Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli

2 Nawiązanie, zmiana i ustanie nauczycielskiego stosunku pracy

3 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

4 Ogólne warunki zatrudniania nauczycieli

5 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

6 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 10. 8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5.

7 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art ) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; (oświadczenie) 3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; (oświadczenie) 4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; (informacja z KRK) 5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; (z zastrzeżeniem ust. 9)

8 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  W przypadku, o którym mowa w ust. 7 (tj. zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela), jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

9 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

10 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

11 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Potwierdzenie nawiązania stosunku pracy

12 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 14. 1. Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić: 1) stanowisko i miejsce pracy; 2) termin rozpoczęcia pracy; 3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania. 2. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

13 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 4) wymiar czasu pracy, 5) termin rozpoczęcia pracy. § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

14 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 29 § 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 3)  wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 4)  obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. § 31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

15 Umowa na czas określony

16 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

17 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

18 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

19 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2006 r., I PK 62/06 (Pr.Pracy 2007/2/31) Wyjątek dopuszczający zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony uregulowany został w art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela. W myśl tego przepisu jest to prawnie możliwe tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba zastępstwa nieobecnego nauczyciela lub potrzeba wynikająca z organizacji nauczania. Przepis ten, jako regulujący wyjątek od zasady, należy wykładać ściśle. Zatrudnienie nauczyciela mianowanego na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dopuszczalne tylko wówczas gdy staje się konieczne w świetle wynikających z tego przepisu przesłanek. Taka wyjątkowa podstawa zatrudnienia nie może być zależna od uznania pracodawcy. Byłoby to sprzeczne z gwarancyjnym charakterem norm prawnych regulujących stosunek pracy nauczyciela mianowanego.

20 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 222/98 (OSNP 1999/15/483) 1. Potrzeby wynikające z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, pozwalające na nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony (art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) nie obejmują "zastępstwa" wicedyrektora szkoły w zakresie obniżenia jego pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia tej funkcji. 2. Zastępstwo nieobecnego nauczyciela w rozumieniu art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) Karty Nauczyciela występuje w przypadku czasowej nieobecności, związanej z okresowym zwolnieniem od pracy i przewidywanym powrotem do jej wykonywania. W przypadku potrzeby zastępstwa nieobecnego nauczyciela i równoczesnego rozwiązania stosunku pracy z innym nauczycielem, o przydziale zajęć prowadzonych uprzednio przez nich decyduje pracodawca w planie organizacyjnym szkoły i nie ma to znaczenia dla oceny wystąpienia przesłanek z art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) Karty Nauczyciela.

21 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1997 r., I PKN 226/97 (OSNP 1998/11/328) Pojęcie "organizacja pracy nauczyciela", której potrzeby mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony (art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) Karty Nauczyciela) należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły (liczba klas, rodzaj przedmiotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba etatów, czas nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a nie do wykształcenia czy umiejętności nauczyciela.

22 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001 r., I PKN 261/00 (LEX nr ) Art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela, według którego nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na czas określony może nastąpić wyłącznie w wypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, wyłącza stosowanie art. 251 k.p. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 709/99 (OSNP 2001/24/716) Przepis art. 251 KP nie ma zastosowania, jeżeli ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony (art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) ustawy 2 dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.).

23 Umowa na czas nieokreślony

24 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 10. 4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.

25 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

26 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2007 r., II PK 70/07 (LEX nr ) Art. 10 ust. 5 pkt 6 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela zakłada i wymaga istnienia możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, co oznacza realne wykonywanie takiego zatrudnienia przez nauczyciela, a nie istnienia jedynie potencjalnych możliwości jego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć.

27 Zatrudnienie na podstawie mianowania

28 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; 5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

29 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5. 5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

30 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2006 r., II PK 4/06 (OSNP 2007/17-18/249) Warunki zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony w rozumieniu art. 10 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) nie występują, jeżeli z oceny konkretnej sytuacji wynika, że możliwość zapewnienia takiego zatrudnienia istnieje tylko w danym roku szkolnym, a szkoła nie planuje zajęć pozwalających na to w kolejnym roku.

31 Zatrudnienie w zespołach szkół

32 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

33 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 14. 2. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

34 Nawiązanie stosunku pracy z osobą niebędącą nauczycielem
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.)

35 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 7. 1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.

36 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

37 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

38 Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.)

39 Przeniesienie nauczyciela

40 Przeniesienie nauczyciela
Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. 2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem: zapewnienia nauczycielowi w nowym miejscu pracy odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem; (uchylony).

41 Przeniesienie nauczyciela
4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

42 Przeniesienie nauczyciela
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1998 r., I PKN 217/98 (OSNP 1999/15/479) Zatrudnienie nauczyciela mianowanego w charakterze wychowawcy w świetlicy jest wykonywaniem pracy na innym stanowisku niż stanowisko nauczyciela przedmiotów początkowych (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r., I PKN 849/00 (LEX nr 54887, OSNP-wkł. 2002/18/5) Pojęcie „stanowisko pracy” z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) należy interpretować zgodnie z jej art. 42.

43 Przeniesienie nauczyciela
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1999 r., I PKN 82/99 (OSNP 2000/16/610) Przeniesienie mianowanego nauczyciela w ramach tej samej placówki (szkoły, przedszkola), nawet jeżeli łączy się ze zmianą miejsca wykonywania pracy (ale bez zmiany stanowiska), nie podlega ograniczeniom przewidzianym w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) i może nastąpić bez zgody nauczyciela, chyba że w akcie mianowania jego miejsce pracy zostało wyraźnie powiązane z wykonywaniem czynności w określonej jednostce organizacyjnej placówki (szkoły, przedszkola) lub z określoną miejscowością.

44 Przeniesienie nauczyciela
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007 r., I PK 195/06 (Pr.Pracy 2007/4/33) Zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę (za zgodą lub z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania.

45 Przeniesienie nauczyciela
W przypadku przeniesienia nauczyciela – w trybie art. 18 Karty Nauczyciela – do innej szkoły: nie nawiązuje się nowego stosunku pracy, nie jest wydawane świadectwo pracy, akta osobowe „idą” za pracownikiem.

46 Przeniesienie nauczyciela
Art. 19. 1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. 2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycielowi przysługuje: czterodniowy tydzień pracy; dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego; zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

47 Przeniesienie nauczyciela
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1983 r., III PZP 64/82 (OSNC 1983/8/109) Skierowanie nauczyciela - bez jego zgody - na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19) do innej szkoły nie wymaga uprzedniego wypowiedzenia; w takim przypadku organy rozpatrujące spory pracownicze są uprawnione do badania tylko, czy występują przesłanki wymienione w powołanym przepisie prawa.

48 Przeniesienie nauczyciela
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r., III PZP 14/03 (OSNP 2005/4/50) Przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz ze zm.) nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1997 r., I PKN 54/96 (OSNP 1997/16/289) 3. Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19 ze zm.) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy skierowanie nauczyciela do pracy w innej szkole następuje ze względu na potrzebę obsady w tej szkole stanowisk nauczycielskich. Nie dotyczy ten przepis natomiast sytuacji, w której występuje brak możliwości zatrudnienia nauczyciela w dotychczasowej szkole.

49 Przeniesienie nauczyciela
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 r., III PK 19/08 (LEX nr ) 1. Warunkiem przeniesienia jest konieczność zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela (por. pierwsze zdanie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela). Jeżeli już po przeniesieniu nauczyciela zmienią się okoliczności i odpadnie warunek „konieczności”, to wydaje się, że podmiot, który „przeniósł” nauczyciela nie tylko może, ale powinien rozpatrzyć możliwość skrócenia wyznaczonego okresu przeniesienia. Oczywiście powinny wtedy być brane pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym także usprawiedliwiony interes przeniesionego nauczyciela, ale podstawowe znaczenie mają okoliczności, które stanowią przesłankę przeniesienia. 2. Instytucja przeniesienia nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły jest specyficzną instytucją Karty Nauczyciela w niej uregulowaną; zmiana warunków przeniesienia polegająca na skróceniu okresu przeniesienia bez zgody nauczyciela mieści się w zakresie tej instytucji.

