Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala"— Zapis prezentacji:

1 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY Z DZIAŁALNOŚCI POZA MEDYCZNEJ SZPITALA Lata Witold Kwiatkowski Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

2 Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z póź. zm.
Dziedziny i akty wykonawcze ściśle związane z POŚ: Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przyrody „Natura 2000” Azbest, hałas,pole elektromagnetyce Ochrona strefy ozonowej Ochrona gleby Gospodarka odpadami w tym medycznymi Środki niebezpieczne i chemiczne, gospodarka zużytym sprzętem elektronicznym Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

3 Monitoring i pomiary środowiskowe.
Celem jest dokonywania pomiarów kluczowych charakterystyk operacji i działań prowadzonych przez Szpital, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Umożliwia śledzenie działań dotyczących nadzoru operacyjnego oraz zgodności z celami i zadaniami środowiskowymi określonymi przez Szpital. Określa się tok postępowania przy regularnym monitorowaniu i dokonywaniu pomiarów kluczowych, charakterystyk i operacji oraz działań prowadzonych przez Szpital. Jakie czynniki mające wpływ na środowisko są monitorowane i analizowane? W zakresie ilości wytwarzanych odpadów: prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej zgodnie z przepisami prawa /karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu, ewidencja roczna/ W zakresie częstotliwości pomiarów: odpady medyczne, codziennie w rozbiciu na poszczególne komórki pozostałe odpady, każdorazowo, osobno dla każdego rodzaju odpadu w momencie wywożenia go z zakładu odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 1100 l oraz skratki gromadzone w pojemniku 240 l miesięcznie według ewidencji ilości wywiezionych pojemników i uzgodnioną z odbiorcą ryczałtową wagą odpadu w pojemniku Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

4 Monitoring i pomiary środowiskowe.
Monitoring poboru wody z sieci miejskiej na podstawie odczytów wodomierzy częstotliwość pomiaru 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring odprowadzanych ścieków prowadzony ze względu z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej ilość pobranej wody = ilości odprowadzanych ścieków, pomiar 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonano badania c.w.u w kierunku bakterii legionelli odczyt podliczników dotyczących rozliczania Opolskiego Centrum Onkologii i niektórych opomiarowanych komórek organizacyjnych Szpitala 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej z odczytu liczników 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia oleju napędowego w związku z poborem oleju do agregatu prądotwórczego ilośc zużytego oleju oblicza się na podstawie przepracowanych motogodzin w miesiącu zapis w formie elektronicznej Monitoring zużycia gazu ziemnego – gaz pobierany jest do zasilania kotłowni parowej, która zasila w parę sterylizatornię i kuchnię odczyt 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Zużycie substancji i materiałów niebezpiecznych stosowanych do dezynfekcji, zużycie odczynników chemicznych – monitoring 1 x w miesiącu Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

5 Monitoring i pomiary środowiskowe.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza - LZO z pojazdów samochodowych – monitoring zużycia paliwa 1 x w miesiącu agregat prądotwórczy – na podstawie zużycia oleju napędowego opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Wentylacja mechaniczne, digestoria Monitoring zużycia gazów medycznych i technicznych takich jak: ciekły tlen, tlen sprężony w butlach stalowych, podtlenek azotu, dwutlenek węgla medyczny, ciekły azot, sprężone powietrze w butlach stalowych monitoring 1 x w miesiącu zapis w formie elektronicznej Osoby upoważnione przez Dyrektora Szpitala i Pełnomocnika ds. ZJiŚ odpowiadają za: prowadzenie i utrzymywanie zapisów dotyczących wykonywanych wszystkich pomiarów środowiskowych wraz z prowadzeniem analiz i podejmowaniem działań zmierzających do wyeliminowania występujących nieprawidłowości Wszystkie w/w media monitorowane są w sposób ciągły z pełną analizą i jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność w zakresie ustalonych limitów podejmowane są działania korygujące. Jeżeli niezgodności wiążą się z koniecznością działań inwestycyjnych postępowanie jest zgodne z Księgą Jakości i Zarządzania Środowiskowego rozdział „Cele i zadania. Programy zarządzania środowiskowego”. dokonują kontroli limitów i czasu wydawania decyzji administracyjnych i umów cywilno prawnych Raz na kwartał aktualizowany jest rejestr dokumentów formalno – prawnych regulujących ochronę środowiska w zakresie umów i decyzji administracyjnych jak uaktualniany jest rejestr przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska. Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

