Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SASIL Zastosowanie listwowego rozłącznika z bezpiecznikami SASIL w rozdzielnicach niskiego napięcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SASIL Zastosowanie listwowego rozłącznika z bezpiecznikami SASIL w rozdzielnicach niskiego napięcia."— Zapis prezentacji:

1 SASIL Zastosowanie listwowego rozłącznika z bezpiecznikami SASIL w rozdzielnicach niskiego napięcia

2 2 Zastosowanie listwowego rozłącznika z bezpiecznikami SASIL w rozdzielnicach nn Wymagania dla nowoczesnych rozdzielnic niskonapięciowych Rozłączniki z bezpiecznikami typu SASIL - definicja - zastosowanie - dane techniczne - zalety montażu - budowa urządzenia - bezpieczeństwo obsługi - warianty rozwiązań rozłączników listwowych - osprzęt do rozłącznika SASIL - osprzęt dla systemu SASIL - systemy zabudowy

3 3 Wymagania wobec nowoczesnych urz ą dze ń rozdzielczych niskiego napi ę cia þ Mniejsza powierzchnia zabudowy - ściślejsza zabudowa - mniejsze aparaty þ Łatwe projektowanie - modułowy system zabudowy - standaryzacja poszczególnych elementów þ Prosty montaż - modułowy system rozbudowy urządzeń rozdzielczych i zabudowywania komponentów - standaryzacja poszczególnych elementów - zabudowa i rozbudowa dzięki zastosowaniu modułów szufladowych i techniki wtykowej - łatwość rozbudowy (wyłącznik+podstawa+przekładnik+ miernik+ zestyk pomocniczy+ okablowanie)

4 4 Wymagania wobec nowoczesnych urz ą dze ń rozdzielczych niskiego napi ę cia þ Wysoka dyspozycyjność - niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń - oszczędna czasowo zabudowa i rozbudowa dzięki zastosowaniu modułów szufladowych i techniki wtykowej - podział na segmenty funkcyjne, co umożliwia pracę pod napięciem þ Wysokie bezpieczeństwo obsługi - wysoki stopień ochrony (też wewnątrz pola) - znaczna wytrzymałość zwarciowa - dobra zdolność wyłączeniowa poszczególnych komponentów

5 5 Wymagania wobec nowoczesnych urz ą dze ń rozdzielczych niskiego napi ę cia þ Konstrukcja o niskich stratach mocy - główna szyna zbiorcza/szyna rozdzielcza pola - bezpośrednie podanie napięcia na aparaty przez szynę zbiorczą bez dodatkowego adaptera - zdecentralizowana forma montowania urządzeń w rozdzielnicy - zabudowa urządzeń o niskich stratach mocy þ Zdolność przesyłu danych - elementy zabudowy ze zdalnym przesyłem sygnałów - elementy zabudowy przystosowane do zdalnego sterowania - systemy pomiaru wartości - systemy zarządzania energią - zintegrowane sterowanie

6 6 Przyk ł ad rozdzielnicy nn z roz łą cznikami SASIL Rozdzielnica firmy BARTEC

7 7 Przyk ł ad rozdzielnicy nn z roz łą cznikami SASIL Rozdzielnica firmy MOELLER ELECTRIC: MODAN 2000

8 8 Przyk ł ad rozdzielnicy nn z roz łą cznikami SASIL Rozdzielnica firmy MOELLER ELECTRIC: MODAN 6000

9 9 Przyk ł ad rozdzielnicy nn z roz łą cznikami SASIL Firma SPS-Berlin, typ rozdzielnicy: Ferro-Line

10 10 Przyk ł ad rozdzielnicy nn z roz łą cznikami SASIL Znamionowy prąd ciągły Izn = 3200 A Prąd zwarciowy 1s Icw = 105 kA Prąd zwarciowy szczytowy Ipk = 231 kA Prąd ciągły szyn odgałęźnych Izn1 = 2500 A Prądy zwarcia Icw/Ipk = 78,5/198 kA Prąd ciągły szyn odgałęźnych Izn1 = 2000 A Prądy zwarcia Icw/Ipk = 65/156 kA Firma Hulanicki & Bednarek - RNWBH

11 11 Cechy roz łą czników SASIL þ zabudowa modu ł owa þ prosty monta ż w ysoki stopie ń bezpiecze ń stwo obs ł ugi þ dobra ochrona przed przypadkowym dotkni ę ciem wysoka wytrzyma ł o ść zwarciowa i zdolno ść wy łą czeniowa