50 Uzupełnianie etatu oraz ograniczenie zatrudnienia

51 Uzupełnienie etatu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela

52 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Art Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

53 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1991 r., I PR 6/91 (OSN 1992, nr 11, poz. 208) Nie jest wymagana zgoda na pracę w innej szkole w tej samej miejscowości w celu uzupełnienia obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych. Zgoda nauczyciela, na pracę w innej szkole w tej samej miejscowości w celu uzupełnienia obowiązującego wymiaru zajęć w wymiarze nie większym niż ½ etatu jest wymagana wyłącznie w przypadku zatrudnienia nauczyciela na innym stanowisku. Przy zachowaniu tego samego stanowiska i pozostałych przesłanek tego przepisu zgoda nauczyciela nie jest potrzebna i musi się on poddać dyspozycji przełożonych.

54 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Sąd Najwyższy zwrócił również uwagę na to, że art. 22 KN nie reguluje zakończenia skierowania nauczyciela do pracy w innej szkole celem uzupełnienia pensum. Według Sądu dopuszcza się skrócenie okresu uzupełnienia pensum i przywrócenia nauczyciela do pracy w szkole macierzystej, nawet bez jego zgody. Stanowi to powrót do normalnej sytuacji nauczyciela i w żaden sposób nie pogarsza warunków jego zatrudnienia. Nauczyciel ma bowiem prawo do dotychczasowego wynagrodzenia ze szkoły macierzystej, a wymiar jego czasu pracy nie zwiększa się. Tym samym gdy szkoła macierzysta będzie w stanie zapewnić nauczycielowi pełne zatrudnienie, organ prowadzący może i powinien cofnąć nauczycielowi wymóg uzupełniania etatu w innej szkole.

55 Ograniczenie wymiaru godzin
na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela

56 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Art Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

57 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1996 r., I PZP 22/96 (OSNAPiUS 1997/7/111) Ograniczenie pełnego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, poza sytuacjami określonymi w art. 22 ust. 2 KN, jest niedopuszczalne.

58 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 1999 r., I PKN 595/98 (OSNP 2000/8/300) Do nauczyciela mianowanego nie stosuje się art. 42 Kodeksu Pracy.

59 Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w trybie art. 42 Kodeksu pracy

60 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

61 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

62 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

63 Uzupełnienie obowiązującego wymiaru zajęć i ograniczenie wymiaru godzin
Do rozwiązywania (zmiany) stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony będą miały zastosowanie również kryteria dotyczące rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.

64 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

65 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela

66 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art Dyrektor szkoły w razie: 2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

67 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 r., III PK 52/08 (OSNP 2010/13-14/164) Ukończenie nauki przez ucznia, dla którego w arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziane były godziny na naukę z uczniem objętym indywidualnym nauczaniem, jest równoznaczne ze zmianą organizacyjną powodującą zmniejszenie liczby oddziałów w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

68 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1998 r., I PKN 67/98 (OSNAPiUS 1999, nr 9, poz. 301) Zmianą planu nauczania uniemożliwiającą dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest także zmiana przydziału planowanych godzin dydaktyczno-wychowawczych, uniemożliwiająca zatrudnienie w pełnym wymiarze w ramach wyuczonej specjalności zawodowej. Brak jest natomiast przesłanek rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w trybie art. 20 ust. 1 KN, jeżeli pozostali nauczyciele tej samej specjalności mają w planie organizacyjnym szkoły przydzieloną taką liczbę godzin ponadwymiarowych, że możliwe byłoby zatrudnienie zwolnionego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Dla oceny istnienia przesłanek określonych w art. 20 ust. 1 KN nie jest istotne, czy zmniejsza się ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli, lecz to, czy wszyscy nauczyciele tej samej specjalności mogą po zmianach organizacyjnych być zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć.

69 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Kryteria doboru pracowników

70 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
W razie konieczności rozwiązania stosunku pracy z jednym spośród kilku nauczycieli ocenie sądu podlegają również kryteria wyboru osoby, która została zwolniona - por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1994 r., I PRN 56/94 (OSNP 1995/1/5) oraz z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 399/97, (OSNAPiUS 1998/18/541).

71 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Przepisy ustaw nie nakładają na dyrektora szkoły obowiązku wskazania zwalnianemu nauczycielowi kryteriów, które spowodowały jego wybór do zwolnienia z pracy, jednakże nie usuwają się one spod kontroli sądowej. Oznacza to, że w razie sporu sądowego z odwołania mianowanego nauczyciela od wypowiedzenia stosunku pracy pozwany pracodawca jest zobowiązany do ich wskazania, natomiast zwalniany nauczyciel może je kwestionować jako fikcyjne, dowolne lub dyskryminujące.

72 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, pozwala na wskazanie określonych kryteriów doboru pracowników, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy:

73 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
1. niekorzystna ocena pracy por. wyrok 11 września 2001 r., I PKN 610/00 (OSNP 2003/15/356) Nie jest dyskryminacją przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na podstawie niekorzystnej oceny jego pracy i osiągnięć w nauczaniu oraz wychowaniu uczniów;

74 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
2. okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00 (OSNAPiUS - wkładka 2002/10/4) 1. Porównanie kwalifikacji zawodowych jako kryterium wyboru nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu przedmiotu. 2. W ocenie zasadności wyboru nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, którego liczba godzin nauczania ulega zmniejszeniu, nie zaś ogólny czas wykonywania zawodu);

75 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
3. posiadane kwalifikacje wyrok z dnia 29 marca 2001 r. I PKN 318/2000 (OSNP 2003/2/31) Możliwość dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) należy odnosić do tych wszystkich nauczycieli, którzy mają wymagane kwalifikacje do nauczania po dokonaniu w szkole zmian organizacyjnych, niezależnie od tego jakich przedmiotów i w jakich klasach (oddziałach) dotychczas nauczali; wyrok z dnia 16 maja 2001 r. I PKN 492/2000 (OSNP 2003/5/123) Przy ocenie, czy zmiany organizacyjne w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.) uzasadniają przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny, należy uwzględnić wszystkie posiadane przez niego kwalifikacje nauczycielskie, a nie tylko kwalifikacje odnoszące się do przedmiotów, których nauczał przed przeniesieniem w stan nieczynny.

76 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
4. podstawa nawiązania stosunku pracy wyrok z dnia 14 grudnia 2000 r., I PKN 138/00 (OSNAPiUS 2002/16/374) W doborze nauczyciela do przeniesienia w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela) pracodawca powinien uwzględnić także podstawę nawiązania stosunku pracy (mianowanie, umowa o pracę);

77 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
5. nabycie uprawnień do emerytury wyrok z dnia 8 czerwca 1999 r., I PKN 105/99 (OSNAPiUS 2000/17/641) Uzyskanie przez pracownika prawa do wcześniejszej emerytury może uzasadniać jego wybór do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli następuje ograniczenie zatrudnienia w wyniku połączenia dwóch stanowisk pracy; wyrok z dnia 3 grudnia 2003 r., I PK 80/03 (OSNP 2004/21/363) Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia.

78 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
UWAGA! Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów (zasada prawna) z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08 (OSNP 2009/19-20/248, OSP 2010/3/24, Biul.SN 2009/1/22, M.P.Pr. 2009/8/ ) Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.).

79 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
6. sytuacja osobista nie gorsza niż innych nauczycieli wyrok z dnia 5 listopada 1998r., I PKN 420/98 (OSNAPiUS 1999/24/784) Nie narusza zasady równego traktowania pracownika (art. 112 KP) ani zasady niedyskryminacji (art. 113 KP) przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela legitymującego się kwalifikacjami zawodowymi równymi z innymi nauczycielami, lecz którego praca jest najniżej oceniana przez przełożonych oraz uczniów i ich rodziców, a jego sytuacja osobista nie jest gorsza niż pozostałych pracowników (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.);

80 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
7. częsta nieobecność w pracy z powodu choroby wyrok z dnia 22 września 2000 r., I PKN 29/00 (OSNAPiUS 2002/8/183) Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole, nieobecności nauczyciela w pracy z powodu choroby, mogą uzasadniać jego wybór do przeniesienia w stan nieczynny.