6 Monitoring i pomiary środowiskowe.
Do dnia dzisiejszego zrealizowano następujące zadania: pełna termomodernizacja budynku głównego i budynku pulmunologii i administracji, dzięki której zmniejszyliśmy zużycie ciepła i emisją do zanieczyszczeń atmosfery, a tym samym dostosowaliśmy te obiekty do wymogów cieplnych wykonano nowe przyłącze wody dla budynku głównego wraz z budową nowej ekonomicznej hydroforownii kontenerowej sukcesywnie eliminuje się z eksploatacji energochłonne urządzenia elektryczne jak również dokonujemy wymiany starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne przeprowadzamy systematyczne szkolenia personelu w zakresie bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych jak również aparatury medycznej utrzymujemy 100% kontrolę nad aparaturą medyczną dot szkoleń personelu, przeglądów i konserwacji dodatkowo opomiarowane zostały budynki w podliczniki zużycia wody i energii elektrycznej, aby mieć bardziej szczegółową kontrolę nad zużyciem mediów wyznaczyliśmy odnośniki zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu ziemnego na rok bieżący dzięki prowadzonemu szczegółowemu monitoringowi Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

7 W zakresie Energii Elektrycznej
PODJĘTE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W zakresie Energii Elektrycznej W zakresie Gospodarki Wodno - Ściekowej W zakresie Gospodarki Cieplnej W zakresie gospodarki odpadami Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

8 Sukcesywna wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne
Energia Elektryczna Likwidacja urządzeń energochłonnych takich jak: stare lodówki, zamrażarki, pompy itp Sukcesywna wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne Opomiarowanie budynków w podliczniki energii elektrycznej modernizacja rozdzielni n/n Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

9 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
ROK I - X XI XII 2006 1 389,42 179,38 97,29 1 666,08 2007 1 495,28 151,21 177,15 1 823,64 2008 1 303,36 4 793,08 MWh Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

10 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

11 ENERGIA CIEPLNA Termomodernizacja
Modernizacja węzłów cieplnych Wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami Docieplenie ścian budynku wraz ze stropem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

12 PODJĘTE DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
Termomodernizacja BUDYNKU GŁÓWNEGO BUDYNKU PULMUNOLOGII BUDYNKU APTEKI Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

13 PODJĘTE DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
Zadania termomodernizacyjne Współczynniki uzyskane po termomodernizacji: EFEKT EKOLOGICZNY: Zmniejszenie emisji o 182,1%: Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Tlenek węgla Pył zawieszony Dwutlenek węgla EFEKT ENERGETYCZNY: Zmniejszenie zużycia ciepła o ,4 Gj/rok Zmniejszenie przenikania ciepła: Dla okien Dla drzwi Dla ścian Stropodach przebudowa węzła,wymiana instalacji c.o wraz z grzejnikami i zaworami na zawory termostatyczne, wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych wykonanie izolacji fundamentów i wykonanie elewacji zewnętrznej. UZYSKANY EFEKT RZECZOWY: zmniejszenie przenikania ciepła skuteczna izolacyjność budynku zmniejszenie zużycia energii cieplnej /zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych/ zwiększony komfort cieplny pacjentów / nie przegrzewane pomieszczenia / odreustarowanie elewacji budynku Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