12 12 Cechy roz łą czników SASIL þ zintegrowana zabudowa osprz ę tu pomocniczego þ mo ż liwo ść zdalnego sterowania þ mo ż liwo ść przesy ł ania danych þ wysokie dopuszczalne wspó ł czynniki obci ąż e ń

13 SASIL MODU Ł LISTWOWEGO ROZ ŁĄ CZNIKA Z BEZPIECZNIKAMI ( SCHALTER-SICHERUNGSEINHEIT IN LEISTENBAUFORM)

14 14 SASIL Definicja Roz łą cznik obciążenia z bezpiecznikami Przepisy kontrolne i dotycz ą ce budowy IEC DIN/EN VDE 0660/T107 Symbol:

15 15 SASIL - Zastosowanie zabudowa w kombinacjach urządzeń rozdzielczych posiadających pełne lub częściowe badanie typu wg. norm: EC , DIN/EN lub VDE0660/T500 w rozdzielnicach głównych i podrozdzielnicach do ochrony kabli i przewodów do zabezpieczania pojedynczych silników

16 16 SASIL Obszary zastosowania Budynki –budynki publiczne –porty lotnicze –banki, hotele, firmy ubezpieczeniowe –hale targowe i widowiskowe –wie ż owce biurowe –szpitale

17 17 SASIL Obszary zastosowania Przemys ł –przemys ł chemiczny –przemys ł motoryzacyjny –elektrownie (na w ł asne potrzeby) –inne zak ł ady

18 18 SASIL - o bszary zastosowania Przemysł motoryzacyjny Zakłady firmy Ford w Kolonii Zakłady firmy Volkswagen w Wolfsburgu Zakłady Audi w Ingolstadt Zakłady firmy Volkswagen w Portugalii Zakłady Daimler Chrysler AG w Sztutgarcie Fabryka Silników Toyota w Wałbrzychu Fabryka Szyb Samochodowych Saint Gobain Sekurit w Dąbrowie Górniczej Przemysł chemiczny i farmaceutyczny Zakłady firmy Böhringer w Ingelheim Zakłady firmy Bayer w Leverkusen Zakłady firmy Höchst we Frankfurcie Zakłady firmy Wacker-Chemie w Burghausen Petrochemia firmy DEA w Hamburgu Petrochemia Leuna w Merseburgu Hale targowe Hanower Frankfurt nad Menem Monachium Lipsk Budynki Münchener Rückversicherung w Monachium Budynek firmy Allianz we Frankfurcie Centrum Sony w Berlinie Hala widowiskowa Jahrhunderthalle dla 3 tysięcy widzów we Frankfurcie nad Menem Instytut Maxa Plancka w Göttingen Hotel KASPROWY w Zakopanem Stacja telewizyjna Pro7 w Monachium Muzeum Narodowe w Berlinie Kasyno Holland w Eindhoven Stacja radiowa NDR w Hamburgu Elektrownie Boxberg i Zschopau w Saksonii Donaukraftwerk w Jochenstein Elektrownia w Genewie Przemysł Zakłady Mannesmanna w Duisburgu Browar Brau und Brunnen w Dortmundzie Zakłady tytoniowe Reemtsma w Berlinie Stocznia firmy Mayer w Pepenburgu Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie Fabryka Mebli Metalowych C+P w Legnicy Fabryka opakowań WAPCO we Wrocławiu

19 19 SASIL Z dolno ść łą czeniowa / Kategorie u ż ytkowe zgodnie z DIN EN wielko ść Napi ę cie robocze przy obci ąż eniu U e 3AC 400V3AC 500V3AC690VDC 220VDC 440V SASIL 00-50AC-23B DC-22BDC-21B SASIL 1AC-23B DC-22BDC-21B SASIL 2AC-23B DC-22BDC-21B SASIL 2NAC-23BAC-22B -- SASIL 3AC-23B DC-22BDC-21B SASIL3NAC-23BAC-22B --

20 20 SASIL Zabudowa modu ł owa þ Wszyskie rozłączniki listwowe mają jednakową szerokość i głębokość zabudowy þ Profile montażowe winny mieć otwory co 25mm þ Wysokość DIN wlk. 00/160A 50mm þ Wysokość DIN wlk. 1/250A 75mm þ Wysokość DIN wlk. 2/400A 150mm þ Wysokość DIN wlk. 3/630A 150mm

21 21 SASIL Zalety monta ż u þ Modu ł y szufladowe þ Bezpo ś redni zestyk z szyn ą pola bez konieczno ś ci adaptacji þ Pewne wsuni ę cie i zestyk dzi ę ki prowadnicom listwowym þ Technika wtykowa do okablowania sterowniczego þ Frontowe mocowanie roz łą czników SASIL

