Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH OSI 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO PO RYBY 2007-2013. Ryki, 28 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH OSI 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO PO RYBY 2007-2013. Ryki, 28 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH OSI 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO PO RYBY Ryki, 28 grudnia 2011r

2 Nowodwór Ostrów Lubelski Parczew Podedwórze Ryki Siemień Ułęż Uścimów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” obejmuje obszar 16 gmin Nowodwór Ostrów Lubelski Parczew Podedwórze Ryki Siemień Ułęż Uścimów Dębowa Kłoda Jeziorzany Kamionka Kłoczew Kock Michów Nowodwór Ostrów Lubelski

3 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Sektor publiczny Sektor społeczny i gospodarczy ,81 ,68 0,00

4 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gosp
Restrukturyzacja i reorientacja działalności gosp. oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Sektor publiczny Sektor społeczny i gospodarczy 0,00 ,68

5 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Sektor publiczny Sektor społeczny i gospodarczy ,66 ,01 0,00

6 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracaniu potencjału produktywnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Sektor publiczny Sektor społeczny i gospodarczy ,00 ,00 0,00

7 Operacja 1 Zwrot kosztów do 85%
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA Zwrot kosztów do 85% Pomoc na jedna operacje nie może przekroczyć zł Limit środków w okresie realizacji programu – zł

8 Zakresy operacji adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci internet

9 Zakresy operacji poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonaniu działalności związanej z tym transportem

10 Zakresy operacji rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturowe, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu

11 Zakresy operacji remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków

12 Zakresy operacji organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

13 Zakresy operacji budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;

14 Zakresy operacji dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno –sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);

15 Zakresy operacji tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów szczególności związanych z tradycjami rybackimi

16 Zakresy operacji promocję i edukację obszaru objętego LSROR (może być realizowana poza obszarem LSROR)

17 Zakresy operacji popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR

18 o charakterze niezarobkowym
UWAGA Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym

19 Przykłady operacji Sektor publiczny:
Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie Budowa Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w miejscowości Pomiłowo Nadmorski Powiat – kompleksowa kampania promocyjna Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Polanowie Betania – miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno – kulturalne Odnowa zbiornika wodnego w Oleśnicy wraz z zagospodarowaniem terenu

20 Przykłady operacji Sektor publiczny:
Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie Budowa Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w miejscowości Pomiłowo Nadmorski Powiat – kompleksowa kampania promocyjna Rewitalizacja centrum Polanowa - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Polanowie Betania – miejsce spotkań z Izbą Tradycji Rybołówstwa Śródlądowego Zagospodarowanie turystyczne okolic Jeziora Średniego Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa Budowa strażnicy OSP w Popielowie wraz z zapleczem świetlicowym i przyległym terenem rekreacyjnym jako centrum społeczno – kulturalne Odnowa zbiornika wodnego w Oleśnicy wraz z zagospodarowaniem terenu

21 Przykłady operacji Sektor publiczny – cd.:
Ogólnodostępny Internet w Bibliotece Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz promocja Pacanowa poprzez kampanię i wydarzenia – 10 Festiwal Kultury Dziecięcej, Konkurs „ Moja ulubiona postać bajkowa, którą spotkałem w Pacanowie” (Wnioskodawca: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie) Międzynarodowy Plener Malarski (Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury) Stworzenie izby muzealnej w budynku skarbczyka Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Piłsudskiego w Wilamowicach Rewitalizacja Ligoty i Zabrzega- budowa chodnika w ciągu ulicy Miliardowickiej Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

22 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach (Wnioskodawca: Parafia)

23 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Adaptacja hangaru na całoroczną bazę z uwzględnieniem wędkarstwa podlodowego na Dużym Jeziorze (Wnioskodawca: osoba fizyczna)

24 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Stworzenie placu rekreacyjno-sportowego w Radomierowicach i stacyjki rowerowej w nawiązaniu do istniejącej ścieżki przyrodniczej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Wnioskodawca: OSP)

