Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głogów, 5 listopada 2012 r. Witold Radzio radca prezesa GUGiK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głogów, 5 listopada 2012 r. Witold Radzio radca prezesa GUGiK."— Zapis prezentacji:

1 Głogów, 5 listopada 2012 r. Witold Radzio radca prezesa GUGiK

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Zbiór danych INSPIRE dla tematu Budynki Zbiór danych INSPIRE dla tematu Działki kat. Zbiór danych INSPIRE dla tematów Sieci transportowe Hydrografia Użytkowanie ziemi Zbiór danych INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjne Zbiór danych INSPIRE dla tematu Adres Zbiór danych dotyczącychdziałekewidencyjnychPRG EGiB dotyczącychbudynków EMUiA BDOT 10k

13 Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu; aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji (interoperacyjność zbiorów danych i związanych z nimi usług); aby było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne; aby dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; aby łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania (metadane).

14 Bazy danych PZGiK ( prowadzone na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ) Proces konwersji Inne dziedzinowe bazy danych Zbiory danych przestrzennych zgodne ze specyfikacjami INSPIRE (zbiory danych INSPIRE) oraz metadane dla tematów systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, systemy siatek georeferencyjnych, nazwy geograficzne, jednostki administracyjne, ukształtowanie terenu, użytkowanie ziemi, ortoobrazy, działki ewidencyjne, budynki, adresy gleby, sieci transportowe, usługi użyteczności publicznej i służby państwowe, obiekty produkcyjne i przemysłowe, gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze Geoportal Proces konwersji

15 Specyfikacje danych przestrzennych INSPIRE Specyfikacje dla pozostałych tematów danych przestrzennych są w trakcie opracowania i uzgadniania; zakłada się, że proces ten zostanie ukończony w roku bieżącym.

16

17 Kontekst prawny polskiego katastru Przepisy archiwalnePrzepisy obowiązujące 1.Dekret o katastrze gruntowym i budynkowym z dnia 24 września 1947 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 344) 2.Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) 3.Zarządzeniu Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. Nr 11, poz. 98). 4.Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250). 1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) 2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) 3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).

18

19 Modernizacja EGiB

20 Ewidencja gruntów i budynków w liczbach (stan na 31.12.2011) WyszczególnienieMiasta Tereny wiejskie Ogółem Liczba jednostek ewidencyjnych925 / 922175 / 1333100 / 225 Liczba obrębów ewidencyjnych11250 / 56642726 / 232953976 / 2895 Liczba działek ewidencyjnych 7,4 / 0,5 mln28,0 / 1,2 mln35,4 / 1,7 mln Liczba jednostek rejestrowych gruntów 4,3 / 0,3 mln10,1 / 0,5 mln14,4 / 0,8 mln Liczba budynków (szacunkowa/5,58 / 0,36 mln11,77 / 0,57 mln17,35 / 0,93 mln Liczba nieruchomości lokalowych (szacunkowa) 4,52 / 0,42 mln0,70 / 0,09 mln5,22 / 0,51 mln Powierzchnia w km 2 21 278 / 2 207291 099 / 17 740312 377 / 19 947 Kraj – kolor czarny Województwo dolnośląskie - kolor zielony EGiB nie obejmuje gruntów RP zajętych pod morze terytorialne oraz gruntów Zatoki Gdańskiej o łącznej powierzchni 9892 km 2

21 Lp.WyszczególnienieTereny miejskieTereny wiejskie 1Wektorowa mapa ewidencyjna o pełnej treści, zawierająca: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, kontury budynków 91 / 90 %60 / 54% 2Wektorowa mapa ewidencyjna o niepełnej treści, zawierająca: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne: 1 / 3 %10 / 15 % 3Mapa rastrowa uzupełniana w procesie aktualizacji danymi wektorowymi 2 / 0 %10 / 3 % 4Mapa analogowa6 / 7 %20 / 28 % SUMA:100 / 100 %

22 Lp.WyszczególnienieTereny miejskieTereny wiejskie 1Zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych 85 / 74 %39 / 29 % 2Zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów oraz budynków (brak danych dot. nieruchomości lokalowych) 2 / 1 %2 / 0 % 3Zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów (brak danych dot. budynków oraz nieruchomości lokalowych) 13 / 25 %59 / 71% SUMA:100 / 100 % Liczba budynków ujawnionych w EGiB 4,70 mln (84%) 0,27 mln (74%) 4,72 mln (40 %) 0,20 mln (34%) Liczba nieruchomości lokalowych ujawnionych w EGiB 3,82 mln (84%) 0,34 mln (80%) 0,29 mln (41%) 0,02 mln (25%)