22 22 SASIL Bezpiecze ń stwo obs ł ugi þ Roz łą czanie niezale ż ne od obs ł ugi dzi ę ki mechanizmowi spr ęż ynowemu þ Wysoka odporno ść zwarciowa i zdolno ść łą czeniowa dzi ę ki systemowi podwójnego roz łą czania Podczas wymiany bezpieczników roz łą cznik nie znajduje si ę pod napi ę ciem dzi ę ki systemowi podwójnego roz łą czania þ Mo ż liwo ść obs ł ugi przez osoby bez przeszkolonia

23 23 SASIL Podwójne roz łą czanie przed i za bezpiecznikiem

24 24 SASIL Ochrona przed przypadkowym dotykiem þ Stopie ń ochrony IP 40 frontowo w stanie zabudowanym þ Stopie ń ochrony IP 20 przy otwartej pokrywie roz łą cznika þ Z ko ń cówk ą kablow ą IP 20 dla pola przy łą czy kablowych

25 25 SASIL Ochrona przed przypadkowym dotykiem þ Z os ł on ą szyn zbiorczych IP 20 mi ę dzy stref ą aparatów i szyn rozdzielczych pola þ Podczas wymiany bezpieczników roz łą cznik nie znajduje si ę pod napi ę ciem dzi ę ki systemowi podwójnego roz łą czania

26 26 SASIL Obci ąż alno ść pr ą dowa þ Wysokie dopuszczalne wartości prądów dzięki optymalnej wentylacji przy zabudowie poziomej þ Wysokie dopuszczalne współczynniki obciążeń: - 0,9 przy 2 i 3 listwach - 0,8 przy 4 i 5 listwach - 0,75 przy 6 i 7 listwach - 0,7 przy 8 i 9 listwach - 0,65 przy listwach - 0,6 przy więcej niż 12 listwach

27 27 Listwy odp ł ywowe wlk wlk. 1 wlk. 2 wlk. 3 - z nap ę dem r ę cznym lub silnikowym Listwy sprz ę g ł owe wlk. 3 - z nap ę dem r ę cznym lub silnikowym SASIL Warianty wykonania SASIL dla wk ł adek bezpiecznikowych NH

28 28 SASIL Sposób zabudowy listwy sprz ę g ł owej SASIL jako modu ł u rozdzielczego szyn zbiorczych

29 29 SASIL ze zdaln ą obs ł ug ą SASIL-MOT –Zdalna obs ł uga nap ę du silnikowego –Zintegrowana kontrola stanu bezpieczników Sterowanie silnikowe: –Sygna ł zewn ę trzny : DC24V sygna ł ci ą g ł y lub impulsowy >300ms –Sterowaniu procesami przez modu ł sterowniczy PL-Master

30 30 SASIL osprz ę t pomocniczy Przek ł adniki pr ą dowe - Klasa 1/0,5 - N/1A i N/5A - zakres pomiaru 50A-600A Amperomierz - amperomierz bimetalowy lub elektromagnetyczny Wska ź nik po ł o ż enia styków Elektroniczna kontrola bezpieczników Czujnik warto ś ci wskaza ń dla PLMaster

31 31 SASIL Budowa wewn ę trzna z osprz ę tem pomocniczym

32 32 - profil montażowy - wspornik szyn zbiorczych - element rozdzielający szyny - osłona szyn zbiorczych - osłona kabla - blokada mechanizmu załączania - listwa zaciskowa - osłona pola pustego - uchwyt do wyjmowania listwy - prowadnica listwy SASIL Osprz ę t systemowy

33 33 System monta ż u ró ż nych aparatów elektrycznych technik ą zabudowy szufladowej i nadbudowy Mo ż liwa zabudowa SASIL w systemach szaf rozdzielczych o odst ę pie szyn zbiorczych 185 mm. SASIL - System zabudowy aparatów

34 34 - p ł yta monta ż owa - modu ł do zabudowy aparatów - drzwi - modu ł zasilaj ą cy - os ł ona obszaru przy łą cza - p ł yty ko ł nierzowe - przy łą cze zasilaj ą ce 100A - przy łą cze zasilaj ą ce 630A SASIL- System zabudowy aparatów

35 35 SASIL System zabudowy aparatów – sposób zasilania

36 36 SASIL System zabudowy aparatów - monta ż


Pobierz ppt "SASIL Zastosowanie listwowego rozłącznika z bezpiecznikami SASIL w rozdzielnicach niskiego napięcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google