25 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Kaniów poprzez stworzenie łowiska wraz z bazą rekreacyjną oraz gastronomiczną (Wnioskodawca: osoba fizyczna)

26 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Wzmocnienie atrakcyjności oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru zależnego od rybactwa poprzez remont zabytkowego dworu z XVII w. w Widuchowej (wnioskodawca: osoba fizyczna)

27 Operacja 2 RESTRUKTURYZACJA I REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM Zwrot kosztów do 60% Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć zł Limit środków w okresie realizacji programu – zł

28 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Zakup wyposażenia do wędzarni ryb na terenie gospodarstwa rybackiego

29 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Dywersyfikacja działalności poprzez budowę domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rusko

30 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Remont budynku i terenu wokół budynku na cele turystyczno – rekreacyjne poprzez zakup wyposażenia i wykonanie nowych instalacji w budynku oraz zagospodarowanie terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi (na terenie własnej posesji) Zagroda Agroturystyczna „RYBY LUBIE” –restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej w kierunku działalności agroturystycznej (poprzez rozwój i poszerzenie oferty) gospodarstwa „RYBY LUBIE”. Rozwój działalności poza sektorem rybackim poprzez remont budynku przeznaczonego na wynajem pokoi

31 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Budowa całorocznych domków wakacyjnych na palach

32 Przykłady operacji Sektor społeczny i gospodarczy
Zakup koparki do prowadzenia działalności gospodarczej

33 Operacja 3 PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA Zwrot kosztów do 60% Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć – zł Limit środków w okresie realizacji programu – zł

34 Zakres operacji 1) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa dokonanej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych… 2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności w szczególności w zakresie: konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, naprawy i konserwacji statków i łodzi handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi działalności usługowej związanej z wyżywieniem działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej

35 działalności prawnej, rachunkowo- księgowej i doradztwa podatkowego
działalności w zakresie architektury i inżynierii badań i analiz technicznych opieki zdrowotnej działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego wykonania robót budowlanych wykończeniowych działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

36 Operacja 4 Zwrot kosztów do 85%
OCHRONA ŚRODOWISKA LUB DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI LUB PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ Zwrot kosztów do 85% Pomoc na jedna operację nie może przekroczyć zł Limit środków w okresie realizacji programu -

37 Zakres operacji inwestycje melioracyjne związane z :
rekultywacją w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników wodnych ochroną przeciwpowodziową regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych

38 zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb i innych organizmów wodnych
renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody w tym Natura 2000 zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów

39 Podstawowe zasady Koszty kwalifikowane mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy LGR Pomoc polega na refundacji kosztów faktycznie poniesionych (faktura i potwierdzenie przelewu) Powstanie trwałych korzyści gospodarczych – w okresie 3 lat od roku zaakceptowania wniosku operacja nie spowoduje utraty płynności finansowej Jeśli charakter operacji wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń nie można zrealizować jej bez ich wcześniejszego uzyskania (np. pozwolenie na budowę)

40 Podstawowe zasady - cd Trwałość projektu:
– gdy operacja dotyczy remontu budynku jesteśmy zobowiązani do użytkowania go co najmniej 10 lat (po zakończeniu inwestycji) gdy operacja dotyczy zakupu urządzeń jesteśmy zobowiązani do użytkowania nim przez okres 5 lat (po zakończeniu inwestycji) Operacja musi być zgodna z prawem w zakresie ochrony środowiska – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wśród obowiązkowych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku należy wymienić studium wykonalności i biznes plan; Pozwolenie na budowę, wodnoprawne i zgłoszenia można dołączyć najpóźniej na dzień złożenia wniosku o płatność;

41 Dziękuję za uwagę Grażyna Banachewicz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” Ul. Słowackiego 11, Lubartów Tel Fax


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH OSI 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO PO RYBY 2007-2013. Ryki, 28 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google