14 ograniczenie emisji w latach 2000 - 2007
Pył SO2 CO2 CO NOx Inne w [Mg/rok] Emisja przed realizacją zadania 23,699 12,718 2213,800 11,997 2,799 Przewidywana emisja po zrealizowaniu zadania 3,181 0,012 194,600 0,486 0,304 Efekt ekologiczny redukcja emisji Mg/rok 20,151 12,706 2019,200 11,511 2,495 ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania: GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło przed realizacją zadania 32 129,20 Przewidywane zapotrzebowanie na ciepło po zrealizowaniu zadania 13 863,95 Efekt ekologiczny 18 265,25 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

15 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

16 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

17 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

18 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Analiza zużycia wody w rozbiciu na obiekty lata I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006 r Budynek główny 3057,40 3560,60 4643,00 2192,00 2617,00 1810,30 2603,00 2515,70 2039,70 3746,00 3178,00 2141,00 34103,70 Pulmunologia + OCO 321,00 328,00 394,00 275,00 290,00 305,00 337,00 338,00 183,00 433,00 245,00 3770,00 Zakaźny 586,80 548,30 643,60 529,30 636,60 583,80 563,60 644,90 634,80 540,50 505,30 6946,80 Hotel 63,00 66,50 51,00 67,00 58,00 43,00 46,00 55,00 44,40 35,60 642,00 4028,20 4503,40 5747,10 3047,30 3610,60 2757,10 3546,60 3544,60 2798,00 4868,80 4083,90 2926,90 45462,50 2007 r 2935,00 2379,00 2691,00 2387,00 2550,00 4133,00 3778,00 4225,00 3739,00 4228,00 3735,00 2537,00 39317,00 464,00 628,00 322,00 291,00 334,00 288,00 281,00 323,00 273,00 416,00 357,00 330,00 4307,00 552,70 502,00 533,00 311,00 491,00 430,00 280,00 791,00 428,00 686,00 706,00 618,00 6328,70 44,00 85,00 93,00 61,00 56,00 66,00 65,00 729,00 4002,70 3553,00 3601,00 3074,00 3468,00 4912,00 4395,00 5405,00 4484,00 5388,00 4849,00 3550,00 50681,70 2008 r 1614,00 1119,00 968,80 2211,60 2034,00 1801,00 2120,30 1958,80 2025,00 0,00 15852,50 422,00 359,00 306,00 264,00 300,00 287,00 2910,00 760,00 672,00 720,90 657,20 683,00 724,90 658,20 658,60 680,60 6215,40 137,00 81,00 70,00 100,20 83,70 80,90 93,10 82,10 85,40 813,40 2933,00 2231,00 2065,70 3307,00 3064,70 2906,80 3177,60 2986,50 3119,00 25791,30 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

19 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

20 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
GAZ Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

21 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
EFEKTY EKONOMICZNE Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

22 Koszty poniesione przez szpital
w latach Nośnik 2005 2006 2007 2008 Energia elektryczna ,15 ,83 ,22 ,95 ,15 Gaz 74 480,98 74 325,14 67 803,92 60 330,11 ,15 Woda i ścieki ,26 ,44 ,62 ,50 ,82 Energia cieplna ,19 ,98 ,38 ,90 ,45 Ogółem: ,58 ,39 ,14 ,46 ,57 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

23 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
ZMIANA CEN NOŚNIKÓW ROK 2006 Energia elektryczna Strefa Całodobowa 130,00 Przesył Czynny 104,21 Moc umowna ,45 Abonament ,70 ROK 2008 Energia elektryczne Strefa Całodobowa 194,80 Opłata handlowa 75,00 Opłata zmienna 50,63 Opłata jakościowa ,71 Opłata stała ,64 Opłata przejściowa ,10 Abonament ,80 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

24 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
ZMIANA CEN NOŚNIKÓW ROK 2000 Energia cieplna ABONAMENT ,72 Opłata GJ ,80 Opłata za moc ,83 Opłata przesył stała ,17 przesył zmienna ,80 ROK 2008 Energia cieplna Opłata GJ ,22 Opłata za moc ,12 Opłata przesył stała ,21 przesył zmienna ,96 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

25 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
ZMIANA CEN NOŚNIKÓW ROK 2006 Woda i ścieki Opłata woda ,83 Opłata ściek ,40 Abonament ,50 ROK 2008 Woda i ścieki Opłata woda ,94 Opłata ściek ,63 Abonament ,44 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

