Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności."— Zapis prezentacji:

1 EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala WitoldKwiatkowski

2 Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z póź. zm. Dziedziny i akty wykonawcze ściśle związane z POŚ: Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przyrody Natura 2000 Azbest, hałas,pole elektromagnetyce Ochrona strefy ozonowej Ochrona gleby Gospodarka odpadami w tym medycznymi Środki niebezpieczne i chemiczne, gospodarka zużytym sprzętem elektronicznym Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

3 Celem jest dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji i działań prowadzonych przez Szpital, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Umożliwia śledzenie działań dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi określonymi przez Szpital. Określa się tok postępowania przy regularnym monitorowaniu i dokonywaniu pomiarów kluczowych, charakterystyk i operacji oraz działań prowadzonych przez Szpital. Jakie czynniki mające wpływ na środowisko są monitorowane i analizowane ? W zakresie ilości wytwarzanych odpadów: prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z przepisami prawa /karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu, ewidencja roczna/ prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z przepisami prawa /karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu, ewidencja roczna/ W zakresie częstotliwości pomiarów: odpady medyczne, codziennie w rozbiciu na poszczególne komórki odpady medyczne, codziennie w rozbiciu na poszczególne komórki pozostałe odpady, każdorazowo, osobno dla każdego rodzaju odpadu w momencie wywożenia go z zakładu pozostałe odpady, każdorazowo, osobno dla każdego rodzaju odpadu w momencie wywożenia go z zakładu odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 1100 l oraz skratki gromadzone w pojemniku 240 l miesięcznie według ewidencji ilości wywiezionych pojemników i uzgodnioną z odbiorcą ryczałtową wagą odpadu w pojemniku odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 1100 l oraz skratki gromadzone w pojemniku 240 l miesięcznie według ewidencji ilości wywiezionych pojemników i uzgodnioną z odbiorcą ryczałtową wagą odpadu w pojemniku Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

4 Monitoring poboru wody z sieci miejskiej na podstawie odczytów wodomierzy częstotliwość pomiaru 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej częstotliwość pomiaru 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring odprowadzanych ścieków prowadzony ze względu z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej prowadzony ze względu z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej ilość pobranej wody = ilości odprowadzanych ścieków, pomiar 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej ilość pobranej wody = ilości odprowadzanych ścieków, pomiar 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonano badania c.w.u w kierunku bakterii legionelli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonano badania c.w.u w kierunku bakterii legionelli odczyt podliczników dotyczących rozliczania Opolskiego Centrum Onkologii i niektórych opomiarowanych komórek organizacyjnych Szpitala 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej odczyt podliczników dotyczących rozliczania Opolskiego Centrum Onkologii i niektórych opomiarowanych komórek organizacyjnych Szpitala 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej z odczytu liczników 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia oleju napędowego w związku z poborem oleju do agregatu prądotwórczego ilośc zużytego oleju oblicza się na podstawie przepracowanych motogodzin w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia gazu ziemnego – gaz pobierany jest do zasilania kotłowni parowej, która zasila w parę sterylizatornię i kuchnię odczyt 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Zużycie substancji i materiałów niebezpiecznych stosowanych do dezynfekcji, zużycie odczynników chemicznych – monitoring 1 x w miesiącu Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