81 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r., II PK 71/10 (LEX nr ) Zasada niedyskryminacji w stosunkach pracy wyrażona wprost w art. 113 k.p., rozumiana jest jako niedopuszczalne różnicowanie sytuacji prawnej pracowników według negatywnych kryteriów, takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa itp. Za dyskryminację uznaje się bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na wskazane wyżej kryteria, a także przyznanie z tych względów niektórym pracownikom mniejszych praw niż te, z których korzystają inni pracownicy znajdujący się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej.

82 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu z nauczycielami stosunku pracy na podstawie art. 20 i 27 Karty Nauczyciela mają zastosowanie również przepisy dotyczące szczególnej ochrony stosunku pracy (zarówno do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i mianowania), określone w: – art. 39 Kodeksu pracy - zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku; – art. 41 Kodeksu pracy - zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający dyrektora do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;

83 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

84 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1996 r., I PRN 70/96 (OSNP 1997/7/113) Kompetencja dyrektora szkoły do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U Nr 3, poz. 19 ze zm.) nie obejmuje - z wyjątkiem sytuacji całkowitej likwidacji szkoły - nauczycieli mających na podstawie art. 73 ust. 1 tej ustawy roszczenie o udzielenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2001 r. I PKN 377/00 (OSNP 2003/5/115) Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny po rozpoczęciu urlopu dla poratowania zdrowia jest sprzeczne z celem tego urlopu i uzasadnia żądanie uznania tego przeniesienia za bezskuteczne.

85 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., I PZP 4/2006 (OSNP 2007/7-8/89) W przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z zm.) nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.

86 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r., II PK 54/10 (LEX nr ) 1. Z art. 73 ust. 1 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela wynika, iż prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest prawem podmiotowym pracownika. W okresie zaś tego urlopu stosunek pracy nauczyciela jest chroniony. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny na jego wniosek (lub wypowiedzenie mu stosunku pracy) po rozpoczęciu urlopu jest sprzeczne z celem urlopu i uzasadnia żądanie uznania tego przeniesienia za bezskuteczne. 2. Brak przyczyn do wypowiedzenia stosunku pracy mianowanego nauczyciela, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela nie pozwala na wypowiedzenie mu stosunku pracy, szczególnie w sytuacji gdy tuż przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia przebywa na zwolnieniu lekarskim.

87 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
W uzasadnieniu wyroku z 2010 r. Sąd Najwyższy odniósł się również do treści uchwały Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r., sygn. I PZP 4/06 (OSNP 2007/7-8/89), w myśl której w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 k.p. Sąd – nie negując tej tezy – zaznaczył, że sprawy tego typu należy rozpatrywać indywidualnie, w szczególności uwzględniając wszelkie okoliczności udzielenia urlopu (np. wcześniejsze przebywanie nauczyciela na zwolnieniu chorobowym).

88 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r., II PK 204/11 (LEX nr ) Nauczycielowi spełniającemu wymagania określone w art. 73 ust. 1 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela przysługuje pełna ochrona trwałości stosunku pracy w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, z wyjątkiem sytuacji gdy dochodzi do całkowitej likwidacji szkoły.

89 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r., I PZP 1/13 (niepubl.) ​Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

90 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 177 Kodeksu pracy - zakaz wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę z nauczycielką w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego; – art § 1 Kodeksu pracy - zakaz wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu;

91 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) - zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej z nauczycielem będącym członkiem zarządu lub Komisji rewizyjnej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, a także z członkiem Komitetu założycielskiego przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia Komitetu; art. 43 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych Przepisy art (regulujące działalność zakładowej organizacji związkowej) stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 341 i 342.

92 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz z późn. zm.) - pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z nauczycielem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

93 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
– art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) - zakaz rozwiązywania stosunku pracy z radnym (nauczycielem) bez zgody rady gminy, której jest członkiem; – art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) - zakaz rozwiązywania stosunku pracy z radnym (nauczycielem) bez zgody rady powiatu, której jest członkiem; – art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) - zakaz rozwiązywania stosunku pracy z radnym (nauczycielem) bez zgody sejmiku województwa, którego jest członkiem;

94 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Konsultacja ze związkami zawodowymi

95 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) Art. 30. 2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych. 21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

96 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011 r., II SA/Wa 267/11 (LEX nr )  Nie do przyjęcia jest domaganie się przez pracodawcę od zakładowej organizacji związkowej danych o osobach nieobjętych perspektywą ustania stosunku pracy.

97 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2012 r., III PZP 7/11 Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jeżeli nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochroną danych osobowych (art. 38 § 1 k.p., art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm. oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). (OSNP 2012/17-18/213, Prok.i Pr.-wkł. 2012/12/35, LEX nr , Biul.SN 2012/1/22) Pracodawca nie ma prawa odgórnie żądać od związków imiennej listy osób, których zwolnienie trzeba z nimi konsultować. Pytanie o to, czy dana osoba korzysta z obrony związkowej, trzeba kierować do zakładowej organizacji za każdym razem, gdy firma planuje zwolnienie osób zatrudnionych na czas nieokreślony. (G.Prawna 2011/17/1)

98 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. § 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

99 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. 5b. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

100 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela

101 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art Dyrektor szkoły w razie: 1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

102 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 411. § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych* dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. * art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), * art. 13. ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy(Dz.U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.)

103 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Art § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

104 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

105 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art c. zdanie 1. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

106 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Ponieważ treść przepisu art. 20 ust. 1 pkt 2 KN dotyczy nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze prawo do złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania jak i umowy o pracę.

107 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 r., I PK 15/02 (OSNP 2004/12/207) 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela o możliwości przejścia - na jego wniosek - w stan nieczynny. Informacja taka może być przekazana w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.). 2. Nauczyciel nie ma obowiązku złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny przed wypowiedzeniem mu przez dyrektora szkoły stosunku pracy oraz nie jest związany wyznaczonym mu przez dyrektora szkoły terminem do złożenia tego wniosku.

108 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

109 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Treść przepisu art. 20 ust. 6 KN wskazuje, że poza wynagrodzeniem zasadniczym nauczycielowi nie przysługują inne składniki wynagrodzenia wynikające z treści art. 30 ust. 1 KN tj. przede wszystkim dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy.

110 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

111 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2007 r., II PK 269/06 (OSNP 2008/9-10/129) O powstaniu możliwości podjęcia przez nauczyciela w stanie nieczynnym pracy w pełnym wymiarze w rozumieniu art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) decyduje dyrektor szkoły, a nauczyciel nie ma roszczenia o stworzenie takiej możliwości przez zmiany organizacyjne w szkole w zakresie obciążeń dydaktycznych nauczycieli.

112 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

113 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Przepis art. 20 ust. 8 KN stanowi przepis szczególny w stosunku do treści art. 10 ust 7 KN (przesłanki zatrudnienia na czas określony) i następuje wyłącznie na czas określony tj. czas trwania stanu nieczynnego. Jednakże nie oznacza to, że po zakończeniu stanu nieczynnego nie jest możliwe zatrudnienie tego nauczyciela ponownie na czas nieokreślony.

114 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art c. zdanie 2 Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.

115 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Ponieważ z upływem okresu pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym stosunek pracy z wygasa, nauczycielowi nie przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

116 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela

117 Nauczyciele mianowani
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Nauczyciele mianowani Art zdanie 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

118 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 44/06 (OSNP 2008/1-2/9) Poinformowanie pracownika w okresie wypowiedzenia dokonanego na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) o posiadaniu uprawnień emerytalnych i złożenie przez niego wniosku o emeryturę nie jest równoznaczne ze skutecznym cofnięciem wypowiedzenia przez pracodawcę i rozwiązaniem łączącego strony stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

119 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., I PKN 565/00 (OSNP 2003/10/251, OSNP-wkł. 2002/1/10, Pr.Pracy 2001/12/40) Nabycie przez nauczyciela mianowanego prawa do odprawy emerytalnej nie wyłącza uzyskania przez niego odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie szkoły (art. 87 oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.).

120 Nauczyciele mianowani
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Nauczyciele mianowani Art a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2.

