Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty

2 DYSLEKSJA DYSGRAFIA DYSORTOGRAFIA DYSKALKULIA ADHD NORMA INTELEKTUALNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA Specjalne potrzeby edukacyjne SPECJALNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ UCZNIOWE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI TO GRUPA NIEZWYKLE ZRÓŻNICOWANA UCZNIOWIE ZDOLNI Wzmocnienie potencjału rozwojowego Uczniowie niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym, niedostosowani społecznie, zagrożoni niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania.

3 Kierunki proponowanych zmian: - kontynuacja zmian dokonanych od 1.09.2009 r. w obszarze podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego uczniowie wybitnie uzdolnieni, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w uczeniu się, zwiększenia efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jak również podtrzymywanie więzi rodzinnych oraz integracji dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej, kompetentna i odpowiednio wspomagana kadra pedagogiczna w zakresie indywidualizacji nauczania, udzielająca wsparcia uczniom mającym trudności w nauce, ale też tym zdolnym, chętnie rozwijającym swoje zainteresowania, organizacja pracy szkoły skutecznie zaspokajająca indywidualne potrzeby, trudności i zainteresowania uczniów (w tym likwidacja barier).

4 Model zmian Edukacja przedszkolna – wczesna obserwacja i ocena dojrzałości, gotowości szkolnej dziecka. Szkoła podstawowa – rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce, uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz udzielanie im indywidualnego wsparcia. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapewnienie informacji i poradnictwa zawodowego.

5 - SP – I etap, rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się, - powołanie Zespołu nauczycieli i specjalistów, - dla uczniów z opinią lub orzeczeniem (z wyjątkiem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia - wspieranie przez przedszkole/szkołę dziecka przewlekle chorego 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114

6 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz.46 rozszerzenie zadań poradni o współpracę z przedszkolem/szkołą realizacja zadań poza poradnią doprecyzowanie obowiązkowych elementów opinii udzielanie nauczycielom, na ich wniosek, pomocy i wsparcia

7 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 ze zm.; z 2005 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1767 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach. Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 166

8 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96, Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz.1416, Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz.606, Dz. U. z 2005r. Nr 10, poz. 75, Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562; zm. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9, Nr 178, poz.1097, oraz z 2009 Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694, Nr 141, poz.1150.

9 KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI to specjalistyczna usługa edukacyjna, oferowana uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, której jakość nie jest zależna od formy kształcenia. W zawiązku z tym każda placówka, przyjmująca dziecko z orzeczeniem lub opinią, powinna być przygotowana do zorganizowania kształcenia zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z orzeczenia/opinii. To wymaga: przygotowania organizacyjnego placówki, przygotowania programowego (IPE), przygotowania metodyczno-terapeutycznego nauczycieli, podjęcia współpracy z podmiotami działającymi na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowania uczniów, przygotowania rodziców.

10 UCZENIE SIĘ DZIECKA ZE SPE NA SPOSÓB SZKOLNY INDYWIDUALNY PROGRAM Funkcja edukacyjna adaptacja podstawy programowej do możliwości uczniów z niepełnosprawnością zestaw działań wzmacniających rozwój ucznia w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji, kompensowania braków, wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego, społecznego Funkcja terapeutyczna

11 Dostosowanie edukacyjne powinno opierać się na podstawach rzetelnej, kompleksowej diagnostyki oraz możliwie szerokim, kompetentnym poradnictwie i wyborze odpowiedniej formy kształcenia.

12 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA to proces wspólnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich zdrowymi rówieśnikami, przy jednoczesnym zapewnieniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej i zabezpieczeniu koniecznego dla nich wsparcia (technicznego, metodycznego, psychospołecznego, organizacyjnego) wynikającego z niepełnosprawności.

13 Projekt systemowy - Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w ramach Priorytetu III PO KL, Działania 3.3, Podziałania 3.3.3. Organizator - Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Cele projektu: zapewnienie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz poprawa jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

14 Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W lipcu została uruchomiona platforma internetowa, gdzie zamieszczona jest promocja projektu oraz materiały szkoleniowe dostępne dla Liderów http://efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl Zadania Liderów: przygotowanie i przeprowadzenie spotkań konsultacyjno-informacyjnych z kadrą zarządzającą i pedagogiczną szkół i placówek – X – XII 2010 r.

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych projekt systemowy OKRES REALIZACJI PROJEKTU: lata 2010 - 2013 ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i ma na celu wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji nauczenia w klasach I-III szkół podstawowych.

16 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE: Szkoły objęte wnioskiem muszą spełniać standardy I - III określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych Organy prowadzące, biorąc udział w projekcie, będą mogły pozyskać środki na: sfinansowanie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych, doposażenie bazy dydaktycznej w materiały wynikające z procesu indywidualizacji, w tym w sprzęt specjalistyczny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Wychowywać to stwarzać rozsądne więzy, które dają dziecku radość z własnego rozwoju Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google