Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW oraz ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Witold Radzio radca prezesa GUGiK Głogów, 5 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW oraz ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Witold Radzio radca prezesa GUGiK Głogów, 5 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW oraz ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH
Witold Radzio radca prezesa GUGiK Głogów, 5 listopada 2012 r.

2 Aspekty prawne i organizacyjne polskiego systemu katastralnego
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych i prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

3 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 21 Dane zawarte w ewidencji stanowią podstawę: planowania gospodarczego planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami.

4 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Art Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. Art W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje - na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika - sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości. 4. Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie sądom, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości. bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości

5 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Kodeks postępowania cywilnego Art. 6268 § 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sąd ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia. § 5. Niezgodność danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkodę do dokonania wpisu.

6 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Art. 1. Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Art Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

7 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Art Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty: określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; Ustawa z dnia18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Art.5.2. Do prowadzenie systemu wykorzystuje się w szczególności dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na postawie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

8 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Art Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

9 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Art Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1.000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

10 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Art. 11d. 5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym (…..) na adres wskazany w katastrze nieruchomości (…). Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

11 Rola EGiB w systemie informacyjnym państwa
Ewidencja gruntów i budynków jest podstawą krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, ponieważ: obejmuje obszar całego kraju - podstawowe obiekty obszarowe jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne oraz działki ewidencyjne wypełniają obszar kraju w sposób topologicznie spójny, jest prowadzona w sposób sformalizowany przez organy administracji publicznej w postaci elektronicznej; jest na bieżąco aktualizowana, zawiera zbiory danych przestrzennych, które należą do tematów danych przestrzennych: „działki katastralne” oraz „budynki” oraz są podstawą do tworzenia i prowadzenia baz danych: PRG, EMUiA, BDOT10k, które to bazy zawierają zbiory danych należące do innych tematów danych przestrzennych, takich jak: „jednostki administracyjne”, „adresy”, „sieci transportowe”. „hydrografia”, ‘użytkowanie ziemi”..

12 Rola EGiB w krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej
Zbiór danych INSPIRE dla tematu Adres EMUiA PRG Zbiór danych dotyczących budynków Zbiór danych dotyczących działek ewidencyjnych BDOT 10k EGiB Zbiór danych INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjne Zbiór danych INSPIRE dla tematów Sieci transportowe Hydrografia Użytkowanie ziemi Zbiór danych INSPIRE dla tematu Działki kat. Zbiór danych INSPIRE dla tematu Budynki

13 Cele infrastruktury informacji przestrzennej
Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu; aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji (interoperacyjność zbiorów danych i związanych z nimi usług); aby było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne; aby dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; aby łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania (metadane).

14 Inne dziedzinowe bazy danych
Zbiory danych przestrzennych zgodne ze specyfikacjami INSPIRE (zbiory danych INSPIRE) oraz metadane dla tematów systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, systemy siatek georeferencyjnych, nazwy geograficzne, jednostki administracyjne, ukształtowanie terenu, użytkowanie ziemi, ortoobrazy, działki ewidencyjne, budynki, adresy gleby, sieci transportowe, usługi użyteczności publicznej i służby państwowe, obiekty produkcyjne i przemysłowe, gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze Bazy danych PZGiK (prowadzone na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego) Proces konwersji Geoportal Proces konwersji Inne dziedzinowe bazy danych

15 Specyfikacje danych przestrzennych INSPIRE
Specyfikacje dla pozostałych tematów danych przestrzennych są w trakcie opracowania i uzgadniania; zakłada się, że proces ten zostanie ukończony w roku bieżącym.