121 Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę Art zdanie 2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

122 Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

123 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela

124 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 27. 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

125 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

126 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
na podstawie art. 23 ustawy – Karta Nauczyciela

127 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r., I PKN 495/97 (OSNP 1999/1/16) Rozwiązując z nauczycielem mianowanym stosunek pracy na podstawie art. 23 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) pracodawca nie jest zobowiązany do przewidzianej w art. 38 KP konsultacji ze związkami zawodowymi.

128 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art   Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5.

129 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art (2.) Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu: na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego* (po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia); * Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w wypadkach określonych nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych (art. 23 ust. 3 KN).

130 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia (z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy);

131 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2006 r., I PK 47/06 (Pr.Pracy 2006/12/36) […] 2. Z art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela wynika, że ponadroczna* niezdolność do pracy spowodowana chorobą stanowi obligatoryjną przesłankę rozwiązania stosunku pracy i wyłącza obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, gdy ponadto nie zostało stwierdzone przez lekarza leczącego, że nastąpiła poprawa w stanie zdrowia umożliwiająca powrót do pracy. * Obecnie przekraczająca 182 dni.

132 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, (z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy);

133 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1990 r., I PRN 39/89 (LEX nr 14661) Za trwale niezdolnego do pracy w pełnym wymiarze zajęć na zajmowanym stanowisku w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19 ze zm.) należy uznać także nauczyciela, który stał się trwale niezdolny do wykonywania pracy w pełnym wymiarze, chociaż zachował zdolność do jej wykonywania w niepełnym wymiarze.

134 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia (z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat życia, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu); Uchylony z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy art. 1 pkt 1 lit a i b ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1544)

135 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a (z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy);

136 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 710/99 (OSNP 2002/1/6) Sąd pracy rozpatrujący powództwo o przywrócenie do pracy kontroluje prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony jako przesłanki rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 6a i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.).

137 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
6) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach, (z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii).

138 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również: 1)   na mocy porozumienia stron;

139 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
2) w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację;

140 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

141 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 14 marca 2008 r., I PK 241/07 (M.P.Pr. 2008/9/477) Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym nie wystarcza ustalenie, że nie przedstawił on usprawiedliwienia niestawienia się na badanie lekarskie. Konieczne jest ustalenie, czy niestawiennictwo spowodowane zostało przyczynami zależnymi od nauczyciela, czy też było przez niego niezawinione. Nie można uznać za nieusprawiedliwione niestawienia się na badania wówczas, gdy nauczyciel nie przedstawił wprawdzie żadnego usprawiedliwienia, ale z okoliczności sprawy wynika, że nie ponosi winy za zaniechanie polecenia poddania się badaniom.

142 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 r., II PK 179/04 (OSNP 2005/19/304) 1. Do trybu skierowania nauczyciela na badania lekarskie na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 i art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz ze zm.) ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). 2. Podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania określoną w art. 23 ust. 5 zdanie drugie Karty Nauczyciela stanowi dwukrotne nieusprawiedliwione niezgłoszenie się na badania lekarskie, a nie odmowa przyjęcia przez nauczyciela skierowania na badania.

143 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 r., I PKN 681/98 (OSNP 2000/14/541) Nauczyciel nie może żądać na podstawie art. 189 KPC ustalenia przez sąd, że został bezpodstawnie skierowany na badania przez komisję lekarską lub zawieszony w pełnieniu obowiązków.

144 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r., I PK 137/08
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem UWAGA! Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r., I PK 137/08 Za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych nauczyciel odpowiada w trybie dyscyplinarnym, z wyłączeniem możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (OSNP 2010/13-14/161) Przepis art. 52 § 1 pkt 1 KP nie ma zastosowania do nauczycieli. W ustawie z r. Karta Nauczyciela w ogóle nie zostały uregulowane sankcje nielegalnego rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy, co sprawia, że zwolniony nauczyciel może na podstawie przepisów KP dochodzić wyłącznie roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy. (M.P.Pr. 2009/11/590)

145 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wypowiedzenie stosunku pracy jako oświadczenie woli

146 Wypowiedzenie stosunku pracy lub warunków pracy
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Wypowiedzenie stosunku pracy lub warunków pracy Forma wypowiedzenia – pisemna. Wręczenie wypowiedzenia: wypowiedzenie jest złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, wypowiedzenie wręczane osobiście powinno być dokonane w obecności świadka – w przypadku odmowy przyjęcia wypowiedzenia należy sporządzić notatkę służbową, jeżeli pracownik jest obecny w pracy, świadczy pracę a następnie wykazuje, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, wypowiedzenie złożone przez pracodawcę jest skuteczne i prawidłowe – nie narusza art. 41 kodeksu pracy.

147 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2004 r., I PK 393/03 (LEX nr ) Istota wypowiedzenia stosunku cywilnoprawnego i stosunku pracy są jednakowe. Różnica polega na tym, że w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy (umowy o pracę) przepisy prawa pracy przewidują dalsze wymagania dotyczące formy pisemnej wypowiedzenia, przytoczenia przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy, obowiązkową konsultację z reprezentującą pracownika organizacją związkową. Ich niezachowanie nie powoduje nieważności dokonanego wypowiedzenia, lecz rodzi szczególne skutki prawne przewidziane w art. 45 k.p.

148 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 45. § 1. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

149 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 30. § 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

150 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

151 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1999 r., I PKN 251/99 (OSNP 2001/3/70, M.Prawn. 2001/5/312) Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, które należy tłumaczyć zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 65 § 1 KC w związku z art. 300 KP.

152 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Kodeks cywilny Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

153 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2004 r., I PK 393/03 (LEX nr ) Istota wypowiedzenia stosunku cywilnoprawnego i stosunku pracy są jednakowe. Różnica polega na tym, że w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy (umowy o pracę) przepisy prawa pracy przewidują dalsze wymagania dotyczące formy pisemnej wypowiedzenia, przytoczenia przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy, obowiązkową konsultację z reprezentującą pracownika organizacją związkową. Ich niezachowanie nie powoduje nieważności dokonanego wypowiedzenia, lecz rodzi szczególne skutki prawne przewidziane w art. 45 k.p.

154 Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o pracę lub nałożyć na nią karę porządkową? Pracodawca nie może udostępniać danych pracownika osobom przypadkowym, których zakres obowiązków nie uzasadnia dostępu do danych innych pracowników. Udostępnienie informacji o wypowiedzeniu lub karze porządkowej osobom do tego nieupoważnionym może bowiem stanowić naruszenie dóbr osobistych zatrudnionego oraz prawa do ochrony jego danych osobowych.

155 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Cofnięcie wypowiedzenia

156 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 października 1986 r., III PZP 62/86 (OSNC 1987/10/156) Skuteczne cofnięcie przez zakład pracy wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę wymaga zgody tego pracownika, pomimo wcześniejszego odwołania się pracownika od wypowiedzenia do sądu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1989 r., II SA 1177/89 (ONSA 1989/2/95) Wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną, jednakże cofnięcie wypowiedzenia jest skuteczne tylko pod warunkiem zgody drugiego podmiotu stosunku pracy.

157 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

158 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

159 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III PZP 6/11 (LEX nr ) 1. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy, w której strony nie przewidziały wcześniejszego wypowiedzenia, może pozostawać w uzasadnionym przeświadczeniu, że trwałość jego zatrudnienia została zagwarantowana na okres ustalony umową. Taki jest też cel umów na czas określony, od którego, przepisy dopuszczające ich wypowiedzenie są odstępstwem. W tej sytuacji można stwierdzić, że przedmiotowe rozwiązanie umowy przez pracodawcę ma jedynie formalne cechy wypowiedzenia i jest jego pozorem. W istocie jest zaś ono zerwaniem umowy i niespodziewanym naruszeniem gwarancji zatrudnienia. Takie zakończenie stosunku pracy wykazuje w największym stopniu podobieństwo do nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, dokonanego z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie w rozumieniu art. 56 k.p. 2. Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art. 59 w związku z art. 56 k.p.

160 Wygaśnięcie nauczycielskiego stosunku pracy

161 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Art c. zdanie 2 Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.

