Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODATEK VAT W 2011 NAJWAŻNIEJSE ZMIANY OD 01.04.2011 r. SAMOCHODY. BUDOWNICTWO. ROZLICZANIE IMPORTU USŁUG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODATEK VAT W 2011 NAJWAŻNIEJSE ZMIANY OD 01.04.2011 r. SAMOCHODY. BUDOWNICTWO. ROZLICZANIE IMPORTU USŁUG."— Zapis prezentacji:

1 PODATEK VAT W 2011 NAJWAŻNIEJSE ZMIANY OD 01.04.2011 r. SAMOCHODY. BUDOWNICTWO. ROZLICZANIE IMPORTU USŁUG

2 I. Najważniejsze zmiany od 01.04.2011 r. II. Budownictwo w 2011 r.- stawki VAT w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego. III. Samochody – uporządkowanie kwestii opodatkowania. IV. Rozliczanie importu usług.

3 Najważniejsze zmiany od 01.04.2011 4. Nieodpłatne przekazania towarów i usług. Obowiązek samoopodatkowania przy nabyciu złomu/emisjii CO2. Struktura zakupu. Refakturowanie. Najważniejsze zmiany od 01.04.2011 4. Nieodpłatne przekazania towarów i usług. Obowiązek samoopodatkowania przy nabyciu złomu/emisjii CO2. Struktura zakupu. Refakturowanie.

4 4 Zmiana definicji * art. 1 pkt 1 i 2 zmian (dot. art. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy ) dodaje się art. 2 a do ustawy o VAT. konsekwencja konsekwencja uwzględnienia postanowienia decyzji Rady (2008/84/WE) z dnia 22 stycznia 2008 r. upoważniającej RFN oraz RP oraz wejściem w życie Umowy między RP a RFN o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych.

5 5 Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT Przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem Przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem w szczególności: - przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, - wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

6 6 Nie uznaje się za dostawę towarów: prezentów o małej wartości,prezentów o małej wartości, próbek,próbek, drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych.drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych.

7 7 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych *Poza systemem VAT (brak odliczenia i obowiązku naliczania) -czynność (zakup, wydanie) o charakterze socjalnym sfinansowany z ZFŚS. * Rozliczenie VAT (odliczenie i obowiązek naliczenia) - czynność (zakup, wydanie) o charakterze socjalnym sfinansowany ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, - bez kryterium socjalnego.

8 8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego (art. 86). Brak spełnienia dyspozycji wynikających z art. 7 ust. 2. - DIS Poznań 24.07.2009 r. ILPP2/443-570/09-4/GZ, -DIS K-ce 08.04.2009 r. IBPP1/443-329/09/AW, -WSA Wrocław 18.09.2009 r. I SA/Wr 1109/09. Uznanie, iż czynność jest poza regulacją ustawy o VAT, pracodawca nie jest podatnikiem VAT (art. 15 ust. 2).

9 9 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pożyczki z ZFŚS- dwie linie orzecznicze: Pierwsza wynikająca z interpretacji Min. Fin! Odsetki podlegają opodatkowaniu VAT: *Zastosowanie art. 29, 43 ust.1 pkt. 1 i poz. 3 zał.nr 4. - DIS Poznań 03.02.2009 r. ILPP1/443-1041/08-4/MK, -DIS W-wa 10.06.2009 r. IPPP1-443-345/09-2/BS, -DIS K-ce 18.11.2008 r. IBPP2/443-897/08/EJ.

10 10 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pożyczki z ZFŚS: Druga wynikająca z orzeczeń sądowych! Odsetki nie podlegają opodatkowaniu VAT: *Pracodawca nie działa jako podatnik VAT – art. 15 ust. 2 -NSA 02.09.2008 r. sygn. akt IFSK 1076/07, -WSA 08.06.2009 r. sygn. akt III SA/Wa 423/09.