16 Aspekty organizacyjne polskiego systemu katastralnego (stan na 31. 12
Aspekty organizacyjne polskiego systemu katastralnego (stan na r.) Prowadzenie: 438 organy administracji, w tym: 378 starostów i prezydentów miast na prawach powiatu 60 wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast) Nadzór - 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Nadzór i współdziałanie - Główny Geodeta Kraju

17 Kontekst prawny polskiego katastru Przepisy obowiązujące
Przepisy archiwalne Przepisy obowiązujące Dekret o katastrze gruntowym i budynkowym z dnia 24 września r. (Dz. U. Nr 61, poz. 344) Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) Zarządzeniu Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (M.P. Nr 11, poz. 98). Ustawa z dnia 26 października r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250). Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911).

18 Modernizacja EGiB Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu: uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia, modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu, poprawy funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych. Procedury wykonywania modernizacji ewidencji gruntów określają przepisy art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

19 Modernizacja EGiB W ostatnich latach działalność Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie modernizacji ewidencji koncentrowała się głównie na: przekształceniu analogowych map ewidencyjnych do postaci numerycznej (wektorowej); uzupełnianiu baz danych EGiB danymi dotyczącymi budynków i lokali; poprawie jakości danych ewidencyjnych i doprowadzaniu tych danych do postaci standardowej.

20 Ewidencja gruntów i budynków w liczbach (stan na 31.12.2011)
Wyszczególnienie Miasta Tereny wiejskie Ogółem Liczba jednostek ewidencyjnych 925 / 92 2175 / 133 3100 / 225 Liczba obrębów ewidencyjnych 11250 / 566 42726 / 2329 53976 / 2895 Liczba działek ewidencyjnych 7,4 / 0,5 mln 28,0 / 1,2 mln 35,4 / 1,7 mln Liczba jednostek rejestrowych gruntów 4,3 / 0,3 mln 10,1 / 0,5 mln 14,4 / 0,8 mln Liczba budynków (szacunkowa/ 5,58 / 0,36 mln 11,77 / 0,57 mln 17,35 / 0,93 mln Liczba nieruchomości lokalowych (szacunkowa) 4,52 / 0,42 mln 0,70 / 0,09 mln 5,22 / 0,51 mln Powierzchnia w km2 / 2 207 / / EGiB nie obejmuje gruntów RP zajętych pod morze terytorialne oraz gruntów Zatoki Gdańskiej o łącznej powierzchni 9892 km2 Kraj – kolor czarny Województwo dolnośląskie - kolor zielony

21 Stan pokrycia kraju mapą ewidencyjną - stan na dzień 31 grudnia 2011 r.
Lp. Wyszczególnienie Tereny miejskie Tereny wiejskie 1 Wektorowa mapa ewidencyjna o pełnej treści, zawierająca: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, kontury budynków 91 / 90 % 60 / 54% 2 Wektorowa mapa ewidencyjna o niepełnej treści, zawierająca: granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne: 1 / 3 % 10 / 15 % 3 Mapa rastrowa uzupełniana w procesie aktualizacji danymi wektorowymi 2 / 0 % 10 / 3 % 4 Mapa analogowa 6 / 7 % 20 / 28 % SUMA: 100 / 100 %

22 Zbiory danych opisowych EGiB - stan na dzień 31 grudnia 2011 r.
Lp. Wyszczególnienie Tereny miejskie Tereny wiejskie 1 Zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych 85 / 74 % 39 / 29 % 2 Zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów oraz budynków (brak danych dot. nieruchomości lokalowych) 2 / 1 % 2 / 0 % 3 Zbiory zawierające dane opisowe dotyczące gruntów (brak danych dot. budynków oraz nieruchomości lokalowych) 13 / 25 % 59 / 71% SUMA: 100 / 100 % Liczba budynków ujawnionych w EGiB 4,70 mln (84%) 0,27 mln (74%) 4,72 mln (40 %) 0,20 mln (34%) Liczba nieruchomości lokalowych ujawnionych w EGiB 3,82 mln (84%) 0,34 mln (80%) 0,29 mln (41%) 0,02 mln (25%)

23 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie EGiB - główne cele :
dostosowanie przepisów rozporządzenia do zgodności z przepisami znowelizowanego Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz innych aktów prawnych; harmonizacja zbiorów danych EGiB z innymi zbiorami danych, w szczególności z bazą danych GESUT, BDOT500, BDOT10k, PRG, oraz opracowanie, zgodnie z metodyką określoną w normach ISO, modeli pojęciowych danych EGiB oraz RCiWN; doprecyzowanie niektórych przepisów rozporządzenia oraz wyeliminowanie ujawnionych w tym akcie prawnym niespójności i niejednoznaczności; rozszerzenie zakresu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją o dane dotyczące klas bonitacyjnych gruntów; ustalenie GML podstawowym formatem wymiany danych EGiB oraz RCiWN.

