Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności."— Zapis prezentacji:

1 EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala WitoldKwiatkowski

2 Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z póź. zm. Dziedziny i akty wykonawcze ściśle związane z POŚ: Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przyrody Natura 2000 Azbest, hałas,pole elektromagnetyce Ochrona strefy ozonowej Ochrona gleby Gospodarka odpadami w tym medycznymi Środki niebezpieczne i chemiczne, gospodarka zużytym sprzętem elektronicznym 2008-11-18 2 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

3 Celem jest dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji i działań prowadzonych przez Szpital, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Umożliwia śledzenie działań dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi określonymi przez Szpital. Określa się tok postępowania przy regularnym monitorowaniu i dokonywaniu pomiarów kluczowych, charakterystyk i operacji oraz działań prowadzonych przez Szpital. Jakie czynniki mające wpływ na środowisko są monitorowane i analizowane ? W zakresie ilości wytwarzanych odpadów: prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z przepisami prawa /karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu, ewidencja roczna/ prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z przepisami prawa /karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu, ewidencja roczna/ W zakresie częstotliwości pomiarów: odpady medyczne, codziennie w rozbiciu na poszczególne komórki odpady medyczne, codziennie w rozbiciu na poszczególne komórki pozostałe odpady, każdorazowo, osobno dla każdego rodzaju odpadu w momencie wywożenia go z zakładu pozostałe odpady, każdorazowo, osobno dla każdego rodzaju odpadu w momencie wywożenia go z zakładu odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 1100 l oraz skratki gromadzone w pojemniku 240 l miesięcznie według ewidencji ilości wywiezionych pojemników i uzgodnioną z odbiorcą ryczałtową wagą odpadu w pojemniku odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 1100 l oraz skratki gromadzone w pojemniku 240 l miesięcznie według ewidencji ilości wywiezionych pojemników i uzgodnioną z odbiorcą ryczałtową wagą odpadu w pojemniku 2008-11-18 3 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

4 Monitoring poboru wody z sieci miejskiej na podstawie odczytów wodomierzy częstotliwość pomiaru 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej częstotliwość pomiaru 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring odprowadzanych ścieków prowadzony ze względu z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej prowadzony ze względu z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej ilość pobranej wody = ilości odprowadzanych ścieków, pomiar 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej ilość pobranej wody = ilości odprowadzanych ścieków, pomiar 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonano badania c.w.u w kierunku bakterii legionelli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonano badania c.w.u w kierunku bakterii legionelli odczyt podliczników dotyczących rozliczania Opolskiego Centrum Onkologii i niektórych opomiarowanych komórek organizacyjnych Szpitala 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej odczyt podliczników dotyczących rozliczania Opolskiego Centrum Onkologii i niektórych opomiarowanych komórek organizacyjnych Szpitala 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej z odczytu liczników 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia oleju napędowego w związku z poborem oleju do agregatu prądotwórczego ilośc zużytego oleju oblicza się na podstawie przepracowanych motogodzin w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia gazu ziemnego – gaz pobierany jest do zasilania kotłowni parowej, która zasila w parę sterylizatornię i kuchnię odczyt 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Zużycie substancji i materiałów niebezpiecznych stosowanych do dezynfekcji, zużycie odczynników chemicznych – monitoring 1 x w miesiącu 2008-11-18 4 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

5 Emisja zanieczyszczeń do powietrza - LZO z pojazdów samochodowych – monitoring zużycia paliwa 1 x w miesiącu z pojazdów samochodowych – monitoring zużycia paliwa 1 x w miesiącu agregat prądotwórczy – na podstawie zużycia oleju napędowego agregat prądotwórczy – na podstawie zużycia oleju napędowego opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Wentylacja mechaniczne, digestoria Wentylacja mechaniczne, digestoria Monitoring zużycia gazów medycznych i technicznych takich jak: ciekły tlen, tlen sprężony w butlach stalowych, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny, ciekły azot, sprężone powietrze w butlach stalowych monitoring 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej ciekły tlen, tlen sprężony w butlach stalowych, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny, ciekły azot, sprężone powietrze w butlach stalowych monitoring 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala i Pełnomocnika ds. ZJiŚ odpowiadają za: prowadzenie i utrzymywanie zapisów dotyczących wykonywanych wszystkich pomiarów środowiskowych wraz z prowadzeniem analiz i podejmowaniem działań zmierzających do wyeliminowania występujących nieprawidłowości prowadzenie i utrzymywanie zapisów dotyczących wykonywanych wszystkich pomiarów środowiskowych wraz z prowadzeniem analiz i podejmowaniem działań zmierzających do wyeliminowania występujących nieprawidłowości Wszystkie w/w media monitorowane są w sposób ciągły z pełną analizą i jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność w zakresie ustalonych limitów podejmowane są działania korygujące. Jeżeli niezgodności wiążą się z koniecznością działań inwestycyjnych postępowanie jest zgodne z Księgą Jakości i Zarządzania Środowiskowego rozdział Cele i zadania. Programy zarządzania środowiskowego. Jeżeli niezgodności wiążą się z koniecznością działań inwestycyjnych postępowanie jest zgodne z Księgą Jakości i Zarządzania Środowiskowego rozdział Cele i zadania. Programy zarządzania środowiskowego. dokonują kontroli limitów i czasu wydawania decyzji administracyjnych i umów cywilno prawnych dokonują kontroli limitów i czasu wydawania decyzji administracyjnych i umów cywilno prawnych Raz na kwartał aktualizowany jest rejestr dokumentów formalno – prawnych regulujących ochronę środowiska w zakresie umów i decyzji administracyjnych jak uaktualniany jest rejestr przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska. Raz na kwartał aktualizowany jest rejestr dokumentów formalno – prawnych regulujących ochronę środowiska w zakresie umów i decyzji administracyjnych jak uaktualniany jest rejestr przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska. 2008-11-18 5 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

