Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2
MSTÓW Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2 20 lat wspólnie z gminą Mstów

2 MSTÓW Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie istnieje od 1 lipca 1990 roku. Uchwała Gminnej Rady Narodowej w Mstowie Nr XII/58/90 z dnia 23 kwietnia 1990 roku został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 1990 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa przejął dotychczasowe działania i kompetencje terenowe organu administracji państwowej o właściwości szczególnie do spraw społecznej oraz zadania służb społecznych w Zespole Opieki Zdrowotnej. W ten sposób całość zadań skupiona została w jednej merytorycznej komórce organizacyjnej, co zapewniło wyraźnie ułatwienie dla świadczeniobiorców. W 1990 roku ośrodek wypłacił 33 podopiecznym zasiłki stałe na ogólną kwotę , - złotych. Na rok 2010 gmina przeznaczyła kwotę – , - złotych. Na rok 2010 budżet państwa przeznaczył kwotę – ,- zł. GOPS pomaga: rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym, rodzinom problemem alkoholowym, powodu bezrobocia, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z tyt. Narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej. Liczba rodzin korzystających z pomocy stale się zmienia, w roku 2009 było to – 156 rodzin o liczbie osób 488. W I kwartale 2010 roku – liczba rodzin wynosi 117, liczba osób w tych rodzinach wynosi 348 osób.

3 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas pierwszej kadencji (1990-1994):
Gazyfikacja: stacja redukcyjno - pomiarowa w Jaskrowie, gazyfikacja Jaskrowa, Wancerzowa, Siedlca i części Mstowa. Magistrala Ø 200 od stacji redukcyjno – pomiarowej do Mstowa. Długość sieci około 28 km.   Wodociągi: Wancerzów – od mostu do ul. Jaskrowskiej wraz z nią, Mstów – ul. Ogrodowa, długość sieci około 1,4 km. Rozpoczęcia budowy wodociągów w Siedlcu i w Małusach Wielkich.   Modernizacja dróg – drogi asfaltowe w Cegielnii, Zawadzie – ul. Główna, Kucharach, Jaskrowie i w Jaźwinach do mleczarni.  Modernizacja dróg gruntowych – Łuszczyn, Chrapoń, Latosówka, Cegielnia i Małusy Wielkie.  Oświetlenie uliczne – Zawada, Małusy Małe, Jaskrów, Mokrzesz i Latosówka.  Strażnica OSP – ukończenie budowy w Krasicach, kontynuacja budowy Małusach Wielkich, Małusach Małych, Kucharach i Siedlcu.  Szkoły – partycypacja w kosztach budowy szkoły w Brzyszowie, partycypacja w remoncie szkoły w Mokrzeszy i Krasicach.  Zakończenie budowy Gminnego Ośrodka Kultury we Mstowie.  Budowa mostu w Kłobukowicach.

4 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas drugiej kadencji (1994-1998):
Gazyfikacje – Cegielnia, Kuchary, Siedlec, Srocko, Brzyszów, Zawada, Mokrzesz, Krasice, Jaźwiny, Kuśmierki, Pniaki Mokrzeskie, długość sieci 72 km. Długość sieci w całej gminie 100 km. Wodociągi – Zakończono proces wodociągowania gminy. Uzupełniono wodociągi w Małusach Małych, Siedlcu - Podlisiu, Srocku, Jaskrowie – Osada Leśna. Wybudowano wodociąg magistralny z przyłączami z Wancerzowa przez Rajsko, Kłobukowice, Łuszczyn, Krasice do Chmielarzy, długość sieci 14 km. Oświetlenie uliczne – Jaskrów, Pniaki Mokrzeskie, Siedlec, Mstów,Krasice Kolonia, Małusy Wielkie, Kłobukowice, Latosówka, Rajsko, Srocko, Jaskrów –Osada Leśna. Dobudowa i modernizacja w Mstowie, Siedlcu,Mokrzeszy, Jaźwinach, Kobyłczycach i Krasicach. Modernizacja dróg – asfaltowe: Jaźwiny, Siedlec, Małusy Małe, Mstów ul. 35 lecia PRL, ul. Nadrzeczna, ul. Kościuszki, ul. Chopina, ul. Kilińskiego, Jaskrów ul. Jurajska, Kuśmierki, Zawada ul. Sadowa, Małusy Wielkie, Kobyłczyce, Mokrzesz ul. Równoległa, Kuchary. Ogółem 11 km dróg asfaltowych. Modernizacja dróg gruntowych – Siedlec Podlisie, Małusy Małe, Krasice do Jaźwin. Chodniki – Mstów ul.Kościelna i Plac Mickiewicza. Dofinansowanie remontów dróg powiatowych: Kuchary – Wancerzów, Zawada –Małusy Wielkie, łącznie z remontami cząstkowymi dróg gminnych przelano kwotę 110 000 zł.

