Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w świetle wymagań unijnych Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w świetle wymagań unijnych Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w świetle wymagań unijnych Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

2 ZAKRES BADAŃ MONITORINGOWYCH POWIETRZA W 2012 ROKU Na terenie województwa śląskiego w 2012 roku znajdowało się 230 stanowisk pomiarowych umożliwiających określenie jakości powietrza w zakresie: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla, benzenu, zawartych w pyle PM10: ołowiu, kadmu, niklu, arsenu i benzo(a)pirenu, a także dodatkowo do oceny jakości powietrza w zakresie: 5 wybranych WWA, kationów, anionów oraz węgla organicznego i elementarnego zawartego w pyle PM2,5 (jedno z czterech województw w kraju wykonujących to badanie na stacjach tła regionalnego w Złotym Potoku i Godowie), rtęci w stanie gazowym na stacji w Złotym Potoku (jedna z czterech stacji mierzących zawartość rtęci w powietrzu w Polsce).

3 Program pomiarów jakości powietrza realizowany przez WIOŚ w Katowicach jest zgodny z przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym: w odniesieniu do wymogów co do liczby wymaganych stałych stanowisk pomiarowych oraz określania krajowego wskaźnika średniego narażenia dla pyłu PM2,5, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, w zakresie wykonywania badań metali ciężkich, WWA w pyle oraz rtęci, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. Zgodność z dyrektywami Unijnymi

4 Automatyczna stacja monitoringu powietrza i stanowisko do pomiarów manualnych w Katowicach Stanowiska pomiarowe w 2012 roku znajdowały się: w 17 stacjach automatycznych, na 25 stanowiskach manualnych pyłu zawieszonego, w tym PM10 (17) i PM2,5 (8), na 18 stanowisk pomiarów pasywnych (wyłącznie benzen).

5 Rozmieszczenie i liczba stanowisk pomiarowych PM10 oraz PM2,5 w 2012 roku, w odniesieniu do wymagań Unijnych Nazwa strefy Minimalna liczba stanowisk PM2,5 i PM10 (wymagana zgodnie z D yrektywą 2008/50/WE) Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 pomiary manualne (oceny roczne) pomiary automatyczne (bieżąca ocena - poziomy alarmowe) pomiary manualne (oceny roczne) pomiary automatyczne (bieżąca ocena) aglomeracja górnośląska74*63*2 aglomeracja rybnicko-jastrzębska3211 miasto Bielsko-Biała2111 miasto Częstochowa211*1 strefa śląska7952 Ogółem woj. śląskie * w tym jedno stanowisko komunikacyjne

6 Nazwa strefy Zanieczyszczenie SO 2 NO 2 COO3O3 ABABABAB aglomeracja górnośląska aglomeracja rybnicko-jastrzębska miasto Bielsko-Biała miasto Częstochowa strefa śląska Ogółem woj. śląskie Objaśnienie do tabeli: A - Minimalna liczba stanowisk wymagana zgodnie z Dyrektywą 2008/50/WE B - Liczba istniejących stałych stanowisk pomiarowych Rozmieszczenie i liczba stanowisk pomiarowych dwutlenku siarki SO 2, dwutlenku azotu NO 2, tlenku węgla CO oraz ozonu O 3, w odniesieniu do wymagań unijnych

7 Rozmieszczenie i liczba stanowisk pomiarowych benzenu C 6 H 6 w odniesieniu do wymagań unijnych Nazwa strefy Zanieczyszczenie benzen A B aglomeracja górnośląska55 aglomeracja rybnicko-jastrzębska22 miasto Bielsko-Biała11 miasto Częstochowa11 strefa śląska57 Ogółem woj. śląskie1416 Objaśnienie do tabeli: A - Minimalna liczba stanowisk wymagana zgodnie z Dyrektywą 2008/50/WE B - Liczba istniejących stałych stanowisk pomiarowych

8 Rozmieszczenie i liczba stanowisk pomiarowych arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb oraz benzo(a)pirenu, w odniesieniu do wymagań unijnych Nazwa strefy Zanieczyszczenie As CdNiPb b enzo(a)piren AB AB AB AB AB aglomeracja górnośląska aglomeracja rybnicko-jastrzębska miasto Bielsko-Biała miasto Częstochowa strefa śląska Ogółem woj. śląskie Objaśnienie do tabeli: A - Minimalna liczba stanowisk wymagana zgodnie z Dyrektywą 2008/50/WE B - Liczba istniejących stałych stanowisk pomiarowych