6 2008-11-18 Do dnia dzisiejszego zrealizowano następujące zadania: pełna termomodernizacja budynku głównego i budynku pulmunologii i administracji, dzięki której zmniejszyliśmy zużycie ciepła i emisją do zanieczyszczeń atmosfery, a tym samym dostosowaliśmy te obiekty do wymogów cieplnych pełna termomodernizacja budynku głównego i budynku pulmunologii i administracji, dzięki której zmniejszyliśmy zużycie ciepła i emisją do zanieczyszczeń atmosfery, a tym samym dostosowaliśmy te obiekty do wymogów cieplnych wykonano nowe przyłącze wody dla budynku głównego wraz z budową nowej ekonomicznej hydroforownii kontenerowej wykonano nowe przyłącze wody dla budynku głównego wraz z budową nowej ekonomicznej hydroforownii kontenerowej sukcesywnie eliminuje się z eksploatacji energochłonne urządzenia elektryczne jak również dokonujemy wymiany starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne sukcesywnie eliminuje się z eksploatacji energochłonne urządzenia elektryczne jak również dokonujemy wymiany starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne przeprowadzamy systematyczne szkolenia personelu w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych jak również aparatury medycznej przeprowadzamy systematyczne szkolenia personelu w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych jak również aparatury medycznej utrzymujemy 100% kontrolę nad aparaturą medyczną dot szkoleń personelu, przeglądów i konserwacji utrzymujemy 100% kontrolę nad aparaturą medyczną dot szkoleń personelu, przeglądów i konserwacji dodatkowo opomiarowane zostały budynki w podliczniki zużycia wody i energii elektrycznej, aby mieć bardziej szczegółową kontrolę nad zużyciem mediów dodatkowo opomiarowane zostały budynki w podliczniki zużycia wody i energii elektrycznej, aby mieć bardziej szczegółową kontrolę nad zużyciem mediów wyznaczyliśmy odnośniki zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu ziemnego na rok bieżący dzięki prowadzonemu szczegółowemu monitoringowi wyznaczyliśmy odnośniki zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu ziemnego na rok bieżący dzięki prowadzonemu szczegółowemu monitoringowi 6 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

7 PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA EKOLOGICZNE W zakresie Energii Elektrycznej W zakresie Gospodarki Wodno - Ś ciekowej W zakresie Gospodarki Cieplnej W zakresie gospodarki odpadami 2008-11-187 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

8 Likwidacja urządzeń energochłonnych takich jak: stare lodówki, zamrażarki, pompy itp Sukcesywna wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne Opomiarowanie budynków w podliczniki energii elektrycznej modernizacja rozdzielni n/n Energia Elektryczna 2008-11-188 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

9 ROKI - XXIXII 20061 389,42179,3897,291 666,08 20071 495,28151,21177,151 823,64 20081 303,36 4 793,08 MWh 2008-11-189 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

10 2008-11-1810 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

11 Modernizacja w ę z ł ów cieplnych Wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami Docieplenie ś cian budynku wraz ze stropem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ENERGIA CIEPLNA 2008-11-1811 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

12 PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA Ś RODOWISKOWE 2008-11-1812 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala BUDYNKU G Ł ÓWNEGO BUDYNKU PULMUNOLOGII BUDYNKU APTEKI

13 PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA Ś RODOWISKOWE 2008-11-18 przebudowa w ę z ł a,wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami na zawory termostatyczne, wymiana stolarki okiennej na stolark ę PCV, docieplenie stropodachu, docieplenie ś cian zewn ę trznych wykonanie izolacji fundamentów i wykonanie elewacji zewn ę trznej. UZYSKANY EFEKT RZECZOWY: zmniejszenie przenikania ciep ł a skuteczna izolacyjno ść budynku zmniejszenie zu ż ycia energii cieplnej /zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych/ zwi ę kszony komfort cieplny pacjentów / nie przegrzewane pomieszczenia / odreustarowanie elewacji budynku 13 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

