Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, wrzesień 2010 r. 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, wrzesień 2010 r. 2010."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, wrzesień 2010 r. 2010

2 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG Wsparcie projektów celowych

3 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG Beneficjentami wsparcia w ramach konkursu w Działaniu 1.4 są przedsiębiorcy. Istnieje możliwość składania wniosków przez podmioty realizujące projekty we współpracy, w tym efektywnej współpracy. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie części badawczej projektu celowego ze środków działania 1.4 PO IG w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, składają odrębne wnioski o dofinansowanie (w odniesieniu do realizowanych przez siebie zadań). W przypadku realizacji projektu we współpracy z innym podmiotem, który nie ubiega się o dofinansowanie, Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie uwzględniający całość przedsięwzięcia realizowanego we współpracy.

4 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG W ramach Działania ocenie podlega, czy w ramach projektu przewidziano: realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych polegające na a) wprowadzeniu wyników tych badan lub prac do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub b) sprzedaż wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badan przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Wdrożenie musi nastąpić w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

5 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG W przypadku projektu realizowanego we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami: wdrożenie następuje u Wnioskodawcy lub podmiotu współpracującego, lub u obu naraz – przedsiębiorcy ustalają zasady przekazywania wyników badań w umowie o współpracy. Jeśli wdrożenia dokonuje tylko jeden z nich przekazanie wyników badań może się odbyć wyłącznie po cenie rynkowej (sprzedaż części wyników badań, umowa licencyjna itp.). podmioty współpracujące mogą dzielić się zyskami ze sprzedaży uzyskanych w projekcie wyników prac B+R - w przypadku gdy projekt zakłada wdrożenie polegające na sprzedaży. Przedmiotowe kwestie regulować powinna umowa o współpracy.

6 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG Działanie 1.4 Budżet dla konkursu364 224 900,00 zł Wartość projektu min. 400 tys. zł* max 50 mln euro Wsparcie na badaniaponiżej 7,5 mln euro Wparcie na inwestycjebrak * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG Intensywność wsparcia Badania przemysłowePrace rozwojowe Mikro- i mali70%45% Średni60%35% Inni50%25% Intensywność wsparcia na zabezpieczenie i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego)

8 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4 POIG Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia - o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: w przypadku efektywnej współpracy z innym niepowiązanym przedsiębiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, w przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

9 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG I. Wymogi formalne – wniosek: - Złożenie wniosku we właściwej instytucji, -Złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, -Złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, - Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, -Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

10 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG II. Wymogi formalne – wnioskodawca: - Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania - Wnioskodawca jest przedsiębiorcą - Wnioskodawca prowadzi działalność i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, - Wnioskodawca oraz Partnerzy/ konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; UWAGA: sprawdzeniu podlega wyłącznie Wnioskodawca!!! -Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)

11 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG III. Wymogi formalne - projekt: - Projekt jest realizowany na terytorium RP, - Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy), - Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, - Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, - Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

12 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG IV. Kryteria formalne specyficzne: - Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), - Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, -Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu.

13 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi – Złożenie wniosku Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na jeden z niżej opisanych sposobów: a)podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez podpisanie formularza z danymi wniosku oraz złożenie załączników do wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. b)podpisanie wydruku wniosku oraz złożenie załączników do wniosku w formie papierowej (w przypadku braku elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym). Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez dostarczenie wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej do RIF (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego).

14 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi – Złożenie wniosku Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez dostarczenie wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej do RIF (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego). Jeżeli w ciągu 5 dni Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia dokumentacji w podany powyżej sposób, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.

15 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Załączniki: 1.Biznes Plan. 2.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312). 3.Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku (jeśli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku) 4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).(jeśli dotyczy)

16 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Załączniki: 5.Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości). 6.Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych – w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis w ramach niniejszego wniosku 7.Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis w odniesieniu do kosztów przedstawionych jako kwalifikujące się do objęcia wsparciem (jeśli dotyczy) 8.Kopia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych - w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał pomoc de minimis (jeśli dotyczy)

17 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Załączniki: 9.Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu) 10.Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT 11.Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP).

