Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, lipiec 2012 Ranking Szkół Wyższych Badanie preferencji pracodawców– metodologia badania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, lipiec 2012 Ranking Szkół Wyższych Badanie preferencji pracodawców– metodologia badania."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, lipiec 2012 Ranking Szkół Wyższych Badanie preferencji pracodawców– metodologia badania

2 2 Spis treści Badanie preferencji pracodawców jako element Rankingu Szkół Wyższych …………3 Część I. Charakterystyka metody badania preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych …………………………..4 Metody badania preferencji pracodawców ……..…………………………………………………….5 Zasady doboru próby ………………………………………………………………………………….…………..8 Cechy socjodemograficzne zrealizowanej próby …………………………………………………..9 Część II. Zasady tworzenia rankingu preferencji pracodawców..…….. 10 Ogólnopolskie rankingi uczelni akademickich publicznych i niepublicznych …….…11 Metoda obliczania wskaźników ………………………………………………………………………………12 Część III. Wyniki badania ………………………………………………….…………………… 18 Ogólnopolski ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich ………….19 Ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich dla poszczególnych województw …………………………………………………………………………………….……………..20 Ogólnopolski ranking niepublicznych uczelni magisterskich ………………………………..22 Ranking niepublicznych uczelni zawodowych i PWSZ dla poszczególnych województw …………………………………………………………………………………………………….23 Rekomendacje ……………………………………………………………………………………………………….25

3 Badanie preferencji pracodawców jako element Rankingu Szkół Wyższych 3 W Rankingu Szkół Wyższych uczelnie oceniane są według sześciu kategorii: prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. W sumie zostały one zmierzone za pomocą 33 kryteriów. Prestiż uczelni oceniany był na podstawie czterech kryteriów, z których jedno z nich stanowiły preferencje pracodawców. Badanie preferencji pracodawców jest jednym z czterech kryteriów oceny prestiżu uczelni jest ilościowym badaniem opinii prowadzonym przez wyspecjalizowaną agencję badawczą w 10 procentach decyduje o ostatecznym kształcie rankingu

4 Część I. Charakterystyka metody badania preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych

5 Metody badania preferencji pracodawców (1) Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od dwunastu lat przez miesięcznik Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Pomysł prowadzenia ilościowego badania empirycznego stanowi stały element rankingu od 4 lat. Od czasu wprowadzenia części empirycznej poszukiwano najlepszej formy pomiaru zapewniającej między innymi szybką realizację badania, dotarcie do respondentów trudno dostępnych, będących pracownikami wyższego szczebla jak również pozwalającej na bieżąco śledzić i korygować liczbę zrealizowanych wywiadów z podziałem na wybrane cechy badanych podmiotów. 5

6 Metody badania preferencji pracodawców (2) W latach 2009-2011 badanie realizowano na łącznej próbie 2827 respondentów metodą wywiadów internetowych (CAWI)* (w tym w I pomiarze 800, w II – 849, w III – 1178). Metoda ta polega na wypełnianiu przez respondentów kwestionariusza w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Internetu. W 2012 roku metodę tą zarzucono na korzyść realizacji badania metodą wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI)*. Istotą tej metody jest kontakt ankietera z respondentem drogą telefoniczną oraz realizacja wywiadu według scenariusza widocznego na ekranie monitora ankietera. W badaniu preferencji pracodawców respondenci byli proszeni o wyrażenie opinii, które uczelnie wyższe zarówno publiczne jak i niepubliczne najlepiej przygotowują swoich studentów/absolwentów do pracy w branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo respondenta. Pomiaru dokonano w podziale na kierunki studiów oraz województwo, w którym mieści się główna siedziba firmy. 6 *CAWI – z ang. Computer Aided Web Interviewing CATI – z ang. Computer Assisted Telephone Interviewing