14 2008-11-18 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala 14 Py ł SO 2 CO 2 CO NO x Inne w [Mg/rok] Emisja przed realizacj ą zadania 23,69912,7182213,80011,9972,799 Przewidywana emisja po zrealizowaniu zadania 3,1810,012194,6000,4860,304 Efekt ekologiczny redukcja emisji Mg/rok 20,15112,7062019,20011,5112,495 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciep ł o przed realizacj ą zadania 32 129,20 Przewidywane zapotrzebowanie na ciep ł o po zrealizowaniu zadania 13 863,95 Efekt ekologiczny 18 265,25 ograniczenie emisji w latach 2000 - 2007 ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciep ł o do ogrzewania:ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciep ł o do ogrzewania:

15 2008-11-1815 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

16 2008-11-1816 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

17 2008-11-1817 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

18 Analiza zużycia wody w rozbiciu na obiekty lata 2006 - 2008 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2006 r Budynek główny 3057,403560,604643,002192,002617,001810,302603,002515,702039,703746,003178,002141,00 34103,70 Pulmunologia + OCO 321,00328,00394,00275,00290,00305,00337,00338,00183,00433,00321,00245,00 3770,00 Zakaźny586,80548,30643,60529,30636,60583,80563,60644,90529,30634,80540,50505,30 6946,80 Hotel63,0066,50 51,0067,0058,0043,0046,00 55,0044,4035,60 642,00 4028,204503,405747,103047,303610,602757,103546,603544,602798,004868,804083,902926,90 45462,50 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2007 r Budynek główny 2935,002379,002691,002387,002550,004133,003778,004225,003739,004228,003735,002537,00 39317,00 Pulmunologia + OCO 464,00628,00322,00291,00334,00288,00281,00323,00273,00416,00357,00330,00 4307,00 Zakaźny552,70502,00533,00311,00491,00430,00280,00791,00428,00686,00706,00618,00 6328,70 Hotel51,0044,0055,0085,0093,0061,0056,0066,0044,0058,0051,0065,00 729,00 4002,703553,003601,003074,003468,004912,004395,005405,004484,005388,004849,003550,00 50681,70 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2008 r Budynek główny 1614,001119,00968,802211,602034,001801,002120,301958,802025,000,00 15852,50 Pulmunologia + OCO 422,00359,00306,00338,00264,00300,00306,00287,00328,000,00 2910,00 Zakaźny760,00672,00720,90657,20683,00724,90658,20658,60680,600,00 6215,40 Hotel137,0081,0070,00100,2083,7080,9093,1082,1085,400,00 813,40 2933,002231,002065,703307,003064,702906,803177,602986,503119,000,00 25791,30 GOSPODARKA WODNO - Ś CIEKOWA 2008-11-1818 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

19 2008-11-1819 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

20 GAZ 2008-11-1820 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

21 2008-11-1821 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

22 Koszty poniesione przez szpital w latach 2005 - 2008 No ś nik 2005200620072008 Energia elektryczna 598 891,15 554 613,83 577 987,22 470 639,95 2 202 132,15 Gaz 74 480,98 74 325,14 67 803,92 60 330,11 276 940,15 Woda i ś cieki 233 055,26 218 887,44 241 094,62 137 243,50 830 280,82 Energia cieplna 611 198,19 585 248,98 607 740,38 409 285,90 2 213 473,45 Ogó ł em: 1 517 625,58 1 433 075,39 1 494 626,14 1 077499,46 5 522 826,57 2008-11-1822 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

23 ROK 2006 Energia elektryczna Strefa Ca ł odobowa130,00 Przesy ł Czynny104,21 Moc umowna 5,45 Abonament 5,70 ROK 2008 Energia elektryczne Strefa Ca ł odobowa194,80 Op ł ata handlowa 75,00 Op ł ata zmienna 50,63 Op ł ata jako ś ciowa 9,71 Op ł ata sta ł a 5,64 Op ł ata przej ś ciowa 4,10 Abonament 62,80 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW 2008-11-1823 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

24 ROK 2000 Energia cieplna ABONAMENT 7,72 Op ł ata GJ 18,80 Op ł ata za moc 3583,83 Op ł ata przesy ł sta ł a 1227,17 Op ł ata przesy ł zmienna 5,80 ROK 2008 Energia cieplna Op ł ata GJ 20,22 Op ł ata za moc 4959,12 Op ł ata przesy ł sta ł a 1582,21 Op ł ata przesy ł zmienna 6,96 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW 2008-11-1824 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

