Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej ręki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej ręki"— Zapis prezentacji:

1 Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej ręki

2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz i Nr 182, poz oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458). - weszło w życie z dniem 11 grudnia 2010 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym(Dz. U. Nr 12, poz. 68). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych(Dz. U. Nr 12, poz. 69). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

3 Osoby odpowiedzialne za postępowanie
Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zamawiającego. Kierownik może powierzyć pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności pracownikom. (art. 18) W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, którzy podlegają wyłączeniu ze względu na wystąpienie okoliczności poddających w wątpliwość ich bezstronność lub obiektywizm. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie (art.17)

4 Komisja przetargowa W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 konieczne jest powołanie komisji przetargowej, (art. 19.1) pełniącej rolę zespołu pomocniczego powołanego do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. (art. 20.1)

5 Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. (art. 21
Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób. (art. 21.2) Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej w odrębnym dokumencie np. regulaminie. (art.21.3)

6 Forma pisemna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art.9.1), w języku polskim. (art.9.2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. (art.27.1) Informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną potwierdza się niezwłocznie na żądanie drugiej strony. (art.27.2)

7 Przetarg nieograniczony krok po kroku

8 KROK 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przystępując do przetargu, zamawiający w pierwszej kolejności musi określić przedmiot zamówienia. Określenie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, którą zamawiający chce uzyskać, powinno nastąpić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. (art.29.1)

9 Zamawiający opisuje przedmiot za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy.(art. 30.1) Zamawiający stosuje także nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.(art.30.7)

10 Prawo zabrania zamawiającemu opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. (art.7.1) W naszym przypadku przedmiotem zamówienia będzie usługa zorganizowania wypoczynku dla dzieci.

11 KROK 2: OSZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kolejnym krokiem zamawiającego powinno być oszacowanie wartości zamówienia. (art.32) Od wartości tej zależy, czy w ogóle trzeba stosować procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wiele obowiązków zamawiającego (np. odnośnie powołania komisji przetargowej, publikacji ogłoszeń, obowiązku żądania wniesienia wadium, żądania dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Wartość zamówienia, powyżej której trzeba stosować PZP, wynosi 14 000 euro (art.4 pkt 8).

12 Podstawą określenia wartości zamówienia jest ustalone z należytą starannością całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (netto).(art.32.1) W naszym postępowaniu zamawiający ustalił, że wartość zamówienia wynosi zł bez podatku VAT. Wartość ta przekracza kwotę stanowiącą równowartość euro, a więc zamawiający musi stosować przepisy ustawy PZP. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. (art.35.1)

13 KROK 3: OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
PZP zawiera regulacje pozwalające wykluczyć z postępowania wykonawców, którzy nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia. Podstawą wykluczenia może być art. 24 PZP, określający formalne przesłanki wykluczenia z postępowania, lub też art. 22 ust. 1 PZP, odnoszący się do spełniania warunków udziału w postępowaniu. W tym drugim przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokonuje w sposób pozwalający mu na stwierdzenie, czy wykonawcy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają wiedzę i doświadczenie dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

14 Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), zamawiający może żądać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu tylko dokumentów w nim wymienionych. Zamawiający może żądać złożenia tylko takich dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Nie można zatem żądać załączenia do oferty dokumentu, bez określenia warunku, którego spełnienie miałby potwierdzać dany dokument.

15 Dla potrzeb naszego postępowania przetargowego zamawiający zażądał:
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 PZP, oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP, aktualnego odpisu z rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzającego brak zaległości w zapłacie podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, aktualną informację z KRK wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach usług …wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia…

16 KROK 4: PUBLIKACJA OGŁOSZENIA
Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu, o treści określonej w art. 41 PZP, a następnie zamieszcza je w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej. Pamiętać należy, że oprócz informacji zawartych w art.41, zamawiający jest zobowiązany poinformować w ogłoszeniu zamieszczonym w siedzibie i na stronie internetowej o dniu zamieszczenia ogłoszenie w BZP lub przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Obowiązkowo ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, co odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli. Dla zamówień o wartości przekraczającej kwoty określone na podstawie art.11.8 wymagana jest także publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

17 KROK 5: PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Następnie zamawiający opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna zawierać informacje wymienione w art. 36 PZP. 1) nazwę oraz adres zamawiającego; 2) tryb udzielenia zamówienia; 3) opis przedmiotu zamówienia; 4) termin wykonania zamówienia; 5) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

18 7) informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami; 8) termin związania oferta; 10) opis sposobu przygotowywania ofert; 11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 12) opis sposobu obliczenia ceny; 13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 15) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 16) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

