Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej.
Mgr Artur Fojt Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Materiały dydaktyczne dla grupy 8 II rok Stacjonarne Studia Administracji I stopnia Rok akademicki 2014/15 Przedmiot : Postępowanie administracyjne

2 Wprowadzenie – zasady ogólne postępowania administracyjnego
Zasady ogólne postępowania administracyjnego uregulowane zostały w art Kodeksu postępowania administracyjnego, Są to zasady, którymi organy administracji publicznej są związane podczas całego postępowania administracyjnego, Naruszenie zasad ogólnych (zasady ogólnej) stanowi podstawę do zaskarżenia określonego aktu administracyjnego lub też czynności podjętej przez organ administracji publicznej w toku rozpatrywania sprawy, Zasady ogólne postępowania administracyjnego są to przepisy ,,wyjęte przed nawias” – stanowią one swoiste dyrektywy dla organów administracji publicznej, stosowanie zaś przepisów szczególnych, dokonywanie czynności faktycznych w toku postępowania musi uwzględniać katalog zasad ogólnych w sposób bezwzględny, Naruszenie zasad ogólnych skutkuje analogiczną konsekwencją jak naruszenie przepisów szczególnych.

3 Konstytucyjne umocowanie zasady sądowej kontroli decyzji administracyjnych
Zasada ta ma swoje gwarancje w Konstytucji RP z roku, które wyrastają z prawa do sądu i prawa do procesu, Sądowa kontrola administracji i decyzji administracyjnych opiera się na istnieniu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, o którym mowa w art Konstytucji RP, Kontrola decyzji administracyjnej jest prowadzona przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

4 Dopuszczalność skargi na decyzje administracyjne
Zasada ta opiera się na normie z art. 16 par. 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: ,,Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i trybie określonych w odrębnych ustawach”; Na treść zasady sądowej kontroli decyzji administracyjnych składa się także możliwość zaskarżania postanowień wydanych w toku postępowania administracyjnego; Skarga na decyzję administracyjną jest w pierwszej instancji rozpatrywana przez wojewódzki sąd administracyjny.

5 Skarga na decyzję administracyjną
1)Decyzję administracyjną można zaskarżyć jedynie gdy posiadają one przymiot ,,ostateczności”; 2)przez ,,decyzję ostateczną” rozumie się decyzję, która została wydana przez organ II stopnia, który rozpatrywał odwołanie wniesione przez stronę, decyzja została wydana przez ministra lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako ostateczna po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz upłynął termin do wniesienia środka zaskarżenia na drodze administracyjnej lub strona wniosła o przywrócenie terminu, ale termin ten nie został przywrócony; 3) Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na decyzję administracyjną, jeżeli uprzednio w toku instancji administracyjnej strona wniosła środek zaskarżenia, który przysługiwał jej z mocy ustawy – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( w odniesieniu do postanowień – zażalenie), 4) Skarga na decyzję administracyjną może dotyczyć wszelkich decyzji administracyjnych bez względu na to jaki organ administracji publicznej ją wydał – może dotyczyć decyzji podatkowych, zezwoleń, koncesji, pozwoleń.

6 Dopuszczalność skargi na decyzję administracyjną – wniesienie środka zaskarżenia
Zgodnie z art. 52 par.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym , chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi definiuje też pojęcie wyczerpania środków zaskarżenia przez co należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak: zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.


Pobierz ppt "Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google