11 11 Reprezentacja, reklama Potrzeby sekretariatu, spotkania z kontrahentami (przekazanie i zużycie): Stanowisko Sądów Administracyjnych! – NSA 23.03.2009 r. I FSK 6/08 (skład 7 sędziów), – NSA 23.03.2009 r. I FSK 6/08 (skład 7 sędziów), - NSA 10.11.2010 r. I FSK 1717/09, - NSA 01.12.2010 r. I FSK 2034/09, - WSA 17.11.2010 r. III SA/Wa 593/10. Odliczenie pod. naliczonego, brak naliczenie pod. należnego.

12 12 Reprezentacja, reklama Spotkania z kontrahentami (przekazanie): Stanowisko Min. Fin.! – DIS Poznań 26.03.2009 r. ILPP2/443-65/09-2/EWW, - DIS Bydgoszcz 30.10.2009 r. ITPP1/443-740/09/AT, - DIS Katowice 09.04.2010 r. IBPP1/443-1325/09/EA, - DIS Warszawa 13.01.2011 r. IPPP1/443-1058/10-2/ISz Odliczenie pod. naliczonego, naliczenie pod. należnego.

13 13 Reprezentacja, reklama Spotkania z kontrahentami (zużycie): nie podlega opodatkowaniu zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy w ramach działalności przedsiębiorstwa, gdy beneficjentem jest kontrahent, os. trzecia, nie będąca pracownikiem, udziaławcem itd. os. trzecia, nie będąca pracownikiem, udziaławcem itd. – DIS W-wa 19.03.2009 r. IPPP2/443-1865/08-3/MK.

14 14 Reprezentacja, reklama Definicja:Reklama, Drukowane materiały informacyjne i reklamowe: – DIS Poznań 29.03.2009 r. ILPP2/443-1768/09-4/BA. Prawo do odliczenia pod. naliczonego: - DIS Poznań 30.10.2009 r. ILPP2/443-1726/10-2/BA.

15 Nieodpłatne przekazania Art. 7 ust. 2 - nadanie nowego brzmienia od 01.04.2011 r. Przez dostawę towarów, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

16 Nieodpłatne przekazania Art. 8 ust. 2 Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

17 Nieodpłatne przekazania Art. 8 ust. 2 - nowe brzmienie od 01.04.2011 r. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: a) użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza jego przedsiębiorstwa, w tym szczególności do celów osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów.

18 Nieodpłatne przekazania b) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza przedsiębiorstwa podatnika.

19 Definicja refakturownia Art. 8 ust. 2a – W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył usługi.

20 Dostosowanie przepisów do zmian w prawie celnym Art. 13 ust. 4 pkt 4 – możliwość potwierdzania wywozu przez krajowe UC.

21 Przedstawiciel podatkowy Art. 15 ust. 8 i ust. 10, dodany ust. 8 a i ust. 8b. Przeniesienie do ustawy warunków zostania przedstawicielem podatkowym. Umożliwienie agencji celnej pełnienia funkcji przedstawiciela podatkowego oraz wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego.

22 Eliminacja nadużyć podatkowych Art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 7, art. 19 ust. 13 pkt 5, art. 29 ust. 18 a, art. 106 ust. 1 a Zmiany w systemie naliczania i odliczania podatku w obrocie surowcami wtórnymi – złomem i uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Odejście od szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Dodanie do kręgu podatników z art. 17 nabywców złomu i uprawnień do emisji gazów. Określenie podstawy opodatkowania przy dostawie złomu i emisji gazów. Nowe zapisy w fakturach.

23 Import towaru Art. 33 a, art. 33 b ust. 3, art. 37 ust. 1 a – 1 b. złagodzenie kwestii zabezpieczeń w przypadku nie przedstawienia organom celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tyt. Importu. doprecyzowanie regulacja dot. poboru odsetek od niezapłaconego podatku z tyt. Importu towarów.