24 Przykłady przepisów prawa, które należy uwzględnić w procesie nowelizacji rozporządzenia w sprawie EGiB Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 4 ust. 1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Art Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Art.7a . Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności: 6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów,

25 Kategorie (typy) obiektów przestrzennych
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 108 z , str. 1, z późn. zm.). Zarządzanie identyfikatorami (zewnętrzny jednoznaczny identyfikator obiektu - nie może zostać zmieniony w trakcie cyklu życia obiektu przestrzennego) Kategorie (typy) obiektów przestrzennych Atrybuty poszczególnych kategorii obiektów przestrzennych Role asocjacji Reguły prezentacji 1.

26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (..) Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu Oryginalna pełna nazwa standardu Opis standardu .xml Extensible Markup Language Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej .xsd Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML .gml Geography Markup Language Język Znaczników Geograficznych .rng REgular LAnguage for XML Next Generation Język schematów do języka XML

27 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) § Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w powiecie na potrzeby rejestru terytorialnego przekazują urzędom statystycznym, stosownie do art. 13 ustawy: 1) sporządzone na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków elektroniczne wykazy oddanych do użytku w każdym kwartale budynków i mieszkań oraz ich ubytków - w terminie 14 dni po każdym kwartale; zakres informacji, które powinny zawierać elektroniczne wykazy, jest określony w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, (….)

28 Projekt rozporządzenia - zakres głównych zmian i uzupełnień:
nowe definicje (budynek, kondygnacja izba, granica działki ewidencyjnej , grunty o nieuregulowanym stanie prawnym) , model pojęciowy danych ewidencji gruntów i budynków zharmonizowany z modelami pojęciowymi BDOT500 oraz BDOT10k model pojęciowy RCiWN schemat aplikacyjny GML wymiany danych ewidencji gruntów i budynków, schemat aplikacyjny GML wymiany danych RCiWN, doprecyzowanie zasad : ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, numerycznego opisu działek ewidencyjnych oraz obliczania pola powierzchni tych działek, oznaczania punktów granicznych aktualizacji ewidencji , modernizacji ewidencji, okresowej weryfikacji danych EGiB,

29 Projekt rozporządzenia - zakres głównych zmian i uzupełnień:
doprecyzowanie treści standardowych raportów EGiB, w szczególności: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków, doprecyzowanie zasad zaliczania gruntów do odpowiednich użytków gruntowych, nowe terminy dotyczące modernizacji ewidencji.

30 Identyfikatory obiektów przestrzennych
§ Każdemu obiektowi przestrzennemu bazy danych ewidencyjnych, oprócz identyfikatora określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się: 1) przestrzeń nazw, utworzona z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), uzupełniona po kropce skrótem „EGiB”; 2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie; identyfikator wersji obiektu. 4. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

31 Wartość (w języku polskim)
Wartości atrybutów specjalnych Wartość (w języku polskim) Definicja Wartość nie stosuje się nie ma zastosowania w danym kontekście inapplicable brak danych wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć missing tymczasowy brak danych wartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie template nieznany wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje unknown zastrzeżony wartość atrybutu jest zastrzeżona withheld

32 Aktualizacja ewidencja ewidencji gruntów i budynków
§ Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu: 1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym, prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi; 2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych; 3) wyeliminowania danych błędnych. 2. Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i 36 stosuje się odpowiednio. 3. Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37 – 39 stosuje się odpowiednio.