9 W oparciu o wyniki pomiarów z uzyskanych z przedstawionych stanowisk pomiarowych i wyniki modelowania matematycznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykonał: Jedenastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2012 rok. Ocena wykonywana została w pięciu strefach, w tym: dwie aglomeracje (górnośląska i rybnicko- jastrzębska), dwa największe miasta poza aglomeracjami (Bielsko Biała i Częstochowa), strefa śląską stanowiącą pozostałą część województwa. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZA 2012 ROK

10 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2012 ROKU WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA TLENEK WĘGLA BENZEN

11 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2012 ROKU WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA DWUTLENEK AZOTU DWUTLENEK SIARKI Obszary przekroczeń: Żywiec i Rybnik Klasa C: M. Częstochowa i aglomeracja górnośląska

12 Ocena jakości powietrza w 2012 roku wg kryterium ochrona zdrowia DWUTLENEK SIARKI SO 2 Przekroczenia dopuszczalnej częstości stężeń 24 godzinnych wynoszących 125 µg/m 3, powyżej 3 dni, wystąpiły w Żywcu w strefie śląskiej oraz w Rybniku w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej. Rybnik ul. Borki Żywiec ul. Słowackiego Data przekroczenia Stężenie 24-godzinne w g/m 3 28/01/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /12/ /12/ /02/ /02/ /02/ /12/

13 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2012 ROKU DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 1Lubliniec ul. Piaskowa 2Częstochowa ul. Baczyńskiego 3Złoty Potok gm. Janów 4Myszków ul. Miedziana 3 5Zawiercie ul. M. Skłodowskiej-Curie 6Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 7Sosnowiec ul. Lubelska 8Katowice ul. Kossutha 9Katowice Aleja Górnośląska 10Tychy ul. Tołstoja 11Pszczyna ul. ks. Abp. Bogedaina 12Bielsko-Biała ul. Kossak-Szczuckiej 13Żywiec ul. Słowackiego 14Żywiec ul. Kopernika 15Cieszyn ul. Mickiewicza 16Godów ul. Gliniki. powiat wodzisławski 17Wodzisław ul. Gałczyńskiego 18Żory Os. Sikorskiego 19Rybnik ul. Borki 20Knurów ul. Jedności Narodowej 21Gliwice ul. Mewy 22Zabrze ul. M. Skłodowskiej 23Tarnowskie Góry ul. Litewska

14 STĘŻENIA ŚREDNIE ROCZNE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W LATACH

15 STĘŻENIA 24 GODZINNE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 PRZEKRACZAJĄCE PRÓG INFORMOWANIA W 2012 ROKU Stanowisko w miejscowości Gliwice Kat. stacja komunik. Katowice Sosnowiec Tychy Zabrze Rybnik Żory Bielsko-Biała Częstochowa Cieszyn Godów Knurów Pszczyna Tarnowskie Góry Myszków Zawiercie Złoty Potok Żywiec Ogółem Liczba przekroczeń poziomu 200 μg / m przypadków przekroczeń na 19 stacjach w tym przekroczenie poziomu alarmowego dni, w których poziom stężeń 24-godzinnych przekroczył 300 μg / m 3 (przez 21 dni przekroczony był próg informowania) Procentowy udział poszczególnych województw w ilości zgłoszeń wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

16 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2012 ROKU BENZO(A)PIREN Przekroczenie poziomu docelowego 1 ng/m 3 na terenie całego województwa śląskiego (średnioroczne przekroczenia w zakresie 3 – 15 ng/m 3 )

17 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2012 ROKU DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM2,5 Częstochowa Gliwice Żory Godów Złoty Potok Katowice, ul. Kossutha Katowice, Autostrada A4 Bielsko - Biała

18 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W 2012 ROKU WG KRYTERIUM OCHRONA ZDROWIA DLA OZONU poziom celu długoterminowego - maksymalna średnia ośmiogodzinna w roku, powyżej 120 µg/m 3 dopuszczalna częstość przekraczania 25 dni

19 ARSENKADM NIKIELOŁÓW Metale zawarte w pyle PM10

20 PRZYCZYNY PRZEKROCZEŃ i KONIECZNOŚĆ DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2.5, dwutlenku siarki i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest w dalszym ciągu emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Emisja ta występuje ze zróżnicowanym natężeniem zależnym od temperatury i warunków meteorologicznych, związanych z bezwietrzną lub prawie bezwietrzną pogodną (prędkością wiatru poniżej 1,5 m/s) i brakiem opadów atmosferycznych. Znacznie mniejszy negatywny wpływ na jakość powietrza ma emisja przemysłowa i transport.