23 dostosowanie przepisów rozporządzenia do zgodności z przepisami znowelizowanego Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz innych aktów prawnych; harmonizacja zbiorów danych EGiB z innymi zbiorami danych, w szczególności z bazą danych GESUT, BDOT500, BDOT10k, PRG, oraz opracowanie, zgodnie z metodyką określoną w normach ISO, modeli pojęciowych danych EGiB oraz RCiWN; doprecyzowanie niektórych przepisów rozporządzenia oraz wyeliminowanie ujawnionych w tym akcie prawnym niespójności i niejednoznaczności; rozszerzenie zakresu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją o dane dotyczące klas bonitacyjnych gruntów; ustalenie GML podstawowym formatem wymiany danych EGiB oraz RCiWN. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie EGiB - główne cele :

24 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 4 ust. 1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Art. 5. 1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Art.7a. Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności: 6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów, Przykłady przepisów prawa, które należy uwzględnić w procesie nowelizacji rozporządzenia w sprawie EGiB

25 Zarządzanie identyfikatorami (zewnętrzny jednoznaczny identyfikator obiektu - nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu życia obiektu przestrzennego) Kategorie (typy) obiektów przestrzennych Atrybuty poszczególnych kategorii obiektów przestrzennych Role asocjacji Reguły prezentacji 1. 2.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).

26 Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych 3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (..) Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu Oryginalna pełna nazwa standardu Opis standardu.xml Extensible Markup Language Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej.xsd Extensible Markup Language Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML.gml Geography Markup Language Język Znaczników Geograficznych.rng REgular LAnguage for XML Next Generation Język schematów do języka XML

27 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.) § 12. 1. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy: 1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, 2) (….)

28 Projekt rozporządzenia - zakres głównych zmian i uzupełnień:

29

30 Identyfikatory obiektów przestrzennych

31 Wartość (w języku polskim) DefinicjaWartość nie stosuje sięnie ma zastosowania w danym kontekście inapplicable brak danych wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć missing tymczasowy brak danychwartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie template nieznanywartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje unknown zastrzeżonywartość atrybutu jest zastrzeżona withheld Wartości atrybutów specjalnych

32 Aktualizacja ewidencja ewidencji gruntów i budynków

33

34 Nowe terminy dotyczące modernizacji EGiB

35 SWDE – przejściowym formatem wymiany danych ewidencyjnych

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 l.p. Zadanie Termin realizacji od dnia wejścia w życie rozporz. 1 Opracowanie i uzgodnienie projektu techniczno- implementacyjnego ZSIN 12 miesięcy 2 Opracowanie na podstawie projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikające z potrzeb ZSIN 12 miesięcy 3 Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5, 24 miesiące 4Wprowadzenie w systemie informatycznym stosowanym do prowadzenia ksiąg wieczystych rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2. 24 miesiące

51 l.p Zadanie Termin realizacji od dnia wejścia w życie rozporz. 5 Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanych do prowadzenia REGON oraz TERYT rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 3. 24 miesiące 6Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia KSEP i EGR oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 4. 24 miesiące 7 Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do stworzenia ZSIN 18 miesięcy 8Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym. 24miesiące

52 l. p Zadanie Termin realizacji od dnia wejścia w życie rozporz. 9Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych centralnego repozytorium 36 miesięcy 1010 Utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych centralnego repozytorium podlegającej bieżącej aktualizacji 40 miesięcy 11Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN. 42 miesiące

53 W pracach pilotażowych mających na celu dostosowanie systemów egib do współdziałania z IPE w ramach ZSIN przyjęto dwa warianty realizacji, które poddano testom i porównaniu. W obydwu przypadkach dostosowanie musiało przebiegać z zachowaniem następujących wymagań: przedmiotem implementacji były służących przekazywaniu danych do centralnego repozytorium oraz schematy aplikacyjne XML służące do wymiany zawiadomień, zdefiniowane w projektach rozporządzeń w sprawie ZSIN oraz EGiB, przedmiotem implementacji były schematy aplikacyjne GML służących przekazywaniu danych do centralnego repozytorium oraz schematy aplikacyjne XML służące do wymiany zawiadomień, zdefiniowane w projektach rozporządzeń w sprawie ZSIN oraz EGiB, należało zapewnić mechanizmy służące danych aktualizujących centralne repozytorium w trybie on-line, należało zapewnić mechanizmy służące automatycznemu przekazywaniu zawiadomień i danych aktualizujących centralne repozytorium w trybie on-line, należało zapewnić współpracę technologiczną tworzonych interfejsów z systemem IPE w zakresie transmisji danych, należało zapewnić współpracę technologiczną tworzonych interfejsów z systemem IPE w zakresie transmisji danych, należało zapewnić mechanizmy służących należało zapewnić mechanizmy służących odbiorowi zawiadomień, należało stworzyć warunki do automatyzacji procesu aktualizacji EGiB na podstawie elektronicznych zawiadomień przekazywanych przez sądy w postaci plików XML. należało stworzyć warunki do automatyzacji procesu aktualizacji EGiB na podstawie elektronicznych zawiadomień przekazywanych przez sądy w postaci plików XML. Projekt pilotażowy