5 Emisja zanieczyszczeń do powietrza - LZO z pojazdów samochodowych – monitoring zużycia paliwa 1 x w miesiącu z pojazdów samochodowych – monitoring zużycia paliwa 1 x w miesiącu agregat prądotwórczy – na podstawie zużycia oleju napędowego agregat prądotwórczy – na podstawie zużycia oleju napędowego opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Wentylacja mechaniczne, digestoria Wentylacja mechaniczne, digestoria Monitoring zużycia gazów medycznych i technicznych takich jak: ciekły tlen, tlen sprężony w butlach stalowych, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny, ciekły azot, sprężone powietrze w butlach stalowych monitoring 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej ciekły tlen, tlen sprężony w butlach stalowych, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny, ciekły azot, sprężone powietrze w butlach stalowych monitoring 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala i Pełnomocnika ds. ZJiŚ odpowiadają za: prowadzenie i utrzymywanie zapisów dotyczących wykonywanych wszystkich pomiarów środowiskowych wraz z prowadzeniem analiz i podejmowaniem działań zmierzających do wyeliminowania występujących nieprawidłowości prowadzenie i utrzymywanie zapisów dotyczących wykonywanych wszystkich pomiarów środowiskowych wraz z prowadzeniem analiz i podejmowaniem działań zmierzających do wyeliminowania występujących nieprawidłowości Wszystkie w/w media monitorowane są w sposób ciągły z pełną analizą i jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność w zakresie ustalonych limitów podejmowane są działania korygujące. Jeżeli niezgodności wiążą się z koniecznością działań inwestycyjnych postępowanie jest zgodne z Księgą Jakości i Zarządzania Środowiskowego rozdział Cele i zadania. Programy zarządzania środowiskowego. Jeżeli niezgodności wiążą się z koniecznością działań inwestycyjnych postępowanie jest zgodne z Księgą Jakości i Zarządzania Środowiskowego rozdział Cele i zadania. Programy zarządzania środowiskowego. dokonują kontroli limitów i czasu wydawania decyzji administracyjnych i umów cywilno prawnych dokonują kontroli limitów i czasu wydawania decyzji administracyjnych i umów cywilno prawnych Raz na kwartał aktualizowany jest rejestr dokumentów formalno – prawnych regulujących ochronę środowiska w zakresie umów i decyzji administracyjnych jak uaktualniany jest rejestr przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska. Raz na kwartał aktualizowany jest rejestr dokumentów formalno – prawnych regulujących ochronę środowiska w zakresie umów i decyzji administracyjnych jak uaktualniany jest rejestr przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

6 Do dnia dzisiejszego zrealizowano następujące zadania: pełna termomodernizacja budynku głównego i budynku pulmunologii i administracji, dzięki której zmniejszyliśmy zużycie ciepła i emisją do zanieczyszczeń atmosfery, a tym samym dostosowaliśmy te obiekty do wymogów cieplnych pełna termomodernizacja budynku głównego i budynku pulmunologii i administracji, dzięki której zmniejszyliśmy zużycie ciepła i emisją do zanieczyszczeń atmosfery, a tym samym dostosowaliśmy te obiekty do wymogów cieplnych wykonano nowe przyłącze wody dla budynku głównego wraz z budową nowej ekonomicznej hydroforownii kontenerowej wykonano nowe przyłącze wody dla budynku głównego wraz z budową nowej ekonomicznej hydroforownii kontenerowej sukcesywnie eliminuje się z eksploatacji energochłonne urządzenia elektryczne jak również dokonujemy wymiany starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne sukcesywnie eliminuje się z eksploatacji energochłonne urządzenia elektryczne jak również dokonujemy wymiany starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne przeprowadzamy systematyczne szkolenia personelu w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych jak również aparatury medycznej przeprowadzamy systematyczne szkolenia personelu w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych jak również aparatury medycznej utrzymujemy 100% kontrolę nad aparaturą medyczną dot szkoleń personelu, przeglądów i konserwacji utrzymujemy 100% kontrolę nad aparaturą medyczną dot szkoleń personelu, przeglądów i konserwacji dodatkowo opomiarowane zostały budynki w podliczniki zużycia wody i energii elektrycznej, aby mieć bardziej szczegółową kontrolę nad zużyciem mediów dodatkowo opomiarowane zostały budynki w podliczniki zużycia wody i energii elektrycznej, aby mieć bardziej szczegółową kontrolę nad zużyciem mediów wyznaczyliśmy odnośniki zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu ziemnego na rok bieżący dzięki prowadzonemu szczegółowemu monitoringowi wyznaczyliśmy odnośniki zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu ziemnego na rok bieżący dzięki prowadzonemu szczegółowemu monitoringowi 6 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

7 PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA EKOLOGICZNE W zakresie Energii Elektrycznej W zakresie Gospodarki Wodno - Ś ciekowej W zakresie Gospodarki Cieplnej W zakresie gospodarki odpadami Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

8 Likwidacja urządzeń energochłonnych takich jak: stare lodówki, zamrażarki, pompy itp Sukcesywna wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne Opomiarowanie budynków w podliczniki energii elektrycznej modernizacja rozdzielni n/n Energia Elektryczna Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

