wszystkie formularze muszą być załączone! Formularze dostępne w j. ang., jednak mogą być wypełnione w innym języku! BWM KGPSP

30 Wysokość dofinansowania
Ćwiczenia – do 75% (max. 1 mln EUR) Projekty z zakresu prewencji i przygotowania – do 75% BWM KGPSP

31 Najważniejsze zasady Ćwiczenia: organizatorzy: min 2 państwa
zobowiązanie innych państw do uczestnictwa krajowa władza odpowiedzialna za ochronę ludności musi być zaangażowana w projekt Projekty z zakresu prewencji i przygotowania: organizatorzy: min. 2-3 państwa nie powtarzanie projektów już zrealizowanych przez inne państwa ale odwoływanie się do nich i kontynuowanie europejska wartość dodana BWM KGPSP

32 Przykładowe projekty z 2007 r.
ProMyLife (Grecja) Przygotowanie wybranej wrażliwej grupy ludzi na 4 rodzaje zagrożeń: pożary lasów, upały, intensywne opady śniegu dofinansowanie z CPFI – ok. 200 tys. EUR (75 %) Municipal Response (Szwecja) Zbadanie poziomu reakcji na zmiany klimatu na szczeblu lokalnym w S, FI, DE, I, LT, DK w celu określenia wyzwań i najlepszych praktyk dofinansowanie z CPFI - ok. 330 tys. EUR (74 %) FOSEPOGA (Hiszpania) Szkolenie strażaków (zawodowych i wolontariuszy) w zakresie technik rozpoznawania zagrożeń i zapewnienia skoordynowanego i skutecznego zarządzania ryzykiem w odniesieniu do katastrof naturalnych w regionie północnej Portugalii i regionu Galicji Dofinansowanie z CPFI – 94 tys. EUR (75 %) BWM KGPSP

33 Dodatkowe informacje http://ec.europa.eu/environment/civil/
(zakładka współpraca międzynarodowa) BWM KGPSP

34 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Woszczek, BWM KG PSP
tel BWM KGPSP


Pobierz ppt "Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności & Instrument Finansowy Ochrony Ludności BWM KGPSP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google