33 Aktualizacja ewidencja ewidencji gruntów i budynków
§ O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia: (…) 4) właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznych, 5) starostów powiatów sąsiednich – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów. 3 . Na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych doręcza się w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 stycznia 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. ) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18

34 Nowe terminy dotyczące modernizacji EGiB
§ Modernizację ewidencji przeprowadza się w sposób planowy zapewniający: zastąpienie rejestrów gruntów prowadzonych na papierze w technice ręcznej odpowiednimi zbiorami komputerowymi - w terminie do 31 grudnia 2001 r., uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych - w terminie do 31 grudnia 2003 r., utworzenie komputerowej bazy danych ewidencyjnych zawierającej dane, o których mowa w rozdziale 4, w zakresie niezbędnym do tworzenia raportów, o których mowa w § 22, w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej: a) dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2014 r., b) dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2016 r.

35 SWDE – przejściowym formatem wymiany danych ewidencyjnych
§2. 1. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wymiana danych między bazami danych ewidencji oraz udostępnianie danych z ewidencji do innych systemów teleinformatycznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywać się może w postaci dokumentów elektronicznych zapisanych zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do tej wymiany i udostępniania stosować się będzie opis obiektów bazy danych ewidencyjnych zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 2. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowanie formatu GML, o którym mowa w § 51 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, może odbywać się za zgodą zainteresowanych podmiotów.

36 ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH

37 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287) Art. 24b. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym.

38 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287) Art. 24b. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym.

39 Główne cele ZSIN: możliwość wzajemnego komunikowanie się włączonych do ZSIN rejestrów publicznych, celem przekazywania w postaci standardowych dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych gromadzonych w poszczególnych rejestrach mających znaczenie dla innych rejestrów, prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów .

40 Centralne repozytorium ZSIN
Centralne repozytorium umożliwi skuteczne wdrożenie funkcjonalności określonych w art. 24b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, mających w szczególności na celu: dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art § 4 Kodeksu postępowania cywilnego; weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych, udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności: wspólnej polityki rolnej, badań statystycznych, spisów powszechnych, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat, monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

41 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ZSIN
Rozporządzenie określa: 1) sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 2) treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

42 Podstawowe założenia dotyczące architektury ZSIN
Lokalne systemy ewidencji gruntów i budynków, system NKW oraz inne zewnętrzne systemy dziedzinowe włączone do ZSIN będą wyposażone w moduły komunikacyjne, które umożliwią wymianę danych za pomocą usług sieciowych (WebServices). Komunikacja pomiędzy systemami dziedzinowymi, włączonymi do ZSIN, oraz udostępnianie usług sieciowych ZSIN odbywać się będzie za pomocą szyny usług. • Infrastruktura techniczna ZSIN będzie tworzona i utrzymywana z zachowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Krajowe Ramy Interoperacyjności) oraz przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym międzynarodowych standardów i metodyk.

43 Założenia dotyczące architektury ZSIN

44 Centralne repozytorium kopii danych EGiB
Centralne repozytorium jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków przekazywane są do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju w porozumieniu ze starostami w oparciu o centralne repozytorium tworzy i obsługuje usługi, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczące zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