7 Po raz pierwszy badanie preferencji pracodawców zostało przeprowadzone metodą CATI - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, na próbie N=1000 respondentów instytucjonalnych. W tym pomiarze zmieniono zasady podziału kierunków studiów z dotychczas badanych 7 na 15. Decyzja o zmianie metody z CAWI na CATI podjęta została na podstawie następujących przesłanek: możliwości dotarcia do respondentów zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie tj. zajmujących się polityką kadrową, niższego poziomu odmów w badaniu oraz niższego odsetka przerwanych wywiadów w porównaniu z badaniami internetowymi CAWI, większej ilości zbieranych metadanych jakościowych, umożliwiającej lepszą interpretację danych ilościowych, bieżącego śledzenia i korygowania liczby zrealizowanych wywiadów z podziałem na wybrane cechy badanych podmiotów, dopilnowania przestrzegania reguł standaryzacji, zwiększenia w porównaniu z badaniem CAWI możliwości realizacji doboru reprezentatywnego, szybszą realizację badania. Metody badania preferencji pracodawców (3)

8 Zasady doboru próby Czwarty pomiar w ramach rankingu został przeprowadzony na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw zatrudniających na podstawie umowy o pracę więcej niż 20 pracowników. Grupę respondentów stanowiły osoby odpowiedzialne za politykę kadrową w przedsiębiorstwie. Zastosowano losowo-warstwowy dobór jednostek analizy stosując następujące kryteria: W badaniu uwzględniono 15 grup kierunków studiów przy liczebności minimum 30 wskazań dla każdego z nich. Badanie realizowano na próbie przedsiębiorstw posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD z czterech grup branż: produkcji, handlu, usług oraz administracji, kultury i edukacji. 1. Wielkość zatrudnienia w podziale na średnie (zatrudniające 20-49 pracowników), duże (50-249 pracowników) i wielkie (250 i więcej pracowników) przedsiębiorstwa 2. Województwo 8

9 Cechy socjodemograficzne zrealizowanej próby ze względu na liczbę zatrudnionych od 20 do 49 pracowników 18% od 50 do 249 pracowników 32% powyżej 249 pracowników 50% ze względu na województwo mazowieckie22% śląskie13% wielkopolskie10% dolnośląskie8% małopolskie8% łódzkie6% pomorskie6% kujawsko-pomorskie5% lubelskie4% podkarpackie4% zachodniopomorskie4% warmińsko-mazurskie3% lubuskie2% opolskie2% podlaskie2% świętokrzyskie2% Szczegółowy udział podmiotów reprezentujących poszczególne wielkości zatrudnienia, grupy branż oraz województwa przedstawia się następująco: 9

10 Część II. Zasady tworzenia rankingu preferencji pracodawców

11 Ogólnopolskie rankingi uczelni akademickich publicznych i niepublicznych I Ranking oparty na wartościach maksymalnych uzyskanych przez uczelnie we wszystkich województwach II Ranking oparty na wartościach maksymalnych uzyskanych przez uczelnie w ramach każdego z województw III Ranking oparty na podstawie klasyfikacji jaką uzyskała dana uczelnia w poszczególnych województwach W ramach badania preferencji pracodawców zastosowano trzy następujące rankingi:

12 Uzyskane w ten sposób wartości pomnożono przez ustaloną wagę 2 Metoda obliczania wskaźników (1) Dana uczelnia najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do pracy ze względu na sektor lub branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje i zatrudnia jej absolwentów Dana uczelnia najlepiej przygotowuje swoich absolwentów do pracy ze względu na sektor lub branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje i nie zatrudnia jej absolwentów Uzyskane w ten sposób wartości pomnożono przez ustaloną wagę 1 Uzyskane w ten sposób wartości zsumowano dla każdej z uczelni, a następnie przyznano 100 punktów uczelni, która otrzymała najlepszy wynik. Wyniki pozostałych uczelni wyrażono jako udziały procentowe w stosunku do uczelni, która otrzymała najlepszy wynik. 12 Dla każdej uczelni obliczono odsetek pracodawców, których zdaniem: Ranking I został obliczony w następujący sposób:

13 Uzyskane w ten sposób wartości pomnożono przez ustaloną wagę 2 Metoda obliczania wskaźników (2) Najlepiej przygotowujące swoich absolwentów do pracy ze względu na sektor lub branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje i zatrudnia jej absolwentów Najlepiej przygotowujące swoich absolwentów do pracy ze względu na sektor lub branżę, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje lecz nie zatrudnia jej absolwentów Uzyskane w ten sposób wartości pomnożono przez ustaloną wagę 1 Uzyskane w ten sposób wartości zsumowano dla każdej z uczelni, a następnie przyznano 100 punktów uczelni, która otrzymała najlepszy wynik. Wyniki pozostałych uczelni wyrażono jako udziały procentowe w stosunku do uczelni, która otrzymała najlepszy wynik. 13 wskazań przedsiębiorców z danego województwa, którzy wybierali z całej Polski uczelnie: Ranking II powstał na podstawie:

14 Metoda obliczania wskaźników (3) Ranking III ogólnopolski został wyliczony według kolejnych etapów: 1 1 Obliczenie pozycji każdej ze szkół wyższych w poszczególnych województwach 2 2 Przyporządkowanie rang 3 3 Odnalezienie lidera rankingu i obliczenie rang

15 Metoda obliczania wskaźników (4) 15 Obliczenie pozycji każdej ze szkół wyższych w poszczególnych województwach Dla każdej ze szkół wyższych, o które pytano w wywiadzie obliczono, które miejsce zajęła w każdym z 16 województw. Na przykład Uniwersytet Warszawski zajął 1 miejsce w województwie mazowieckim, 3 miejsce w województwie dolnośląskim, 4 miejsce w województwie lubelskim itd. ETAP I

16 Metoda obliczania wskaźników (5) 16 Przyporządkowanie rang Każdemu pierwszemu miejscu zajętemu w województwie przez daną uczelnię wyższą przyporządkowano 98 punktów, drugiemu 97 punktów, trzeciemu 96 punkty, zaś ostatniemu miejscu – 1 punkt. Nadawana liczba umownych punktów wynikała z dwóch następujących przesłanek: a/ całkowita liczba badanych szkół wyniosła 98, b/ wskazywana przez respondentów liczba szkół również wyniosła 98 (każda ze szkół z listy badanych podmiotów wskazana została co najmniej raz). ETAP II

17 Metoda obliczania wskaźników (6) 17 Odnalezienie lidera rankingu i obliczenie rang W kolejnym etapie wyszukano uczelnię, która zgromadziła największą liczbę punktów. Była to Politechnika Warszawska, która zgromadziła 1520 punktów. Szkole tej przyporządkowano wartość rankingową 100 proc. Rangi dla pozostałych szkół obliczano jako stosunek tej wartości. Na przykład: Uniwersytet Warszawski uzyskał 1503 punkty, co stanowi 98,88 proc. liczby punktów uzyskanych przez lidera. ETAP III

18 Część III. Wyniki badania

19 Ogólnopolski ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich Politechnika WarszawskaUniwersytet Warszawski Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Politechnika WrocławskaSzkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPolitechnika Śląska w GliwicachUniwersytet JagiellońskiPolitechnika PoznańskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100,0098,8898,4997,7093,8291,84 91,25 90,53 86,71 77,17 19

20 Ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich dla poszczególnych województw (1) woj. dolnośląskie Politechnika Wrocławska100,00 Uniwersytet Wrocławski 74,56 Politechnika Warszawska 49,12 woj. kujawsko-pomorskie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 100,00 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 66,04 Politechnika Warszawska 54,74 woj. lubelskie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 100,00 Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 97,14 Politechnika Warszawska 71,43 woj. łódzkie Politechnika Łódzka100,00 Uniwersytet Łódzki 86,42 Uniwersytet Warszawski 54,32 woj. małopolskie Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie 100,00 Uniwersytet Jagielloński 95,33 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 67,29 woj. mazowieckie Politechnika Warszawska100,00 Uniwersytet Warszawski 98,35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 42,24 woj. opolskie Politechnika Wrocławska100,00 Uniwersytet Opolski 100,00 Uniwersytet Wrocławski 78,57 20 woj. lubuskie Politechnika Wrocławska100,00 Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu 74,07 Uniwersytet Warszawski 74,07