5 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas drugiej kadencji (1994-1998):
Szkolnictwo – od 1 stycznia 1996 roku remont kapitalny okien i sali gimnastycznej w Małusach Wielkich instalacje C.O. remont sali i wymiana okien w Zawadzie dobudowa sali, sanitariów, wymiana dachu, instalacje C.O. w Krasicach instalacja C.O. w Kucharach remont sali gimnastycznej i wymiana kilku okien w Mstowie budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w Jaskrowie budowa sali gimnastycznej w Mokrzeszy zakupiono komputery do Brzyszowa pozyskano komputery do Krasic dokonano remontu z wymianą okien i C.O. w przedszkolu w Siedlcu i Mstowie remont przedszkola w Kobyłczycach Zamontowano 19 wiat przystankowych. Aby usprawnić remonty cząstkowe dróg gminnych, dokonano zakupu zagęszczarki. Oddano do użytku strażnicę OSP w Kucharach i Małusach Wielkich.

6 W drugiej kadencji wybudowano most wzdłuż ul. Kościelnej w Mstowie.
MSTÓW W drugiej kadencji wybudowano most wzdłuż ul. Kościelnej w Mstowie.

7 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas trzeciej kadencji (1998 - 2002):
Modernizacja dróg – asfaltowe: Mstów – ul.Norwida, Partyzantów, Kilińskiego, Nowa, Leśna, Jurajska, Parkowa, Latosówka – przez wieś, Cegielnia – przez wieś, Kuchary – ul. Poprzeczna i Słoneczna, Krasice – ul. Warszawska i Krótka, Zawada ul. Górna i Dolna, Gąszczyk – przez wieś, Jaźwiny, Siedlec, Kuśmierki do Mokrzeszy, Kuchary do Latosówki, Jaskrów – Osada Leśna, Małusy Małe, razem 15,5 km. Gmina partycypowała również w modernizacji drogi powiatowej i ul. Częstochowskiej oraz ul. Wolności w Mstowie. Modernizacja dróg gruntowych – Krasice – ul. Leśna, Kłobukowice, Cegielnia, Jaskrów, Kobyłczyce, Zawada, Siedlec, Mstów, droga pomiędzy Mokrzeszą i Kobyłczycami oraz droga pomiędzy Cegielnią, a Latosówką. Razem około 9 km. Remont dróg gruntowych poprzez uzupełnieniem żużlem w całej kadencji 8850 ton żużlu. Chodniki – Wancerzów – Jaskrów – łącznie 1771 m2, Brzyszów – łącznie 813 m2. Wodociągi – w Kobyłczycach wykonano 276 m sieci wodociągowej i 8 przyłączy. Wymiana wodociągów – wymiana sieci wodociągowej w ul. Wolności w Mstowie, rozpoczęcie wymiany wodociągu w Brzyszowie i Kobyłczycach. Dokonano zakupu: 21 stanowisk komputerowych dla szkół 9 stanowisk komputerowych dla Urzędu Gminy Aparatu USG dla SPZOZ Mstów

8 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas czwartej kadencji (2002 - 2006):
Modernizacja dróg – asfaltowe – Kłobukowice – przez wieś i Łuszczyn –przez wieś, razem 28 km. Kostka brukowa - Wancerzów ul. Polna. Wybudowano również parking przy cmentarzu w Mstowie . Modernizacja dróg gruntowych – Mokrzesz, Zawada, Siedlec, Wancerzów, – łącznie 4,8 km. Chodniki – Brzyszów – 430 m2, Wancerzów – Jaskrów – kontynuowany przez Urząd Marszałkowski. Remont dróg gruntowych – 653 tony żużlu. Zakupiono materiał do remontu mostu w Jaskrowie, sam remont wykonali mieszkańcy Jaskrowa. Wodociągi – zakończono wymianę wodociągów Kobyłczycach i Brzyszowie. W Kobyłczycach – 3375 mb sieci, 115 przyłączy o długości 1503mb. W Brzyszowie 1911 mb sieci i 105 przyłączy o długości 1892,5 mb. Remonty cząstkowe dróg – zakupiono 220 ton masy asfaltowo – betonowej. Remonty inne: Wykonano konserwacji zabytkowego ołtarza, kapliczki w Mokrzeszy Wykonano umocnienie skarp drogi ul. Sportowej przy źródłach we Mstowskich Błoniach Wykonano remont budynku ujścia wody w Mstowie przy ul.Wolności Wykonano remont budynku Urzędu Gminy – dokonano wymalowania korytarzy, klatki schodowej oraz sali narad Zakupiono: 8 kompletów zestawów komputerowych dla szkół centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy

9 MSTÓW Największym dokonaniem inwestycyjnym tej kadencji było zakończenie pierwszego etapu budowy kanalizacji i oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Jaskrowie. Uroczystość ta miała miejsce 8 października 2004 r. w oczyszczalni ścieków we Mstowie. Pierwszy etap zamknął się wykonaniem 30 km kanalizacji grawitacyjnej z przekanalikami, 7 km kanalizacji ciśnieniowej, 10 przepompowni ścieków i budową oczyszczalni o przepustowości 320 m3 / doba.

10 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas piątej kadencji (2006 - 2010)
Największą inwestycją tej kadencji jest budowa Hali Sportowej w Brzyszowie.

11 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas piątej kadencji (2006 - 2010)
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskrowie

12 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas piątej kadencji (2006 - 2010)
We wszystkich miejscowościach gminy powstały place zabaw dla dzieci

13 MSTÓW Inwestycje Urzędu Gminy podczas piątej kadencji (2006 - 2010)
Latem 2009 roku rozpoczęto budowę hali sportowej Z.S. w Mstowie.

14 MSTÓW Fragment wywiadu przeprowadzonego przez uczennicę Magdalenę Kuleszę z Radnym I kadencji Andrzejem Ziętalem. - Jakie zmiany dostrzega Pan w ciągu ostatnich 20 lat w naszej gminie ? - W gminie zaszło szereg zmian. Po pierwsze gmina jest samorządna, decyduje większością głosów, samodzielnie finansuje swoje wydatki własnych środków oraz otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu państwa na finansowanie szkół, na wynagrodzenia, prowadzi z własnych środków przedszkola, remonty, budowę dróg gminnych, wodociągi, gazyfikację, kanalizację, otrzymuję pomoc z dotacji unijnych. Samorządność dała nam możliwość wyboru radnych i wójta gminy poprzez wybory bezpośrednie. Nasza gmina współpracuje na zasadzie partnerstwa między gminami z gminą: we Francji – Sante Auley, we Włoszech – Otricoli, nawiązując z nimi kontakty poprzez wymiany doświadczeń itd.

15 MSTÓW Wywiad jednego z uczniów z obywatelem naszej gminy
- Jak zmieniły się urzędy ? Czy są dalej czy bliżej obywateli - Z punktu widzenia obywatela dużo się zmieniło , ludzie są lepiej spostrzegani oraz solidniej i szybciej obsługiwani . Dużo spraw jest załatwianych bezpośrednio w Urzędzie Gminy. W sołectwach powołano Rady Wspólnot Wiejskich z którymi obywatel ma bliski kontakt i może dużo się dowiedzieć. Czy łatwiej jest otrzymać informacje, czy urzędnicy konsultują decyzje z obywatelami ? -Oczywiście, w urzędach łatwiej jest otrzymać informacje , rzeczy którymi interesują się obywatele są im szybko i rzetelnie przyswajane . Organizowane są zebrania wiejskie na których przedstawiane są pomysły urzędników oraz obywateli .Można tam rozwiązywać sprawy obywateli.

16 MSTÓW Wywiad jednego z uczniów z byłą Radną I kadencji.
Czy jakość życia jest wyższa niż 20 lat temu ? Jeśli chodzi o standard życia i rozwój miały one miejsce moim zdaniem największy w latach 90, a było to spowodowane dużą ilością miejsc pracy, co czyni łatwym zatrudnieniem. Ostatnie lata pokazują schyłek, standard życia maleje, brak funduszy na kino, teatr, nie organizowane są masowe imprezy lokalne, społeczność zamyka się, każdy we własnym domu; a przez to ginie kultura, zwyczaje, obyczaje (...) przebywanie wspólne, radość i zabawa.

17 Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2
MSTÓW W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Dariusz Knysak Mateusz Janik Michał Bajdur Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2 Naszym opiekunem jest Pani Katarzyna Błachowicz Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie ul. Partyzantów 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google