Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO CEL: dostarczenie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO CEL: dostarczenie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń"— Zapis prezentacji:

1 MONITORING POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO CEL: dostarczenie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ocena skuteczności tych działań oraz ocena stopnia zagrożenia zdrowia ludzi, a także ekosystemów przyrodniczych i obiektów technicznych ze strony zanieczyszczeń występujących w powietrzu Główne źródła zanieczyszczenia powietrza: elektrownie; zakłady przemysłowe; rozproszone źródła emisji sektora komunalno- bytowego i rolnego; pojazdy mechaniczne.

2 Główne zanieczyszczenia powietrza w Polsce: dwutlenek siarki; tlenki azotu; pyły; metale ciężkie; węglowodory. CELE MONITORINGU 1.Bieżąca kontrola jakości powietrza, ocena stanu zanieczyszczeń, kontrola dotrzymywania norm dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. 2.Opracowywanie planów poprawy jakości powietrza w miastach. 3.Ocena skuteczności realizowanych przedsięwzięć w celu zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia powietrza.

3 4.Podejmowanie decyzji lokalizacyjnych obiektów oddziaływujących szkodliwie na otoczenie. 5.Prognozowanie kierunków rozwoju miast. 6.Ocena stopnia zagrożenia zdrowia mieszkańców. 7.Bieżące informacje mieszkańców miast o stanie jakości powietrza w mieście. 8.Prognozowanie zmian zanieczyszczenia powietrza na terenie miast, regionów. 9.Ocena uciążliwości obiektów mających wpływ na zanieczyszczenie powietrza. 10.Ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza na zmiany w środowisku i szacowanie strat. 11.Budowa i weryfikacja modeli dyfuzji zanieczyszczeń w atmosferze.

4 EMISJA INWENTARYZACJA EMISJI prowadzą Wojewódz. Wydziały Ochrony Środowiska; ewidencja wszystkich źródeł emisji na terenie województwa; źródła punktowe, powierzchniowe i liniowe; konieczność szacowania emisji komunikacyjnych i emisji z palenisk domowych; eksport i import zanieczyszczeń; POMIARY EMISJI pomiary ciągłe - zakłady wprowadzające do atmosfery przez jeden emitor w ciągu jednej godziny: 1200 kg SO 2 lub 800 kg pyłów pomiary dwukrotnie w roku - zakłady wprowadzające do atmosfery przez jeden emitor w ciągu jednej godziny powyżej: 100kg SO 2 lub 100kg pyłów WIOŚ prowadza pomiary sprawdzające

5 Zadania (elementy) Monitoringu Powietrza 1.Badanie i ocena jakości powietrza atmosferycznego (identyfikacja obszarów przekroczeń normatywów jakości powietrza, analiza trendów). 2.Monitorowanie i prognozowanie jakości powietrza oraz warunków meteorologicznych dla potrzeb ostrzegania i alarmowania o sytuacjach smogowych. 3.Badanie chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża. 4.Badanie tła zanieczyszczenia atmosfery według programów: EMEP, GAW/WMO, EGAP. 5.Badanie stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz pomiary natężenia promieniowania UV-B.

6 SIEĆ KRAJOWA (PODSTAWOWA zadania: ocena skuteczności działań w zakresie ochrony atmosfery w skali kraju wynikających z polityki ekologicznej państwa; weryfikacja planów przestrzennego zagospodarowania kraju; analiza wpływu zanieczyszczeń powietrza na inne elementy środowiska; weryfikacja matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.

7 Sieć stacji podstawowych obejmuje: stacje systemów międzynarodowych: EMEP, HELKOM, GEMS, OZON - jednostki naukowo- badawcze; wybrane stacje monitoringu powietrza w obszarach przygranicznych – WIOŚ; wybrane stacje systemów alarmowych w aglomeracjach miejsko- przemysłowych; wybrane stacje sieci nadzoru ogólnego -WIOŚ, SANEPID; wybrane stacje wchodzące w skład sieci regionalnych i lokalnych. pomiary ciągłe 24h: SO 2, NO x i pył zawieszony inne w miarę możliwości i potrzeb.

8 SIECI REGIONALNE zadania związane z: dostarczaniem informacji o wielkości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w regionie; ograniczeniem uciążliwości podmiotów gospodarczych powodujących zanieczyszczenie powietrza w skali regionalnej; przygotowaniem danych do analizy planów przestrzennego zagospodarowania kraju oraz decyzji lokalizacyjnych nowych inwestycji; weryfikacją matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w skali regionalnej.