162 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Art Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie: 1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego;

163 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

164 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

165 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r., III PK 3/05 (OSNP 2005/23/373) Prawomocny wyrok nakazowy skazujący nauczyciela za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. [prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu] powoduje wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz ze zm.).

166 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2001 r., III ZP 17/01 (OSNP 2002/11/259) Uznanie nauczyciela mianowanego w postępowaniu karnym winnym popełnienia przestępstwa o charakterze umyślnym, ściganego z oskarżenia prywatnego i odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie art. 59 Kodeksu karnego z nałożeniem środka karnego w postaci nawiązki nie jest prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione umyślnie w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.).

167 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności;

168 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9.

169 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

170 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Art  Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

171 Wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2006 r., I PK 140/05 (OSNP 2007/5-6/61) Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz ze zm.), choćby stwierdzenie tego przez dyrektora szkoły (art. 26 ust. 2 Karty Nauczyciela) nastąpiło z opóźnieniem.

172 Prawa i obowiązki nauczycieli

173 Prawa i obowiązki nauczycieli
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz z późn. zm.)

174 Prawa nauczycieli

175 Prawa nauczycieli Podstawowe zasady dotyczące praw pracowniczych wynikające z Kodeksu pracy

176 Prawa nauczycieli Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

177 Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.
Prawa nauczycieli Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

178 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
Prawa nauczycieli ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.) Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji.

179 Szczególne uprawnienia nauczycieli
Prawa nauczycieli Szczególne uprawnienia nauczycieli wynikające z treści przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

180 Prawa nauczycieli Art. 91c. 1. W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

181 Zatrudnianie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony
Prawa nauczycieli Zatrudnianie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony Art  Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7. 6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

182 Zatrudnianie na podstawie mianowania
Prawa nauczycieli Zatrudnianie na podstawie mianowania Art  Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli: 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie; 5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska; 6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

183 Prawa nauczycieli 5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5. 5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

184 Prawa nauczycieli Legitymacja służbowa Art. 11a. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową. 2. Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.

185 Rozwiązanie stosunku pracy
Prawa nauczycieli Rozwiązanie stosunku pracy Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie: 1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

186 Prawa nauczycieli Art  Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa z dnia 13 marca 2003 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Art a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2.

187 Prawa nauczycieli Art  Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. 7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

188 Prawa nauczycieli Art  Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3 (w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy), przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

189 Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
Prawa nauczycieli Wynagrodzenie Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

190 Godziny ponadwymiarowe
Prawa nauczycieli Godziny ponadwymiarowe Art. 35. 1. zdanie 2. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych (tj. powyżej ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć) może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 4. Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

191 Wypłata wynagrodzenia
Prawa nauczycieli Wypłata wynagrodzenia Art. 38. Nauczyciel nabywa prawo do wynagrodzenia od dnia nawiązania stosunku pracy. Art. 39. 3. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Art. 40. Prawo do wynagrodzenia gaśnie z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy.

192 1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
Prawa nauczycieli Nagrody i odznaczenia Art. 47. 1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości: 1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego; 2) za 25 lat pracy % wynagrodzenia miesięcznego; 3) za 30 lat pracy % wynagrodzenia miesięcznego; 4) za 35 lat pracy % wynagrodzenia miesięcznego; 5) za 40 lat pracy % wynagrodzenia miesięcznego.

193 Prawa nauczycieli „13” Art. 48. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.).

194 Prawa nauczycieli Art. 49. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół; 2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a (nagrody Kuratora Oświaty); 3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra (nagrody Ministra Edukacji Narodowej).

195 Prawa nauczycieli Art. 51. 1. ”Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

196 Uprawnienia socjalne i urlopy
Prawa nauczycieli Uprawnienia socjalne i urlopy Art. 53. 1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

197 Prawa nauczycieli Art. 54. 1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła. 3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony. 5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

198 Prawa nauczycieli Art. 61. 1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. 2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

199 Prawa nauczycieli Art. 63. 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

200 Prawa nauczycieli Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

201 Prawa nauczycieli Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

202 Prawa nauczycieli Art. 68. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

203 Prawa nauczycieli Art. 69. 2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

204 Prawa nauczycieli Art. 70. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, dyrektor szkoły udziela urlopu bezpłatnego.

205 Prawa nauczycieli Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. 3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. 4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

206 Prawa nauczycieli 5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54. 6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

207 Prawa nauczycieli 8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. 9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - Dz.U. Nr 233, poz. 1991).

208 Uprawnienia emerytalne
Prawa nauczycieli Uprawnienia emerytalne Art. 87. 1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. 2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

209 Prawa nauczycieli Art. 88. 1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę. 1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7. 1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w ust. 1, zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy pedagogicznej za granicą. 2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.

210 Prawa nauczycieli 2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli: 1) spełnili warunki do uzyskania emerytury, określone w ust. 1, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy, oraz (do dnia 31 grudnia 2008 r.) 2) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

211 Obowiązki nauczycieli

212 Obowiązki nauczycieli
Obowiązki pracownicze nauczycieli wynikające z Kodeksu pracy

213 Obowiązki nauczycieli
Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

214 Obowiązki nauczycieli
Obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela

215 Obowiązki nauczycieli
Podstawowe obowiązki Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

216 Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
Obowiązki nauczycieli Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Art. 10. 2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

217 Obowiązki nauczycieli
Zatrudnienie Art a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

218 Obowiązki nauczycieli Przeniesienie do innej szkoły
Art. 19. 1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły - bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

219 Obowiązki nauczycieli
Art. 22. 1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

220 Obowiązki nauczycieli Godziny ponadwymiarowe
Art. 35. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

221 Obowiązki nauczycieli Zajęcia realizowane przez nauczyciela
Art. 42. 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

222 Obowiązki nauczycieli
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu; 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

223 Obowiązki nauczycieli
2b. W ramach: 1) zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

224 Obowiązki nauczycieli
Art. 42c. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

225 Obowiązki nauczycieli
Czynności, do wykonywania których nauczyciel może zostać zobowiązany przez dyrektora Art. 64. 2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 (zatrudniony w placówce „feryjnej”), może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: 1) przeprowadzania egzaminów; 2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego; 3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie. Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

226 Odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli

227 Odpowiedzialność za naruszanie praw pracowniczych
Odpowiedzialność pracodawcy za naruszanie praw pracowniczych i spory o roszczenia ze stosunku pracy

228 Odpowiedzialność za naruszanie praw pracowniczych
Kodeks pracy Art. 262. § 1 Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy.

229 Odpowiedzialność za naruszanie praw pracowniczych
Karta Nauczyciela Art. 91c. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli, niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rozpatrywane są przez sądy pracy.

230 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli

231 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Kodeks pracy Art. 108 § 1 Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: karę upomnienia, karę nagany. § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

232 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Karta Nauczyciela Art. 75. 1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6. 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

233 Rola dyrektora szkoły w awansie zawodowym nauczycieli

234 Awans zawodowy Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) – weszło w życie z dniem 27 marca 2013 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

235 Stopnie awansu zawodowego
Awans zawodowy Stopnie awansu zawodowego Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. 2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

236 Awans zawodowy 3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4. 4.  Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.