21 PRZYCZYNY PRZEKROCZEŃ i KONIECZNOŚĆ DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH Jak zaznaczono, w mniejszym stopniu, ale niestety nadmierna emisja zanieczyszczeń powodowana jest również przez zakłady przemysłowe, w tym eksploatujące instalacje ciepłownicze dużych mocy. Jak zaznaczono, w mniejszym stopniu, ale niestety nadmierna emisja zanieczyszczeń powodowana jest również przez zakłady przemysłowe, w tym eksploatujące instalacje ciepłownicze dużych mocy. Na skutek spalania tańszego węgla, posiadającego znacznie gorsze parametry (szczególnie dotyczy to wysokiej zawartości popiołu tj %), odnotowaliśmy przypadek zakładu emitującego ponadnormatywną emisję pyłu, wykazującą w latach tendencję wzrostową. Kwoty kar pieniężnych naliczone za przedmiotowe lata wyniosły odpowiednio: Na skutek spalania tańszego węgla, posiadającego znacznie gorsze parametry (szczególnie dotyczy to wysokiej zawartości popiołu tj %), odnotowaliśmy przypadek zakładu emitującego ponadnormatywną emisję pyłu, wykazującą w latach tendencję wzrostową. Kwoty kar pieniężnych naliczone za przedmiotowe lata wyniosły odpowiednio: ,14 zł, ,14 zł, ,78 zł ,78 zł ,25 zł ,25 zł a kara przewidywana za 2012 rok wyniesie ponad 2 mln zł. a kara przewidywana za 2012 rok wyniesie ponad 2 mln zł. Dopiero pierwsze miesiące 2013 roku wykazały tendencję spadkową w zakresie wielkości emisji, w wyniku działań naprawczych, w ramach odroczonej kary oraz zastosowanie węgla o lepszych parametrach.

22 Emisja z transportu Emisja przemysłowa NISKA EMISJA !!! -główna przyczyna złej jakości powietrza

23 ŚLĄSKI MONITORING POWIETRZA

24

25

26 Konieczność poprawy złej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego Na podstawie rocznych ocen jakości powietrza wykonanych przez WIOŚ w Katowicach, Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił dwa Programy Ochrony Powietrza. Za realizację Programu odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i poszczególne gminy województwa, które zobowiązane są do wdrożenia zadań ujętych w Programie Wykonana przez Inspektorat analiza zakresu prac wykonanych przez gminy w ramach Programów Ochrony Powietrza wskazuje na konieczność bardzo znaczącego zintensyfikowania tych działań, w celu doporowadzenia do wyraźnej poprawy jakości powietrza w województwie śląskim ! Wykonana przez Inspektorat analiza zakresu prac wykonanych przez gminy w ramach Programów Ochrony Powietrza wskazuje na konieczność bardzo znaczącego zintensyfikowania tych działań, w celu doporowadzenia do wyraźnej poprawy jakości powietrza w województwie śląskim ! Niezbędna jest również zmiana przepisów prawa w kierunku określenia między innymi jakości paliw stosowanych w gospodarstwach domowych, w sposób eliminujący spalanie paliw o najgorszej jakości..

27 Muły węglowe – jedna z przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim Brak jednoznacznych norm dla sprzedawanych paliw węglowych -konieczność zmiany przepisów prawa !

28 Informacja o jakości powietrza na terenie województwa śląskiego Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach: Śląski Monitoring Powietrza Informacja o prognozowanej jakości powietrza przygotowywana przez WIOŚ w Katowicach z IMGW Oddział w Krakowie, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach dostępna jest a)na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach System Prognozowania Zanieczyszczeń Powietrza b)W codziennym programie EKO POGODA, w TVP Katowice, godz

29 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Wita Stwosza Katowice Informacje dotyczące stanu środowiska dostępne na stronie: (zdjęcia z archiwum WIOŚ w Katowicach) Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena jakości powietrza w województwie śląskim w świetle wymagań unijnych Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google