45 Model danych centralnego repozytorium
class Repozytorium Model «FeatureType» SN_Repozytorium + nazwa :CharacterString [0..1] SN_ListaZbiorow SN_ListaZbiorowRozb Zbiór powstaje w momencie utworzenia co najmniej jednego obiektu rozbieżnego (SN_ObiektRozb). W momencie, gdy instancje obiektów, które się róż ni ą znajduj si ę w dwóch różnych zbiorach, dla tych dwóch zbiorów powstaje jeden SN_ZbiorObRozb. W przypadku, gdy róż ce si ę instancje znajduj ę w jednym zbiorze, zbiór SN_ZbiorObRozb powstaje dla tego jednego zbioru. «DataType» SN_ObiektRozb cyklZycia :BT_CyklZyciaInfo idIIP :BT_Identyfikator idZbioruA :BT_Identyfikator obiektReferencyjny :BT_ReferencjaDoObiektu idZbioruB :BT_Identyfikator [0..1] SN_ZbiorObRozb constraints {zawartość zbioru} Zbiory, które są przesy łane przez starostów BT_ZbiorDanychPrzestrzennych SN_Zbior Po dostarczeniu nowego zbioru lub nowszej wersji zbioru ju ż istniej ącego w SN_ListaZbiorow zostaje przeprowadzone porównanie zawartoś ci zbioru dostarczonego z zawarto ściami zbiorów już figuruj cych w SN_ListaZbiorow. W przypadku wyst ąpienia dowolnej różnicy w dwóch instancjach tego samego obiektu powstaje SN_ObiektRozb. SN_ZbiorWlascicielWladajacy 1 +Repozytorium 0..1 0..* +zbioryRozbieżne +zrodloKontroli +wynikKontroli 1..* +listaZbiorow +zbiorWlascicieli +zrodloDanych

46 Zawiadomienia o zmianach danych rejestrów włączonych do ZSIN
Zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków przekazuje się do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, a także do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy pomocy infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML. 2. Treść zawiadomień, o których mowa w ust. 1, oraz ich schematy XML określa załącznik Nr 3 do rozporządzenia.

47 Zawiadomienia o zmianach danych rejestrów włączonych do ZSIN
Zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej są przekazywane do właściwego starosty przy pomocy infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych, zapisanych w formacie XML. Treść zawiadomień o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej oraz schemat XML tych zawiadomień określa załącznik Nr 4 do rozporządzenia.

48 Zawiadomienia o zmianach danych rejestrów włączonych do ZSIN
Zawiadomienia o zmianach danych PESEL tworzone są automatycznie przez interfejs, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, i za pośrednictwem mechanizmów ZSIN udostępniane właściwym starostom, w przypadku gdy ulegną zmianie dane, dotyczące osoby fizycznej będącej podmiotem ewidencyjnym. Treść zawiadomień o zmianach danych PESEL określa załącznik Nr 5. Mechanizmy ZSIN zapewnią przekazywanie nadawcy zawiadomienia informacji zwrotnej o doręczeniu zawiadomienia do adresata zawiadomienia. Zawiadomienia o zmianach danych, przekazywane za pośrednictwem IPE będą uwierzytelniane przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu informatycznego wysyłającego zawiadomienie.

49 Wdrożenie funkcjonalności ZSIN
§ Główny Geodeta Kraju oraz inne organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy podejmą planowe działania, mające na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, o której mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia wejście w życie rozporządzenia.

50 Szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN
l.p. Zadanie Termin realizacji od dnia wejścia w życie rozporz. 1 Opracowanie i uzgodnienie projektu techniczno-implementacyjnego ZSIN 12 miesięcy 2 Opracowanie na podstawie projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wynikające z potrzeb ZSIN 3 Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5, 24 miesiące 4 Wprowadzenie w systemie informatycznym stosowanym do prowadzenia ksiąg wieczystych rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2.

51 Szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN
l.p Zadanie Termin realizacji od dnia wejścia w życie rozporz. 5 Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanych do prowadzenia REGON oraz TERYT rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 3. 24 miesiące 6 Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia KSEP i EGR oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 4. 7 Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do stworzenia ZSIN 18 miesięcy 8 Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym. miesiące

52 Szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN
l.p Zadanie Termin realizacji od dnia wejścia w życie rozporz. 9 Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych centralnego repozytorium 36 miesięcy 10 Utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych centralnego repozytorium podlegającej bieżącej aktualizacji 40 miesięcy 11 Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN. 42 miesiące