237 Okres odbywania stażu przez nauczycieli

238 Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
Awans zawodowy Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a (Awans zawodowy), z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy;

239 Awans zawodowy Art. 22.  3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

240 Awans zawodowy Rozpoczęcie stażu

241 Awans zawodowy Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

242 Awans zawodowy Art. 9d. 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

243 Awans zawodowy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2002 r., II SA 336/02 (LEX nr ) Przepisy prawne nie przewidują podejmowania przez jakikolwiek organ (w tym dyrektora szkoły) decyzji o dopuszczeniu do rozpoczęcia stażu albo decyzji odmawiającej takiego dopuszczenia. Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie jego wniosek o staż, skierowany do dyrektora szkoły. Odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy nauczyciel nie spełnia warunków do nadania kolejnego stopnia awansu, określonych w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Wówczas nauczycielowi zwracającemu się o staż należy odmówić nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

244 Awans zawodowy Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2007 r., II SA/Ol 976/07 (LEX nr ) Do skutecznego rozpoczęcia stażu nie jest wymagana żadna czynność prawnie relewantna. W szczególności nie potrzeba żadnego potwierdzenia ani wydania jakiegokolwiek aktu administracyjnego przez jakikolwiek organ, w tym dyrektora szkoły. Warunkiem rozpoczęcia stażu jest jedynie wniosek nauczyciela o staż, skierowany do dyrektora, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

245 Awans zawodowy Art. 9d. 4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

246 Awans zawodowy Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2386 z dnia 29 grudnia 2003 r.): W myśl projektowanych ustawą rozwiązań nauczyciel kontraktowy i mianowany może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu odpowiednio dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

247 Określenie długości stażu
Awans zawodowy Określenie długości stażu Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego - 9 miesięcy; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

248 Awans zawodowy Art. 9c. 2. zdanie 1. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy.

249 Awans zawodowy Art. 9c. 2. zdanie 2. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

250 Awans zawodowy Art. 10. 3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

251 Wyznaczenie opiekuna stażu
Awans zawodowy Wyznaczenie opiekuna stażu Art. 9c. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

252 Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego Art. 9c. 3. zd. 1. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 (tj. określone w rozporządzeniu).

253 Awans zawodowy § Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. 4. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. 5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

254 Awans zawodowy Okres odbywania stażu

255 Zmiany w planie rozwoju zawodowego
Awans zawodowy Zmiany w planie rozwoju zawodowego § W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. 3. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

256 Obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż
Awans zawodowy Obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż § Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; 2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; 3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

257 Awans zawodowy § Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;

258 Awans zawodowy Przedłużenie stażu Art. 9d. 5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

259 Awans zawodowy Zakończenie stażu

260 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Art. 9c. 3. zd. 2. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. § W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

261 Projekt oceny dorobku zawodowego
Awans zawodowy Projekt oceny dorobku zawodowego Art. 9c. 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. § 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

262 Ocena dorobku zawodowego i opinia rady rodziców
Awans zawodowy Ocena dorobku zawodowego i opinia rady rodziców Art. 9c. 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

263 Awans zawodowy Art. 9c. 7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

264 Awans zawodowy 8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

265 Dokumentacja gromadzona przez dyrektora szkoły w związku z odbywaniem stażu przez nauczycieli
1. Wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu z adnotacją o dniu jego złożenia (data wpływu). 2. Projekt planu rozwoju zawodowego z adnotacją o jego zatwierdzeniu (np. „zatwierdzam do realizacji”, data, pieczęć imienna i podpis dyrektora).* 3. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9f ust. 2 KN – ocena dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu. 4. Okresowa informacja o realizacji planu rozwoju zawodowego. 5. Informacja o przerwach w odbywaniu stażu wraz z pismem dyrektora wskazującym datę zakończenia stażu. 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z adnotacją o dniu jego złożenia.* 7. Projekt oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu. 8. Opinia Rady Rodziców. 9. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu wraz z datą jej odbioru.* *Uwaga! Informacja zawarta w punktach 2, 6 i 9 jest niezbędna przy wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b-d rozporządzenia.

266 Postępowanie na kolejny stopień awansu zawodowego

267 Postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego
Awans zawodowy Postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego

268 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania
Awans zawodowy Złożenie wniosku o podjęcie postępowania Art. 9d. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

269 Awans zawodowy Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 września 2008 r., IV SA/Wr 225/08 (LEX nr ) 1. Przy rozstrzyganiu, czy dany termin ma charakter materialny czy procesowy, decydujące znaczenie ma skutek upływu terminu. Jeżeli skutek ten polega na wygaśnięciu prawa podmiotowego lub na niemożności jego realizacji, co ma tutaj miejsce, termin ma charakter prawnomaterialny. 2. Przepisy dotyczące przesłanek, treści, powstania, zmian lub wygaśnięcia prawa należą do przepisów materialnoprawnych. Zatem materialnoprawny charakter mają terminy wyznaczające okres, w którym może nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków podmiotu w formie konkretyzacji norm prawa materialnego na przykład poprzez wydanie decyzji lub bezpośrednio z mocy prawa. Uchybienie terminu prawa materialnego wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnoprawnym. Termin materialnoprawny ogranicza w czasie dochodzenie lub inną realizację prawa podmiotowego; konsekwencją jego uchybienia jest wygaśnięcie możliwości dokonania określonej czynności, termin ten może być przywrócony tylko i wyłącznie przepisem ustawy.

270 Awans zawodowy Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2010 r., II SA/Wa 1730/09 (LEX nr ) Okoliczność braku spełnienia przesłanki bycia czynnym zawodowo nauczycielem eliminuje kandydata do awansu z możliwości jego otrzymania i jest to niezależne od tego, czy spełnia on dalsze, szczegółowe kryteria umożliwiające otrzymanie awansu.

271 Awans zawodowy Dokumentacja składana przez nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego § Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

272 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
Awans zawodowy 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

273 Analiza formalna wniosku
Awans zawodowy Analiza formalna wniosku § Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9. 2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

274 Awans zawodowy Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej § Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

275 1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;
Awans zawodowy Art. 9g. 1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący; 2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy; 3) opiekun stażu.

276 Zawiadomienie właściwych organów i związku zawodowego
Awans zawodowy Zawiadomienie właściwych organów i związku zawodowego Art. 9g. 4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1-3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. 5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

277 Zadania dyrektora jako przewodniczącego i członka komisji
Awans zawodowy Zadania dyrektora jako przewodniczącego i członka komisji § Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. 2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10. 3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. 4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7. Art. 9g. 9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję. (wzór aktu stanowi załącznik do rozporządzenia)

278 Protokół z prac komisji
Awans zawodowy Protokół z prac komisji § Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) datę i miejsce posiedzenia komisji; 2) imiona i nazwiska członków komisji; 3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora; 4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach; 5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe; 6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3; 7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji; 8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

279 Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego
Awans zawodowy Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

280 Awans zawodowy Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły; 2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę; 3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień - właściwy minister.

281 (wzór aktu stanowi załącznik do rozporządzenia)
Awans zawodowy 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu. (wzór aktu stanowi załącznik do rozporządzenia)

282 Odmowa nadania stopnia
Awans zawodowy Odmowa nadania stopnia Art. 9b. 6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

283 Awans zawodowy Art. 10. § 1. KPA Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

284 Awans zawodowy Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2007 r., II SA/Go 766/06 (www.nsa.gov.pl, LEX nr ) Akt nadania stopnia awansu ma formę decyzji administracyjnej, a zatem powinien odpowiadać ogólnym wymogom określonym w art. 107 § 1 k.p.a. Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego następuje również w formie decyzji administracyjnej. Ponieważ przepisy nie wprowadzają żadnych szczególnych wymogów co do składników tej decyzji, jej forma powinna odpowiadać ogólnym wymogom określonym w art. 107 § 1 i 2 k.p.a.

285 Awans zawodowy Art. 107. § 1. zdanie 1. KPA Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

286 Awans zawodowy Art. 107. § 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

287 Awans zawodowy Art. 127. § 1. KPA Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. § 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

288 1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę;
Awans zawodowy Art. 9b. 7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio: 1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę; 2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.

289 Dokumenty pozostające w zasobach archiwalnych szkoły związane z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – z adnotacją o dniu jego złożenia – wraz z dokumentacją określoną w § 9 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia. 2. Dokument potwierdzający dokonanie analizy formalnej wraz z datą dokonania czynności (np. arkusz analizy formalnej) – § 11 ust. 1 rozporządzenia. 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych – pismo dyrektora szkoły wskazujące szczegółowo stwierdzone braki i wyznaczające termin ich uzupełnienia wraz z potwierdzeniem odbioru pisma – § 11 ust. 2 rozporządzenia. 3a. Pismo informujące nauczyciela o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w związku z nieusunięciem w terminie wskazanych braków – § 11 ust. 2 rozporządzenia. 4. Decyzja o powołaniu komisji kwalifikacyjnej – art. 9g ust. 1 i 5 Karty Nauczyciela.

