Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Realizacja i perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Realizacja i perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Realizacja i perspektywy Solina, 26-27 października 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 1.136.307.823 euro. 2 Układ osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013 (alokacja EFRR w mln euro) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

3 3 Ogłoszone konkursy wniosków W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 24 konkursy wniosków w 6 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono 2 405 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynosz ą cym 3 374,42 mln PLN. Zgodnie z Krajowym Systemem Informatycznym (SIMIK 07-13) ocenę formalną przeszło 1 128 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 2 344,08 mln PLN. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

4 4 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

5 5 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

6 6 Źródło: MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

7 7 Źródło: MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

8 W dniu 20 października 2009 r. na mocy uchwały Nr 228/4344/09 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie 8 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

9 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 362 umowy i wydano 23 decyzje na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 706,36 mln PLN, co stanowi 14,75% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 29 września 2009r., 1 EUR = 4,2135 PLN). Zatwierdzone projekty 9 Do realizacji zatwierdzono 747 wniosków na kwotę dofinansowania 1 536,05 mln PLN (wnioski o dofinansowanie zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – stan na 22 października 2009r.). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

10 10 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

11 11 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

12 12 Źródło: MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

13 13 Źródło: MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

14 14 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

15 15 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

16 16 Źródło: MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

17 17 Źródło: MRR WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

18 18 Płatności i certyfikacja W ramach RPO WP przekazano na rzecz beneficjentów środki w wysokości ponad 86 mln PLN. W ramach RPO WP do dnia 22 października 2009r. zostało przedstawionych do certyfikacji IPOC 73,69 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym 54,30 mln PLN z EFRR. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IC do KE zadeklarowanych zostało 39,81 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 35,46 mln PLN. Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 35,46 mln PLN (8,41 mln euro). WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

19 19 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

20 20 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

21 Planowany postęp finansowy w 2009r. Do końca 2009r. planuje się wykorzystanie wszystkich środków zabezpieczonych na realizację RPO WP w części 34 ustawy budżetowej tj. 203,3 mln PLN. Dodatkowo planowane jest uruchomienie środków z rezerwy budżetowej państwa w kwocie 184,57 mln PLN. W II półroczu 2009r. sukcesywnie zawierane są umowy o dofinansowanie projektów z naborów przeprowadzonych w 2008r. i 2009r. Kontraktacja umożliwi realizację płatności na rzecz beneficjentów. W 2009r. planuje się płatności na rzecz beneficjentów we wszystkich osiach priorytetowych za wyjątkiem osi III i VII w których nabory rozpoczynają się w IV kwartale 2009r. Na realizację projektów RPO WP w 2010r. zostały zaplanowane środki w wysokości ponad 1,5 mld PLN. 21 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

22 Zasada N+3/n+2 22 Wymagany minimalny poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 wynikający z zasady n+3/n+2 w poszczególnych latach - narastająco (EUR)* Zasada n+3 n+3/n+2n+2 Rok automatycznego anulowania zobowiązań przez KE 201020112012201320142015 Wymagany minimalny poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 wynikający z zasady n+3/n+2 w poszczególnych latach - narastająco (EUR) * 57 027 659,93220 053 226,93386 784 435,93712 823 966,93871 332 580,931 136 307 823 - narastająco %5,02%19,37%34,04%62,73%76,68%100,00% * Wykazano minimalny wymagany poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 po odjęciu 9% zaliczki przekazanej przez KE w wysokości 102 267 704,07 EUR (nie dotyczy 2015r.) Prognozowany poziom wydatków poświadczonych przez IZ RPO WP i przekazanych w ramach poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Certyfikującej w ramach RPO WP wynosi w 2010 r. 209,1 mln EUR (po kursie EBC z 29 września 2009r., 1 EUR = 4, 2135 PLN), co stanowi 18 % alokacji na lata 2007-2013. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

23 GŁÓWNE ZASADY PODZIAŁU KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (1/2) Celem podziału KRW jest stymulowanie tempa wydatkowania i efektywności realizacji programów operacyjnych. Łączna kwota KRW wynosi 1 331 304 099 euro. Regionalne Programy Operacyjne (finansowane z EFRR) otrzymają 38,5% dostępnej alokacji. W podziale KRW będą brały udział wyłącznie programy, których alokacja nie będzie zagrożona utratą, ze względu na zasadę n+3. Podział KRW w ramach RPO Dodatkowe środki z KRW zostaną rozdysponowane pomiędzy wszystkie województwa, które osiągnęły minimalny próg kryterium dopuszczającego, niezależnie od różnicy w wykonaniu między ostatnim premiowanym i pierwszym niepremiowanym miejscem, zgodnie z kolejnością zajmowanych miejsc w łącznym rankingu. 23 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

24 GŁÓWNE ZASADY PODZIAŁU KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (2/2) Kryteria podziału KRW: 1. Kryterium dopuszczające Wartość kryterium dopuszczającego do ubiegania się o KRW ustalono na poziomie 20% (próg certyfikacji do KE, nieuwzględniający zaliczki otrzymanej z KE). 2. Kryteria rankingujące 2.1 Kryterium wykorzystania środków wspólnotowych Przez wykorzystanie środków wspólnotowych należy rozumieć wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ do IPOC, przekazanych do IPOC do końca 2010r., w odniesieniu do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO. W przypadku instrumentów inżynierii finansowej, do uwzględnianej w rankingu kwoty automatycznie zalicza się 30% kwoty, która zasiliła fundusz. 2.2 Kryterium kontraktacji Punktem wyjścia będzie określenie poziomu zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na poszczególne obszary wsparcia, czyli grupy określonych kategorii interwencji. 24 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