18 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Załączniki: Załączniki przedkładane w przypadku projektów realizowanych we współpracy: 1.Kopia umowy o współpracy. 2.Oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego przy projekcie (dotyczy również podmiotów zagranicznych). 3.Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi. (w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o zwiększoną intensywność wsparcia za realizację projektu w ramach efektywnej współpracy z innym przedsiębiorcą). 4.Kopia umowy spółki, statutu albo innego aktu określającego cele statutowe oraz organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów organizacji badawczej (w przypadku realizacji projektu we współpracy z organizacją badawczą)

19 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Załączniki: Przed złożeniem wniosku (naciśnięcie przycisku Złóż wniosek) Wnioskodawca powinien przesłać za pomocą Generatora Wniosków wersje elektroniczne następujących załączników: Biznes plan Część E biznes planu Tabele finansowe Kopia promesy kredytowej lub kopia umowy kredytowej (jeśli dotyczy) Kopia promesy leasingowej (jeśli dotyczy)

20 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG W przypadku projektów realizowanych we współpracy należy dołączyć dodatkowo w Generatorze Wniosków: Kopię umowy o współpracy (w przypadku kilku umów Wnioskodawca powinien załączyć zeskanowane umowy w jednym pliku elektronicznym). Oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego przy projekcie (dotyczy również podmiotów zagranicznych). Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi. (w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o zwiększoną intensywność wsparcia za realizację projektu w ramach efektywnej współpracy z innym przedsiębiorcą). Kopię umowy spółki, statutu albo innego aktu określającego cele statutowe oraz organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów organizacji badawczej (w przypadku realizacji projektu we współpracy z organizacją badawczą).

21 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Kompletność dokumentacji W przypadku projektów realizowanych we współpracy z innym przedsiębiorcą/ przedsiębiorcami albo organizacją badawczą, weryfikacji podlegać będzie czy do wniosku o dofinansowanie dołączona została warunkowa umowa o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją badawczą oraz czy umowa ta zawiera obligatoryjne elementy. Przedmiotem umowy o współpracy nie mogą być zadania w projekcie zlecone organizacji badawczej lub przedsiębiorcy w ramach podwykonawstwa.

22 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Kompletność dokumentacji Wniosek o dofinansowanie złożony bez wymaganego załącznika – biznes planu będzie odrzucony bez możliwości uzupełnienia. Dokumentacja zawierająca załączniki do wniosku o dofinansowanie, ale nie zawierająca wniosku o dofinansowanie będzie odrzucona bez możliwości uzupełnienia.

23 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Kompletność dokumentacji W kryterium ocenie podlega poprawność formalna dołączonej do wniosku o dofinansowanie promesy kredytowej (leasingowej)– jeśli dotyczy, tj.: czy podano % udział kredytu/leasingu w kosztach kwalifikowanych? czy zawarto okres ważności promesy? czy zawarto wszystkie dane identyfikujące bank/firmę leasingową oraz Wnioskodawcę (wymagane zgodnie ze wzorem promesy)? czy zgodnie z wnioskiem podano kwotę kosztów całkowitych projektu i kosztów kwalifikowanych projektu? czy promesa jest opatrzona pieczęcią banku/firmy leasingowej, podpisami przedstawicieli banku/firmy leasingowej/Wnioskodawcy (stosownie do wymagań zawartych we wzorze promesy kredytowej/leasingowej)?

24 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Kompletność dokumentacji W kryterium ocenie podlega poprawność formalna dołączonej do wniosku o dofinansowanie promesy kredytowej (leasingowej)– jeśli dotyczy, tj.: czy podano % udział kredytu/leasingu w kosztach kwalifikowanych? czy zawarto okres ważności promesy? czy zawarto wszystkie dane identyfikujące bank/firmę leasingową oraz Wnioskodawcę (wymagane zgodnie ze wzorem promesy)? czy zgodnie z wnioskiem podano kwotę kosztów całkowitych projektu i kosztów kwalifikowanych projektu? czy promesa jest opatrzona pieczęcią banku/firmy leasingowej, podpisami przedstawicieli banku/firmy leasingowej/Wnioskodawcy (stosownie do wymagań zawartych we wzorze promesy kredytowej/leasingowej)?

25 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Kompletność dokumentacji Braki w promesie/umowie kredytowej, promesie leasingowej podlegają uzupełnieniom formalnym, brak uzupełnień nie stanowi podstawy do odrzucenia wniosku.

26 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Obligatoryjne elementy umowy o współpracy: 1.dane podmiotów nawiązujących współpracę przy realizacji projektu, 2.data obowiązywania – na czas obowiązywania umowy o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, 3.zakresy odpowiedzialności poszczególnych stron umowy, wykonywanych zadań z zakresu badań przemysłowych i prac rozwojowych, 4.określenie udziałów podmiotów współpracujących w budżecie projektu w zakresie wydatków określonych w § 14 ust. 2 Rozporządzenia, w tym określenie zaangażowania środków własnych, 5.ustalenie, że Beneficjent i podmiot współpracujący posiadają prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem Projektu w proporcji odpowiadającej faktycznemu wkładowi finansowemu wniesionemu do Projektu; w przypadku przekazania Beneficjentowi przez podmiot współpracujący posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w celu wdrożenia ich przez Beneficjenta, podmiot współpracujący otrzymuje od Beneficjenta wynagrodzenie odpowiadające wartości rynkowej tych praw,