290 5. Pismo dyrektora szkoły powiadamiające nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem odbioru pisma – § 11 ust. 3 rozporządzenia. 6. Protokół z przebiegu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej wraz ze złożonym przez wszystkich członków komisji oświadczeniem o bezstronności – § 14 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 24 w związku z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267). 7a. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem jego odbioru – § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia. 7b. W przypadku braku akceptacji komisji – pismo dyrektora szkoły zawiadamiające o prawach wynikających z treści art. 10 K.p.a. wraz z potwierdzeniem odbioru pisma. 8. Decyzja o nadaniu (pkt 7a) – bądź odmowie nadania (pkt 7b) – stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z potwierdzeniem odbioru decyzji - art. 9b ust. 1 pkt 1 w związku z ust 4 lub ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela. 9. Metryczka sprawy – art. 66a K.p.a.

291 Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
Awans zawodowy Udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych Art. 9g. 2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

292 Przepisy „szczególne”

293 Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w szczególnym trybie
Awans zawodowy Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w szczególnym trybie Art. 9a. 2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

294 Awans zawodowy Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lutego 2007 r., IV SA/Gl 401/06 (LEX nr ) Ustawa z 1982 r. – Karta Nauczyciela w art. 9a ust. 3 wprowadziła szczególny tryb awansowania nauczycieli. Dotyczy on nauczycieli akademickich i innych osób. O ile jednak w przypadku nauczycieli akademickich ustawa wprowadziła tylko jedno, obiektywne kryterium - wymagany co najmniej trzyletni okres zatrudnia w szkole wyższej, to w przypadku innych osób-dwa kryteria, a mianowicie kryterium obiektywne - co najmniej pięcioletni okres pracy oraz kryterium subiektywne - element natury ocennej – „znaczący dorobek zawodowy”. Zgodnie z zapisem art. 9b ust. 4 ustawy - oceny czy dorobek danej osoby jest „znaczący” dokonuje dyrektor szkoły, a stopień awansu nadaje się w drodze decyzji administracyjnej. Zatem w przypadku „innych osób” decyzja taka ma charakter uznaniowy.

295 Awans zawodowy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 lipca 2011 r., I OSK 312/11 (LEX nr ) Przepis art. 9a ust. 3 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz inne przepisy tej ustawy nie wyjaśniają pojęcia „znaczący dorobek zawodowy”. O „znaczącym dorobku” można mówić jedynie wówczas, gdy jest on ponadprzeciętny, znacznie przewyższający dorobek zawodowy wymagany od ogółu nauczycieli. Taki znaczący dorobek powinien znaleźć odzwierciedlenie w przyznanych w dotychczasowej pracy nagrodach i wyróżnieniach, ewentualnie także w dyplomach czy świadectwach potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, umiejętności przydatnych w przyszłej pracy nauczyciela. Długoletniego zatrudnienia, a nawet zaangażowania w pracy zawodowej, które powinno przecież cechować każdego pracownika, nie można utożsamiać ze „znaczącym dorobkiem zawodowym”.

296 Ocena cząstkowa i kontynuacja stażu
Awans zawodowy Ocena cząstkowa i kontynuacja stażu Art. 9f. 2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

297 Awans zawodowy Dodatkowy staż Art. 9c. 11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

298 Awans zawodowy Art. 9g. 8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1-3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że: 1) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole; 2) nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nieuzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze określonym w art. 9c ust. 1 pkt 2.

299 Awans zawodowy Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.

300 Staż osoby, która przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły
Awans zawodowy Staż osoby, która przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły Art. 9a. 4. Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

301 Awans zawodowy Wydanie nowego aktu Art. 9f. 1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

302 Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego

303 Awans zawodowy Art. 9e. 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

304 Awans zawodowy § Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego; 2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;

305 Awans zawodowy 4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7;

306 Awans zawodowy Art. 9e. 5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3, zalicza się okres odbytego stażu.

307 Awans zawodowy 7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4-6, a także: a) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.

308 Awans zawodowy 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 3; a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, b) poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d.

309 Awans zawodowy § 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują: 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

310 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Awans zawodowy 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

311 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
Awans zawodowy 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej, poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

312 f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
Awans zawodowy d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej; 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

313 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

314 Ocena pracy Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1538)

315 organu sprawującego nadzór pedagogiczny; organu prowadzącego szkołę;
Ocena pracy Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: nauczyciela; organu sprawującego nadzór pedagogiczny; organu prowadzącego szkołę; rady szkoły; rady rodziców.

316 Ocena pracy 2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1. 4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: ocena wyróżniająca; ocena dobra; ocena negatywna. 5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

317 Ocena pracy 6.  Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 7.  Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

318 Ocena pracy 9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił. 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

319 Ocena pracy 12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego.

320 Ocena pracy 13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust i 12 stosuje się odpowiednio.

321 powoływania zespołu oceniającego
Ocena pracy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1538)

322 Ocena pracy Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do nauczycieli szkół artystycznych. Oceny pracy tych nauczycieli są dokonywane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2013 r., poz. 819).

323 3) uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków;
Ocena pracy § 1. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o: 1) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 2) szkołach - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 3) uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków; 4) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do nauczycieli szkół artystycznych.

324 „Odstępstwa” od tej zasady stanowią treść ust. 2-5. I tak:
Ocena pracy § 2 rozporządzenia wskazuje organ właściwy do dokonania oceny pracy nauczyciela. Zasadą jest, iż oceny dokonuje samodzielnie dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel. „Odstępstwa” od tej zasady stanowią treść ust I tak: - ust. 2 i 3 reguluje dokonywanie oceny pracy nauczyciela w sytuacji, gdy dyrektorem jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych; - ust. 4 reguluje dokonywanie oceny pracy przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć; - ust. 5 reguluje dokonywanie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego.

325 - art. 6 Karty Nauczyciela (obowiązki nauczycieli),
Ocena pracy § 2 ust. 6 i 7 rozporządzenia określają podstawowe kryteria jakimi powinien kierować się dyrektor szkoły dokonując oceny pracy nauczyciela oraz te, które na tę ocenę nie mogą mieć wpływu. W pierwszej kolejności są to obowiązki i zadania realizowane przez nauczyciela, a które wynikają z treści: - art. 6 Karty Nauczyciela (obowiązki nauczycieli), - art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (obowiązki nauczyciela realizowane w ramach czasu pracy - 40 godzin), - art. 4 ustawy o systemie oświaty (kryteria, którymi powinien się kierować nauczyciel w swojej pracy).

326 Nauczyciel obowiązany jest:
Ocena pracy art. 6 Karty Nauczyciela Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

327 art. 4 ustawy o systemie oświaty
Ocena pracy art. 4 ustawy o systemie oświaty Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

328 Ocena pracy 6. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 7. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.

329 Ocena pracy Kryteria zawarte w § 2 ust. 6 rozporządzenia zostały uszczegółowione w ust. 8. Konieczność odniesienia się przez dyrektora do wszystkich punków zawartych w tym przepisie jest szczególnie istotna w sytuacji gdy ocena pracy nauczyciela jest oceną negatywną. W wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 710/99, OSNAP 2002, nr 1, poz. 6, Sąd Najwyższy uznał, że sąd pracy rozpatrujący powództwo nauczyciela o przywrócenie do pracy kontroluje prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, jako przesłanki rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 6a i 27 ust. 3 Karty Nauczyciela. Podobnie Sąd Najwyższy orzekł we wcześniejszym wyroku z dnia 9 grudnia 1998 r., I PKN 500/98, OSNP 2000, nr 3, poz. 106. Pomimo, że wyroki te dotyczyły stanu prawnego sprzed wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia, to – jak pokazuje praktyka – sądy pracy ściśle przestrzegają treści wyrażonej w nich zasady.

330 aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
Ocena pracy 8. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności: poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach, zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami), aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

331 Ocena pracy § 3 rozporządzenia częściowo powiela uregulowania dotyczące terminów dokonywania oceny pracy nauczyciela zawarte w Karcie Nauczyciela. Ponadto zawiera uregulowania dotyczące terminów dokonywania oceny w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela i okresów ferii oraz terminu dokonania oceny na wniosek podmiotu innego niż sam nauczyciel. Natomiast przepis art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela dodatkowo wprowadza ograniczenie w zakresie dokonywania oceny pracy nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

332 Ocena pracy § 3. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, z tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego. 3. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.