25 Zmiany w systemie płatności Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240). zmieniająca system wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Nowe regulacje wprowadzą instytucję Płatnika, którego rolę pełnić będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowy system wyłącza środki UE z budżetu państwa i tworzy budżet środków europejskich, przeznaczony do finansowania programów operacyjnych. Środki z budżetu środków europejskich będą przekazywane bezpośrednio na rzecz beneficjentów w formie płatności przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez instytucję podpisującą z beneficjentem umowę o dofinansowanie. Środki na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa będą przekazywane beneficjentom w formie dotacji celowej przez właściwego dysponenta części budżetowej, bezpośrednio albo za pośrednictwem BGK. 25 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

26 26 Projekty kluczowe W dniu 20 października 2009r. uchwałą nr 228/4345/09 Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o zmianie Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zmieniony wykazZmieniony wykaz zawiera nowe projekty wybrane przez ZWP w ramach naboru przeprowadzonego w dniach: od 15 maja 2009r. do 5 czerwca 2009r. dla osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne RPO WP. Dotychczas ZWP zawarł 20 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 824,18 mln PLN. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

27 W dniu 11 sierpnia 2009 r., przekazano Komisji Europejskiej wniosek o dokonanie przeglądu RPO WP. Instytucja Zarządzająca uznała za konieczne usunięcie z opisu osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom zapisu: z wyłączeniem administracji rządowej. Zmiana ta umożliwi państwowej straży pożarnej aplikowanie o środki, co jest istotne w kontekście osiągnięcia jednego z nadrzędnych celów osi priorytetowej IV, jakim jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym. Wniosek o dokonanie przeglądu RPO WP (1/2) W związku z trudnościami w realizacji RPO WP, Zarząd Województwa Podkarpackiego – pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP uznał, iż spełniona została jedna z przesłanek wymienionych w art. 33 ust 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, umożliwiająca złożenie wniosku o dokonanie przeglądu Programu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 27

28 Wniosek o dokonanie przeglądu RPO WP (2/2) We wniosku o dokonanie przeglądu RPO WP uwzględniono również zmianę o charakterze technicznym, polegającą na dodaniu kategorii interwencji nr 75 - Infrastruktura systemu oświaty do opisu osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Komisja Europejska przyjmuje decyzję w sprawie wniosku o zmianę RPO WP nie później niż 3 miesiące po jego formalnym przedłożeniu. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 28

29 Brak rozporządzeń w zakresie pomocy publicznej Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na: inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (trwa proces legislacyjny), rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (trwa proces notyfikacji), projekty badawczo-rozwojowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (trwa proces legislacyjny). Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych zostało opublikowane 19 października 2009r. i wchodzi w życie w dniu 2 listopada 2009r. 29 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

30 Informacja i promocja (1/2) W ramach działań informacyjno-promocyjnych m.in.: Zorganizowano 56 szkoleń dla beneficjentów Programu, z udziałem ok. 4900 osób. Ukazały się artykuły prasowe, m.in. zawierające informacje nt. zadań i roli Komitetu Monitorującego w procesie wdrażania RPO WP. Wśród uczniów szkół gimnazjalnych przeprowadzono konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich pn. Szkolna przygoda z Funduszami Europejskimi. W etapie wojewódzkim, który odbył się w maju br. wzięło udział 35 szkół. Zorganizowano piknik rodzinny pn. Lato z Funduszami Europejskimi (z udziałem ok. 1000 osób), podczas którego m.in. uroczyście otwarto Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. W głównych miastach województwa wykorzystano autobusy i szynobusy do promocji RPO WP. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 30

31 Informacja i promocja (2/2) Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci pn. Jak zmienia się województwo podkarpackie dzięki funduszom unijnym. Zorganizowano konferencję pt.: Rola funduszy unijnych w rozwoju regionu. Zorganizowano spotkanie informacyjne poświęcone problematyce Funduszy Europejskich oraz wyjazd studyjny z udziałem przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych, prezentujący możliwości wykorzystania i efekty wdrażania FE w województwie podkarpackim. Wydano publikacje dokumentów związanych z wdrażaniem Programu Zakupiono gadżety promujące RPO WP W telewizjach regionalnych emitowany jest spot promujący RPO WP. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 31

32 Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie i 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Stalowej Woli, Przemyślu, Tarnobrzegu oraz w trakcie uruchamiania w Dębicy (porozumienia z samorządami). W każdym Lokalnym Punkcie, 2 konsultantów udziela informacje na temat Programów Narodowej Strategii Spójności. Główny Punkt (Al. Ł. Cieplińskiego 4 – uroczyste otwarcie nastąpiło 20 czerwca 2009 r. podczas Lata z Funduszami Europejskimi) pracuje w tygodniu do 18.00. W soboty od 10.00 – 14.00 Punkty informacyjne (1/2) 32 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

33 Konsultanci oprócz udzielania informacji w Punktach, organizują szkolenia dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów. Sieć Punktów uczestniczy w konferencjach, imprezach masowych, wystawienniczo-targowych oraz opracowuje i dystrybuuje broszury informacyjne o Funduszach Europejskich. Działalność Sieci Punktów finansowana jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Punkty informacyjne (2/2) 33 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

34 Punkty informacyjne 34 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

35 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Departament Rozwoju Regionalnego www.rpo.podkarpackie.pl info.rpo@podkarpackie.pl Tel. 17 747 64 66 Dziękuję Państwu za uwagę "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" 35 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE


Pobierz ppt "XVI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Realizacja i perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google