9 SIECI LOKALNE MONITORINGU ATMOSFERY Sieci lokalne są tworzone i finansowane przez podmioty gospodarcze na podstawie decyzji administracyjnych. zadanie sieci lokalnych: informowanie ludności o stanie zanieczyszczenia atmosfery w strefie oddziaływania określonego obiektu; ocena i analiza przekroczenia norm zanieczyszczeń powietrza w skal lokalnej; weryfikacja skuteczności zakładowych programów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniem.

10 Badanie chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do podłoża Realizowane w ramach sieci krajowej i regionalnej. 1.Pobór opadów w punktach; 2.Oznaczenie w nich stężeń: K, Na, Ca, jony NH 4, metale ciężkie, jony NO 3, jony SO 4, N i P ogólny, pH, przewodność; 3.Szacowanie miesięcznych i rocznych depozycji; 4.Ocena w cyklach rocznych wpływu depozycji zanieczyszczeń na podłoże z uwzględnieniem wrażliwości receptorów tj. ekosystemów, wód powierzchniowych. Program powinien być realizowany również w sieci regionalnej gdy mamy do czynienia z: wysokim depozytem, ekosystemami wrażliwymi na zakwaszenie i eutrofizację, obszarami chronionymi.

11 Badania stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz pomiary natężenia promieniowania UV-B Konwencja w sprawie ochrony warstwy ozonowej jako element GO 3 OS (Global Ozone Obserwing System); pomiary całkowitej zawartości ozonu w atmosferze – stacja w Belsku, Instytut Geofizyki PAN; pomiary profili ozonowych metodą sondażową – Ośrodek Aerologii w Legionowie, IMGW; wyznaczanie pól całkowitej zawartości ozonu nad Europą – IMGW O/Kraków; pomiary natężenia promieniowania UV na 4 stacjach (IG PAN, IMGW); informowanie społeczeństwa w przypadku znacznego ubytku ozonu w stratosferze nad obszarem Polski; ocena i analiza danych krajowych na tle ogólnego zjawiska ubożenia warstwy ozonowej.

12 Obszary priorytetowe dla monitoringu jakości powietrza 1.obszary występowania lub wysokiego prawdopodobieństwa występowania przekroczeń; 2.wielkie miasta i aglomeracje miejskio-przemysłowe o wielkości > 500 tys. Mieszkańców; 3.miasta o wielkości 250 tys. – 500 tys. Mieszkańców 4.uzdrowiska; 5.parki narodowe; 6.System Monitoringu Czarny Trójkąt składający się z 10 stacji pomiarowych zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na Dolnym Śląsku (umowa z Czechami i Niemcami).

13 Unia Europejska -normy zanieczyszczenia powietrza, dwutlenek siarki Wartości dopuszczalne: okreswartość dopuszcz. margines tolerancji termin osiąg. zdrowie człowieka 1 godz.350 μg/m 3 125μg/m zdrowie człowieka 24 godz.125μg/m 3 brak2005 ochrona ekosyst. 1 rok i pora zim. 20μg/m 3 brak2001

14 II. Alarmowa wartość progowa: 500 μg/m 3 zmierzone przez trzy kolejne godziny w miejscach reprezentatywnych dla jakości powietrza na obszarze co najmniej 100 km2 albo w całej strefie lub aglomeracji, zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy. III. Minimalny zakres szczegółowych informacji udostępnianych społeczeństwu w razie przekroczenia alarmowej wartości progowej (przynajmniej):dzień, godz. i miejsce wydarzenia oraz jego przyczyny, jeśli są znane; wszelkie prognozy dotyczące: okresu trwania wydarzenia; rodzaj osób potencjalnie wrażliwych; środki ostrożności osób potencjalnie wrażliwych.

15

16 Właściwości gazów cieplarnianych gazczas przebywania/lata wzmocnienie ocieplenia CO CH N2ON2O CFC CFC HCFC CCl 4 35 C2F6C2F SF

17 Stężenie gazów cieplarnianych w troposferze związekprzed 1750obecnieudział w ociepleniu dwutlenek węgla280 ppmv378 ppmv1,46 metan0,70 ppmv1,78 ppmv0,48 tlenek azotu (1)0,27 ppmv0,32 ppmv0,18 ozon0,025 ppmv0,034 ppmv0,35 CFC, HCFC, HFC 0 pptv3-544 pptv0,34 fluorek siarki (F 6 S) 0 pptv4,8 pptv0,002


Pobierz ppt "MONITORING POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO CEL: dostarczenie informacji stanowiących podstawę do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google