333 Ocena pracy W §§ 4 i 5 rozporządzenia zawarta została bardzo istotna zasada dotycząca postępowania w sprawie dokonywania oceny pracy nauczyciela – zasada pisemności. Obowiązuje ona poczynając od wniosku o dokonanie oceny, przez powiadomienie nauczyciela o terminie oceny, sporządzenie projektu oceny, aż do wypełnienia karty oceny pracy. Na piśmie również powinny być formułowane wszelkie opinie na temat pracy nauczyciela wyrażane przez uprawnione podmioty w toku ustalania oceny.

334 Ocena pracy § 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, a z własnej inicjatywy - dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takich możliwości - opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, natomiast w przypadku nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych - opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia ta powinna być wyrażona na piśmie.

335 Ocena pracy § 5. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny. 2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. 3. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór określa załącznik do rozporządzenia. Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

336 Ocena pracy W § 6 rozporządzenia uregulowany został tryb rozpatrywania odwołania nauczyciela od dokonanej oceny. Należy tu zauważyć, że odwołanie od oceny pracy nauczyciela dotyczy nie tylko stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela ale również samego uzasadnienia, które stanowi integralną część oceny pracy. Ponadto w odniesieniu do treści ust. 5 wartym podkreślenia jest fakt, że w przypadku podtrzymania oceny dotychczasowej zespół oceniający jest również zobowiązany do sporządzenia oceny pracy nauczyciela.

337 przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2;
Ocena pracy § 6. 1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu; przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2; przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców; właściwy doradca metodyczny; przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

338 Ocena pracy 2. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela konsultanta w skład zespołu oceniającego zamiast przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 powołuje się drugiego przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli. 3. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje się - poza osobami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3 i 5 - przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właściwej placówce doskonalenia nauczycieli.

339 2) przedstawiciel rady programowej;
Ocena pracy 4. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie: 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu; 2) przedstawiciel rady programowej; 3) właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny; 4) na wniosek nauczyciela - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

340 Ocena pracy 5. Zespoły, o których mowa w ust. 1-4, mogą ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela. 6. Rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.

341 Ocena pracy § 7 rozporządzenia zawiera szczególne uregulowanie w stosunku do ogólnych zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela w odniesieniu do nauczycieli religii.

342 Ocena pracy § 7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

343 - art. 6 Karty Nauczyciela – obowiązki nauczyciela,
Ocena pracy Przepisy zawarte w treści § 8 rozporządzenia regulują dokonywanie oceny pracy szczególnej kategorii nauczycieli a mianowicie dyrektorów szkół. Ze względu na pełnioną funkcję przy dokonywaniu oceny pracy tych nauczycieli brane są pod uwagą szersze kryteria a mianowicie: - art. 6 Karty Nauczyciela – obowiązki nauczyciela, - art. 7 Karty Nauczyciela – obowiązki dyrektora, - art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – obowiązki nauczyciela realizowane w ramach czasu pracy (40 godzin), - art. 4 ustawy o systemie oświaty – kryteria, którymi powinien się kierować nauczyciel w swojej pracy, - art. 39 ustawy o systemie oświaty – zadania dyrektora.

344 2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
Ocena pracy art. 7 Karty Nauczyciela 2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

345 1) Organ prowadzący szkołę ocenia realizację zadań wymienionych w:
Ocena pracy Szczególny tryb dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły znajduje również odzwierciedlenie w tym, iż biorą w nim udział dwa organy: prowadzący szkołę i sprawujący nadzór pedagogiczny, które oceniają różne zakresy działalności dyrektora. I tak: 1) Organ prowadzący szkołę ocenia realizację zadań wymienionych w: art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty – gospodarowanie środkami, art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty – polityka kadrowa, art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela – organizacja realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 2) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą ocenia realizację zadań wymienionych w: art. 4 ustawy o systemie oświaty – kryteria, którymi powinien się kierować nauczyciel w swojej pracy, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy o systemie oświaty - sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizacja praktyk studenckich, art. 7 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – obowiązki nauczyciela realizowane w ramach czasu pracy (40 godzin). 3) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ocenia realizację zadań wymienionych w: art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o systemie oświaty – pozostałe zadania dyrektora, art. 6 Karty Nauczyciela – obowiązki nauczyciela, art. 7 ust 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela – pozostałe obowiązki dyrektora.

346 2. Oceny cząstkowej w zakresie:
Ocena pracy § 8. 1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i art. 39 ustawy - ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 2. Oceny cząstkowej w zakresie: 1) realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonuje organ prowadzący szkołę; 2) realizacji zadań wymienionych w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą; 3) realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2 pkt 2-4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - oceny tej dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

347 Ocena pracy 3. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie. 4. W przypadku oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli oraz dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej. Opinia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie. 5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio.

348 Ocena pracy Dyrektorowi nie służy – jak to ma miejsce w przypadku nauczycieli – odwołanie od oceny, lecz wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy składany bezpośrednio do organu, który ustalił ocenę. Jednakże organ ten nie rozpatruje wniosku samodzielnie, ale powołuje w tym celu zespół oceniający, który rozpatruje wniosek i dokonuje ponownej oceny (ustala nową ocenę lub podtrzymuje poprzednią). Ocena ustalona przez zespół jest ostateczna, tj. nie przysługuje od niej odwołanie.

349 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
Ocena pracy § 9. 1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców; 4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - nauczyciel doradca metodyczny: 5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

350 4) przedstawiciel rady programowej;
Ocena pracy 2. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników służb społecznych zespół oceniający w składzie: 1) przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pracowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych; 3) wskazany przez rektora przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych; 4) przedstawiciel rady programowej; 5) na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

351 Ocena pracy 3. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie: 1) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli; 3) na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

352 6. Przepis § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
Ocena pracy 4. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu. 5. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której dyrektor szkoły się odwołuje. 6. Przepis § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

353 Ocena pracy Przepisy § 8 i 9 rozporządzenia mają odpowiednie zastosowanie również do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, tj. w trybie art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

354 Ocena pracy § 10. Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, przepisy § 8 i § 9 stosuje się odpowiednio.

355 Ocena pracy Ocena pracy nauczyciela jest wpisywana w karcie oceny pracy, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

356 Ocena pracy KARTA OCENY PRACY
1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły) ……………………………………………….. 2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………… 3. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………………………. 4. Staż pracy pedagogicznej ………………………………………………………………………………………… 5. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………… 6. Zajmowane stanowisko (funkcja) …………………………………………………………………………… 7. Stopień awansu zawodowego ………………………………………………………………………………….. 8. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole …………………………………………………………………… 9. Forma nawiązania stosunku pracy …………………………………………………………………………. 10. Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole …………………………………………. 11. Data dokonania poprzedniej oceny pracy ……………………………………………………………… 12. Ocena pracy i jej uzasadnienie* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 13. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela ……………………… ……………………… ………………………………………… (data) (podpis oceniającego) 14. Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania**/złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny** - w ciągu 14 dni zostałem(am) zapoznany(a). (data) (podpis ocenianego) ___________________ * W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły uzasadnienie powinno uwzględniać realizację zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1538). ** Niepotrzebne skreślić.

357 Przepisy prawa oświatowego ściśle związane z oceną pracy
Ocena pracy Przepisy prawa oświatowego ściśle związane z oceną pracy

358 Odwołanie ze stanowiska kierowniczego
Ocena pracy Odwołanie ze stanowiska kierowniczego Art. 38 ustawy o systemie oświaty  1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

359 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym
Ocena pracy Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym Art. 23 Karty Nauczyciela 1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu: 5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a; 2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio: 5) z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy;

360 Ocena pracy Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony Art. 27 Karty Nauczyciela 3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3-5.

361 Kryteria ubiegania się dyrektora szkoły
Ocena pracy Kryteria ubiegania się dyrektora szkoły o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego Art. 9e Karty Nauczyciela 1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

362 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Ocena pracy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) § 2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który: 2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;

363 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Ocena pracy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) § 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: 4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

364 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google