53 Projekt pilotażowy W pracach pilotażowych mających na celu dostosowanie systemów egib do współdziałania z IPE w ramach ZSIN przyjęto dwa warianty realizacji, które poddano testom i porównaniu. W obydwu przypadkach dostosowanie musiało przebiegać z zachowaniem następujących wymagań: przedmiotem implementacji były schematy aplikacyjne GML służących przekazywaniu danych do centralnego repozytorium oraz schematy aplikacyjne XML służące do wymiany zawiadomień, zdefiniowane w projektach rozporządzeń w sprawie ZSIN oraz EGiB, należało zapewnić mechanizmy służące automatycznemu przekazywaniu zawiadomień i danych aktualizujących centralne repozytorium w trybie on-line, należało zapewnić współpracę technologiczną tworzonych interfejsów z systemem IPE w zakresie transmisji danych, należało zapewnić mechanizmy służących odbiorowi zawiadomień, należało stworzyć warunki do automatyzacji procesu aktualizacji EGiB na podstawie elektronicznych zawiadomień przekazywanych przez sądy w postaci plików XML.

54 Projekt pilotażowy Wariant I – „model krakowski”
Wariant I zakładał dostosowanie systemu do prowadzenia EGiB do wymagań ZSIN – poprzez implementację funkcjonalności modułu obsługi zawiadomień (MOZ), jako dodatkowej funkcjonalności i usługi systemu do prowadzenia EGiB. MOZ w tym wariancie stanowi integralną część oprogramowania (systemu) do prowadzenia EGiB.

55 Projekt pilotażowy Wariant I – „model krakowski”

56 Projekt pilotażowy Wariant II – „model gdyński”
Wariant II zakłada wdrożenie w lokalizacji uniwersalnego modułu obsługi zawiadomień (MOZ), który stanowi zewnętrzny, niezależny technologicznie i fizycznie moduł wobec systemu do prowadzenia EGiB. MOZ zasilany jest automatycznie danymi z systemu EGiB w formacie GML lub przejściowo w formacie SWDE w momencie zmiany dokonanej w EGiB i zapewnia generowanie zbioru danych w formacie GML służących aktualizacji centralnego repozytorium oraz zawiadomień o zmianach w EGiB w formacie XML. Ponadto moduł jest odpowiedzialny za odbiór zawiadomień o zmianach w NKW nadesłanych w formacie XML i przekazywanie ich do systemu egib.

57 Projekt pilotażowy Wariant II – „model gdyński”

58 Projekty pilotażowe - podsumowanie
Zrealizowane i przetestowane warianty potwierdzają możliwość dostosowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia egib do wymagań ZSIN. Obydwa zrealizowane warianty umożliwiają uzyskanie zakładanej interoperacyjności w ramach ZSIN. Ostateczny wybór rozwiązania będzie zależeć od decyzji organu odpowiedzialnego za system egib oraz od jego możliwości dostosowania (zaawansowanie technologiczne oprogramowania). Należy zakładać, że wariant II będzie alternatywą tam, gdzie z powodów technologicznych lub finansowych będzie korzystniej wykorzystać darmowe i gotowe rozwiązanie, za którego utrzymanie będzie odpowiadać Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

59 Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia ZSIN
Szacowane korzyści ekonomiczne w skali 1 roku po wdrożeniu ZSIN: Starostwa powiatowe mln zł - zwolnienie z obowiązku udostępniania informacji na wnioski CBA, ABW, KCI, ministerstwa, komornicy (800 tys. w ciągu roku), zastąpienie zawiadomień w postaci papierowej zawiadomieniami w postaci cyfrowej (oszczędność 750 ton papieru) sądy rejonowych prowadzące księgi wieczyste – 3,9 mln (zastąpienie zawiadomień w postaci papierowej zawiadomieniami w postaci cyfrowej oszczędność 750 ton papieru) centralne i wojewódzkie jednostki organizacyjne władzy publicznej – mln zł (zastąpienie ponad 400 punktów dostępowych do danych EGiB jednym punktem dostępowym).

60 Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Dziękuję za uwagę Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2, Warszawa


Pobierz ppt "EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW oraz ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Witold Radzio radca prezesa GUGiK Głogów, 5 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google