26 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
ZMIANA CEN NOŚNIKÓW ROK 2006 GAZ Opłata za paliwo 0,739 Opłata stała ,12 Opłata zmienna ,348 Abonament ,00 ROK 2008 GAZ Opłata za paliwo 0,916 Opłata stała ,00 Opłata zmienna ,349 Abonament ,00 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

27 ENERGIA CIEPLNA oszczędności
Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

28 Średni koszt [PLN netto/GJ]
Odbiorca Nr Klienta węzeł Roczne zużycie [GJ] Koszt dostawy ciepła [PLN netto] Średni koszt [PLN netto/GJ] 2000 2007 Kośnego 53 14505 1\32157 [199015] 8 410,00 3 380,40 ,36 ,49 28,35 42,04 Kośnego 51 1\31157 [199018] 23 719,20 8 794,80 ,09 ,47 19,49 39,32 Razem 32 129,20 12 175,20 ,45 ,96 21,81 40,07 Średni koszt [PLN netto/GJ] suma oszczędności dla całości dostawy dla węzła Kośnego 53 dla węzła Kośnego 51 2000 28,57 ,06 ,77 ,29 2001 32,63 ,02 ,85 ,17 2002 32,09 ,86 ,86 ,00 2003 33,64 ,56 ,74 ,82 2004 33,82 ,28 ,07 ,21 2005 35,18 ,72 ,33 ,39 2006 37,49 ,46 ,70 ,76 OGÓŁEM: ,96 ,33 ,63 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

29 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Gospodarka odpadami Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

30 2. Inne, nie niebezpieczne odpady powstające na terenie Szpitala
Zbiorcze zestawienie odpadów wytworzonych w 2005r., 2006r., 2007r.,2008r. 1. Rodzaj i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku: KOD 090101 090104 130205 150111 150202 160211 160213 160601 160602 160708 Wyw.rtg Utr.rtg Oleje Azbest Filtr ol. Freony Świetl. Akum.ołow Akum.kad Ropa PLAN 4,000 4,500 0,200 0,030 0,100 0,500 0,800 6,300 Wyk.2005 2,640 2,510 0,000 0,140 Wyk.2006 3,260 3,730 0,065 0,132 0,105 6,261 Wyk.2007 3,240 3,570 0,167 Wyk.2008 1,240 1,410 168101 180102 180103 180106 180108 180182 Termometr Medyczne Chemikalia 0,005 11,000 60,000 0,050 2,000 1,045 54,120 1,292 1,579 35,717 0,131 0,724 0,135 35,746 0,190 0,063 0,081 29,372 0,296 2. Inne, nie niebezpieczne odpady powstające na terenie Szpitala 080318 090107 150101 150102 150107 160214 170405 170407 170904 180101 Tonery Błony rtg Makulatur Plastiki Szkło Elektronika Złom Złom miesz Gruz 0,020 10,000 20,000 4,380 4,062 0,940 2,160 1,185 0,333 5,930 4,586 0,037 18,705 16,960 0,711 0,010 0,028 4,705 3,710 4,200 0,290 11,530 0,015 2,570 1,890 2,724 0,450 3,370 25,300 180109 180104 190801 200138 200301 200307 Leki Inne medycz. Skratki Drewno Komunaln Wiel.gab. 6,000 5,000 180,000 2,040 175,770 1,250 125,060 1,530 113,560 0,317 0,300 86,000 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

31 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
ROK Usługa 2005 2006 2007 ZYSK UTYLIZACJA ,16 53 125,56 50 568,21 95 913,95 Usługi Komunalne 43 934,93 39 468,80 27 842,78 16 092,15 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala

32 Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala
Dziękuję za uwagę Witold Kwiatkowski Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala


Pobierz ppt "Ekologiczne i Ekonomiczne aspekty działalności pozamedycznej szpitala"

Podobne prezentacje


Reklamy Google