54 Wariant I zakładał dostosowanie systemu do prowadzenia EGiB do wymagań ZSIN – poprzez implementację funkcjonalności modułu obsługi zawiadomień (MOZ), jako dodatkowej funkcjonalności i usługi systemu do prowadzenia EGiB. MOZ w tym wariancie stanowi integralną część oprogramowania (systemu) do prowadzenia EGiB. Projekt pilotażowy Wariant I – model krakowski

55

56 Wariant II zakłada wdrożenie w lokalizacji który stanowi zewnętrzny, niezależny technologicznie i fizycznie moduł wobec systemu do prowadzenia EGiB. Wariant II zakłada wdrożenie w lokalizacji uniwersalnego modułu obsługi zawiadomień (MOZ), który stanowi zewnętrzny, niezależny technologicznie i fizycznie moduł wobec systemu do prowadzenia EGiB. MOZ zasilany jest automatycznie danymi z systemu EGiB w formacie GML lub przejściowo w formacie SWDE w momencie zmiany dokonanej w EGiB i zapewnia generowanie zbioru danych w formacie GML służących oraz zawiadomień o zmianach w EGiB w formacie XML. MOZ zasilany jest automatycznie danymi z systemu EGiB w formacie GML lub przejściowo w formacie SWDE w momencie zmiany dokonanej w EGiB i zapewnia generowanie zbioru danych w formacie GML służących aktualizacji centralnego repozytorium oraz zawiadomień o zmianach w EGiB w formacie XML. Ponadto moduł jest odpowiedzialny za o zmianach w NKW nadesłanych w formacie XML i przekazywanie ich do systemu egib. Ponadto moduł jest odpowiedzialny za odbiór zawiadomień o zmianach w NKW nadesłanych w formacie XML i przekazywanie ich do systemu egib. Projekt pilotażowy Wariant II – model gdyński Projekt pilotażowy Wariant II – model gdyński

57

58 Zrealizowane i przetestowane warianty potwierdzają możliwość dostosowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia egib do wymagań ZSIN. Obydwa zrealizowane warianty umożliwiają uzyskanie zakładanej interoperacyjności w ramach ZSIN. Ostateczny wybór rozwiązania będzie zależeć od decyzji organu odpowiedzialnego za system egib oraz od jego możliwości dostosowania (zaawansowanie technologiczne oprogramowania). Należy zakładać, że wariant II będzie alternatywą tam, gdzie z powodów technologicznych lub finansowych będzie korzystniej wykorzystać darmowe i gotowe rozwiązanie, za którego utrzymanie będzie odpowiadać Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekty pilotażowe - podsumowanie

59 Szacowane korzyści ekonomiczne po wdrożeniu ZSIN: Szacowane korzyści ekonomiczne w skali 1 roku po wdrożeniu ZSIN: Starostwa powiatowe - 17 mln zł - zwolnienie z obowiązku udostępniania informacji na wnioski CBA, ABW, KCI, ministerstwa, komornicy (800 tys. w ciągu roku), zastąpienie zawiadomień w postaci papierowej zawiadomieniami w postaci cyfrowej (oszczędność 750 ton papieru) sądy rejonowych prowadzące księgi wieczyste – 3,9 mln (zastąpienie zawiadomień w postaci papierowej zawiadomieniami w postaci cyfrowej oszczędność 750 ton papieru) centralne i wojewódzkie jednostki organizacyjne władzy publicznej – 13 mln zł (zastąpienie ponad 400 punktów dostępowych do danych EGiB jednym punktem dostępowym). Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia ZSIN

60 Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa


Pobierz ppt "Głogów, 5 listopada 2012 r. Witold Radzio radca prezesa GUGiK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google