24 Art. 83 ust. 1 pkt 5-8, pkt 13, pkt 16 i pkt. 18, dodanie ust. 1 a. r ozszerzenie zakresu stosowania stawki 0% do dostaw oraz importu środków transportu lotniczego (cywilnego) używanego przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, niezależnie od masy samolotu. dostosowanie nomenklatury: z przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów na przewoźników lotniczych.

25 25 Wyłączenia z odliczenia Art. 88 ust. 1 - uchylono + uchylenie zał. nr 5 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju wymienionym w zał. nr 5 do ustawy.

26 26 Wyłączenia z odliczenia Art. 88 ust. 3 a -zmieniono nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dot. tych czynności.

27 Proporcja z art. 90-91 Art. 90 ust. 10 i art. 91 ust. 1. odstąpienie od zakazu odliczania podatku naliczonego jeżeli udział obrotów opodatkowanych w ogółem obrotach nie przekroczył w poprzednim roku 2%. uzupełnienie przepisu zezwalającego na odliczenie podatku naliczonego w całości, jeżeli ww. proporcja przekroczyła 98%, oraz wprowadzenie maksymalnej kwoty podatku naliczonego (500 zł), która może być odliczona.

28 Zwrot podróżnym Art. 127 ust. 5, art. 129 ust. 1, art. 130, ust. 2. Umożliwienie dokonywania zwrotu podróżnym nie tylko w gotówce lecz również na rachunek bankowy.

29 Stawki VAT w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego.

30 Art. 41 ust. 12 – Stawkę podatku 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

31 § 7 ust. 1 pkt. 2 i 3 – doprecyzowanie przepisów w zakresie budownictwa mieszkaniowego: Stawkę podatku obniża się do wysokości 8% dla: Pkt. 2) robót konserwacyjnych dot. budownictwa społecznego, Pkt. 3) robót konserwacyjnych dot.: *obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, * lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych KOB 12, - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte stawką na podstawie pkt. 2.

32 § 7 ust. 2 Przez roboty konserwacyjne należy rozumieć: roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku inne niż remont.

33 § 7 ust. 3 Przepisy ust. 1 pkt. 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

34 34 SBM 8% stawka VAT Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części: Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części: PKOB 111 – do pow. użytkowej do 300 m2, PKOB 112 i 113 – bez limitu pow. Lokalne mieszkalne: PKOB 112 i 113 oraz w budynkach PKOB 12- do pow. użytkowej do 150 m2. Konserwacja: Konserwacja: – do 150 m2 i 300 m2 niezależnie od % materiału, - pow. 150 m2 i 300 m2 materiał do 50% wartości usługi.

35 35 SBM 8% stawka VAT Definicje: Definicje: *powierzchni użytkowej – DIS Katowice 03.02.2011 r. IBPP3/443-829/10/BW *budynku, obiektu budowlanego, budowa/remont – DIS Katowice 09.02.2011 r. IBPP4/443-19/11/AS *lokalu mieszkalnego/użytkowego – DIS Poznań 15.04.2011 r. ILPP2/443-109/11-7/AD *budowy, przebudowy, modernizacji – DIS Poznań 29.04.2011 r. ILPP2/443-236/11-2/MR.

36 36 SBM 8% stawka VAT * Kompleksowa budowa a nie wyodrębniony lokal: * Kompleksowa budowa a nie wyodrębniony lokal: DIS Katowice 08.04.2011 r. IBPP2/443-27/11/ABu, DIS Warszawa 22.04.2011 r. IPPP1-443-451/11-4/IGo. * Montaż: żaluzje, drzwi, okna: DIS Poznań 22.04.2011 r. ILPP1/443-137/11-3/AK. * Remont na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych: wielorodzinnych: DIS Poznań 19.04.2011 r. ILPP1/443-74/11-4/AK.

37 Samochody – uporządkowanie kwestii opodatkowania. * Ograniczenia w prawie do odliczania podatku naliczonego od samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Samochody – uporządkowanie kwestii opodatkowania. * Ograniczenia w prawie do odliczania podatku naliczonego od samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

38 Rozliczenie samochodów Art. 3 ustawy - Wprowadzenie ograniczeń od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. w odliczaniu podatku naliczonego od niektórych pojazdów samochodowych oraz braku konieczności rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku wykorzystywania tych pojazdów do celów prywatnych – decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 września 2010 r.

