Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON
Zasady finansowania zadań w roku 2014. Wejherowo, dnia 13 listopada 2013r.

2 Zasady i procedury udzielania dofinansowania w 2014r.
ORGANIZACJA SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Wniosek – jak wypełnić poprawnie?
Część A: Informacja o wnioskodawcy Nazwa/ siedziba i adres wnioskodawcy Pełna nazwa: Adres: - Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo Nr tel.: kierunkowy: tel.: Nr fax: Siedziba: ( w przypadku, gdy jest inna niż adres wnioskodawcy ) 2. Dane uzupełniające o Wnioskodawcy: Status Prawny / Podstawa Działania REGON / NIP Nr rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Data wpisu do rejestru sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej Organ założycielski Nazwa banku Nr konta bankowego

4 Źródła finansowania działalności Wnioskodawcy:
Syntetyczna charakterystyka działalności Wnioskodawcy:(m. in.: cel działania, teren działania, liczba, osób niepełnosprawnych objętych działalnością, liczba zatrudnionej kadry specjalistycznej i jej kwalifikacje, znaczenie tej działalności dla osób niepełnosprawnych i inne informacje) Wnioskodawca prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: od roku Wnioskodawca prowadzi działalność dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w zakresie rehabilitacji: ٱ zawodowej leczniczej społecznej 3. Osoby upoważnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych( imię i nazwisko, pełniona funkcja): ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………

5 Część B: 1. Przedmiot dofinansowania Cel dofinansowania (Nazwa zadania i uzasadnienie potrzeby realizacji zadania) Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie imprezy:  sportowej  kulturalnej  rekreacyjnej  turystycznej Liczba uczestników: W tym osób niepełnosprawnych:………… Do lat 18: …… Powyżej lat 18:……… Razem osób niepełnosprawnych:…………… co stanowi ……..% ogólnej liczby uczestników

6 2. Przewidywany koszt ogólny przedsięwzięcia:
1. Deklarowane własne środki: 2. Inne źródła finansowania ogółem: z tego: Wnioskowana kwota dofinansowania: zł. Słownie: 4. Nakłady dotychczas poniesione przez wnioskodawcę ( proszę podać kwotę oraz źródło finansowania) 5. Przewidywany czas realizacji zadania ………………………………….. 6. Miejsce realizacji zadania - Miejscowość Kod pocztowy Ulica Powiat Województwo

7 3. Cel i szczegółowy opis zadania ( opis działania winien zawierać: opis grupy docelowej, partnerów, zasoby lokalowe oraz winien być spójny z kosztorysem na realizację zadania) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Przewidywane rezultaty realizacji zadania:……………………… 5. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju:……………………………………………………………………………………………. Informacje o korzystaniu ze środków PFRON: Czy wnioskodawca korzystał ze środków PFRON TAK NIE Nr umowy i data zawarcia umowy Kwota otrzymanego dofinansowania Zakres umowy Termin rozliczenia Stan rozliczenia PFRON, samorząd powiatowy

8 Oświadczam, że posiadamy własne środki finansowe na pokrycie organizowanego zadania.
Oświadczam, że posiadamy odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do realizacji zadania. Oświadczam, iż nie posiadamy zaległości wobec Funduszu i nie byliśmy w ciągu ostatnich trzech lat stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej z przyczyn leżących po naszej stronie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów realizacji programu dofinansowania. Uprzedzony o odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych z prawdą oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. (pieczątka imienna) podpis ( pieczątka imienna) podpis

9 Załączniki do wniosku Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Statut lub umowa spółki, Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo), Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach, Nazwa, szczegółowa kalkulacja i miejsce realizacji imprezy – program merytoryczny imprezy, Udokumentowanie źródeł finansowania na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem: własnych, pozyskanych z innych źródeł niż PFRON, Kosztorys wydatków związanych z realizacją imprezy, Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą: informacja o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dn r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U Nr 60, poz. 704) Jeżeli wnioskodawca jest zakładem pracy chronionej: potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej i informacja o koncie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przez datą złożenia wniosku.

10 Zasady rozpatrywania wniosku
Na każde zadanie należy składać odrębny wniosek wraz z załącznikami w terminie do 30 listopada każdego roku, Na każde zadanie zostanie podpisana odrębna umowa, W przypadku zmiany zakresu rzeczowego określonego we wniosku, należy złożyć nowy wniosek, W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane, należy złożyć nowy kosztorys, Wnioski podpisuje /ą osoba/y , posiadające upoważnienie w KRS lub posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie. W przypadku wniosków niekompletnych lub zawierających braki formalne, PCPR wezwie do uzupełnienia wniosku w ciągu 30 dni, Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Jeśli wnioskodawca otrzyma dofinansowanie z Powiatu, Gminy, Miasta na wnioskowane zadanie nie ma możliwości finansowania z PFRON W pierwszej kolejności dofinansowywane będą zadania związane z turystyką, sportem, kulturą i rekreacją, Od 2015r., dofinansowanie odbywać się będzie w drodze konkursu ( na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