19 Nasz zamawiający załączył do specyfikacji także następujące dokumenty:
formularz oferty, formularz cenowy, formularz dotyczący udokumentowania doświadczenia wykonawcy, Formularz zawierający wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularz umowy. Zamawiający przekazuje wykonawcom specyfikację warunków zamówienia na ich wniosek. Za wydanie specyfikacji można pobrać opłatę, której wysokość nie powinna przekroczyć kosztów druku i przekazania. Przekazanie specyfikacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wpływu wniosku. Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. (art.42)

20 KROK 6: WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Takich wyjaśnień zamawiający powinien udzielić niezwłocznie, a treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazać wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, oraz opublikować na stronie internetowej. Inną możliwością jest zwołanie przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców i udzielenie wyjaśnień. (art.38) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. O dokonanej modyfikacji zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców oraz informuje o dokonanych zmianach na stronie internetowej.

21 KROK 7: OTWARCIE OFERT I KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w specyfikacji, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Przed otwarciem pierwszej oferty zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno informacje w niej zawarte, dotyczące wykonawcy, zaproponowanych przez niego warunków, ceny itp. Informacje te przekazuje się wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert. (art.86)

22 Następnie ma miejsce kwalifikacja wykonawców, w ramach której zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji. Zamawiający bada, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.(art.26) Niespełnienie któregokolwiek warunku prowadzi do wykluczenia wykonawcy z postępowania. O wykluczeniu zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. (art.24.3)

23 KROK 8: BADANIE I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. (art.87.1) Możliwe jest natomiast poprawianie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Następnie zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty, wymienione w art. 89. Do takich okoliczności m.in. zalicza się: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, zawarcie w ofercie rażącej niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. O odrzuceniu oferty zamawiający informuje wszystkich wykonawców, łącznie z tym, którego oferta została odrzucona.

24 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.(art.91.1) Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia). (art.91.2) Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, z wyjątkiem usług niepriorytetowych, o których mowa w art.5 ust.1 Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. (art.91.5)

25 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. Stosowną informację zamieszcza również na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. (art.92)

26 KROK 9: WYPEŁNIENIE STOSOWNYCH DRUKÓW PROTOKOŁU I DRUKÓW ZP
Po wyborze oferty zamawiający sporządza pisemny protokół. (art.96) Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

27 KROK 10: ZAWARCIE UMOWY Etapem wieńczącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Powinna ona zostać zawarta na piśmie. Sankcją za niedochowanie formy pisemnej jest nieważność umowy. Przy formułowaniu treści umowy należy pamiętać, że zakres świadczenia wykonawcy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie. Niedozwolone jest rozszerzenie świadczenia wykonawcy poza przedmiot zamówienia określony w specyfikacji. Umowa w części wykraczającej poza przedmiot zamówienia jest nieważna. Prawo zamówień publicznych wprowadza, co do zasady, zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony. Oznacza to, że umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawarte na czas określony i to nie dłuższy niż 4 lata. Jedynie w przypadku umów, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, możliwe jest, przy zachowaniu pewnych warunków, zawarcie ich na okres dłuższy niż 4 lata.

28 KROK 11: PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a powyżej tych kwot przekazuje je Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (art.95)

29 KROK 12: ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
Zamawiający może zażądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami.

30 Zamówienie z wolnej ręki
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. (Art.66.1)

31 Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej reki; 4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. (Art.66.2)

32 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagroda było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki autora wybranej pracy konkursowej;

33 3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;

34 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

35 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej ni 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczna lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

36 8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacja działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczna w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza ni kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza ni kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

37 Zawiadomienie Prezesa UZP
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.

38 Przepisu powyższego nie stosuje sie w przypadku zamówień, których przedmiotem są:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) zastrzeżone usługi pocztowe, e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych; Oraz zamówień: 1. Udzielonych w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie mona było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 2. Na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacja działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym; 3. Na dostawy które dokonywane jest na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

39 Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21 (dot
Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art (dot. komisji przetargowej), art. 24 ust. 1 pkt 1-3 (dot. wykluczenia wykonawców) i art. 68 ust. 1 (dot. zaproszenia do negocjacji) w przypadku zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3.

40 Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy. Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie stosuje się ( dot. SIWZ). Przepisy art. 36 ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio (żądanie wskazania podwykonawców). (art.68.1)

41 Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, równie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Przepis art. 25 stosuje sie odpowiednio (dot. żądania oświadczeń lub dokumentów).

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przetarg nieograniczony Zamówienie z wolnej ręki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google