39 39 Nabycie samochodów i paliw do samochodów * art. 3 ust. 1 noweli z 16.12.2010 r. * art. 3 ust. 1 noweli z 16.12.2010 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze nie więcej jednak niż 6.000 zł, z wyłączeniem pewnych kategorii pojazdów określonych przez ust. 2 tego artykułu. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze nie więcej jednak niż 6.000 zł, z wyłączeniem pewnych kategorii pojazdów określonych przez ust. 2 tego artykułu.

40 Samochody – pełne odliczenie podatku VAT

41 Jeżeli długość ładunkowa będzie większa niż 50% długości samochodu, podatnik będzie mógł skorzystać z pełnego odliczenia Jeżeli długość ładunkowa będzie mniejsza lub równa 50% długości samochodu, podatnik stosuje ograniczone odliczenie, tj. 60%, nie więcej niż 6.000 zł

42 42 Nabycie samochodów i paliw do samochodów * art. 3 ust. 3 noweli z 16.12.2010 r. * art. 3 ust. 3 noweli z 16.12.2010 r. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ww. art. 3 ust. 2 pkt 1- 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ww. art. 3 ust. 2 pkt 1- 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

43 43 Nabycie samochodów i paliw do samochodów * art. 3 ust. 4 noweli z 16.12.2010 r. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie zostały wprowadzone zamiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie zostały wprowadzone zamiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

44 44 Nabycie samochodów i paliw do samochodów * art. 3 ust. 6 noweli z 16.12.2010 r. W przypadku usługobiorów użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe (…), na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (…) kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (…) wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o kt. mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. W przypadku usługobiorów użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe (…), na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (…) kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (…) wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o kt. mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

45 Rozliczenie samochodów Art. 4 ustawy - wyłączenie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu niektórych pojazdów samochodowych.

46 46 Nabycie samochodów i paliw do samochodów * art. 4 noweli z 16.12.2010 r. * art. 4 noweli z 16.12.2010 r. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1.

47 Rozliczenie samochodów Art. 5 ustawy - wyłączenie od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. stosowania przepisów art. 8 ust. 2 w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego oraz innych pojazdów, o których mowa w art. 3 ust. 1 na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

48 Rozliczenie samochodów Art. 6 ustawy - przepisu art. 3 ust. 6 i art. 5 nie stosuje się do pojazdów będących przedmiotem umowy najmy, leasingu (itd.), w stosunku do kt. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku od czynszu (rat) – na dzień poprzedzający wejście w życie ustawy warunki 1. umowa zawarta przed wejściem w życie ustawy, 2. zarejestrowanie umowy w US do 31.01.2011 r.

49 Rozliczenie importu usług.

50 50 Import usług jest to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

51 DEFINICJA IMPORTU USŁUGI art. 17 ust. 2: W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 4,5,7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Art. 7 ust. 3a : Przepisy ust. 1 pkt. 4 nie stosuje się do świadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 usług, do kt. ma zastosowanie art, 28e.

52 Obowiązek podatkowy – import usługi -Art. 19 – IMPORT USŁUGI dodano ust. 19 a i 19 b. W przypadku ustalenia terminu płatności/rozliczenia uznaje się je za wykonane z upływem: -każdego okresu/płatności, -każdego roku podatkowego - przy usługach ciągłych z okresem dłuższym niż rok dla których w danym roku nie upływa termin rozliczeń /płatności. - Art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. - Praktyczne zastosowanie art. 19 ust. 19 i ust. 19 a.

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODATEK VAT W 2011 NAJWAŻNIEJSE ZMIANY OD 01.04.2011 r. SAMOCHODY. BUDOWNICTWO. ROZLICZANIE IMPORTU USŁUG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google