9 ROKI - XXIXII ,42179,3897, , ,28151,21177, , , ,08 MWh Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

10 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

11 Modernizacja w ę z ł ów cieplnych Wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami Docieplenie ś cian budynku wraz ze stropem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ENERGIA CIEPLNA Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

12 PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA Ś RODOWISKOWE Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala BUDYNKU G Ł ÓWNEGO BUDYNKU PULMUNOLOGII BUDYNKU APTEKI

13 PODJ Ę TE DZIA Ł ANIA Ś RODOWISKOWE przebudowa w ę z ł a,wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami na zawory termostatyczne, wymiana stolarki okiennej na stolark ę PCV, docieplenie stropodachu, docieplenie ś cian zewn ę trznych wykonanie izolacji fundamentów i wykonanie elewacji zewn ę trznej. UZYSKANY EFEKT RZECZOWY: zmniejszenie przenikania ciep ł a skuteczna izolacyjno ść budynku zmniejszenie zu ż ycia energii cieplnej /zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych/ zwi ę kszony komfort cieplny pacjentów / nie przegrzewane pomieszczenia / odreustarowanie elewacji budynku 13 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

14 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala 14 Py ł SO 2 CO 2 CO NO x Inne w [Mg/rok] Emisja przed realizacj ą zadania 23,69912, ,80011,9972,799 Przewidywana emisja po zrealizowaniu zadania 3,1810,012194,6000,4860,304 Efekt ekologiczny redukcja emisji Mg/rok 20,15112, ,20011,5112,495 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciep ł o przed realizacj ą zadania ,20 Przewidywane zapotrzebowanie na ciep ł o po zrealizowaniu zadania ,95 Efekt ekologiczny ,25 ograniczenie emisji w latach ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciep ł o do ogrzewania:ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciep ł o do ogrzewania:

15 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

16 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

17 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

18 Analiza zużycia wody w rozbiciu na obiekty lata IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2006 r Budynek główny 3057,403560,604643,002192,002617,001810,302603,002515,702039,703746,003178,002141, ,70 Pulmunologia + OCO 321,00328,00394,00275,00290,00305,00337,00338,00183,00433,00321,00245, ,00 Zakaźny586,80548,30643,60529,30636,60583,80563,60644,90529,30634,80540,50505, ,80 Hotel63,0066,50 51,0067,0058,0043,0046,00 55,0044,4035,60 642, ,204503,405747,103047,303610,602757,103546,603544,602798,004868,804083,902926, ,50 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2007 r Budynek główny 2935,002379,002691,002387,002550,004133,003778,004225,003739,004228,003735,002537, ,00 Pulmunologia + OCO 464,00628,00322,00291,00334,00288,00281,00323,00273,00416,00357,00330, ,00 Zakaźny552,70502,00533,00311,00491,00430,00280,00791,00428,00686,00706,00618, ,70 Hotel51,0044,0055,0085,0093,0061,0056,0066,0044,0058,0051,0065,00 729, ,703553,003601,003074,003468,004912,004395,005405,004484,005388,004849,003550, ,70 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2008 r Budynek główny 1614,001119,00968,802211,602034,001801,002120,301958,802025,000, ,50 Pulmunologia + OCO 422,00359,00306,00338,00264,00300,00306,00287,00328,000, ,00 Zakaźny760,00672,00720,90657,20683,00724,90658,20658,60680,600, ,40 Hotel137,0081,0070,00100,2083,7080,9093,1082,1085,400,00 813, ,002231,002065,703307,003064,702906,803177,602986,503119,000, ,30 GOSPODARKA WODNO - Ś CIEKOWA Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

19 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

20 GAZ Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

21 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

22 Koszty poniesione przez szpital w latach No ś nik Energia elektryczna , , , , ,15 Gaz , , , , ,15 Woda i ś cieki , , , , ,82 Energia cieplna , , , , ,45 Ogó ł em: , , , , , Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

23 ROK 2006 Energia elektryczna Strefa Ca ł odobowa130,00 Przesy ł Czynny104,21 Moc umowna 5,45 Abonament 5,70 ROK 2008 Energia elektryczne Strefa Ca ł odobowa194,80 Op ł ata handlowa 75,00 Op ł ata zmienna 50,63 Op ł ata jako ś ciowa 9,71 Op ł ata sta ł a 5,64 Op ł ata przej ś ciowa 4,10 Abonament 62,80 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