25 ROK 2006 Woda i ś cieki Op ł ata woda 1,83 Op ł ata ś ciek 2,40 Abonament 5,50 ROK 2008 Woda i ś cieki Op ł ata woda 1,94 Op ł ata ś ciek 2,63 Abonament 5,44 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW 2008-11-1825 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

26 ROK 2006 GAZ Op ł ata za paliwo 0,739 Op ł ata sta ł a 119,12 Op ł ata zmienna 0,348 Abonament 11,00 ROK 2008 GAZ Op ł ata za paliwo 0,916 Op ł ata sta ł a 179,00 Op ł ata zmienna 0,349 Abonament 18,00 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW 2008-11-1826 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

27 2008-11-1827 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

28 Odbiorca Nr Klienta w ę ze ł Roczne zu ż ycie [GJ] Koszt dostawy ciep ł a [PLN netto] Ś redni koszt [PLN netto/GJ] 200020072000200720002007 Ko ś nego 53 14505 1\32157 [199015] 8 410,00 3 380,40 238 432,36 142 095,49 28,3542,04 Ko ś nego 51 14505 1\31157 [199018] 23 719,20 8 794,80 462 222,09 345 784,47 19,4939,32 Razem 32 129,20 12 175,20 700 654,45 487 879,96 21,8140,07 Ś redni koszt [PLN netto/GJ] suma oszcz ę dno ś ci dla ca ł o ś ci dostawy dla w ę z ł a Ko ś nego 53 dla w ę z ł a Ko ś nego 51 200028,57 570 098,06 143 698,77 426 399,29 200132,63 651 099,02 164 115,85 486 983,17 200232,09 640 323,86 161 399,86 478 924,00 200333,64 671 252,56 169 195,74 502 056,82 200433,82 674 844,28 170 101,07 504 743,21 200535,18 701 981,72 176 941,33 525 040,39 200637,49 748 075,46 188 559,70 559 515,76 OGÓ Ł EM: 4 657 674,96 1 174 012,33 3 483 662,63 2008-11-1828 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

29 2008-11-1829 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

30 Zbiorcze zestawienie odpadów wytworzonych w 2005r., 2006r., 2007r.,2008r. 1. Rodzaj i ilo ś ci odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania w ci ą gu roku: KOD 090101090104130205150111150202160211160213160601160602160708 Wyw.rtgUtr.rtgOlejeAzbestFiltr ol.FreonyŚwietl.Akum.ołowAkum.kadRopa PLAN 4,0004,5000,2000,0300,1000,5000,8000,5000,2006,300 Wyk.2005 2,6402,5100,000 0,1400,000 Wyk.2006 3,2603,7300,0650,000 0,1320,0000,1056,261 Wyk.2007 3,2403,5700,0300,000 0,1670,2000,000 Wyk.20081,2401,4100,000 KOD 168101180102180103180106180108180182 TermometrMedyczne ChemikaliaMedyczne PLAN 0,00511,00060,0000,0500,5002,000 Wyk.2005 0,0001,04554,1200,000 1,292 Wyk.2006 0,0001,57935,7170,0000,1310,724 Wyk.2007 0,0000,13535,7460,0000,1900,063 Wyk.20080,0000,08129,3720,0000,2960,000 2. Inne, nie niebezpieczne odpady powstaj ą ce na terenie Szpitala KOD 080318090107150101150102150107160214170405170407170904180101 Tonery B ł ony rtg MakulaturPlastiki Szk ł o Elektronika Z ł om Z ł om miesz GruzMedyczne PLAN 0,0200,50010,000 0,50020,0000,02020,0002,000 Wyk.2005 0,000 4,3804,0620,9400,0002,1600,000 1,185 Wyk.2006 0,0000,3335,9304,5860,0000,03718,7050,03716,9600,711 Wyk.2007 0,0100,0284,7053,7104,2000,29011,5300,000 0,063 Wyk.20080,0150,0002,5701,8902,7240,4503,3700,00025,3000,000 KOD 180109180104190801200138200301200307 Leki Inne medycz. SkratkiDrewnoKomunalnWiel.gab. PLAN 0,0502,0006,0005,000180,0005,000 Wyk.2005 0,000 2,0400,000175,7700,000 Wyk.2006 0,000 1,2500,000125,0600,000 Wyk.2007 0,000 1,5300,000113,5600,000 Wyk.20080,0000,3170,3000,00086,0000,000 2008-11-1830 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

31 ROK Us ł uga 200520062007ZYSK UTYLIZACJA146 482,1653 125,5650 568,21 95 913,95 Us ł ugi Komunalne 43 934,9339 468,8027 842,78 16 092,15 2008-11-1831 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

32 2008-11-18 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala 32 Witold Kwiatkowski


Pobierz ppt "EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google