Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARTY PŁATNICZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARTY PŁATNICZE."— Zapis prezentacji:

1 KARTY PŁATNICZE

2 Historia W 1949 Franc McNamara wpada na idee stworzenia karty klubowej w tzw Dinners Club W 1949 mieliśmy 200 kart na 27 restauracji W 1952 mieliśmy 42 tys. kart na 320 restauracji Pierwsza karta płatnicza o zasięgu ponadstanowym została wydana w 1950 przez Franklin National Bank z Nowego Jorku

3 Systemy kart płatniczych- historia
Visa International American Express Mastercard International Japan Credit Bureau

4 Karty Visa - historia Pierwsza karta Visa została wydana przez Bank of America w 1958 r. Barclays Bank kupił prawo do wydawania kart Visa w 1966 r. System kart Visa działa oficjalnie od 1977 r. W 2008 r. Visa obsługiwała 60% rynku kart debetowych w USA szacunkowo mamy 1720 milionów kart Visa na świecie

5 Karty American Express - historia
Pierwsza karta wydana w 1958 r. działa na zasadzie dinners Clubu wydano około 42,5 miliona kart American Express

6 Karty Mastercard - historia
pierwszą kartę wydano w 1966 r. oficjalna nazwa Mastercard funkcjonuje od 1979 r. fuzja Mastercard z Europay International w 2002 r. i utworzenie Mastercard Worldwilde w 2009 r. funkcjonowało ok milionów tych kart

7 Karty Japan Credit Bureau- historia
Pojawiły się w 1961 r w Japoni Obecnie mamy około 40 mln takich kart

8 Karty płatnicze w Polsce
pierwszą kartę Visa dla przedsiębiorców wydał BIG Bank S.A. w 1991 r. Pierwszą kartę Visa dla os. Fizycznych wydał bank PeKaO S.A. w 1993 r. W IV kwartale 2010 r. przeprowadzono 407,9 mln transakcji na kwotę 93 mld złotych W Polsce funkcjonuje około 32 mln kart płatniczych

9 Karty płatnicze w Polsce na 2011

10 Karty płatnicze w Polsce na 2011 r

11 Rodzaje kart płatniczych ze względu na sposób wykorzystania i pochodzenia środków na rachunku karty
karty debetowe karty kredytowe karty obciążeniowe

12 Karty debetowe funkcjonują w oparciu o rachunek bankowy
Co do zasady nie przewidują możliwości zapłaty za towary i usługi przekraczającej wysokość środków dostępnych na rachunku bankowym

13 Karty kredytowe nie są związane z rachunkiem bankowym
podstawą funkcjonowania są środki nie należące do posiadacza karty tzw. credit account

14 Karty obciążeniowe (typu charge)
odroczenia terminu płatności za nabyte towary i usługi powiązane zazwyczaj z rachunkiem bankowym

15 Podmioty biorące udział w procesie zapłaty kartą płatniczą
,,posiadacz” ,,akceptant” wydawca karty płatniczej system kart płatniczych

16 ,,Posiadacz” karty płatniczej
Osoba fizyczna Osoba prawna

17 ,,Akceptant” przedsiębiorca, który przyjmuje zapłatę przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych Akceptantem może być każdy przedsiębiorca, który zawrze umowę z jednym z centrów autoryzacyjnych ( w Polsce to :BZ-WBK, CKC - Centrum Kart Pekao S.A., Citibank, eService i Polcard)

18 Wydawcy kart płatniczych
Banki Instytucje finansowe

19 System kart płatniczych
Ujęcie wąskie- udziela bankom bądź innym instytucjom licencji na emisję kart, pozostając jednocześnie właścicielem symbolu oraz wszystkich praw z nim związanych Ujęcie szerokie- do systemu należą wydawcy i akceptantanci, którzy są często częścią wspólną systemu

20 Charakter prawny kart płatniczych w świetle polskiego prawa
Definicja legalna zawarta w art. 2 ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych z 12 września 2002 roku karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu

21 Definicje doktryny Karta płatnicza to kawałek plastiku o wymiarach określonych przez normy międzynarodowe, posiadający szatę graficzną charakterystyczną dla podmiotu, który ją wydał, zawierający pasek magnetyczny lub mikroprocesor – W. Kudła karta płatnicza to elektroniczny, indywidualny środek płatności, który ułatwia dostęp do środków finansowych zgromadzonych na koncie - W. Chmielarz

22 Umowa pomiędzy posiadaczem a wydawcą karty płatniczej
Koncepcja umowy do świadczenia na rzecz osoby trzeciej Koncepcja umowy o zwolnieniu z długu Koncepcja o świadczenie przez osobę trzecią Koncepcja umowy ramowej

23 Umowa pomiędzy posiadaczem a wydawcą karty płatniczej
powiązana z umową rachunku bankowego Posiadacz jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, chyba że umowa przewiduje okres wypowiedzenia Określony w umowie okres wypowiedzenia nie może jednak przekraczać miesiąca. Natomiast wydawca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

24 Umowa pomiędzy posiadaczem a wydawcą karty płatniczej
zobowiązanie wydawcy wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej i zobowiązanie posiadacza do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez wydawcę.

25 . Umowa pomiędzy posiadaczem karty płatniczej a akceptantem
nie jest specyficznym rodzajem umowy i nie zmienia charakteru prawnego stosunków łączących posiadacza karty płatniczej i akceptanta. akceptant ma obowiązek oznaczenia miejsca, w którym prowadzi działalność w sposób umożliwiający jednoznacznie określenie, przy użyciu jakich elektronicznych instrumentów płatniczych można dokonywać u niego operacji

26 Umowa o emisję kart płatniczych
umowy o emisję daje wydawcy prawo do wykonywania kart płatniczych, a system płatniczy nie może posługiwać się roszczeniem wynikającym z prawa wyłączność Organizacja płatnicza ma obowiązek dostarczyć wydawcy wzorów kart poszczególnych rodzajów, a wydawca ma prawo do korzystania z określonych emblematów

27 Odpowiedzialność posiadacza
posiadacz karty płatniczej jest zobowiązany w szczególności do przechowywania jej z zachowaniem należytej staranności i nieudostępniania osobom nieuprawnionym Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych odpowiedzialność posiadacza w pełnej wysokości będzie miała miejsce zawsze wtedy, gdy doprowadzi on do nieautoryzowanej transkacji płatniczej, której konsekwencją jest powstanie szkody, umyślnie lub poprzez naruszenie swoich obowiązków w skutek rażącego niedbalstwa.

28 Odpowiedzialność wydawcy
wydawca karty płatniczej w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej jest obowiązany niezwłocznie zwrócić posiadaczowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Przyjmuje się, że transakcja jest autoryzowana, jeżeli posiadacz karty płatniczej wyraził na nią zgodę, w sposób przewidziany w umowie. Posiadacz karty płatniczej ma 13 miesięcy na powiadomienie wydawcy o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych

29 Odpowiedzialność akceptanta
Akceptant poniesie zatem odpowiedzialność w przypadku, gdy nie będzie przyjmował płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych, co do których zobowiązał się takie płatności przyjmować Odpowiedzialność akceptanta wobec wydawcy aktualizuje się również w sytuacji, gdy nie dochowa on należytej staranności

30 Odpowiedzialność systemu kart płatniczych
System kart płatniczych jest zobowiązany wobec wydawcy do naprawienia szkody, gdy nie dostarczy zgodnie z umówionym terminem wzorów kart płatniczych albo, gdy opóźnia się z dostarczeniem urządzeń niezbędnych do obrotu bezgotówkowego, takich jak terminale POS

31 Przestępstwa związane z użyciem karty płatniczej w świetle polskiego prawa
przestępstwa przeciwko ochronie informacji Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego fałszerstwo Art. 310. § 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiegodokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

32 Koniec 


Pobierz ppt "KARTY PŁATNICZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google