Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPŁYWY FINANSOWE I KONTROLA

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU: 1.ŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ERDF: 2.530,001 MLN EURO; 2.ŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 438,469 MLN EURO; 3.BUDŻET PAŃSTWA : 346 MLN EURO; 4.JST: 769 MLN EURO; 5.ŚRODKI PRYWATNE : 146 MLN EURO.

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 3 PRIORYTETY ZPORR PRIORYTET I ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW PRIORYTET II WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH PRIORYTET III ROZWÓJ LOKALNY PRIORYTET IV POMOC TECHNICZNA

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 4 PRIORYTET I DZIAŁANIE 1.1 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO DZIAŁANIE 1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA DZIAŁANIE 1.3 REGIONALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA DZIAŁANIE 1.4 ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY DZIAŁANIE 1.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO DZIAŁANIE 1.6 ROZWÓJ TRANSPORTU MIEJSKIEGO W AGLOMERACJACH

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 5 PRIORYTET II DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE DZIAŁANIE 2.2 WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE DZIAŁANIE 2.3 REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA DZIAŁANIE 2.4 REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI DZIAŁANIE 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 2.6 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 6 PRIORYTET III DZIAŁANIE 3.1 OBSZARY WIEJSKIE DZIAŁANIE 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI DZIAŁANIE 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE DZIAŁANIE 3.4 MIKROPRZEDIĘBIORSTWA DZIAŁANIE 3.5 LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 7 SCHEMAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) Komisja Europejska Zaliczka lub refundacja Rachunek funduszowy w Instytucji Płatniczej(EUR) Rachunek programowy w Instytucji Płatniczej(EUR) Transfe r Zaliczka lub refundacja Rachunek programowy w Instytucji Pośredniczącej (EUR) Beneficjent końcowy Refundacja Upoważniony przedstawiciel MF + księgowy Upoważniony przedstawiciel MF + księgowy Upoważniony przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej + księgowy

8 PRZEPŁYW ŚRODKÓW z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) Środki z EFRR (zaliczka/płatności okresowe) przekazywane są z KE na odpowiedni Rachunek Funduszowy (EFRR) w NBP, którego dysponentem jest Instytucja Płatnicza (Ministerstwo Finansów). Środki z Rachunku Funduszowego przekazywane są na Rachunek Programowy ZPORR prowadzony w NBP. Z Rachunku Programowego środki zaliczki/płatności okresowe są przekazywane na Rachunek Programowy Instytucji Pośredniczącej w regionalnym oddziale NBP. Z Rachunku Instytucji Pośredniczącej środki przekazywane są na zasadzie refundacji na rachunek beneficjenta końcowego.

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 9 Środki refundacji przekazywane są na podstawie zweryfikowanego i potwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o refundację, sporządzonego przez beneficjenta końcowego. Do wniosku o refundację załączane są poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz kopia wyciągu z rachunku bankowego beneficjenta końcowego, potwierdzająca dokonanie płatności. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosków o refundację w oparciu o zasady i wytyczne opisane w Uzupełnieniu ZPORR oraz Podręczniku wdrażania ZPORR. Na podstawie zweryfikowanych wniosków o refundację Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o refundację dla województwa, który następnie przekazuje do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Instytucja Zarządzająca ZPORR weryfikuje zbiorcze wnioski przedstawione przez Instytucje Pośredniczące i sporządza zbiorczy wniosek o refundację z EFRR dla ZPORR, który jest przekazywany do Instytucji Płatniczej.

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 10 SCHEMAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 3.4 Mkroprzedsiębiorstwa Komisja Europejska Zaliczka lub refundacja Rachunek funduszowy w Instytucji Płatniczej(EUR) Rachunek programowy w Instytucji Płatniczej(EUR) Transfe r Zaliczka lub refundacja Rachunek programowy w Instytucji Pośredniczącej (EUR) Projektodawca Refundacja Upoważniony przedstawiciel MF + księgowy Upoważniony przedstawiciel MF + księgowy Upoważniony przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej + księgowy

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 11 Przepływ środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Środki z EFS/EFRR-działanie 3.4 (zaliczka/płatności okresowe) przekazywane są przelewem bankowym z KE na odpowiedni Rachunek Funduszowy (tu: EFS/EFRR) w NBP, którego dysponentem jest Instytucja Płatnicza (Ministerstwo Finansów). Środki z Rachunku Funduszowego przekazywane są na Rachunek Programowy ZPORR prowadzony w NBP. Z Rachunku Programowego środki zaliczki/płatności okresowych są przekazywane na Rachunek Programowy Instytucji Pośredniczącej w regionalnym oddziale NBP. Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki finansowe na rachunek projektodawców.