24 ROK 2000 Energia cieplna ABONAMENT 7,72 Op ł ata GJ 18,80 Op ł ata za moc 3583,83 Op ł ata przesy ł sta ł a 1227,17 Op ł ata przesy ł zmienna 5,80 ROK 2008 Energia cieplna Op ł ata GJ 20,22 Op ł ata za moc 4959,12 Op ł ata przesy ł sta ł a 1582,21 Op ł ata przesy ł zmienna 6,96 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

25 ROK 2006 Woda i ś cieki Op ł ata woda 1,83 Op ł ata ś ciek 2,40 Abonament 5,50 ROK 2008 Woda i ś cieki Op ł ata woda 1,94 Op ł ata ś ciek 2,63 Abonament 5,44 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

26 ROK 2006 GAZ Op ł ata za paliwo 0,739 Op ł ata sta ł a 119,12 Op ł ata zmienna 0,348 Abonament 11,00 ROK 2008 GAZ Op ł ata za paliwo 0,916 Op ł ata sta ł a 179,00 Op ł ata zmienna 0,349 Abonament 18,00 ZMIANA CEN NO Ś NIKÓW Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

27 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

28 Odbiorca Nr Klienta w ę ze ł Roczne zu ż ycie [GJ] Koszt dostawy ciep ł a [PLN netto] Ś redni koszt [PLN netto/GJ] Ko ś nego \32157 [199015] 8 410, , , ,49 28,3542,04 Ko ś nego \31157 [199018] , , , ,47 19,4939,32 Razem , , , ,96 21,8140,07 Ś redni koszt [PLN netto/GJ] suma oszcz ę dno ś ci dla ca ł o ś ci dostawy dla w ę z ł a Ko ś nego 53 dla w ę z ł a Ko ś nego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 OGÓ Ł EM: , , , Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

29 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

30 Zbiorcze zestawienie odpadów wytworzonych w 2005r., 2006r., 2007r.,2008r. 1. Rodzaj i ilo ś ci odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania w ci ą gu roku: KOD Wyw.rtgUtr.rtgOlejeAzbestFiltr ol.FreonyŚwietl.Akum.ołowAkum.kadRopa PLAN 4,0004,5000,2000,0300,1000,5000,8000,5000,2006,300 Wyk ,6402,5100,000 0,1400,000 Wyk ,2603,7300,0650,000 0,1320,0000,1056,261 Wyk ,2403,5700,0300,000 0,1670,2000,000 Wyk.20081,2401,4100,000 KOD TermometrMedyczne ChemikaliaMedyczne PLAN 0,00511,00060,0000,0500,5002,000 Wyk ,0001,04554,1200,000 1,292 Wyk ,0001,57935,7170,0000,1310,724 Wyk ,0000,13535,7460,0000,1900,063 Wyk.20080,0000,08129,3720,0000,2960, Inne, nie niebezpieczne odpady powstaj ą ce na terenie Szpitala KOD Tonery B ł ony rtg MakulaturPlastiki Szk ł o Elektronika Z ł om Z ł om miesz GruzMedyczne PLAN 0,0200,50010,000 0,50020,0000,02020,0002,000 Wyk ,000 4,3804,0620,9400,0002,1600,000 1,185 Wyk ,0000,3335,9304,5860,0000,03718,7050,03716,9600,711 Wyk ,0100,0284,7053,7104,2000,29011,5300,000 0,063 Wyk.20080,0150,0002,5701,8902,7240,4503,3700,00025,3000,000 KOD Leki Inne medycz. SkratkiDrewnoKomunalnWiel.gab. PLAN 0,0502,0006,0005,000180,0005,000 Wyk ,000 2,0400,000175,7700,000 Wyk ,000 1,2500,000125,0600,000 Wyk ,000 1,5300,000113,5600,000 Wyk.20080,0000,3170,3000,00086,0000, Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

31 ROK Us ł uga ZYSK UTYLIZACJA , , , ,95 Us ł ugi Komunalne , , , , Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

32 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala 32 Witold Kwiatkowski


Pobierz ppt "EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIA Ł ALNO Ś CI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata 2000 - 2007 2008-11-181 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google