11 Informacje dla niepełnosprawnych wnioskodawców
DOFINANSOWANIE DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

12 Wniosek i załączniki Wniosek o dofinansowanie do udziału w turnusie rehabilitacyjnym można złożyć w każdym czasie, Do wniosku należy załączyć: kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ( dla osób do 16r. ż.) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ( dla osób powyżej 16r.ż), wniosek lekarza prowadzącego kierującego na turnus, wskazanie w zaświadczeniu lekarskim potrzeby uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej, oświadczenie o wysokości dochodu na jednego członka rodziny, W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią, wniosek wypełnia i podpisuje opiekun prawny, załączając kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt, W przypadku braków formalnych we wniosku PCPR wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania – niedokonanie formalności skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca dokonuje wyboru organizatora turnusu rehabilitacyjnego i informuje o tym fakcie na piśmie PCPR w terminie 30 dni od otrzymania informacji o otrzymaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed planowanym terminem turnusu., Wykaz ośrodków i organizatorów turnusów znajduje się na stronie MP i PS ( ebon.mpips.gov.pl)

13 Kolejność rozpatrywania wniosków
Dzieci i młodzież niepełnosprawna ( r.ż. w przypadku osób uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności), Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem, u których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, pobierające zasiłek pielęgnacyjny, Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności w przypadku stwierdzenia potrzeby rehabilitacji społecznej po komisyjnej analizie wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

14 Informacje dla niepełnosprawnych wnioskodawców
DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER FUNKCJONALNYCH

15 Wniosek i załączniki – bariery architektoniczne
Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego), a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat - orzeczenia o niepełnosprawności, Jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób, Udokumentowana podstawa prawna do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lokalu oraz zgoda właściciela przedmiotowego lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym wnioskodawca stale zamieszkuje, o ile nie jest jego właścicielem, Projekt likwidacji bariery (szkic pomieszczeń ze wskazaniem planowanych prac), Szczegółowe zestawienie kosztów planowanych prac lub zakupów – kosztorys, Pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach), Zaświadczenie lekarskie o rodzaju i typie schorzeń – w przypadku orzeczeń ZUS, KRUS, MSWiA i MON oraz w przypadku, gdy orzeczenie wystawione przez PZOoN nie zawiera informacji o posiadanych schorzeniach ruchu bądź wzroku, W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia dokumentu poświadczającego ustanowienie opiekuna prawnego W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, kserokopia notarialnego pełnomocnictwa.

16 Kolejność rozpatrywania wniosków
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, Dzieci i młodzież do 18 r. ż niepełnosprawne ruchowo, Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu schorzenia narządów ruchu i / lub wzroku, Osoby zamieszkujące samotnie legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności. UWAGA: Dofinansowania udziela się na LIKWIDACJĘ BARIER a nie REMONT – przedmiot dofinansowania i uzasadnienie wniosku

17 Wniosek i załączniki – bariery techniczne i w komunikowaniu się
Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego), a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat – orzeczenia o niepełnosprawności, Jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób Szczegółowe zestawienie kosztów planowanych prac lub zakupów – kosztorys, Zaświadczenie lekarskie o rodzaju i typie schorzeń – w przypadku orzeczeń ZUS, KRUS, MSWiA i MON oraz w przypadku, gdy orzeczenie wystawione przez PZOoN nie zawiera informacji o posiadanych schorzeniach ruchu bądź wzroku, W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia dokumentu poświadczającego ustanowienie opiekuna prawnego W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, kserokopia notarialnego pełnomocnictwa.

18 Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców
składanie niekompletnych wniosków – nieuzupełnione wszystkie rubryki, braki w załącznikach (oświadczenia), brak podpisów osób upoważnionych na załącznikach ( oświadczenia i listy uczestników), wnioski podpisane przez osoby nieupoważnione lub nieprawidłowe pieczęcie imienne osób upoważnionych do podpisu, niekompletne wnioski o dofinansowanie (brak kwoty wnioskowanej, brak uzasadnienia wniosku, brak aktualnych zaświadczeń lekarskich ), wskazanie we wniosku nieletniej osoby niepełnosprawnej jako wnioskodawcy, brak dokumentów stwierdzających poniesienie wkładu własnego ( kalkulacja kosztów ), brak wskazania w zaświadczeniu lekarskim potrzeby uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej, niedokładne uzasadnienie wniosku o likwidację barier funkcjonalnych ( brak informacji w jaki sposób likwidacja bariery wpłynie na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej), Zakup sprzętu sponsorowanego ( fundacja, sponsor indywidualny) nie podlega refundacji – sponsoring nie jest wkładem własnym wnioskodawcy

19 Dziękujemy za uwagę Zespół ds. Obsługi Środków FRON


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google