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 12 Instytucja Wdrażająca weryfikuje wnioski płatnicze przekazywane przez projektodawcę i na ich podstawie sporządza zbiorczy wniosek o refundację dla Działania, przesyłany następnie do Instytucji Pośredniczącej. Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji wniosku. Po potwierdzeniu wniosku przez Instytucję Pośredniczącą sporządza ona zbiorczy wniosek o refundację z EFS dla województwa, przesyłany do Instytucji Zarządzającej ZPORR. Środki z EFS w ramach Priorytetu II ZPORR przekazywane są projektodawcom na zasadzie dotacji. Dotacja jest podzielona na transze. Pierwsza transza (w wysokości 20% wartości projektu) przekazywana jest projektodawcy po podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą lub po podpisaniu umowy z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu, o ile projekt to przewiduje. Po wydatkowaniu 80% pierwszej transzy projektodawca zwraca się o przekazanie kolejnej transzy, dokonując jednocześnie rozliczenia wydatkowanych środków. Z uwagi na fakt, że nie istnieją rachunki dla Działań ZPORR na poziomie Instytucji Wdrażających, instytucje te weryfikują wnioski płatnicze sporządzone przez projektodawców natomiast przekazanie środków następuje bezpośrednio z rachunku programowego Instytucji Pośredniczącej.

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 13 SCHEMAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla POMOCY TECHNICZNEJ Komisja Europejska Zaliczka lub refundacja Rachunek funduszowy w Instytucji Płatniczej(EUR) Rachunek programowy w Instytucji Płatniczej (EUR) Transfe r Zaliczka lub refundacja Rachunek programowy w Instytucji Zarządzającej ZPORR (EUR) Instytucja Pośrednicząca Refundacja Upoważniony przedstawiciel MF + księgowy Upoważniony przedstawiciel MF + księgowy Upoważniony przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej + księgowy Refundacja Pozostali Beneficjenci Pomocy Technicznej

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 14 Przepływy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów pomocy technicznej Środki z EFRR (zaliczka/płatności okresowe) przekazywane są przelewem bankowym z KE na odpowiedni Rachunek Funduszowy (tu: EFRR) w NBP, którego dysponentem jest Instytucja Płatnicza (Ministerstwo Finansów). Środki z Rachunku Funduszowego przekazywane są na Rachunek Programowy ZPORR prowadzony w NBP. Z Rachunku Programowego środki zaliczki/płatności okresowych są przekazywane na Rachunek Programowy Instytucji Zarządzającej ZPORR w oddziale NBP. Z Rachunku Programowego Instytucji Zarządzającej ZPORR środki są przekazywane na zasadzie refundacji na rachunek Instytucji Pośredniczącej, która pozostawia dla siebie kwoty refundacji dla projektów pomocy technicznej przez nią wdrażanych a pozostałe środki refundacji przekazuje do odpowiednich beneficjentów projektów pomocy technicznej (Urzędy Marszałkowskie, WUPy).

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 15 WSPÓŁFINANSOWANIE Informacje na temat podmiotów, które mogą zapewniać współfinansowanie zawarte są w. Informacje na temat podmiotów, które mogą zapewniać współfinansowanie zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR. W przypadku, gdy właściwym dysponentem części budżetowej zapewniającym współfinansowanie jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, środki na współfinansowanie pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazywane są przez Ministra Finansów na wniosek MGPiPS. Wniosek o współfinansowanie powinien opiewać na planowane całoroczne zapotrzebowanie na środki współfinansowania, zgodnie z zapisami harmonogramu płatności. Do wniosku załącza się kopię umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 16 WSPÓŁFINANSOWANIE - c.d. Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4), które zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR mogą się ubiegać o współfinansowanie z budżetu państwa, z wnioskiem o współfinansowanie występuje beneficjent końcowy. Dla Działania 3.4 oraz Priorytetu II z wnioskiem o współfinansowanie występuje Wojewoda, przy czym projekt wniosku o współfinansowanie dla poszczególnych działań przygotowują Instytucje Wdrażające. Wniosek o współfinansowanie składany jest do Instytucji Zarządzającej ZPORR za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, która go weryfikuje, zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem płatności. Wniosek podpisuje Wojewoda, jako właściwy dysponent części budżetowej. Instytucja Zarządzająca ZPORR weryfikuje zgodność wniosku, w szczególności wnioskowanej kwoty, z zapisami umowy o przyznanie dofinansowania dla projektu/działania.

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 17 PREFINANSOWANIE Instrument zwany prefinansowaniem został przewidziany w projekcie ustawy o finansach publicznych. Prefinansowanie udzielane będzie jako pożyczka, na zasadach określonych w projekcie ww. ustawy oraz w rozporządzeniu wykonawczym, które zostanie wydane na podstawie delegacji ustawowej w zawartej w tej ustawie. Z prefinansowania korzystać mogą jednostki sektora finansów publicznych. Z wnioskiem o uruchomienie prefinansowania występować będzie dla projektów w ramach Priorytetu I i III (poza Działaniem 3.4) beneficjent końcowy, natomiast dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu II z wnioskiem o prefinansowanie występuje Wojewoda na podstawie projektu wniosku przedstawionego przez Instytucję Wdrażającą. Dla projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa nie przewiduje się prefinansowania.