21 Ranking publicznych i niepublicznych uczelni akademickich dla poszczególnych województw (2) woj. podlaskie Politechnika Białostocka100,00 Uniwersytet w Białymstoku 93,75 Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 56,25 woj. pomorskie Uniwersytet Gdański100,00 Politechnika Gdańska 89,61 Uniwersytet Warszawski 57,14 woj. śląskie Politechnika Śląska w Gliwicach 100,00 Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie 71,97 Uniwersytet Śląski w Katowicach 71,21 woj. świętokrzyskie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 100,00 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 80,77 Politechnika Wrocławska 69,23 woj. warmińsko-mazurskie Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 100,00 Uniwersytet Warszawski 64,44 Politechnika Warszawska 57,78 woj. wielkopolskie Politechnika Poznańska100,00 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 95,00 Uniwersytet Warszawski 57,50 woj. zachodniopomorskie Uniwersytet Szczeciński100,00 Politechnika Warszawska 96,55 Uniwersytet Warszawski 75,86 woj. podkarpackie Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 100,00 Uniwersytet Rzeszowski 92,86 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 88,10 21

22 Ogólnopolski ranking niepublicznych uczelni magisterskich 100,00 55,56 51,11 41,98 33,81 22 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych Akademia Finansów w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

23 Ranking niepublicznych uczelni zawodowych i PWSZ dla poszczególnych województw (1) woj. dolnośląskie Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 100,00 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 80,00 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 73,33 woj. kujawsko-pomorskie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 100,00 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 85,71 Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy 78,57 woj. lubelskie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 100,00 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 100,00 Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie 72,73 woj. łódzkie Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi 100,00 Społeczna Akademia Nauk66,67 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 55,56 woj. lubuskie Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach 100,00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 50,00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 50,00 woj. małopolskie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 100,00 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 100,00 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu 78,57 woj. mazowieckie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,00 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 50,00 Akademia Finansów w Warszawie 40,63 woj. opolskie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 100,00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 70,00 Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Brzegu 50,00 23

24 Ranking niepublicznych uczelni zawodowych i PWSZ dla poszczególnych województw (2) woj. podlaskie Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 100,00 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 85,71 Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 57,14 woj. pomorskie Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 100,00 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 83,33 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 75,00 woj. śląskie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 100,00 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 84,21 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 63,16 woj. świętokrzyskie Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 100,00 Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach 100,00 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 71,43 woj. warmińsko-mazurskie Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie 100,00 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna 87,50 Wszechnica Mazurska w Olecku 87,50 woj. wielkopolskie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 100,00 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 66,67 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej 50,00 woj. zachodniopomorskie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 100,00 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 62,50 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 62,50 woj. podkarpackie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 100,00 Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie 64,71 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl- Rzeszów 52,94 24

25 Rekomendacje

26 W dalszych pomiarach badania preferencji pracodawców CBM INDICATOR rekomenduje: realizację badania metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo ze względu na m.in szybsze dotarcie do respondentów zajmujących kluczowe stanowiska w firmie, skuteczniejszą kontrolę nad badaniem, większą ilość zbieranych metadanych jakościowych, umożliwiającą lepszą interpretację danych ilościowych, zwiększenie liczebności próby badawczej z N=1000 na N=1500, co umożliwi dokładniejsze wnioskowanie na poziomie kierunków studiów, rodzaj uczelni oraz województwo, utrzymanie jako głównego sposobu rangowania rankingu opartego na podstawie klasyfikacji jaką uzyskała dana uczelnia w poszczególnych województwach jak również dwóch pozostałych sposobów nadawania rang jako kontrolnych, rozszerzenie próby również o małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 19 pracowników. Rekomendacje

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, lipiec 2012 Ranking Szkół Wyższych Badanie preferencji pracodawców– metodologia badania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google