27 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG 6.zasady wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w działalności gospodarczej podmiotu/podmiotów współpracujących, 7.zasady sprzedaży wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych (jeśli w projekcie założono wdrożenie jako sprzedaż wyników), 8.zasady udostępniania wyników badań przemysłowych (jeśli dotyczy - w przypadku korzystania z premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych), 9.przekazanie organizacji badawczej prawa publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań w ramach Projektu (jeśli dotyczy - w przypadku korzystania z premii za efektywną współpracę), 10.zobowiązanie podmiotów współpracujących nieotrzymujących dofinansowania do złożenia na zakończenie Projektu oświadczenia o wykonaniu zadań przypisanych tym podmiotom w ramach Projektu oraz o wysokości poniesionych wydatków (w podziale na kategorie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia).

28 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG 11.zagwarantowanie, że w trakcie weryfikacji wniosku o płatność końcową na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia podmioty współpracujące przekażą za pośrednictwem Beneficjenta dokumenty poświadczające wykonanie zadań oraz poniesienie wydatków w ramach Projektu, 12.zobowiązanie podmiotów współpracujących do przekazania Beneficjentowi informacji niezbędnych do sprawozdawczości w ramach Projektu oraz po jego zakończeniu.

29 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Projekt jest realizowany na terytorium RP Wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zlecenia realizacji usług, w szczególności prac badawczych przez Wnioskodawcę zagranicznemu wykonawcy, w tym jednostce badawczej, warunek uznaje się za spełniony. Dopuszcza się realizację projektu we współpracy z podmiotem zagranicznym (przepływy finansowe nie mogą trafiać do podmiotu zagranicznego), jednak i w tym przypadku Wnioskodawca własne zadania w projekcie musi wykonywać w Polsce (z możliwością zlecania usług podmiotom zagranicznym).

30 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Wnioskowana kwota wsparcia – kiedy przysługuje premia? W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu: a) pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest MSP, b) wspólnie przez przedsiębiorców w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, c) z organizacją badawczą, powinien wraz z wnioskiem dołączyć oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego oraz o braku powiązania Przepływy finansowe w projekcie nie mogą trafiać do przedsiębiorcy współpracującego / organizacji badawczej. Dodatkowo żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie może ponosić więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych wspólnego projektu (w przypadku organizacji badawczej – musi ponieść koszty min. 10%).

31 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Wnioskowana kwota wsparcia – kiedy przysługuje premia? cd W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie trwałości projektu wyniki badań przemysłowych: a)zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub b)zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism prowadzonej przez MNISW lub bazach danych zapewniających dostęp do surowych danych badawczych lub c)zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym. UWAGA: Premia należy się wyłącznie za badania przemysłowe!!!

32 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG Uwagi - Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku W przypadku zlecania usług badawczych - za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie umowy warunkowej z wykonawcą części prac B+R (której realizacja będzie uzależniona od przyznania dofinansowania) przed dniem złożenia wniosku. W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP - wszczęcie postępowania i wyłonienie wykonawcy nie stanowi rozpoczęcia projektu (pod warunkiem, że Wnioskodawca w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących z budżetu UE). W przypadku projektów realizowanych we współpracy (wykluczone podwykonawstwo) - za rozpoczęcie projektu nie jest uważane zawarcie warunkowej umowy o współpracy z przedsiębiorcą lub organizacją badawczą przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, gdy warunkiem wejścia w życie umowy byłoby przyznanie dofinansowania ze środków PO IG. Podpisanie listów intencyjnych nie jest również uznawane za rozpoczęcie projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

33 Kryteria formalne w ramach działania 1.4 POIG W przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o premię z tytułu efektywnej współpracy w związku z realizacją projektu pomiędzy co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, powinien wraz z wnioskiem dołączyć oświadczenie o statusie i lokalizacji siedziby podmiotu współpracującego przy projekcie, oraz o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi. Uwaga: Przepływy finansowe w projekcie nie mogą trafiać do przedsiębiorcy współpracującego. Dodatkowo z p. C.7 biznes planu musi wynikać, że żaden z przedsiębiorców realizujących wspólnie projekt nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych wspólnego projektu.

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2009 Działanie 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych Zespół Badań i Rozwoju Warszawa, wrzesień 2010 r. 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google