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 18 KONTROLA FINANSOWA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ Projektodawcy przekazują do Instytucji Wdrażających wnioski o rozliczenie projektów: Projektodawcy przekazują do Instytucji Wdrażających wnioski o rozliczenie projektów: - współfinansowanych z EFRR (realizowanych w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa): do ostatniego dnia miesiąca. - współfinansowanych z EFS (realizowanych w ramach Priorytetu II): do 15 dnia miesiąca. Instytucje Wdrażające mają za zadanie przyjmowanie od projektodawców wniosków o rozliczenie projektów i ich kontrolę formalną pod względem zgodności z procedurami, przepisami prawa, zapisami ZPORR i Uzupełnienia ZPORR oraz zapisami umowy finansowej zawartej z projektodawcą.

19 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 19 KONTROLA FINANSOWA cz. 2 Instytucje Wdrażające w ramach ZPORR są odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli finansowej realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym: - sprawdzanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, - sprawdzanie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków kwalifikowalnych.

20 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 20 Na podstawie zweryfikowanych i potwierdzonych wniosków otrzymanych od projektodawców, Instytucje Wdrażające sporządzają i przesyłają do Instytucji Pośredniczących zbiorcze wnioski o refundację dla Działania: - dla Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (współfinansowanych z EFRR): do 15 dnia miesiąca, - dla Działań realizowanych w ramach Priorytetu II (współfinansowanych z EFS): do ostatniego dnia miesiąca.

21 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 21

22 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 22 KONTROLA FINANSOWA cz. 3 Instytucje Wdrażające przeprowadzają weryfikacje wykorzystywania środków w ramach realizowanych projektów poprzez kontrole na miejscu (np. przeprowadzają wizytacje szkoleń realizowanych w ramach Priorytetu II). Instytucje Wdrażające przeprowadzają weryfikacje wykorzystywania środków w ramach realizowanych projektów poprzez kontrole na miejscu (np. przeprowadzają wizytacje szkoleń realizowanych w ramach Priorytetu II). Instytucje Wdrażające sporządzają i przesyłają do Instytucji Pośredniczącej raport o nieprawidłowościach we wdrażaniu projektów wraz z informacją o sposobach ich usunięcia. Instytucje Wdrażające sporządzają i przesyłają do Instytucji Pośredniczącej raport o nieprawidłowościach we wdrażaniu projektów wraz z informacją o sposobach ich usunięcia. W przypadku kontroli wykonywanej na dokumentach przewiduje się umieszczenie na dokumencie podpisów osób kontrolujących jako potwierdzenia przeprowadzonej weryfikacji. Przy kontroli wszelkich dokumentów i sporządzaniu raportów z kontroli wymagane jest potwierdzenie przeprowadzonej kontroli przez przynajmniej 2 osoby poprzez złożenie ich podpisów (zasada dwóch par oczu). W przypadku kontroli wykonywanej na dokumentach przewiduje się umieszczenie na dokumencie podpisów osób kontrolujących jako potwierdzenia przeprowadzonej weryfikacji. Przy kontroli wszelkich dokumentów i sporządzaniu raportów z kontroli wymagane jest potwierdzenie przeprowadzonej kontroli przez przynajmniej 2 osoby poprzez złożenie ich podpisów (zasada dwóch par oczu).

23 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 23 AUDYT WEWNĘTRZNY We wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, (czyli: Instytucji Płatniczej, Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Wdrażających) spełniony ma być obowiązek przeprowadzania audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny jest to ogół działań, przez które kierownik jednostki otrzymuje obiektywną i niezależną funkcjonowania ocenę jej funkcjonowania w zakresie gospodarki finansowej pod względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt wewnętrzny realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 35a-35t ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148) oraz innymi przepisami dotyczącymi sposobów przeprowadzania audytu wewnętrznego.

24 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 24 Odpowiednie postanowienia dotyczące obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w Instytucji Wdrażającej znajdą się w podpisywanej przez Instytucję Pośredniczącą z Instytucją Wdrażającą umowie dofinansowania Działania.

25 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 25 PLAN RAMOWY Do zadań Instytucji Wdrażających dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. w ramach Priorytetu II ZPORR) oraz dla Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa finansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego należy coroczne przygotowanie Planu Ramowego, określającego planowane na przyszły rok działania danej Instytucji Wdrażającej. Plan Ramowy przedkładany jest do zarekomendowania RKS, a następnie przekazywany wraz z rekomendacją Zarządowi Województwa.

26 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 26 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH ORAZ KONTROLI FINANSOWEJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W PODRĘCZNIKU WDRAŻANIA ZPORR


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego 1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google